Back

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor din 18.12.2009

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 12.01.2010

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 19.03.2013!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 32,89 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Navele1) Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt parte a teritoriului naţional, proprietate a statului român, iar activitatea la bordul lor, oriunde s-ar afla, se desfăşoară potrivit legislaţiei române şi tratatelor la care România este parte.

(2) Navele Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt nave destinate îndeplinirii misiunilor specifice privind asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi respectării regimului juridic al frontierei de stat, prevenirii şi combaterii infracţionalităţii transfrontaliere în apele naţionale navigabile ale României2), care poartă pavilionul naţional şi însemnele distinctive ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, incluzând şi echipajele a căror activitate se desfăşoară conform ordinelor şi instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor, şi sunt subordonate unor şefi/comandanţi cu grade profesionale/grade militare.

(3) Navele Ministerului Administraţiei şi Internelor şi echipajele acestora sunt în serviciul public, aplicându-se limitat prevederile legislaţiei civile specifice referitoare la normele aplicabile transportului maritim şi pe căile navigabile interioare, privind desfăşurarea în siguranţă a navigaţiei, precum şi normele specifice aplicabile navelor, personalului acestora şi personalului care efectuează activităţi de transport naval, activităţi conexe şi activităţi auxiliare acestora.

(4) Imunitatea de jurisdicţie totală de care beneficiază navele se aplică în sensul că, în afară de formalităţile de control sanitar, nu este permis în nicio împrejurare ca navele şi ambarcaţiunile lor să fie cercetate de autorităţile unui alt stat ori ca acestea să efectueze arestări la bord. Orice încercare în acest sens este respinsă cu hotărâre, iar situaţiile deosebite vor fi soluţionate potrivit dreptului internaţional.

1) Sunt nave, în sensul prezentului regulament, navele maritime şi fluviale de orice tip, aflate în dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, propulsate sau nepropulsate, care navighează la suprafaţă, destinate remorcajului ori împingerii, precum şi instalaţiile plutitoare care în mod normal nu sunt destinate deplasării sau efectuării de lucrări speciale, cum ar fi: ateliere plutitoare, docuri plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave şi altele asemenea, ambarcaţiunile mici şi cele destinate activităţilor de pregătire şi întreţinere.

Din navă fac parte instalaţiile, maşinile şi motoarele care asigură propulsia acesteia sau produc o altă acţiune mecanică, împreună cu mecanismele şi mijloacele necesare transmiterii acestei acţiuni, toate echipamentele necesare navigaţiei, diferitelor manevre, siguranţei navei, salvării vieţii umane, prevenirii poluării, comunicaţiilor, igienei şi exploatării potrivit destinaţiei navei, precum şi proviziile.

2) Apele naţionale navigabile ale României sunt formate din marea teritorială, apele interioare navigabile, radele şi acvatoriile portuare, precum şi din bazinele şantierelor navale.

Art. 2. -

În orice împrejurare şi în mod special în relaţiile cu navele şi autorităţile străine, comandantul navei şi întregul echipaj trebuie să apere prestigiul şi interesele României, precum şi onoarea pavilionului navei.

Art. 3. -

(1) Nava Ministerului Administraţiei şi Internelor care navighează în apele internaţionale trebuie să respecte convenţiile maritime internaţionale, iar în apele teritoriale ale altor ţări, şi reglementările de navigaţie şi portuare specifice, stabilite de acestea.

(2) Navigaţia prin sectoarele de frontieră comună cu alt stat se execută cu respectarea convenţiilor încheiate între statul român şi statul vecin respectiv.

Art. 4. -

Pe timpul cât staţionează sau navighează în apele naţionale navigabile ale României ori în apele internaţionale, navele Ministerului Administraţiei şi Internelor trebuie să aibă la bord toate actele, certificatele şi documentele navei şi ale echipajului, valabile, eliberate de autorităţile competente ale statului sau de organisme recunoscute de respectivele autorităţi.

Art. 5. -

Navele Ministerului Administraţiei şi Internelor au drept de poliţie navală pentru aplicarea unor măsuri de constrângere împotriva navelor străine, în baza legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor specifice. Dreptul de a aplica măsuri de constrângere se va exercita conform legislaţiei internaţionale şi acordurilor la care România este parte.

Art. 6. -

Navele care prin proiectare, construcţie şi dotare cu armament şi tehnică sunt destinate să îndeplinească un anumit gen de misiuni alcătuiesc o clasă de nave.

Art. 7. -

Navele din aceeaşi clasă care au aceleaşi caracteristici tehnico-tactice şi sunt dotate cu acelaşi armament constituie un tip de nave.

Art. 8. -

La intrarea în serviciu, navelor Ministerului Administraţiei şi Internelor li se atribuie un număr de înregistrare conform normelor metodologice emise în acest sens şi, după caz, un nume stabilit prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 9. -

Pavilionul unei nave constituie drapelul acesteia, iar acesta se arborează la locul stabilit prin construcţie atât timp cât nava se găseşte în poziţie armată.

Art. 10. -

(1) Comandantul navei este singurul care hotărăşte măsurile ce se impun referitoare la conducerea şi siguranţa navei şi a echipajului în diferite situaţii.

(2) Pentru situaţiile care nu sunt prevăzute în prezentul regulament, comandantul navei acţionează cu respectarea legislaţiei române şi a tratatelor la care România este parte.

Art. 11. -

Fiecare membru al echipajului răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conform legislaţiei române şi tratatelor la care România este parte.

Art. 12. -

(1) Orice persoană (indiferent de funcţie şi grad) îmbarcată la bordul unei nave a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi care nu face parte din echipaj este obligată să respecte prevederile prezentului regulament şi nu are dreptul să intervină în desfăşurarea activităţilor şi a serviciului la bord.

(2) Şefii (comandanţii) ierarhici ai comandantului navei, pe timpul prezenţei la bordul navei, nu intervin direct în conducerea acesteia, în programul echipajului sau în executarea serviciului, atât timp cât acestea se desfăşoară corect şi în conformitate cu prevederile regulamentare. Toate observaţiile, recomandările şi ordinele cu privire la cele constatate pe navă le adresează numai comandantului navei şi sunt consemnate în jurnalul de bord al navei.

Art. 13. -

(1) Comandantul navei, membrii echipajului şi toate persoanele aflate la bordul navei sunt obligaţi să respecte legislaţia în vigoare cu privire la protecţia mediului.

(2) Este interzisă poluarea de orice natură a apelor navigabile şi a atmosferei de deasupra acestora prin orice mod sau mijloace, cum ar fi: deversarea, aruncarea, scufundarea ori degajarea de pe nave, instalaţii plutitoare, submersibile sau fixe, precum şi de către surse aflate pe ţărm a unor substanţe nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi, precum şi a altor substanţe nocive, dăunătoare ori periculoase pentru sănătatea oamenilor sau pentru flora şi fauna apelor ori a altor deşeuri sau materiale care pot să producă pagube ţărmului ori să creeze obstacole în calea utilizării legitime a apelor.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) situaţiile când navele, instalaţiile plutitoare sau sursele aflate la ţărm sunt ameninţate de distrugere completă ori pierdere totală sau orice altă situaţie când este pusă în pericol viaţa umană.

(4) Pe fiecare navă se implementează un sistem de management al tuturor categoriilor de deşeuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 14. -

La bordul navei pot fi îmbarcate alte persoane, numai cu aprobarea şefului (comandantului) structurii care are în dotare nava sau la ordinul eşaloanelor superioare acesteia, doar dacă acestea sunt apte medical, au cunoştinţe minime de salvare în caz de avarii şi nu depăşesc (prin însumare cu echipajul) numărul completelor de salvare.

Art. 15. -

Persoanele îmbarcate la bordul unei nave ca specialişti sau tehnicieni sunt trecute în jurnalul de bord, specificându-se calitatea lor şi ordinul în virtutea căruia au fost îmbarcate.

Art. 16. -

Navele Ministerului Administraţiei şi Internelor aflate în serviciu pot fi în stare operaţională sau neoperaţională.

Art. 17. -

(1) Prin navă în stare operaţională se înţelege nava admisă să execute misiuni specifice, conform destinaţiei, şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este încadrată, conform statului de organizare, cu echipaj specializat şi atestat;

b) corespunde din punct de vedere tehnic pentru executarea misiunilor specifice;

c) respectă criteriile operaţionale de eficienţă stabilite pentru clasa sau tipul respectiv de nave.

(2) Prin navă aflată în stare neoperaţională se înţelege nava care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) nu este încadrată cu echipaj specializat şi atestat;

b) are instalaţiile, maşinile şi motoarele care asigură propulsia sau produc o altă acţiune mecanică, mecanismele şi mijloacele necesare transmiterii acestei acţiuni, echipamentele necesare navigaţiei, diferitelor manevre, siguranţei navei, salvării vieţii umane, prevenirii poluării, comunicaţiilor, igienei şi exploatării potrivit destinaţiei navei defecte sau în revizie, iar timpul necesar repunerii în funcţiune depăşeşte 4 ore;

c) se află în stare de conservare la apă sau pe uscat;

d) se găseşte în reparaţii, într-un şantier specializat.

Art. 18. -

Starea operaţională a navelor se stabileşte prin ordinul/dispoziţia comandantului/şefului sau înlocuitorului legal al structurii care le are în dotare.

Art. 19. -

Criteriile operaţionale de eficienţă se stabilesc prin ordinul/dispoziţia comandantului/şefului inspectoratului general/similar, care le are în dotare, pentru fiecare navă.

Art. 20. -

Pe navă, semnalele se pot transmite prin sonerie, cu sifleea sau prin voce, cu staţia de amplificare şi prin lumini de semnalizare, potrivit anexei nr. 10.

CAPITOLUL II Organizarea navei

1. Echipajul

Art. 21. -

(1) Echipajul3) unei nave este format din funcţionari publici cu statut special - poliţişti sau militari şi cuprinde ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, agenţi, gradaţi şi soldaţi voluntari, respectiv personal contractual.

(2) Echipajul asigură siguranţa, conducerea şi menţinerea vitalităţii navei, folosirea armamentului, instalaţiilor şi aparaturii, serviciile la bord şi îndeplinirea misiunilor navei.

(3) Persoanele îmbarcate temporar pe navă nu fac parte din echipaj.

3) Echipajul navei este format din personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor, care posedă un brevet sau certificat de capacitate şi care îşi desfăşoară activitatea la bordul unei nave înregistrate la Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform atribuţiilor şi rolurilor navei, şi face parte permanent sau temporar din statul de organizare al acesteia.

Art. 22. -

(1) Conducerea navei revine în exclusivitate comandantului. Primul înlocuitor al comandantului este ofiţerul secund.

(2) Când comandantul, din anumite cauze, este pus în situaţia de a nu-şi putea exercita comanda, primul înlocuitor ia provizoriu comanda, făcând menţiunea în jurnalul de bord.

Art. 23. -

Este interzis să lipsească în acelaşi timp de la bord comandantul, primul şi al doilea înlocuitor la comandă, atunci când nava se pregăteşte pentru marş, pe timpul marşului sau al staţionării în afara portului de bazare permanentă.

Art. 24. -

În cazul în care la bordul unei nave funcţia de comandant nu este încadrată, prin dispoziţie zilnică/ordin de zi, se numeşte prin cumul un poliţist/cadru militar (cu grad corespunzător funcţiei) atestat şi specializat în comanda unei nave de acelaşi tip.

Art. 25. -

Personalul îmbarcat pe navă pentru a face parte din echipaj va fi înscris în jurnalul de bord al navei, în rolurile navei şi va îndeplini atribuţiile generale şi specifice bordului.

Art. 26. -

Pentru fiecare membru al echipajului se prevăd înlocuitori stabiliţi prin rolurile navei.

Art. 27. -

Prin dispoziţie zilnică/ordin de zi, şeful/comandantul structurii care are în dotare nava poate dispune/ordona folosirea acesteia de către alte echipaje atestate şi specializate pentru clasa sau tipul respectiv, cu respectarea regulilor de predare-primire, întreţinere şi exploatare. Aceste echipaje sunt împuternicite cu toată autoritatea şi responsabilităţile atribuite de funcţiile pe care le exercită.

Art. 28. -

Când numărul personalului încadrat este mai mic decât numărul de funcţii prevăzute în stat, se pot numi prin cumul înlocuitori, specializaţi pentru funcţiile respective, fără ca un membru al echipajului să exercite prin cumul mai mult de încă o funcţie.

2. Echipajul minim de siguranţă

Art. 29. -

(1) La navele Ministerului Administraţiei şi Internelor aflate în serviciu se vor stabili echipaje minime de siguranţă.

(2) Echipajul minim de siguranţă este parte integrantă a echipajului unei nave şi este stabilit pentru fiecare navă, pe toată perioada cât aceasta se află în exploatare, astfel încât în orice moment să fie asigurate siguranţa şi securitatea acesteia, respectiv protecţia mediului.

(3) În cursul navigaţiei, acesta se află la bord şi îndeplineşte activităţile ce îi revin prin rolurile navei.

Art. 30. -

(1) Dimensiunea şi componenţa obligatorie a echipajelor minime de siguranţă la navele din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru navele care vor intra ulterior în dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi la cele aflate în dotare modificarea echipajului minim de siguranţă se face, în condiţiile prezentului regulament, la propunerea inspectoratului general/similar al structurii deţinătoare, cu avizul Direcţiei generale management operaţional şi al Direcţiei logistice din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(3) Echipajele minime de siguranţă pot fi suplimentate temporar, prin dispoziţii ale inspectoratelor generale/similare, în funcţie de/şi pentru situaţii de navigaţie deosebite.

Art. 31. -

(1) Se interzice orice deplasare a navelor Ministerului Administraţiei şi Internelor dacă la bordul acestora nu se află echipajul minim de siguranţă, stabilit strict în condiţiile prezentului regulament.

(2) Pentru îndeplinirea misiunilor specifice se interzice deplasarea sau folosirea în orice alt mod a navelor Ministerului Administraţiei şi Internelor dacă la bordul acestora se află numai echipajul minim de siguranţă.

3. Principii de organizare a navei

Art. 32. -

Pentru îndeplinirea atribuţiilor generale şi specifice, asigurarea conducerii şi siguranţei navei, exploatarea eficientă a tehnicii, mijloacelor, armamentului şi a echipamentelor aflate în dotarea navei, echipajul se repartizează conform specializării şi atestării, pe componente de specialitate.

Art. 33. -

(1) Componentele de specialitate se stabilesc în funcţie de clasa şi tipul navei.

(2) Componentele de specialitate ale navei sunt:

a) componenta de specialitate navigaţie (CSN);

b) componenta de specialitate armament (CSA);

c) componenta de specialitate comunicaţii şi observare (CSC);

d) componenta de specialitate electromecanică (CSE);

e) alte componente stabilite în funcţie de particularităţile constructive ale navei şi misiunile specifice care pot fi îndeplinite.

se încarcă...