Back

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor din 18.12.2009

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 19.03.2013! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,19 Lei

În vigoare de la 12.01.2010

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 12.01.2010.

Fişa actului →

Mergi la art.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Navele1) Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt parte a teritoriului naţional, proprietate a statului român, iar activitatea la bordul lor, oriunde s-ar afla, se desfăşoară potrivit legislaţiei române şi tratatelor la care România este parte.

(2) Navele Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt nave destinate îndeplinirii misiunilor specifice privind asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi respectării regimului juridic al frontierei de stat, prevenirii şi combaterii infracţionalităţii transfrontaliere în apele naţionale navigabile ale României2), care poartă pavilionul naţional şi însemnele distinctive ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, incluzând şi echipajele a căror activitate se desfăşoară conform ordinelor şi instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor, şi sunt subordonate unor şefi/comandanţi cu grade profesionale/grade militare.

(3) Navele Ministerului Administraţiei şi Internelor şi echipajele acestora sunt în serviciul public, aplicându-se limitat prevederile legislaţiei civile specifice referitoare la normele aplicabile transportului maritim şi pe căile navigabile interioare, privind desfăşurarea în siguranţă a navigaţiei, precum şi normele specifice aplicabile navelor, personalului acestora şi personalului care efectuează activităţi de transport naval, activităţi conexe şi activităţi auxiliare acestora.

(4) Imunitatea de jurisdicţie totală de care beneficiază navele se aplică în sensul că, în afară de formalităţile de control sanitar, nu este permis în nicio împrejurare ca navele şi ambarcaţiunile lor să fie cercetate de autorităţile unui alt stat ori ca acestea să efectueze arestări la bord. Orice încercare în acest sens este respinsă cu hotărâre, iar situaţiile deosebite vor fi soluţionate potrivit dreptului internaţional.

1) Sunt nave, în sensul prezentului regulament, navele maritime şi fluviale de orice tip, aflate în dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, propulsate sau nepropulsate, care navighează la suprafaţă, destinate remorcajului ori împingerii, precum şi instalaţiile plutitoare care în mod normal nu sunt destinate deplasării sau efectuării de lucrări speciale, cum ar fi: ateliere plutitoare, docuri plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave şi altele asemenea, ambarcaţiunile mici şi cele destinate activităţilor de pregătire şi întreţinere.

Din navă fac parte instalaţiile, maşinile şi motoarele care asigură propulsia acesteia sau produc o altă acţiune mecanică, împreună cu mecanismele şi mijloacele necesare transmiterii acestei acţiuni, toate echipamentele necesare navigaţiei, diferitelor manevre, siguranţei navei, salvării vieţii umane, prevenirii poluării, comunicaţiilor, igienei şi exploatării potrivit destinaţiei navei, precum şi proviziile.

2) Apele naţionale navigabile ale României sunt formate din marea teritorială, apele interioare navigabile, radele şi acvatoriile portuare, precum şi din bazinele şantierelor navale.

Art. 2. -

În orice împrejurare şi în mod special în relaţiile cu navele şi autorităţile străine, comandantul navei şi întregul echipaj trebuie să apere prestigiul şi interesele României, precum şi onoarea pavilionului navei.

Art. 3. -

(1) Nava Ministerului Administraţiei şi Internelor care navighează în apele internaţionale trebuie să respecte convenţiile maritime internaţionale, iar în apele teritoriale ale altor ţări, şi reglementările de navigaţie şi portuare specifice, stabilite de acestea.

(2) Navigaţia prin sectoarele de frontieră comună cu alt stat se execută cu respectarea convenţiilor încheiate între statul român şi statul vecin respectiv.

Art. 4. -

Pe timpul cât staţionează sau navighează în apele naţionale navigabile ale României ori în apele internaţionale, navele Ministerului Administraţiei şi Internelor trebuie să aibă la bord toate actele, certificatele şi documentele navei şi ale echipajului, valabile, eliberate de autorităţile competente ale statului sau de organisme recunoscute de respectivele autorităţi.

Art. 5. -

Navele Ministerului Administraţiei şi Internelor au drept de poliţie navală pentru aplicarea unor măsuri de constrângere împotriva navelor străine, în baza legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor specifice. Dreptul de a aplica măsuri de constrângere se va exercita conform legislaţiei internaţionale şi acordurilor la care România este parte.

Art. 6. -

Navele care prin proiectare, construcţie şi dotare cu armament şi tehnică sunt destinate să îndeplinească un anumit gen de misiuni alcătuiesc o clasă de nave.

Art. 7. -

Navele din aceeaşi clasă care au aceleaşi caracteristici tehnico-tactice şi sunt dotate cu acelaşi armament constituie un tip de nave.

Art. 8. -

La intrarea în serviciu, navelor Ministerului Administraţiei şi Internelor li se atribuie un număr de înregistrare conform normelor metodologice emise în acest sens şi, după caz, un nume stabilit prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 9. -

Pavilionul unei nave constituie drapelul acesteia, iar acesta se arborează la locul stabilit prin construcţie atât timp cât nava se găseşte în poziţie armată.

Art. 10. -

(1) Comandantul navei este singurul care hotărăşte măsurile ce se impun referitoare la conducerea şi siguranţa navei şi a echipajului în diferite situaţii.

(2) Pentru situaţiile care nu sunt prevăzute în prezentul regulament, comandantul navei acţionează cu respectarea legislaţiei române şi a tratatelor la care România este parte.

Art. 11. -

Fiecare membru al echipajului răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conform legislaţiei române şi tratatelor la care România este parte.

Art. 12. -

(1) Orice persoană (indiferent de funcţie şi grad) îmbarcată la bordul unei nave a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi care nu face parte din echipaj este obligată să respecte prevederile prezentului regulament şi nu are dreptul să intervină în desfăşurarea activităţilor şi a serviciului la bord.

(2) Şefii (comandanţii) ierarhici ai comandantului navei, pe timpul prezenţei la bordul navei, nu intervin direct în conducerea acesteia, în programul echipajului sau în executarea serviciului, atât timp cât acestea se desfăşoară corect şi în conformitate cu prevederile regulamentare. Toate observaţiile, recomandările şi ordinele cu privire la cele constatate pe navă le adresează numai comandantului navei şi sunt consemnate în jurnalul de bord al navei.

Art. 13. -

(1) Comandantul navei, membrii echipajului şi toate persoanele aflate la bordul navei sunt obligaţi să respecte legislaţia în vigoare cu privire la protecţia mediului.

(2) Este interzisă poluarea de orice natură a apelor navigabile şi a atmosferei de deasupra acestora prin orice mod sau mijloace, cum ar fi: deversarea, aruncarea, scufundarea ori degajarea de pe nave, instalaţii plutitoare, submersibile sau fixe, precum şi de către surse aflate pe ţărm a unor substanţe nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi, precum şi a altor substanţe nocive, dăunătoare ori periculoase pentru sănătatea oamenilor sau pentru flora şi fauna apelor ori a altor deşeuri sau materiale care pot să producă pagube ţărmului ori să creeze obstacole în calea utilizării legitime a apelor.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) situaţiile când navele, instalaţiile plutitoare sau sursele aflate la ţărm sunt ameninţate de distrugere completă ori pierdere totală sau orice altă situaţie când este pusă în pericol viaţa umană.

(4) Pe fiecare navă se implementează un sistem de management al tuturor categoriilor de deşeuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 14. -

La bordul navei pot fi îmbarcate alte persoane, numai cu aprobarea şefului (comandantului) structurii care are în dotare nava sau la ordinul eşaloanelor superioare acesteia, doar dacă acestea sunt apte medical, au cunoştinţe minime de salvare în caz de avarii şi nu depăşesc (prin însumare cu echipajul) numărul completelor de salvare.

Art. 15. -

Persoanele îmbarcate la bordul unei nave ca specialişti sau tehnicieni sunt trecute în jurnalul de bord, specificându-se calitatea lor şi ordinul în virtutea căruia au fost îmbarcate.

Art. 16. -

Navele Ministerului Administraţiei şi Internelor aflate în serviciu pot fi în stare operaţională sau neoperaţională.

Art. 17. -

(1) Prin navă în stare operaţională se înţelege nava admisă să execute misiuni specifice, conform destinaţiei, şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este încadrată, conform statului de organizare, cu echipaj specializat şi atestat;

b) corespunde din punct de vedere tehnic pentru executarea misiunilor specifice;

c) respectă criteriile operaţionale de eficienţă stabilite pentru clasa sau tipul respectiv de nave.

(2) Prin navă aflată în stare neoperaţională se înţelege nava care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) nu este încadrată cu echipaj specializat şi atestat;

b) are instalaţiile, maşinile şi motoarele care asigură propulsia sau produc o altă acţiune mecanică, mecanismele şi mijloacele necesare transmiterii acestei acţiuni, echipamentele necesare navigaţiei, diferitelor manevre, siguranţei navei, salvării vieţii umane, prevenirii poluării, comunicaţiilor, igienei şi exploatării potrivit destinaţiei navei defecte sau în revizie, iar timpul necesar repunerii în funcţiune depăşeşte 4 ore;

c) se află în stare de conservare la apă sau pe uscat;

d) se găseşte în reparaţii, într-un şantier specializat.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...