Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1608/2009 privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989 şi a unor decrete prezidenţiale adoptate în perioada 1974-1989

În vigoare de la 08.01.2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 20 alin. (1) lit. a) şi b) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Se aprobă declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989 şi a unor decrete prezidenţiale adoptate în perioada 1974-1989, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*), ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a expirării termenului de clasificare ori datorită faptului că dezvăluirea informaţiilor nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat.

(2) Instituţiile şi autorităţile publice care au în gestiune copii ale decretelor prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri în consecinţă, conform legii.

*) Decretele Consiliului de Stat şi decretele prezidenţiale declasificate se păstrează şi pot fi consultate la Arhivele Naţionale. Existenţa unui număr mare de file şi schiţe constituie impedimente de natură tehnico-redacţională, care fac imposibilă publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei şi internelor,
interimar,
Mihai Capră,
secretar de stat
p. Ministrul apărării naţionale,
Viorel Oancea,
secretar de stat
Directorul Serviciului Român de Informaţii,
George-Cristian Maior

Bucureşti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.608.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând decrete ale Consiliului de Stat
adoptate în perioada 1953-1989

A. Informaţii clasificate secret de stat, de nivel "secret" (1953-1978)

Informaţii pentru care a expirat termenul de clasificare

Anul 1953

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 305 pentru exproprierea unor terenuri necesare construirii căminului Şcolii Medii Tehnice Siderurgice Reşiţa
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 308 referitor la trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comunele Săvineşti şi Roznov, raionul Piatra-Neamţ, regiunea Bacău
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 326 pentru trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în comuna Bicaz, regiunea Bacău
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 329 privitor la trecerea în proprietatea statului a unor terenuri agricole situate în comuna Căzăneşti, raionul Râmnicu Vâlcea
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privitor la trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Vulcan, raionul Petroşani, regiunea Hunedoara, în folosul Centralei Termoelectrice Petroşani

Anul 1955

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 420 privind conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" clasa a II-a generalului maior Nicolau Ioan Serghie
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 432 pentru trecerea unor terenuri cu construcţiile aferente în proprietatea statului şi respectiv în folosinţa Uzinei "Sadu" Gorj
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 437 pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în oraşul şi regiunea Timişoara
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 482 pentru trecerea folosinţei terenului de zbor Alexandria şi a infrastructurii sale de la Asociaţia Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei - Aeroclubul Central la Sfatul Popular Alexandria
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 508 privind modificarea art. 5 din Decretul nr. 3 din 10 ianuarie 1951 referitor la reglementarea serviciului militar activ din Forţele Armate ale Republicii Populare Române
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 522 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi darea în administrarea Ministerului Construcţiilor a unor terenuri, proprietate particulară, situate în oraşul Stalin

Anul 1956

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 336 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din comuna Băineţ, raionul Rădăuţi, regiunea Suceava, necesare Ministerului Căilor Ferate
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 344 pentru exproprierea unui teren din Bucureşti, bulevardul Brâncoveanu nr. 77, raionul Nicolae Bălcescu
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind exproprierea unor terenuri din comuna Racova, raionul Buhuşi, regiunea Bacău
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 352 pentru graţierea pedepselor unor condamnaţi
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 370 privind acreditarea cetăţeanului Korcinski Nicolae, Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotenţiar al Republicii Populare Române în Marea Britanie, în aceeaşi calitate şi în Republica Islanda
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 372 pentru graţierea pedepselor unor condamnaţi
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 386 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din oraşul Târnăveni, raionul Târnăveni, regiunea Stalin
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 388 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri cu construcţiile aferente situate în oraşul Iaşi
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 389 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din comuna Fântânele, raionul Sângiorgiu, Regiunea Autonomă Maghiară
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 407 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri cu construcţiile aferente situate în oraşul Piteşti, str. Oborului nr. 4 şi 5
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 413 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din oraşul Bucureşti
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 476 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate pe teritoriul oraşului Timişoara
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 486 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile: Bacău, Craiova şi Stalin
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 487 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comunele Mălini şi Drăceni, raionul Fălticeni, regiunea Suceava
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 533 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Piteşti şi Bacău
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 534 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în oraşul Cluj
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 546 pentru graţierea şi reducerea pedepselor unor condamnaţi
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 554 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Gârda de Sus, raionul Lunca Vaşcăului, regiunea Oradea
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 674 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile: Craiova, Galaţi şi Piteşti

Anul 1957

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile: Stalin, Timişoara şi Autonomă Maghiară
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 79 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri şi construcţii şi darea acestora în administrarea Ministerului Minelor, precum şi completarea şi modificarea unor decrete de expropriere
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 200 pentru completarea articolului 35 din Decretul nr. 272 din 30 decembrie 1950 referitor la actele de stare civilă, republicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române nr. 15 din 13 iunie 1955
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 230 privind autorizarea Comitetului executiv al Sfatului Popular al Comunei Coşbuc, raionul Năsăud, regiunea Cluj, să efectueze un schimb de terenuri
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 321 79 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri cu construcţiile aferente, situate în oraşul Roşiori de Vede, raionul Roşiori, regiunea Bucureşti
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 452 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunea Cluj
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 474 pentru modificarea Legii nr. 5/1952 pentru organizarea judecătorească

Anul 1958

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 94 privind organizarea şi funcţionarea caselor de ajutor reciproc pe lângă unităţile militare din Ministerul Forţelor Armate şi unităţile militare şi militarizate din Ministerul Afacerilor Interne
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privitor la regimul unor condamnaţi la pedepse privative de libertate
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind organizarea şi funcţionarea apărării locale antiaeriene
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Cugir, raionul Orăştie, regiunea Hunedoara
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 206 pentru acreditarea lui Nicuţă Constantin în calitate de trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al Republicii Populare Române în Austria
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 222 pentru modificarea Codului penal
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 284 pentru anularea dispoziţiunilor Decretului nr. 618/1957, în ceea ce priveşte pe crainicul Speranţă-Comnoiu Gheorghe
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 465 pentru modificarea unor anexe ale Decretului nr. 254 din 31 mai 1957 privind exproprierea unor bunuri situate în zona lacului de acumulare al Hidrocentralei "V.I. Lenin" Bicaz, regiunea Bacău

Anul 1959

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 10 pentru graţierea unei pedepse
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 68 privind autorizarea Comitetului executiv al Sfatului Popular al Capitalei Republicii Populare Române de a efectua un schimb de terenuri
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 102 privind trecerea unor imobile din proprietatea statului în proprietatea Consiliului Central al Sindicatelor, precum şi acceptarea transferului unor imobile din proprietatea Consiliului Central al Sindicatelor în proprietatea statului
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 195 pentru retragerea unor decoraţii
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 346 pentru modificarea Decretului nr. 334 din 16 iulie 1957 privind regimul de evidenţă a populaţiei
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunea Bucureşti
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 432 pentru graţierea unei pedepse
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 444 privind conferirea "Ordinului Muncii" clasa I-a Orchestrei simfonice Radio, precum şi a ordinului "Steaua Republicii Populare Române", a "Ordinului Muncii" şi a "Medaliei Muncii" unor lucrători din cadrul acestei orchestre
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 464 pentru modificarea dispoziţiunilor de sub punctele 10 şi 11 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Institutului de Criminalistică, aprobat prin Decretul nr. 88/1956

Anul 1960

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind transmiterea din proprietatea statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, în proprietatea Secţiei Gospodăriei de Partid a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român a unei cantităţi de şină deconville
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 242 pentru graţierea de restul pedepsei ce mai aveau de executat Batori Irma şi Georgescu Georgeta
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind reglementarea situaţiei caselor construite de fostele cooperative de ocrotire socială O.N.C.S.A., precum şi a terenurilor aferente acestor case
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 320 pentru ratificarea Convenţiei privind colaborarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor împotriva dăunătorilor şi bolilor
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind retragerea unor decoraţii

Anul 1961

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 6 pentru conferirea "Ordinului Muncii" unor ingineri sovietici
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 51 pentru revocarea colonelului de justiţie Tudorache Manole din funcţia de judecător la Tribunalul Suprem al Republicii Populare Române
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind retragerea unor ordine şi medalii
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 166 pentru ratificarea Acordului de plăţi multilateral între guvernele Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germanie, Republicii Cuba, Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii Populare Române, U.R.S.S. şi Republicii Socialiste Cehoslovace
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Cluj şi Braşov, precum şi autorizarea cumpărării unor terenuri
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind aderarea Republicii Populare Române la Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, adoptată la New York la 10 iunie 1958
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 251 privind acordarea Drapelului de luptă al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române unei unităţi militare din cadrul Ministerului Forţelor Armate
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 292 privind stabilirea şi recuperarea pagubelor produse bunurilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne de către deţinuţii din locurile de detenţie
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 383 pentru graţierea restului de pedeapsă ce mai aveau de executat un număr de 5 condamnaţi

Anul 1962

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 190 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Potcoava, raionul Slatina, regiunea Argeş
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 252 privind conferirea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" unor persoane
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 296 privind conferirea medaliei "În cinstea încheierii colectivizării agriculturii"
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind retragerea unor decoraţii
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 628 privind conferirea medaliei "Pentru pază contra incendiilor" unor activişti voluntari ai formaţiilor de pază contra incendiilor din Ministerul Afacerilor Interne
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 655 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Pecica, raionul Arad, regiunea Banat
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 660 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Gârleni, raionul Buhuşi, regiunea Bacău
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 661 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Negru Vodă, raionul Negru Vodă, regiunea Dobrogea
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 662 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Remetea Mare, raionul Timişoara, regiunea Banat
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 687 privind conferirea de ordine şi medalii unor generali, ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi civili din Forţele Armate ale Republicii Populare Române
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 829 privind conferirea unor ordine şi medalii
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 880 pentru conferirea de ordine şi medalii unor cadre didactice şi administrative de la Institutul Politehnic din Iaşi
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.062 privind ratificarea Convenţiei consulare între Republica Populară Română şi Republica Populată Federală Iugoslavia

Anul 1963

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 19 privind retragerea unor decoraţii
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind retragerea unor decoraţii
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 177 pentru retragerea unor distincţii
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 205 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Orăştie, raionul Orăştie, regiunea Hunedoara
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în oraşul Galaţi, regiunea Galaţi
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 280 pentru instituirea ordinului şi a medaliei "În serviciul patriei socialiste".
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 317 privind retragerea unor decoraţii
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 390 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Hăşdat, inclusă în teritoriul administrativ al oraşului Hunedoara, regiunea Hunedoara
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 421 privind transmiterea unor parcele de teren situate în oraşul Sinaia, regiunea Ploieşti, în folosinţa fără plată a unor locuitori
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 476 pentru ratificarea Acordului comercial, de plăţi şi cooperare economică între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Statelor Unite ale Braziliei
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 607 pentru conferirea Ordinului "Steaua Republicii Populare Române", a Ordinului "23 August" şi a "Ordinului Muncii" unor persoane
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 709 pentru retragerea unor decoraţii
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 717 pentru retragerea unor decoraţii
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 769 pentru graţierea de restul pedepsei ce mai avea de executat Bruckner Ioan şi Haller Eva

Anul 1964

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 15 privind retragerea decoraţiilor conferite unui număr de 3 persoane
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 23 privind decorarea unor militari activi şi a unor persoane din rezerva Forţelor Armate ale Republicii Populare Române
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind completarea Decretului nr. 393/1962 pentru graţierea şi comutarea unor pedepse
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 128 privind acordarea unei pensii urmaşilor numitului Purcel Petru
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 142 privind stabilirea datei alegerilor parţiale de deputaţi în Sfaturile Populare ale oraşului şi regiunii Bucureşti
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind confirmarea Comisiilor Electorale pentru alegerile parţiale de deputaţi în Sfaturile Populare ale oraşului şi regiunii Bucureşti
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 176 privind graţierea de restul pedepsei pe care o mai aveau de executat 2920 condamnaţi
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 212 privind acordarea dreptului de a candida la examenul pentru obţinerea titlului de inginer agronom lui Triţă Făniţă şi Dogaru Nicolae
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 219 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui imobil situat în oraşul Haţeg, raion Haţeg, regiunea Hunedoara
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţă de 13.8696 ha, situate în regiunea Argeş
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 221 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţă de 9.8681 ha din regiunea Bucureşti
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri şi construcţii din oraşul Bacău, regiunea Bacău
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţă de 21.9340 ha, regiunea Galaţi
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 224 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri şi construcţii din oraşul/raion Reghin, regiunea Mureş - Autonomă Maghiară
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţă de 1.0256 ha din regiunea Ploieşti
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 226 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din regiunea Oltenia
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 227 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţă de 8.6035 ha, regiunea Bacău
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren din comuna Mihail Kogălniceanu, regiunea Dobrogea
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Populare Române a 500 persoane
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind acordarea unui ajutor social lui Ion Bivolaru
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 237 privind majorarea pensiei de bătrâneţe a arhitectului Zaharia Ion
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind majorarea pensiei de bătrâneţe a arhitectului Ionescu Ion
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind acordarea unei pensii dr. Vintilă Gheorghe
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind acordarea unei pensii lui Urziceanu Alexandru
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 242 privind conferirea Ordinului "Apărarea Patriei" clasa a III-a general-locotenentului în retragere Păltineanu Nae Anastase
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile din oraşul/regiunea Braşov
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 315 privind retragerea cetăţeniei Republicii Populare Române unui număr de 374 persoane
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 321 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren din comuna Iancu Jianu, raion Balş, regiunea Oltenia
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 327 privind majorarea pensiei urmaşilor locotenent-colonelului de aviaţie Gottlieb E. Gheorghe
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 336 privind majorarea pensiei văduvei Torok Emma
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 362 privind conferirea de ordine unor ofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 476 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din comuna Marcea, raion Drăgăşani, regiunea Argeş
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 499 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Populare Române unui număr de 530 persoane
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 502 privind retragerea decoraţiei conferite lui Bogdănescu Aurel
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 542 privind retragerea decoraţiei conferite lui Mănescu Petre
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 685 privind conferirea medaliei jubiliare "A XX-a aniversare a zilei Forţelor Armate ale Republicii Populare Române" unor persoane
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 686 privind retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 706 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile din regiunea Dobrogea
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 750 privind decorarea unor persoane din Ministerul Afacerilor Interne
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 749 privind decorarea unor militari şi angajaţi civili din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi a unor activişti voluntari ai formaţiilor civile de pază contra incendiilor
41. Decretul Consiliului de Stat nr. 809 privind denunţarea Acordului privind cliringului multilateral, încheiat la Varşovia la 20 iunie 1957
42. Decretul Consiliului de Stat nr. 842 privind ratificarea Acordului de colaborare tehnico-ştiinţifică între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Italiene

Anul 1965

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în oraşul Iaşi
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 267 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Târgu Mureş
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 425 pentru ratificarea Acordului între Republica Populară Română şi Regatul Norvegiei privitor la reglementarea unor probleme financiare, semnat la 21 mai 1964
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 588 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în oraşul Şimleul Silvaniei, raionul Şimleu, regiunea Crişana
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 600 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Cugir, raionul Orăştie, regiunea Hunedoara
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 623 privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Turcia pentru reglementarea problemelor financiare în suspensie
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 720 privind acordarea unei pensii lui Tătărescu Emanuel
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 793 pentru graţierea şi comutarea pedepselor aplicate unor condamnaţi
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 794 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 878 privind graţierea pedepsei complementare a confiscării totale a averii aplicate numitului Stănescu Florin Alexandru
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 879 privind acordarea unei pensii urmaşilor scriitorului Ervin Wittstock
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 909 privind drepturilor deputaţilor Marii Adunări Naţionale, precum şi indemnizaţiile vicepreşedinţilor Marii Adunări Naţionale şi a membrilor Consiliului de Stat
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 909 bis pentru conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi civili din Ministerul Forţelor Armate
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 913 pentru autorizarea Ministerului Finanţelor de a vinde unele terenuri, proprietatea statului român, situate în Berlinul de Vest
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 915 pentru conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi angajaţi civili din Ministerul Forţelor Armate, precum şi unor scriitori
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 916 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Forţele Armate ale Republicii Populare Române
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 920 privind restituirea către fostul proprietar Mateescu N. Nicolae a cotei de ˝ din apartamentul nr. 29 din imobilul situat în Bucureşti, Calea Călăraşi nr. 319
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 936 pentru restituirea unor imobile confiscate
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 937 privind restituirea către fostul proprietar Ciorapciu Mircea a cotei de ˝ din imobilul situat în Bucureşti, str. Rodiei nr. 56

Anul 1966

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 22 pentru conferirea unor ordine şi medalii
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 110 pentru ratificarea Acordului privind colaborarea economică şi tehnică între Guvernul Republicii Populare Românie şi Guvernul imperial al Iranului
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 120 pentru graţierea şi comutarea pedepselor aplicate unor condamnaţi
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 121 pentru retragerea unor decoraţii
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 190 pentru graţierea pedepselor aplicate unor condamnaţi
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 199 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 237 pentru retragerea unor decoraţii şi a unei distincţii conferite unor persoane
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 245 pentru conferirea Ordinului "Steaua Republicii Populare Române", clasa a V-a, lui Ionescu Gh. Andrei-Victor din Ministerul Afacerilor Interne
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 266 pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în oraşul Sulina, raionul Tulcea, regiunea Dobrogea. Expunere de motive, referat, tabel, schiţe
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 300 pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Dobreşti, raion Beiuş, regiunea Crişana. Expunere de motive, referat, tabel, schiţe
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 323 pentru conferirea de ordine şi medalii unor militari şi rezervişti din cadrul Forţelor Armate
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 330 pentru înlocuirea executării unor pedepse privative de libertate
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 354 pentru conferirea Ordinului "Steaua Republicii Populare Românie" clasa a IV-a unor persoane
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 456 pentru graţierea de restul pedepsei pe care o mai aveau de executat 220 de condamnaţi
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 698 pentru conferirea Ordinelor "23 August" şi "Tudor Vladimirescu"
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 712 pentru bunurile ce se încadrează în prevederile art. III din Decretul nr. 218/1960 pentru modificarea Decretului nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 716 pentru graţierea unor persoane de pedeapsa complimentară a confiscării averii şi pentru restituirea unor imobile confiscate
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 717 pentru graţierea restului pedepsei aplicate unor condamnaţi
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 721 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 733 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 774 pentru comutarea pedepsei cu moartea a condamnatului Căinaru Alexandru
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 862 pentru graţierea pedepselor aplicate unor condamnaţi
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 961 pentru graţierea pedepselor aplicate unor condamnaţi
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 965 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 972 pentru conferirea de ordine şi medalii unor muncitori, maiştri, tehnicieni şi ingineri din cadrul Ministerului Energiei Electrice
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.019 pentru graţierea şi comutarea pedepselor aplicate unor condamnaţi

Anul 1967

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 34 pentru aderarea Republicii Populare Românie la Convenţia internaţională pentru pescuitul în nord-vestul Oceanului Atlantic şi la protocoalele încheiate ulterior Convenţiei, precum şi acceptarea declaraţiei de înţelegere privind această Convenţie. Referat, textul Convenţiei, anexe-copii, decretele nr. 131/1974 şi 297/1979
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 144 pentru graţierea unor condamnaţi de restul pedepselor pe care le mai aveau de executat
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 313 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 343 pentru acordarea gradului de general maior unor colonei din cadrele active ale Ministerului Forţelor Armate
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 385 pentru ratificarea Acordului între Republica Populară Română şi Statul Spaniol privind înfiinţarea de reprezentanţe consulare şi comerciale. Expunere de motive, textul Acordului
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 414 pentru numirea în funcţii la Tribunalul Suprem
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 415 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" clasa I Mausoleului de la Griviţa, regiunea Plevna (Republica Populară Bulgară)
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 457 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 515 pentru graţierea şi comutarea pedepselor aplicate unor condamnaţi
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 652 pentru graţierea pedepselor aplicate unor condamnaţi
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 715 pentru graţierea pedepselor aplicate unor condamnaţi
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 893 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 980 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 981 pentru retragerea decoraţiei "Medalia Muncii" conferită unei persoane
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.024 pentru acordarea cetăţeniei române unui număr de 6 persoane fără cetăţenie
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.061 pentru ratificarea Acordului cultural între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Italiene. Expunere de motive, textul Acordului
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.064 pentru ratificarea Acordului de colaborare culturală între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Arabe Siriene
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.068 pentru graţierea pedepselor aplicate unor condamnaţi.
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.115 privind graţierea condamnatului Neagu Ion de restul pedepsei
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.126 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, miniştri militari şi subofiţeri din Forţele Armate al Republicii Populare Române

Anul 1968

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind aderarea Republicii Populare Române la Convenţia vamală relativă la importul temporar de materiale profesionale, încheiată la Bruxelles la 8 iunie 1961. Expunere de motive, referat, textul Convenţiei
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 364 pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în oraşul Olteniţa, judeţul Ilfov. Expunere de motive, tabel, referat, schiţe
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 404 privind retragerea decoraţiilor conferite unei persoane
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 410 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română a unui număr de 107 persoane
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 519 privind graţierea pedepsei aplicate condamnatului Mutrescu Ioan
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 566 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la Viena la 18 aprilie 1961. Expunere de motive, referat, textul Convenţiei
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 569 pentru ratificarea Acordului între Republica Populară Română şi Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea problemelor financiare în suspensie cu scrisorile anexe, semnat la Roma la 23 ianuarie 1968. Expunere de motive, referat, textul Convenţiei
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 572 pentru graţierea pedepselor aplicate unor condamnaţi
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 599 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" clasa a II-a Excelenţei Sale domnului Johann Manz, Ambasadorul Republicii Austria la Bucureşti
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 799 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu"
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 851 privind acordarea cetăţeniei române unui număr de 36 persoane
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 852 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română a unui număr de 77 persoane
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 932 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română a unui număr de 55 persoane
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 933 privind acordarea cetăţeniei române unui număr de 20 persoane
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.004 pentru restituirea unor decoraţii
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.043 pentru conferirea de ordine şi medalii unor cadre de artilerie active sau din rezerva Forţelor Armate precum şi unor persoane civile
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.077 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri situate în comuna Cireşu, judeţul Brăila. Expunere de motive, referat, schiţă
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.123 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română a unui număr de 43 persoane
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.149 privind scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri situate în judeţele Argeş şi Dâmboviţa. Expunere de motive, tabel, referat, schiţe
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.150 privind scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri situate în comunele Crevedia şi Corbeanca, judeţul Ilfov. Expunere de motive, tabel, referat, schiţe
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.167 privind comutarea pedepsei cu moartea a condamnatului Petrişor Teodor
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.218 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne

Anul 1969

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 57 privind acordarea cetăţeniei române unui număr de 41 persoane
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri situate în judeţele Ilfov şi Prahova
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă, a unui teren situat în oraşul Filiaşi, judeţul Dolj
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 216 privind retragerea decoraţiilor conferite lui Banu Gheorghe
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 287 pentru graţierea de restul pedepsei ce mai are de executat condamnatul Oancea Alexandru
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română a unui număr de 157 persoane
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 289 privind acordarea cetăţeniei române unui număr de 15 persoane
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 83 persoane
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 291 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 31 persoane
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 357 privind acordarea cetăţeniei române unui număr de 8 persoane
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 435 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 144 persoane
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 436 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 60 persoane
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 448 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română a unui număr de 82 persoane
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 540 pentru acreditarea lui Georgescu Iason în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Populare Române în Republica Ghana
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 544 privind organizarea evidenţei staţiilor de radio-emisie
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 569 pentru aprobarea renunţării la cetăţenia română a unui număr de 100 persoane
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu"
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 616 pentru rechemarea lui Aurel Ardeleanu din calitatea de ambasador al Republicii Populare Române în Republica India şi acreditarea lui Petre Tănăsie în calitatea de ambasador al Republicii Populare Române în Republica India
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 622 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 717 privind atribuirea unor nume de persoane ca denumiri ale unor unităţi militare subordonate Ministerului Forţelor Armate
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 733 pentru conferirea unor ordine şi medalii
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 748 privind conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu"
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 763 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri, precum şi autorizarea efectuării unui schimb de teren
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 784 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 816 privind graţierea unei persoane de pedeapsa complementară a confiscării averii şi restituirea unor imobile confiscate situate în judeţul Maramureş
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 837 privind conferirea medaliei "A 25 aniversare a eliberării Patriei" unor cetăţeni sovietici
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 855 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 863 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 16 persoane

Anul 1970

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 21 pentru ratificarea Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în Satu Mare
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind majorarea unor pensii
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, transmiterea unor terenuri, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri situate în judeţele: Mehedinţi, Iaşi, Ialomiţa, Sibiu, Argeş, Teleorman, Mureş, Timiş, Bistriţa-Năsăud, Dolj, Bihor, Galaţi, Caraş-Severin, Suceava, Neamţ, Vâlcea, Ilfov, Satu Mare, Harghita, Covasna, Olt, Maramureş, Botoşani, Hunedoara şi municipiul Bucureşti (Calea Dorobanţilor)
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 380 pentru înfiinţarea ambasadei Republicii Socialiste România în Republica Ecuador
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 398 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România", clasa I-a, excelenţei sale general locotenent Joseph Desire Mobutu, preşedintele Republicii Democratice Congo
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural", clasa a II-a, lui Marcel Cellier, pentru contribuţia adusă la cunoaşterea tezaurului folcloric românesc peste hotare
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri, precum şi transmiterea unor imobile situate în judeţele: Mehedinţi, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Dolj, Sibiu, Harghita, Vaslui, Teleorman, Olt, Galaţi, Buzău, Prahova, Mureş, Cluj, Dâmboviţa şi municipiul Bucureşti (str. Bărăţiei, comuna suburbană Chiajna, cartierul Colentina şi şoseaua Crângaşi)
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 452 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural" primarului oraşului Koln, precum şi unor specialişti din domeniul muzeelor din Republica Federală Germania
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 463 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 481 persoane
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 533 pentru conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi salariaţi civili din Ministerul Forţelor Armate

Anul 1971

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 117 pentru acreditarea lui Marin Alexie în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Malayezia
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 144 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe să cumpere un imobil situat în oraşul Dar Es Salaam din Republica Unită Tanzania
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 177 privind acordarea cetăţeniei române unui număr de 15 persoane
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 194 privind conferirea Medaliei "Virtutea Ostăşească" membrilor delegaţiei militare a Republicii Populare Polone
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 206 pentru acreditarea lui Mircea Nicolaescu în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Bolivia
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I lui Kim Ir Sen, secretar al Partidului Muncii din Republica Populară Democrată Coreeană
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 264 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" clasa a III-a lui Isidor Berger-Safiano
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 270 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, precum şi modificarea art. 4 alin. 2 din Decretul nr. 192 din 25 mai 1971
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 285 pentru acordarea unei pensii urmaşilor lui Gall Mihaly
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 331 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Forţelor Armate
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 333 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 373 pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind reglementarea problemelor financiare în suspensie
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 406 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 162 persoane
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 485 pentru graţierea unor condamnaţi
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 495 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Ialomiţa, Braşov, Iaşi, Vâlcea, Bihor, Covasna, Mureş, Teleorman, Harghita, Prahova, Olt, Neamţ, Cluj, Constanţa, Argeş, Dolj, Alba, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Caraş-Severin, Sălaj, Dâmboviţa, Bacău

Anul 1972

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 47 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 69 persoane
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 52 privind conferirea de ordine unui număr de 35 ofiţeri din Consiliul Securităţii Statului
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri, retrocedarea unui imobil, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 132 pentru modificarea Decretului nr. 210 din 1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 221 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural" clasa I
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind conferirea Ordinului "23 August" clasa I
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 246 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Forţelor Armate
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 301 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală între Republica Socialistă România şi Republica Democrată Germană
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 377 pentru rechemarea lui Constantin Băbeanu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Regatul Laos şi acreditarea lui Tudor Zamfira în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în regatul Laos
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 394 privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România şi Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică referitor la aplicarea garanţiilor în cadrul Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare şi a procesului-verbal al negocierilor pentru încheierea acestui acord
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 444 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 495 pentru rechemarea lui Aurel Mălnăşan din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Democrată Coreeană şi pentru acreditarea lui Dumitru Popa în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Democrată Coreeană
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 521 privind graţierea unor pedepse
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 526 privind rechemarea lui Neculai Ion Vancea din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Guineea şi acreditarea lui Valeriu Georgescu în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Guineea
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 541 pentru rechemarea lui Iosif Gheorghiu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Japonia şi acreditarea lui Nicolae Finanţu în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Japonia

Anul 1973

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 18 pentru rechemarea lui Vasile Pogăceanu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Arabă Siriană şi pentru acreditarea lui Emilian Manciur în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în această ţară
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 19 pentru rechemarea lui Titus Sinu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Arabă Egipt şi pentru acreditarea lui Petru Burlacu în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în această ţară
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri situate în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Mehedinţi, Vaslui, Bacău, Hunedoara, Constanţa, Vâlcea, Dâmboviţa, Mureş, Olt, Maramureş, Sibiu, Prahova. Tabele nominale cuprinzând proprietarii ale căror terenuri se expropriau şi se treceau în proprietatea statului. Tabele nominale cuprinzând terenurile ce se scoteau din producţia agricolă
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 25 pentru rechemarea lui Eduard Mezincescu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Suedia şi pentru acreditarea lui Dumitru Lazăr în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în această ţară
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 57 pentru rechemarea lui Nicolae Blejan din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Bulgaria şi pentru acreditarea lui Trofin Simedrea în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în această ţară
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural" clasa I scriitorului spaniol Rafael Alberti
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I Majestăţii Sale Iuliana Louise Emma Marie Wilhelmina, Regina Olandei
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 236 pentru rechemarea lui Iosif Gheorghiu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Australia, Noua Zeelandă şi Republica Filipine
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 287 privind ratificarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Democrată Germană
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 325 privind anularea unor dispoziţii din decretele de aprobarea renunţării la cetăţenia română nr. 435, 486, 532 şi 555/1969
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 371 privind conferirea de ordine şi medalii ale Republicii Socialiste România unor cetăţeni ai Republicii Federale Germane
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 427 privind acordarea şi majorarea unor pensii
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 493 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I lui Juan Velasco Alvarado, preşedintele Republicii Peru
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 625 privind ratificarea Convenţiei între Republica Socialistă România şi Republica Federală Germania privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor şi averii

Anul 1974

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 59 privind modificarea Decretului nr. 388 din 11 octombrie 1972 şi stabilirea preţurilor de producţie şi contractare la gogoşile de mătase de dud crude
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 94 privind înfiinţarea Consulatului General al Republicii Socialiste România la Zagreb - Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Decrete ulterioare de modificare

Anul 1976

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind completarea anexei nr. 2 pct. IV la Decretul nr. 145/1975
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 185 privind amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca de Investiţii, pentru hidrocentrala Râul Mare Retezat, şi a scrisorilor suplimentare la Acordul de împrumut, precum şi ratificarea Acordului de garanţie încheiat între Republica Socialistă România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la hidrocentrala Râul Mare Retezat şi a scrisorilor suplimentare la Acordul de garanţie
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 276 pentru ratificarea schimbului de scrisori cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Acordul de cooperare şi de credit între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Democrate Vietnam pentru realizarea unor obiective industriale în Republica Democrată Vietnam, încheiat la 17 noiembrie 1975
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 330 privind aprobarea influenţelor asupra indicatorilor economici şi financiari pe anul 1976, din reaşezarea preţurilor de producţie şi de livrare, precum şi a rabatului comercial la produsele din ramura industriei construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor conform decretelor prezidenţiale nr. 200/1975 şi 1/1976
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 356 privind unele măsuri referitoare la construirea adăposturilor de apărare locală antiaeriană în timp de pace

Anul 1977

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 24 privind îmbunătăţirea planului de investiţii pe perioada 1978-1980 şi măsuri pentru utilizarea fondurilor disponibile rezultate
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 45 privind reprogramarea punerii în funcţiune în anul 1977 a capacităţilor restante din anul 1976, precum şi a sarcinilor de plan de investiţii nerealizate în anul 1976
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 391 privind unele drepturi ale personalului Ministerului Apărării Naţionale care participă la activităţi de producţie în bazinele miniere

Anul 1978

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind reprogramarea punerii în funcţiune în 1978 a capacităţilor restante din 1977, a sarcinilor de investiţii nerealizate în 1977, precum şi amânarea începerii execuţiei unor obiective de investiţii din 1978
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind modificarea anexei la Decretul nr. 15/1975 privind înfiinţarea Întreprinderii Metroul Bucureşti
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind reintroducerea în rezerva de mobilizare la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini în 1978 a materialelor restante din planul de împrospătări pe anul 1977 şi scoaterea unor materiale sub formă de împrumut din rezerva de mobilizare construită la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 514 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul producţiei de maşini grele şi speciale, precum şi de motoare, în cadrul Întreprinderii 23 August, Bucureşti

B. Informaţii clasificate "secret de serviciu" (1971-1989)

Informaţii a căror dezvăluire nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat

Anul 1971

Decretul Consiliului de Stat nr. 484 pentru ratificarea Convenţiei veterinare între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Regatului Greciei

Anul 1972

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 4 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din mai multe judeţe şi municipiul Bucureşti
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 11 pentru modificarea articolului 1 din Decretul nr. 465/1971 privind acordarea şi majorarea unor pensii
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 12 pentru acordarea şi majorarea unor pensii
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 16 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva forţelor armate sau retragere
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 21 privind delegarea lui Popa I. Nicolae pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri, precum şi retrocedarea unui imobil din municipiul Bucureşti şi din diferite judeţe
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 39 privind majorarea cuantumului pensiei generalului-locotenent în rezervă Drăgan Ioachim Ilie
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind majorarea unor pensii
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 44 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind delegarea lui Pardău Gheorghe pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Suceava
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 64 privind acordarea unei pensii lui Ilie Gh. Ionescu
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 65 privind majorarea pensiei pentru limita de vârstă a dr. ing. Romulus Odobeşteanu
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind majorarea unei pensii
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 76 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Tulcea, Buzău, Cluj, Timiş, Bacău, Vâlcea, Dolj, Gorj, Alba, Iaşi, Vaslui, Mehedinţi, Caraş-Severin, Braşov, Vrancea, Mureş, Teleorman, Ilfov şi municipiul Bucureşti
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 77 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 86 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România unor personalităţi din Republica Democrată Sudan
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 87 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 89 privind conferirea Ordinelor "23 August" şi "Tudor Vladimirescu"
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 99 privind acordarea unei pensii lui Anton Moisescu
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 100 privind delegarea lui Corduban Traian pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeţean Suceava
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 108 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Alba, Bihor, Hunedoara, Harghita, Suceava, Botoşani, Tulcea, Mureş
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Argeş, Olt, Vâlcea, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Ialomiţa, Ilfov, Bacău, Neamţ
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţe şi municipiul Bucureşti
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 111 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Gorj, Dolj, Mehedinţi, Vrancea, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Iaşi, Braşov, Vaslui, Maramureş, Satu Mare, Galaţi, Brăila, Teleorman, Covasna, Bacău
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 112 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Dâmboviţa, Ilfov, Olt, Galaţi, Arad, Satu Mare, Brăila, Dolj, Teleorman, Harghita, Bacău, Argeş, Hunedoara, Mehedinţi şi municipiul Bucureşti
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 114 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 120 privind acordarea şi majorarea unor pensii
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 121 privind acordarea şi majorarea unor pensii
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 125 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Vaslui, Suceava, Alba, Botoşani, Mureş, Vâlcea, Timiş, Iaşi, Bacău, Hunedoara, Galaţi, Ilfov, Maramureş, Neamţ, Olt, Argeş, Dolj, Cluj, Brăila, Bihor, Satu Mare, Sibiu, Harghita, Ialomiţa, Prahova
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind acordarea drapelului de luptă unor unităţi militare aparţinând Ministerului Forţelor Armate
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind delegarea lui Ferdinand Nagy pentru a îndeplini funcţia de preşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Covasna
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 128 privind delegarea lui Gheorghe Cioară pentru a îndeplini funcţia de preşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 133 privind determinarea bazei de calcul a pensiei pentru persoanele care au deţinut funcţia de ambasador sau de ministru plenipotenţiar, ca şefi de misiuni diplomatice
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 135 pentru modificarea articolului 2 din Decretul nr. 1.037 din 1 noiembrie 1968 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor militare de învăţământ pentru pregătirea ofiţerilor
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 136 privind scutirea unităţilor economice de stat de a include în preţul de cost sau în cheltuielile de circulaţie a părţii neamortizate din valoarea unor fonduri fixe distruse
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 137 privind scutirea unor unităţi economice de stat de a include în preţul de cost sau în cheltuielile de circulaţie a părţii neamortizate din valoarea unor fonduri fixe distruse
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 138 privind anularea unor debite reprezentând chirii şi taxe restante pentru unele imobile proprietate de stat, din judeţul Tulcea
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul la unele specii de peşte proaspăt, congelat şi sărat, provenit din pescuitul oceanic şi marin din producţie proprie şi import
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 140 privind modificarea Decretului nr. 168/1951 pentru instituirea titlului de "Erou al Muncii Socialiste" din Republica Socialistă România şi a Regulamentului privind titlul de "Erou al Muncii Socialiste"
41. Decretul Consiliului de Stat nr. 141 pentru ratificarea Tratatului cu privire la interzicerea amplasării de arme nucleare şi alte arme de distrugere în masă pe fundul mărilor şi oceanelor şi în subsolul lor, deschis spre semnare la Moscova, Londra şi Washington la 11 februarie 1971
42. Decretul Consiliului de Stat nr. 142 pentru ratificarea protocolului adiţional la Tratatul dintre Republica Populară Română şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, semnat la Belgrad, la 18 octombrie 1960
43. Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiat la Haga, la 16 decembrie 1970
44. Decretul Consiliului de Stat nr. 146 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia privind înfiinţarea Organizaţiei de Colaborare în Industria de Rulmenţi (OLIR), semnată la Moscova la 25 aprilie 1964
45. Decretul Consiliului de Stat nr. 147 privind graţierea unor condamnaţi
46. Decretul Consiliului de Stat nr. 169 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
47. Decretul Consiliului de Stat nr. 170 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
48. Decretul Consiliului de Stat nr. 174 privind acordarea şi majorarea unor pensii
49. Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul de Interne
50. Decretul Consiliului de Stat nr. 188 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Bihor, Argeş, Hunedoara, Cluj, Maramureş, Alba, Covasna, Harghita, Prahova, Bacău, Suceava, Dâmboviţa, Ilfov, Vaslui, Mureş, Galaţi
51. Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind acordarea şi majorarea unor pensii
52. Decretul Consiliului de Stat nr. 203 privind delegarea lui Lanţoş Vasilică pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Mureş
53. Decretul Consiliului de Stat nr. 211 privind majorarea pensiei Marioarei Voiculescu
54. Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Olt, Timiş, Iaşi, Ialomiţa, Hunedoara, Galaţi, Tulcea, Cluj, Caraş-Severin, Satu Mare, Arad, Suceava, Teleorman, Argeş, Constanţa, Dâmboviţa, Mureş, Harghita, Sibiu, Neamţ, Braşov, Maramureş, Alba, Vâlcea şi municipiul Bucureşti
55. Decretul Consiliului de Stat nr. 224 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Bacău, Neamţ, Teleorman, Sălaj, Ialomiţa, Ilfov, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Argeş, Vâlcea, Buzău, Timiş, Brăila, Arad, Satu Mare, Covasna, Mehedinţi, Iaşi, Tulcea, Bihor, Harghita, Hunedoara, Sibiu, Mureş
56. Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Argeş, Mureş, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa, Iaşi, Alba, Hunedoara, Maramureş, Botoşani, Sibiu, Cluj, Gorj, Caraş-Severin, Sălaj, Galaţi, Covasna, Vaslui şi municipiul Bucureşti
57. Decretul Consiliului de Stat nr. 226 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Bacău, Arad, Dolj, Braşov, Sibiu, Vaslui, Prahova, Galaţi, Mureş, Iaşi, Hunedoara, Cluj, Vâlcea, Timiş, Ialomiţa, Constanţa, Neamţ, Alba, Bihor, Mehedinţi, Suceava şi municipiul Bucureşti
58. Decretul Consiliului de Stat nr. 229 pentru restituirea Medaliei "Meritul Militar" clasa a II-a unui ofiţer
59. Decretul Consiliului de Stat nr. 235 privind acordarea şi majorarea unor pensii
60. Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Ilfov, Timiş, Brăila, Bacău, Alba, Gorj, Hunedoara, Suceava, Teleorman, Bihor, Sălaj, Harghita, Prahova, Satu Mare, Maramureş, Arad, Tulcea, Vaslui, Neamţ, Galaţi, Cluj, Dolj, Caraş-Severin
61. Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Timiş, Bacău, Alba, Botoşani, Dolj, Ilfov, Covasna, Vaslui, Argeş, Cluj, Ialomiţa, Mureş, Sibiu, Hunedoara, Bistriţa-Năsăud şi municipiul Bucureşti
62. Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Dolj, Teleorman, Olt, Satu Mare, Prahova, Hunedoara, Timiş, Mehedinţi, Dâmboviţa, Tulcea şi Alba
63. Decretul Consiliului de Stat nr. 249 privind majorarea pensiei profesorului Popa Aurel
64. Decretul Consiliului de Stat nr. 251 privind delegarea lui Popa Constantin pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Constanţa
65. Decretul Consiliului de Stat nr. 252 privind delegarea lui Circa Cornelia Aurelia pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Maramureş
66. Decretul Consiliului de Stat nr. 256 privind majorarea pensiei de urmaş a unei persoane
67. Decretul Consiliului de Stat nr. 257 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor generali, ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul de Interne
68. Decretul Consiliului de Stat nr. 263 privind majorarea şi acordarea unor pensii
69. Decretul Consiliului de Stat nr. 264 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Bacău, Dâmboviţa, Cluj, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Suceava, Braşov, Bistriţa-Năsăud, Covasna, Harghita, Hunedoara, Timiş, Galaţi, Argeş, Constanţa şi municipiul Bucureşti
70. Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind stabilirea unor pensii de invaliditate şi de urmaş
71. Decretul Consiliului de Stat nr. 267 privind acordarea unei pensii lui Kostyal Ştefan
72. Decretul Consiliului de Stat nr. 272 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Prahova, Ialomiţa, Teleorman, Ilfov, Olt, Bacău, Harghita, Neamţ, Cluj, Iaşi, Suceava, Maramureş, Caraş-Severin, Vaslui, Galaţi, Timiş, Arad, Sibiu, Botoşani, Tulcea
73. Decretul Consiliului de Stat nr. 273 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din judeţele: Braşov, Vrancea, Bacău, Vâlcea, Argeş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Ilfov, Hunedoara, Iaşi, Vaslui, Suceava, Alba, Sibiu, Bihor, Arad, Maramureş, Satu Mare, Harghita, Timiş, Caraş-Severin şi Bucureşti
74. Decretul Consiliului de Stat nr. 274 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
75. Decretul Consiliului de Stat nr. 275 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Sibiu, Maramureş, Bihor, Cluj, Alba, Mureş, Bacău, Dâmboviţa, Vâlcea, Hunedoara, Mehedinţi, Braşov, Vaslui, Harghita, Iaşi, Prahova, Bistriţa-Năsăud, Neamţ şi municipiul Bucureşti
76. Decretul Consiliului de Stat nr. 276 privind majorarea unei pensii
77. Decretul Consiliului de Stat nr. 278 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva forţelor armate sau retragere
78. Decretul Consiliului de Stat nr. 282 pentru modificarea Decretului nr. 870/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară
79. Decretul Consiliului de Stat nr. 283 pentru modificarea Decretului nr. 649 din 8 octombrie 1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei Electrice
80. Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul la pasta de tomate şi bulion
81. Decretul Consiliului de Stat nr. 291 privind stabilirea preţului de livrare la maşina electromecanică de facturat şi contabilizat tip Felix FC 30
82. Decretul Consiliului de Stat nr. 293 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Bacău, Vrancea, Galaţi, Brăila, Mureş, Dâmboviţa, Ilfov, Alba, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Dolj, Maramureş, Olt, Constanţa, Argeş, Tulcea, Covasna, Iaşi, Vrancea, Cluj
83. Decretul Consiliului de Stat nr. 294 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Mureş, Covasna, Caraş-Severin, Alba, Harghita, Suceava, Neamţ, Braşov, Bistriţa-Năsăud, Iaşi, Arad, Prahova, Constanţa
84. Decretul Consiliului de Stat nr. 295 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Brăila, Bihor, Iaşi, Vaslui, Prahova, Vâlcea, Argeş, Ialomiţa, Sibiu, Olt, Ilfov, Caraş-Severin, Hunedoara, Sălaj
85. Decretul Consiliului de Stat nr. 296 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
86. Decretul Consiliului de Stat nr. 297 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Argeş, Ilfov, Teleorman, Alba, Bihor, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Suceava
87. Decretul Consiliului de Stat nr. 298 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Gorj, Iaşi, Olt, Suceava, Hunedoara, Harghita, Timiş, Caraş-Severin, Argeş, Cluj, Braşov, Bistriţa-Năsăud, Alba, Bihor, Neamţ, Covasna, Buzău
88. Decretul Consiliului de Stat nr. 304 pentru modificarea Legii nr. 23 din 1971 privind apărarea secretului de stat în Republica Socialistă România
89. Decretul Consiliului de Stat nr. 306 privind ratificarea Convenţiei consulare între Republica Socialistă România şi Republica Populară Democrată Coreeană
90. Decretul Consiliului de Stat nr. 307 pentru ratificarea Acordului cu privire la crearea sistemului internaţional şi organizaţiei de telecomunicaţii spaţiale "Inter Sputnik"
91. Decretul Consiliului de Stat nr. 310 privind acordarea drapelului de luptă unor unităţi militare din Ministerul de Interne
92. Decretul Consiliului de Stat nr. 311 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
93. Decretul Consiliului de Stat nr. 312 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Suceava, Iaşi, Dâmboviţa, Bihor, Mureş, Teleorman, Buzău, Tulcea, Caraş-Severin, Olt, Ilfov, Vaslui, Vrancea, Prahova, Suceava, Argeş, Alba, Hunedoara, Mehedinţi
94. Decretul Consiliului de Stat nr. 313 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
95. Decretul Consiliului de Stat nr. 314 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Ilfov, Ialomiţa, Teleorman, Argeş, Olt, Vâlcea, Bacău, Neamţ, Cluj, Covasna, Braşov, Galaţi, Maramureş, Bihor, Hunedoara, Harghita, Mureş, Botoşani, Alba, Satu Mare, Ialomiţa, Prahova, Bistriţa-Năsăud
96. Decretul Consiliului de Stat nr. 315 cu privire la majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat, pensiilor I.O.V.R. şi ajutoarele sociale
97. Decretul Consiliului de Stat nr. 317 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Preţuri
98. Decretul Consiliului de Stat nr. 318 pentru completarea art. 5 din Legea contractelor economice nr. 71 din 29 septembrie 1969
99. Decretul Consiliului de Stat nr. 319 pentru modificarea Decretului nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice
100. Decretul Consiliului de Stat nr. 320 pentru modificarea art. 67 din Legea nr. 12/1971 privind încadrarea şi promovarea în muncă a personalului din unităţile socialiste de stat
101. Decretul Consiliului de Stat nr. 322 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia dintre Republica Socialistă România şi Republica Austria cu privire la asistenţa juridică în materia dreptului civil şi de familie şi la valabilitatea şi transmiterea actelor, semnată la Viena la 17 noiembrie 1965
102. Decretul Consiliului de Stat nr. 323 privind graţierea unor condamnaţi
103. Decretul Consiliului de Stat nr. 324 privind conferirea Ordinului "Meritul Ştiinţific" clasa I, profesorului suedez Alf Lombard de la Universitatea din Lund
104. Decretul Consiliului de Stat nr. 328 privind modificarea preţurilor de producţie şi livrare pentru ţevile din oţel fără sudură "Burlane pentru tubaj şi ţevi conducte pentru industria petrolului"
105. Decretul Consiliului de Stat nr. 331 privind acordarea unei pensii lui Ida Hadnagy
106. Decretul Consiliului de Stat nr. 342 privind delegarea lui Caraba Vichentie pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Ilfov
107. Decretul Consiliului de Stat nr. 343 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Vrancea, Suceava, Caraş-Severin, Dolj, Botoşani, Bacău, Vâlcea, Iaşi, Cluj, Maramureş, Hunedoara, Buzău, Covasna, Bihor, Prahova, Timiş, Mehedinţi, Braşov, Ialomiţa, Mureş şi municipiul Bucureşti
108. Decretul Consiliului de Stat nr. 344 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Hunedoara, Vaslui, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Botoşani, Buzău, Alba, Sibiu, Satu Mare, Prahova, Bihor, Gorj, Neamţ, Vrancea, Mureş, Sibiu, Harghita şi municipiul Bucureşti
109. Decretul Consiliului de Stat nr. 345 privind scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Mureş, Neamţ, Olt, Sibiu, Braşov, Alba, Maramureş, Hunedoara, Prahova, Botoşani, Caraş-Severin, Suceava, Bacău, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Harghita, Ialomiţa, Timiş, Covasna, Cluj, Ilfov şi municipiul Bucureşti
110. Decretul Consiliului de Stat nr. 346 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din mai multe judeţe
111. Decretul Consiliului de Stat nr. 347 cu privire la majorarea şi acordarea unor pensii
112. Decretul Consiliului de Stat nr. 348 privind acordarea unor pensii
113. Decretul Consiliului de Stat nr. 356 privind modificarea nivelului preţului cu amănuntul la unele cărţi beletristice
114. Decretul Consiliului de Stat nr. 357 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Bacău, Argeş, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Iaşi, Mureş, Bihor, Suceava, Hunedoara, Sibiu, Maramureş, Botoşani, Vaslui, Harghita, Teleorman, Târgovişte, Iaşi, Vâlcea, Arad, Sălaj, Prahova, Tulcea, Ialomiţa, Covasna, Olt, Alba, Ilfov şi municipiul Bucureşti
115. Decretul Consiliului de Stat nr. 371 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Forţelor Armate
116. Decretul Consiliului de Stat nr. 389 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat
117. Decretul Consiliului de Stat nr. 397 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Buzău, Ialomiţa, Ilfov, Dâmboviţa, Prahova, Argeş, Brăila, Timiş, Gorj, Dolj, Teleorman, Bacău, Olt, Caraş-Severin, Maramureş, Hunedoara şi municipiul Bucureşti
118. Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Sibiu, Timiş, Ialomiţa, Sălaj, Vâlcea, Arad, Iaşi, Hunedoara, Olt, Dolj, Arad, Mureş, Braşov, Covasna, Prahova, Teleorman, Gorj, Bacău, Galaţi, Neamţ, Târgu Mureş şi municipiul Bucureşti
119. Decretul Consiliului de Stat nr. 412 privind acordarea şi majorarea unor pensii
120. Decretul Consiliului de Stat nr. 413 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I Majestăţii Sale Baudouin I, regele Belgiei
121. Decretul Consiliului de Stat nr. 414 privind conferirea de ordine şi medalii ale Republicii Socialiste România unor personalităţi belgiene
122. Decretul Consiliului de Stat nr. 415 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I Alteţei Sale Regale Marele Duce Jean de Luxemburg
123. Decretul Consiliului de Stat nr. 416 privind conferirea de ordine şi medalii ale Republicii Socialiste România unor personalităţi din Luxemburg
124. Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Mureş, Vaslui, Dâmboviţa, Bihor, Bacău, Hunedoara, Constanţa, Gorj, Galaţi, Buzău, Sibiu, Neamţ, Arad, Ilfov, Covasna, Mureş, Timiş, Argeş, Vâlcea, Suceava, Caraş-Severin, Teleorman, Prahova, Sălaj, Cluj şi municipiul Bucureşti
125. Decretul Consiliului de Stat nr. 429 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Constanţa, Mureş, Hunedoara, Alba, Olt, Braşov, Maramureş, Vrancea, Vâlcea, Argeş, Ialomiţa, Teleorman, Prahova, Dâmboviţa, Ilfov, Cluj şi municipiul Bucureşti
126. Decretul Consiliului de Stat nr. 430 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Vâlcea, Argeş, Bacău, Vrancea, Cluj, Alba, Suceava, Hunedoara, Bihor, Satu Mare, Vaslui, Maramureş, Sălaj, Arad, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Gorj, Mureş
127. Decretul Consiliului de Stat nr. 436 privind acordarea şi majorarea unor pensii
128. Decretul Consiliului de Stat nr. 439 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Braşov, Argeş, Cluj, Suceava, Vâlcea, Neamţ, Bacău, Dâmboviţa, Ilfov, Dolj, Constanţa, Bihor, Iaşi, Gorj, Târgu Jiu, Timiş, Ialomiţa, Bacău, Arad, Vrancea şi municipiul Bucureşti
129. Decretul Consiliului de Stat nr. 442 privind majorarea pensiei lui Constantin Brătianu
130. Decretul Consiliului de Stat nr. 446 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Interior
131. Decretul Consiliului de Stat nr. 454 privind suplimentarea numărului de posturi de demnitari la Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei
132. Decretul Consiliului de Stat nr. 455 privind suplimentarea numărului de posturi de demnitari la Ministerul Educaţiei şi Învăţământului
133. Decretul Consiliului de Stat nr. 478 privind delegarea lui Dumitrescu Ştefan pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Buzău
134. Decretul Consiliului de Stat nr. 479 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Caraş-Severin, Hunedoara, Bistriţa-Năsăud, Iaşi, Sibiu, Suceava, Gorj, Harghita, Bacău, Braşov, Covasna, Argeş, Vâlcea, Ilfov, Cluj, Botoşani şi municipiul Bucureşti
135. Decretul Consiliului de Stat nr. 482 privind stabilirea preţului de producţie şi livrare pentru cazanul de 1035 tone abur pe oră
136. Decretul Consiliului de Stat nr. 492 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Bihor, Hunedoara, Argeş, Dâmboviţa, Vaslui, Buzău, Alba, Maramureş, Vrancea, Bacău, Constanţa, Neamţ, Suceava, Cluj, Prahova, Covasna, Sibiu, Botoşani, Teleorman, municipiul Bucureşti
137. Decretul Consiliului de Stat nr. 494 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Acordul privind Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
138. Decretul Consiliului de Stat nr. 496 privind delegarea unor persoane în funcţiile de preşedinţi ai comitetelor executive ale consiliilor populare
139. Decretul Consiliului de Stat nr. 497 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru pomii de iarnă din răşinoase
140. Decretul Consiliului de Stat nr. 498 privind delegarea lui Miu Dobrescu pentru a îndeplini funcţia de preşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Suceava
141. Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privind acordarea unei pensii viagere Margaretei Coandă
142. Decretul Consiliului de Stat nr. 501 privind acordarea drapelului de luptă unor unităţi militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale
143. Decretul Consiliului de Stat nr. 509 privind acordarea şi majorarea unor pensii
144. Decretul Consiliului de Stat nr. 510 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa a V-a lui Bonaparte Corneliu Dimitriu
145. Decretul Consiliului de Stat nr. 516 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Mureş, Cluj, Harghita, Caraş-Severin, Hunedoara, Maramureş, Satu Mare, Bihor, Covasna, Sibiu, Braşov, Teleorman, Gorj, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dâmboviţa, Timiş, Prahova, Bacău, Ilfov şi municipiul Bucureşti
146. Decretul Consiliului de Stat nr. 522 privind graţierea unor condamnaţi
147. Decretul Consiliului de Stat nr. 528 privind acordarea şi majorarea unor pensii
148. Decretul Consiliului de Stat nr. 538 privind transmiterea unui teren proprietate de stat, situat în municipiul Bucureşti, în folosinţa ambasadei U.R.S.S. în Republica Socialistă România
149. Decretul Consiliului de Stat nr. 542 privind majorarea unor pensii
150. Decretul Consiliului de Stat nr. 543 privind stabilirea preţului de producţie pentru avionul BN-2 A "Islander"

Anul 1973

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 1 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I preşedintelui Republicii Islamice Pakistan
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Arad, Braşov, Iaşi, Vaslui, Argeş, Olt, Bacău, Vrancea, Cluj, Vâlcea, Dolj, Alba, Mureş, Gorj, Hunedoara, Teleorman, Prahova, Buzău, Sibiu. Tabele nominale
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 4 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri; tabele nominale cuprinzând proprietarii ale căror terenuri urmau a fi expropriate şi trecute în proprietatea statului din judeţele: Dolj, Gorj, Constanţa, Timiş, Teleorman, Olt, Braşov, Bacău, Vâlcea, Cluj, Hunedoara, Bistriţa-Năsăud, Ilfov, Caraş Severin, Maramureş, Prahova, Dâmboviţa, Alba, Vrancea, Mureş
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Hunedoara, Constanţa, Iaşi, Vaslui, Caraş-Severin, Arad, Timiş, Braşov, Maramureş, Satu Mare, Argeş, Bacău, Vâlcea, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Buzău, Botoşani, Bihor, Suceava. Tabele nominale
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 6 privind majorarea pensiilor unor arhitecţi
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 10 privind delegarea unor persoane în funcţiile de vicepreşedinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judeţelor: Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Covasna, Ialomiţa, Ilfov
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 20 privind conferirea Ordinului "23 August" clasa I ministrului afacerilor externe al Marelui Ducat de Luxemburg, Gaston Thorn
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 23 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Hunedoara, Timiş, Dâmboviţa, Timiş, Alba, Cluj, Bihor, Constanţa, Satu Mare, Argeş, Harghita, Neamţ. Tabele nominale
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 24 privind delegarea unor persoane în funcţiile de vicepreşedinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judeţelor: Bihor, Braşov, Dolj, Harghita, Neamţ, Iaşi, Prahova, Sibiu, Timiş, Teleorman, precum şi pentru încetarea delegării lui Circa Cornelia Aurelia în funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Maramureş
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 29 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 34 privind majorarea unei pensii
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind delegarea unor persoane în funcţiile de vicepreşedinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judeţelor: Arad, Braşov, Cluj, Galaţi, Maramureş, Satu Mare, Mureş, Vrancea şi al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 37 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Dâmboviţa, Ilfov, Bacău, Suceava, Neamţ, Maramureş, Braşov, Teleorman, Sibiu, Iaşi, Covasna, Vrancea, Mureş, Olt, Prahova, Cluj, Caraş-Severin şi municipiul Bucureşti (sector 1); tabele nominale
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 38 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Ilfov, Satu Mare, Braşov, Caraş-Severin, Sibiu, Cluj, Vaslui, Brăila, Dolj, Timiş, Arad, Argeş, Bihor, Constanţa, Hunedoara, Alba, Bistriţa-Năsăud, Harghita, Suceava, Mureş, Neamţ, Vâlcea, municipiul Bucureşti (sector 4); tabele nominale
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 39 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Sibiu, Neamţ, Arad, Covasna, Bistriţa-Năsăud, Prahova, Cluj, Braşov, Hunedoara, Timiş, Satu Mare, municipiul Bucureşti (sectoarele 1, 2, 4, 5, 8); tabele nominale
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Ilfov, Harghita, Hunedoara, Covasna, Alba, Timiş, Sibiu, Iaşi, Gorj, Suceava, Mureş, Bacău, Dâmboviţa, Vrancea, Buzău, Caraş-Severin, Braşov, municipiul Bucureşti (comuna Voluntari); tabele nominale
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 44 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Directivare şi Control în Proiectarea şi Executarea Construcţiilor
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 51 privind acordarea unor pensii
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 55 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Bacău, Braşov, Prahova, Arad, Alba, Timiş, Gorj, Mureş, Argeş, Vâlcea, Harghita, Cluj, Suceava, Galaţi, Ialomiţa; tabele nominale
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 56 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Ilfov, Alba, Bacău, Cluj, Vâlcea, Braşov, Satu Mare, Maramureş, Hunedoara, Neamţ, Bihor, Sibiu, Tulcea, Alba, Brăila şi municipiul Bucureşti (sectorul 1, comunele Otopeni, Dobroeşti, Voluntari); tabele nominale
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 60 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpăra un teren situat în oraşul Islamabad
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind majorarea unor pensii
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 65 pentru conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva Forţelor Armate sau retragere
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 68 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Cluj, Galaţi, Iaşi, Vaslui, Dolj, Buzău, Bistriţa-Năsăud, Bacău, Suceava, Vrancea, Brăila, Teleorman, Satu Mare, Dâmboviţa, Argeş, Ialomiţa, Harghita, Hunedoara, Neamţ, Ilfov, Constanţa, Alba; tabele nominale
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 69 privind graţierea unor condamnaţi
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 70 privind graţierea unor condamnaţi
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 72 privind stabilirea preţului de producţie pentru autoturismul de teren tip Aro 240; anexate decrete de modificare a prezentului decret
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 76 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective. Anexate decrete de modificare a prezentului decret
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 77 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Financiar-Bancar
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind organizarea şi funcţionarea consiliilor şi comisiilor tehnico-economice
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 79 cu privire la evaluarea în câmp a producţiei agricole vegetale
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 81 privind gospodărirea anvelopelor şi camerelor de aer
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 82 pentru prelungirea termenului prevăzut în art. 67 din Legea nr. 12/1971 privind încadrarea în muncă a personalului din unităţile socialiste de stat
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 83 pentru modificarea Codului de procedură civilă şi a celui de procedură penală al Republicii Socialiste România
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 84 pentru modificarea Legii nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 85 privind modificarea Decretului nr. 648/1969 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 86 pentru modificarea Legii nr. 59/1968 privind comisiile de judecată
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 87 pentru ratificarea Convenţiei privind colaborarea în navigaţia maritimă comercială, încheiată la Budapesta la 3 decembrie 1971
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 88 privind retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 89 privind retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
41. Decretul Consiliului de Stat nr. 92 privind acordarea şi majorarea unor pensii
42. Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind majorarea ajutorului bănesc lunar acordat profesorului Gheaţă Petre
43. Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpăra un imobil situat în oraşul New-Delhi
44. Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind stabilirea preţului de producţie şi livrare, a preţului de calcul pentru turbina hidraulică PV 188-788 tip Pelton de 174.25 MW;
45. Decretul Consiliului de Stat nr. 99 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din Bucureşti (sectoarele 1, 5, 8) şi judeţele: Braşov, Olt, Mehedinţi, Argeş, Iaşi, Suceava, Dolj, Vaslui, Gorj, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Hunedoara, Vrancea, Covasna, Alba, Cluj, Mureş. Tabele nominale
46. Decretul Consiliului de Stat nr. 106 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Argeş, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Suceava, Harghita, Bistriţa-Năsăud, Satu Mare, Sibiu, Mureş, Ialomiţa, Ilfov, Dolj, Maramureş. Tabele nominale
47. Decretul Consiliului de Stat nr. 107 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Prahova, Buzău, Argeş, Vâlcea, Hunedoara, Vrancea, Ilfov, Dâmboviţa, Bacău, Cluj, Dolj, Gorj, Timiş, Maramureş, Olt, Iaşi, Vaslui, Caraş-Severin, Bihor
48. Decretul Consiliului de Stat nr. 108 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Hunedoara, Arad, Timiş, Gorj, Cluj, Sălaj, Maramureş, Suceava, Vâlcea, Vrancea, Dâmboviţa, Buzău, Bacău, Caraş-Severin, Braşov, Prahova, Argeş, Iaşi, Mehedinţi, Olt, Satu Mare, Alba, Mureş, Botoşani, municipiul Bucureşti (comunele Dobroieşti şi Măgurele); tabele nominale
49. Decretul Consiliului de Stat nr. 150 privind organizarea Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor. Anexă
50. Decretul Consiliului de Stat nr. 160 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale
51. Decretul Consiliului de Stat nr. 166 privind structura organizatorică a aparatului Consiliului de Miniştri; anexă; modificări ulterioare
52. Decretul Consiliului de Stat nr. 167 privind structura organizatorică a aparatului Marii Adunări Naţionale; anexă
53. Decretul Consiliului de Stat nr. 168 privind structura organizatorică a aparatului Consiliului de Stat; anexă
54. Decretul Consiliului de Stat nr. 169 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri şi a transmiterii unor imobile din Bucureşti (sectoarele 2, 5, 6) şi judeţele: Mureş, Ilfov, Covasna, Hunedoara, Neamţ, Alba, Ialomiţa, Galaţi, Vâlcea, Maramureş, Olt, Teleorman. Tabele nominale
55. Decretul Consiliului de Stat nr. 170 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Buzău, Olt, Neamţ, Ilfov, Teleorman, Dolj, Harghita, Hunedoara, Arad, Bihor, Ialomiţa, Vâlcea, Prahova, Maramureş, Gorj
56. Decretul Consiliului de Stat nr. 171 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Neamţ, Suceava, Dâmboviţa, Bacău, Prahova, Vaslui, Iaşi, Caraş-Severin, Harghita, Hunedoara, Mureş, Alba, Gorj, Braşov, Ilfov; notă; tabele nominale
57. Decretul Consiliului de Stat nr. 172 privind acordarea unei pensii lui Pavel Babuci
58. Decretul Consiliului de Stat nr. 173 privind aprobarea pensionării lui Arsene Stan înainte de împlinirea limitei de vârstă
59. Decretul Consiliului de Stat nr. 174 privind majorarea unor pensii
60. Decretul Consiliului de Stat nr. 175 privind lucrul peste 8 h/zi pentru realizarea planului de stat de investiţii
61. Decretul Consiliului de Stat nr. 177 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, generali, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul de Interne
62. Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind aprobarea pensionării înainte de împlinirea limitei de vârstă a unor persoane
63. Decretul Consiliului de Stat nr. 207 privind organizarea Comisiei guvernamentale de colaborare şi cooperare economică şi tehnică; anexă; modificări ulterioare
64. Decretul Consiliului de Stat nr. 212 pentru abrogarea Decretului nr. 422/1962 privind modalităţile de reducere sau anulare a unor creanţe ale organizaţiilor socialiste; notă
65. Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind cumularea integrală a pensiei acordate lui Docea Constantin cu salariul
66. Decretul Consiliului de Stat nr. 214 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Dolj, Iaşi, Satu Mare, Bihor, Braşov, Ilfov, Timiş, Brăila, Olt, Vaslui, Arad, Ialomiţa, Botoşani, Argeş, Tulcea, Suceava, Buzău, Maramureş, Bucureşti (sectorul 3). Tabele nominale
67. Decretul Consiliului de Stat nr. 218 privind autorizarea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului de a dona un autoturism, proprietate de stat, Academiei de Ştiinţe a Republicii Cuba; notă
68. Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind acordarea unor pensii
69. Decretul Consiliului de Stat nr. 227 privind regimul orelor de muncă prestate în zilele de repaus săptămânal şi celelalte zile nelucrătoare, de către personalul navigant îmbarcat; note, rapoarte
70. Decretul Consiliului de Stat nr. 229 privind delegarea lui Constantin Nicolae în funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti
71. Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Argeş, Bihor, Cluj, Arad, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Mureş, Covasna, Sălaj, Dolj, Tulcea, Olt, Dâmboviţa, Suceava, Prahova, Braşov, Constanţa, Bucureşti
72. Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind aprobarea ieşirii la pensie a lui Iani Nicolae
73. Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind aprobarea ieşirii la pensie a lui Todorov Petru
74. Decretul Consiliului de Stat nr. 235 privind acordarea şi majorarea unor pensii
75. Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind eliberarea lui Petre Blajinovici din funcţia de preşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală
76. Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind delegarea unor persoane pentru a îndeplini funcţiile de preşedinţi ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judeţelor: Argeş, Botoşani, Dâmboviţa, Mureş, Teleorman
77. Decretul Consiliului de Stat nr. 241 privind delegarea lui Ion Medrea pentru a îndeplini funcţia de prim-vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Ilfov
78. Decretul Consiliului de Stat nr. 254 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Dolj, Botoşani, Teleorman, Bihor, Vâlcea, Argeş, Caraş-Severin, Cluj, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Vaslui, Arad, Bacău, Bucureşti (sectoarele 3, 6, 7); tabele nominale
79. Decretul Consiliului de Stat nr. 255 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Bacău, Botoşani, Harghita, Suceava, Caraş-Severin, Mureş, Vâlcea, Satu Mare, Argeş, Braşov, Gorj
80. Decretul Consiliului de Stat nr. 260 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor terenuri, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri. Notă, tabel nominal
81. Decretul Consiliului de Stat nr. 261 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Olt, Prahova, Suceava, Hunedoara, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Timiş, Brăila, Vaslui, Buzău, Cluj, Teleorman, Arad, Covasna, Satu Mare, Bihor, Braşov. Notă, tabele nominale
82. Decretul Consiliului de Stat nr. 262 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Timiş, Maramureş, Arad, Argeş, Bacău, Vâlcea, Hunedoara, Bihor, Vrancea, Botoşani, Harghita, Caraş-Severin, Satu Mare, Braşov, Dolj, Constanţa, Suceava, Ilfov, Prahova, Vaslui, Gorj. Notă. Adrese
83. Decretul Consiliului de Stat nr. 265 privind acordarea şi majorarea unor pensii
84. Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind stabilirea preţului de producţie şi livrare pentru docul plutitor de 800-1.075 tone; anexă la Decretul nr. 266 privind descrierea docului plutitor
85. Decretul Consiliului de Stat nr. 277 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a profilării, specializării şi cooperării în ramurile industriei construcţiilor de maşini şi industriei metalurgice. Anexă, notă, adrese
86. Decretul Consiliului de Stat nr. 282 privind certificarea calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor. Modificări ulterioare, notă, adrese
87. Decretul Consiliului de Stat nr. 283 cu privire la majorarea pensiilor acordate de către Casa de Asigurare a Avocaţilor şi pentru modificarea Decretului nr. 60/1951 privind organizarea acestei case; notă, adrese
88. Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind ratificarea Convenţiei între Republica Socialistă România şi Republica Italiană privind asistenţa judiciară în materie civilă şi penală; adrese, note
89. Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind ratificarea Convenţiei de asistenţă juridică în materie civilă şi penală dintre Republica Socialistă România şi Regatul Greciei şi a Protocolului adiţional, semnate la Bucureşti la 19 octombrie 1972. Notă, aviz
90. Decretul Consiliului de Stat nr. 292 pentru ratificarea Protocolului semnat la Varşovia la 14 septembrie 1972, de modificare a articolului 15 alineatul 1 al Tratatului dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Polonă privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, familiale şi penale, semnat la Bucureşti la 25 ianuarie 1962. Note, avize
91. Decretul Consiliului de Stat nr. 293 privind graţierea unor condamnaţi
92. Decretul Consiliului de Stat nr. 298 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Dâmboviţa, Ilfov, Galaţi, Buzău, Prahova, Tulcea, Dolj, Cluj, Ialomiţa, Satu Mare, Maramureş, Gorj, Iaşi, Vaslui, Bucureşti (comuna Popeşti-Leordeni). Tabele nominale, adrese, notă
93. Decretul Consiliului de Stat nr. 299 privind constituirea la Consiliul de Miniştri a grupului de jurişti pentru asistenţa juridică în raporturile de comerţ exterior. Anexă
94. Decretul Consiliului de Stat nr. 303 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Iaşi, Buzău, Arad, Galaţi, Covasna, Timiş, Harghita, Bacău, Neamţ, Maramureş, Argeş, Alba, Prahova, Mureş, Dolj, Satu Mare, Bucureşti (sectorul 7, Întreprinderea Electrotehnica). Tabele nominale
95. Decretul Consiliului de Stat nr. 304 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din Bucureşti, sectorul 4 (B-dul. Ion Şulea), sectorul 8 (Şos. Nicolae Titulescu), sectorul 6 (Şos. Sălaj), judeţele: Neamţ, Olt, Covasna, Maramureş, Vaslui, Caraş-Severin, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Ialomiţa, Tulcea, Sălaj, Dolj, Cluj, Mureş. Tabele, notă, adrese
96. Decretul Consiliului de Stat nr. 311 privind aprobarea pensionării lui Rogojinschi Alexandru înaintea împlinirii limitei de vârstă
97. Decretul Consiliului de Stat nr. 312 privind acordarea şi majorarea unor pensii
98. Decretul Consiliului de Stat nr. 313 privind retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
99. Decretul Consiliului de Stat nr. 327 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Vâlcea, Brăila, Tulcea, Constanţa, Mureş, Vâlcea, Bihor, Neamţ, Ilfov, Suceava, Sibiu, Harghita, Botoşani
100. Decretul Consiliului de Stat nr. 328 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Botoşani, Sibiu, Braşov, Vaslui, Gorj, Cluj, Sălaj, Vrancea, Prahova, Buzău, Bacău, Arad, Olt, Hunedoara, Constanţa, Dolj, Caraş-Severin, Argeş. Notă, adrese
101. Decretul Consiliului de Stat nr. 331 pentru rechemarea lui Mircea Bălănescu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Finlanda şi acreditarea lui Constantin Vlad, în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în această ţară
102. Decretul Consiliului de Stat nr. 332 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale
103. Decretul Consiliului de Stat nr. 340 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor terenuri, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din Bucureşti (sectoarele 5, 6, str. Uioara, Ucea, Apolodor) şi judeţele: Covasna, Maramureş, Vrancea, Harghita, Prahova, Cluj, Alba, Ilfov, Hunedoara, Constanţa, Arad, Vâlcea, Neamţ, Bacău, Mureş, Ialomiţa, Brăila. Tabele nominale
104. Decretul Consiliului de Stat nr. 341 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Dâmboviţa, Gorj, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Braşov, Cluj, Argeş, Covasna, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Iaşi, Teleorman, Vrancea, Vaslui, Bucureşti (sectoarele 1, 4, 7). Tabele nominale
105. Decretul Consiliului de Stat nr. 342 privind delegarea Mariei Pitică în funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al judeţului Sălaj
106. Decretul Consiliului de Stat nr. 344 pentru aprobarea componenţei Consiliului de conducere al Procuraturii Republicii Socialiste România şi a Biroului Executiv al acesteia. Anexă
107. Decretul Consiliului de Stat nr. 346 pentru acordarea şi majorarea unor pensii
108. Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpăra un teren în oraşul Islamabad
109. Decretul Consiliului de Stat nr. 348 pentru înfiinţarea Consulatului General al Republicii Socialiste România în Republica Federală Germania
110. Decretul Consiliului de Stat nr. 353 pentru conferirea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" unor persoane din rezerva Forţelor Armate sau retragere
111. Decretul Consiliului de Stat nr. 366 privind delegarea inginerului Pusterlea Valentin în funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Sălaj
112. Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind aprobarea pensionării lui Tiţă Florea, înainte de împlinirea limitei de vârstă
113. Decretul Consiliului de Stat nr. 368 privind acordarea şi majorarea unor pensii
114. Decretul Consiliului de Stat nr. 375 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Satu Mare, Harghita, Bacău, Brăila, Teleorman, Gorj, Prahova, Mureş, Cluj, Alba, Arad, Tulcea, Dolj, Covasna, Dâmboviţa, Neamţ, Bucureşti (sectorul 4, zonele Jilava, Vitan). Fişe, adrese, note
115. Decretul Consiliului de Stat nr. 376 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Alba, Suceava, Mureş, Sibiu, Galaţi, Ilfov, Botoşani, Dâmboviţa, Olt, Gorj, Harghita, Caraş-Severin, Mehedinţi, Iaşi, Teleorman, Bucureşti (sectorul 7, str. Argilei şi Bd. Păcii). Tabele nominale
116. Decretul Consiliului de Stat nr. 377 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din Bucureşti (comunele suburbane Jilava, Măgurele, Bragadiru, Chiajna) şi multe judeţe ale ţării
117. Decretul Consiliului de Stat nr. 378 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Covasna, Bacău, Vrancea, Olt, Cluj, Braşov, Teleorman, Neamţ, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Alba, Harghita, Sălaj, Bucureşti (sectoarele 1, 4, 7)
118. Decretul Consiliului de Stat nr. 380 pentru organizarea achiziţionării de piei. Rapoarte ale Marii Adunări Naţionale, adrese, modificări
119. Decretul Consiliului de Stat nr. 384 pentru aprobarea unor modificări ale Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. Modificări, avize
120. Decretul Consiliului de Stat nr. 390 privind aprobarea pensionării lui Trocan Nicolae înainte de împlinirea limitei de vârstă
121. Decretul Consiliului de Stat nr. 391 pentru modificarea Decretului nr. 650/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Construcţiilor Industriale
122. Decretul Consiliului de Stat nr. 399 pentru modificarea art. 67 din Legea nr. 12/1971 privind încadrarea şi promovarea în muncă a personalului din unităţile socialiste de stat
123. Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind ratificarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Socialistă Cehoslovacia
124. Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Bistriţa-Năsăud, Harghita, Suceava, Mureş, Vâlcea, Argeş, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Covasna, Caraş-Severin, Bacău, Neamţ, Alba, Timiş, Bucureşti (sectorul 6, zona Bragadiru, sectorul 4, str. Baba Novac, sectorul 3, zona Şos. Pantelimon). Tabele nominale
125. Decretul Consiliului de Stat nr. 409 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Covasna, Bacău, Iaşi, Bistriţa-Năsăud, Alba, Constanţa, Teleorman, Braşov, Galaţi, Hunedoara, Sibiu, Timiş, Ilfov, Bucureşti (comuna suburbană Chitila)
126. Decretul Consiliului de Stat nr. 411 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Satu Mare, Argeş, Botoşani, Suceava, Ilfov, Gorj, Hunedoara, Buzău, Mehedinţi, Dolj, Timiş, Teleorman, Prahova, Hunedoara, Teleorman, Timiş, Vâlcea, Sălaj, Braşov
127. Decretul Consiliului de Stat nr. 413 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" unor ofiţeri, generali, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul de Interne
128. Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind constituirea Societăţii Mixte cu răspundere limitată Rom Control Data, aprobarea Contractului de societate şi a statutului societăţii. Decretul nr. 108/1977 pentru aprobarea amendamentelor la Contractul de societate al Rom Control Data
129. Decretul Consiliului de Stat nr. 431 privind stabilirea preţului de producţie şi livrare pentru elicopterul uşor IAR 316-B Alouette III tip standard; anexă, modificarea
130. Decretul Consiliului de Stat nr. 432 privind aprobarea înscrierii la pensie a lui Diaconescu Greşeanu Gh.
131. Decretul Consiliului de Stat nr. 434 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Harghita, Mureş, Mehedinţi, Bacău, Vâlcea, Constanţa, Ilfov, Teleorman, Alba, Dâmboviţa, Covasna, Neamţ, Dolj, Gorj, Vrancea, Arad, Sălaj, Cluj, Bucureşti
132. Decretul Consiliului de Stat nr. 447 privind majorarea unor pensii
133. Decretul Consiliului de Stat nr. 451 privind pregătirea personalului aeronautic necesar aviaţiei civile; anexă
134. Decretul Consiliului de Stat nr. 453 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Imperial al Iranului pentru cooperare economică, tehnică şi ştiinţifică pe termen lung. Adrese, anexe, avize
135. Decretul Consiliului de Stat nr. 454 privind ratificarea Acordului de cooperare economică, tehnică şi ştiinţifică dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan. Avize, anexe
136. Decretul Consiliului de Stat nr. 455 privind modificarea limitei maxime de preţ la uleiurile vegetale industriale
137. Decretul Consiliului de Stat nr. 456 privind conferirea de ordine şi medalii ale Republicii Socialiste România unor generali, ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi salariaţi civili din Ministerul de Interne - U.M. 0626
138. Decretul Consiliului de Stat nr. 457 privind conferirea de ordine şi medalii ale Republicii Socialiste România unor generali, ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi salariaţi civili din Ministerul de Interne
139. Decretul Consiliului de Stat nr. 458 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, generali, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul de Interne
140. Decretul Consiliului de Stat nr. 459 privind rechemarea lui Mircea Nicolaescu din funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Costa Rica şi acreditarea lui Constantin Stănescu în această funcţie
141. Decretul Consiliului de Stat nr. 460 privind acordarea unei pensii de urmaş Mariei Roşianu
142. Decretul Consiliului de Stat nr. 461 privind majorarea unor pensii
143. Decretul Consiliului de Stat nr. 465 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Vrancea, Olt, Hunedoara, Bacău, Sibiu, Constanţa, Argeş, Botoşani, Maramureş, Dolj, Suceava, Bihor, Ialomiţa, Arad, Harghita, Bistriţa-Năsăud, Mehedinţi, Timiş, Prahova, Cluj, Brăila, Iaşi, Caraş-Severin, Braşov, Sălaj, Bucureşti (zonele Ferentari şi Berceni Sud)
144. Decretul Consiliului de Stat nr. 466 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Argeş, Vâlcea, Brăila, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Botoşani, Alba, Harghita, Hunedoara, Dolj, Suceava, Ilfov, Buzău, Maramureş, Gorj, Caraş-Severin, Prahova, Bucureşti (comuna suburbană Măgurele)
145. Decretul Consiliului de Stat nr. 467 privind majorarea şi acordarea unor pensii
146. Decretul Consiliului de Stat nr. 470 privind atribuţiile şi normele de stabilire şi modificare a preţurilor la produsele de tehnică militară destinate exclusiv sectorului de apărare. Anexe, note, modificări ulterioare
147. Decretul Consiliului de Stat nr. 479 privind rechemarea lui Titus Sinu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Democrată Populară Yemen şi acreditarea lui Constantin Băbeanu în această funcţie
148. Decretul Consiliului de Stat nr. 498 privind restituirea imobilului din B-dul Eroilor 13, oraşul Breaza, judeţul Prahova, proprietatea generalului maior în rezervă Marcel Olteanu
149. Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Harghita, Arad, Galaţi, Covasna, Argeş, Mehedinţi, Vâlcea, Vrancea, Satu Mare, Braşov, Alba, Hunedoara, Maramureş, Sibiu, Prahova, Neamţ, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Gorj, Mureş, Bucureşti (sectoarele 2, 3, 4, 6, 7, 8 şi comuna suburbană Chitila)
150. Decretul Consiliului de Stat nr. 501 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Bacău, Iaşi, Argeş, Braşov, Ialomiţa, Mureş, Teleorman, Brăila, Botoşani, Cluj, Dolj, Harghita, Maramureş, Hunedoara, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vrancea. Notă, fişe tehnice, foto
151. Decretul Consiliului de Stat nr. 505 privind delegarea unor persoane pentru îndeplinirea funcţiei de vicepreşedinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judeţelor: Maramureş, Teleorman, Vâlcea
152. Decretul Consiliului de Stat nr. 506 privind retragerea cetăţeniei române unei persoane
153. Decretul Consiliului de Stat nr. 512 privind restituirea imobilului din str. Berzei 47; anexă
154. Decretul Consiliului de Stat nr. 513 privind acordarea drapelului de luptă unei unităţi militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale
155. Decretul Consiliului de Stat nr. 514 privind acordarea unei pensii artistului poporului Kovacs Gyorgy
156. Decretul Consiliului de Stat nr. 517 privind conferirea de ordine şi medalii ale Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva Forţelor Armate sau retragere. Tabel nominal
157. Decretul Consiliului de Stat nr. 518 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale
158. Decretul Consiliului de Stat nr. 520 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpăra un imobil destinat sediului Ambasadei Republicii Socialiste România în oraşul Oslo din Norvegia
159. Decretul Consiliului de Stat nr. 523 privind aprobarea tarifelor etalon reaşezate, unele măsuri pentru stabilirea tarifelor reaşezate pentru transporturile de mărfuri pe calea ferată şi cu mijloace auto, însoţit de anexe
160. Decretul Consiliului de Stat nr. 529 privind constituirea societăţii mixte româno-japoneze Roniprot, aprobarea contractului de societate şi a statutului societăţii anexe, adrese, notă
161. Decretul Consiliului de Stat nr. 530 privind reducerea preţului de livrare al vitaminei B6, substanţă
162. Decretul Consiliului de Stat nr. 537 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Arad, Braşov, Vrancea, Buzău, Mureş, Cluj, Harghita, Sibiu, Constanţa, Hunedoara, Galaţi, Vâlcea, Argeş, Satu Mare, Ialomiţa, Brăila, Bihor, Gorj, Tulcea
163. Decretul Consiliului de Stat nr. 538 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri. Anexele 1-32 includ tabelele nominale cu proprietarii ale căror terenuri se expropriau
164. Decretul Consiliului de Stat nr. 539 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Gorj, Arad, Argeş, Bacău, Hunedoara, Prahova, Maramureş, Alba, Brăila, Caraş-Severin, Harghita, Mureş, Satu Mare, Ilfov, Bucureşti (sectoarele 1, 2, 3, 6, 8, comunele suburbane Popeşti-Leordeni, Jilava, Glina)
165. Decretul Consiliului de Stat nr. 540 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Buzău, Hunedoara, Gorj, Ialomiţa, Mureş, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiş, Vâlcea, Tulcea, Neamţ, Bucureşti (sectoarele 4, 5, 6, 7)
166. Decretul Consiliului de Stat nr. 541 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Argeş, Hunedoara, Suceava, Olt, Covasna, Arad, Sibiu, Prahova, Mureş, Teleorman, Maramureş, Gorj, Alba, Timiş, Mehedinţi, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Vâlcea
167. Decretul Consiliului de Stat nr. 547 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de cercetare şi proiectare în industria electronică, electrotehnică, automatică, maşini unelte şi mecanică fină
168. Decretul Consiliului de Stat nr. 551 privind rechemarea lui George Elian din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Regatul Ţărilor de Jos şi acreditarea lui Mihail Bujor în aceeaşi calitate
169. Decretul Consiliului de Stat nr. 558 privind autorizarea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului de a dona un laborator de fizică, proprietate de stat, Şcolii Secundare a Republicii Socialiste România din Republica Cuba
170. Decretul Consiliului de Stat nr. 564 privind ratificarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Democrată Sudan
171. Decretul Consiliului de Stat nr. 585 privind conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu"
172. Decretul Consiliului de Stat nr. 587 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, celor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
173. Decretul Consiliului de Stat nr. 589 privind acordarea şi majorarea unor pensii
174. Decretul Consiliului de Stat nr. 595 privind delegarea lui Gheorghe Alboiu pentru îndeplinirea funcţiei de prim-vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Vâlcea
175. Decretul Consiliului de Stat nr. 596 privind stabilirea preţului cu amănuntul pentru aurul dentar
176. Decretul Consiliului de Stat nr. 600 pentru modificarea Decretului nr. 622/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior, însoţit de anexa privind numărul maxim de personal în aparatul ministerului
177. Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind acordarea şi majorarea unor pensii
178. Decretul Consiliului de Stat nr. 614 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri. Tabel centralizator
179. Decretul Consiliului de Stat nr. 615 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Sibiu, Braşov, Prahova, Buzău, Argeş, Vrancea, Bacău, Constanţa, Mureş, Satu Mare, Cluj, Hunedoara, Caraş-Severin, Timiş, Mehedinţi, Bucureşti (sectoarele 4, 7)
180. Decretul Consiliului de Stat nr. 619 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" clasa I generalului de armată Ion Ioniţă, Ministrul Apărării Naţionale
181. Decretul Consiliului de Stat nr. 620 privind măsurile de dezvoltare a bazei energetice şi de folosire mai judicioasă a combustibililor şi energiei; anexe, modificări
182. Decretul Consiliului de Stat nr. 623 privind organizarea Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România, însoţit de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Arbitraj pentru rezolvarea litigiilor de comerţ exterior
183. Decretul Consiliului de Stat nr. 624 privind ratificarea Acordului între Republica Socialistă România şi Republica Federală Germania privind asigurările sociale. Anexe
184. Decretul Consiliului de Stat nr. 627 privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia referitoare la infracţiuni şi alte acte săvârşite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokio, 14 septembrie 1963. Anexă
185. Decretul Consiliului de Stat nr. 629 privind reducerea preţurilor de producţie şi livrare la unele maşini agricole; anexă
186. Decretul Consiliului de Stat nr. 631 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Prahova, Buzău, Argeş, Vrancea, Bacău, Constanţa, Mureş, Satu Mare, Cluj, Hunedoara, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Timiş, Mehedinţi, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Arad, Covasna, Iaşi
187. Decretul Consiliului de Stat nr. 632 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Suceava, Vâlcea, Mehedinţi, Buzău, Vaslui, Vrancea, Sibiu, Bacău, Ialomiţa, Ilfov, Dâmboviţa, Brăila, Arad, Olt, Mureş, Timiş, Argeş, Hunedoara, Prahova, Bihor, Maramureş, Braşov, Iaşi, Bucureşti (comuna suburbană Bragadiru)
188. Decretul Consiliului de Stat nr. 643 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română a unui număr de 200 de persoane
189. Decretul Consiliului de Stat nr. 651 privind delegarea unor persoane pentru funcţia de vicepreşedinte al Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judeţelor: Dâmboviţa şi Bacău
190. Decretul Consiliului de Stat nr. 652 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale
191. Decretul Consiliului de Stat nr. 654 privind transmiterea, fără plată, către Întreprinderea "China National Machinery Corporation" din Republica Populară Chineză a două autocamioane în valoare de 500.000 lei
192. Decretul Consiliului de Stat nr. 658 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Buzău, Sibiu, Bacău, Harghita, Neamţ, Gorj, Dolj, Ilfov, Dâmboviţa, Brăila, Olt, Mureş, Timiş, Argeş, Hunedoara, Prahova
193. Decretul Consiliului de Stat nr. 659 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Sibiu, Bacău, Gorj, Brăila, Maramureş, Bihor, Alba, Botoşani, Argeş, Hunedoara, Prahova, Iaşi, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vrancea, Vâlcea, Covasna, Tulcea, Caraş-Severin, Cluj, Galaţi, Bucureşti (comunele suburbane Voluntari, Dobroeşti, Pantelimon)
194. Decretul Consiliului de Stat nr. 660 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Argeş, Olt, Cluj, Dâmboviţa, Prahova, Neamţ, Sălaj, Ialomiţa, Ilfov, Vaslui, Iaşi, Harghita, Hunedoara, Vâlcea, Tulcea, Sibiu, Covasna, Constanţa, Caraş-Severin, Gorj, Dolj
195. Decretul Consiliului de Stat nr. 661 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Sibiu, Bacău, Gorj, Prahova, Sălaj, Bihor, Timiş, Buzău, Tulcea, Ilfov, Satu Mare, Maramureş, Arad, Dolj, Constanţa, Ialomiţa, Iaşi, Harghita, Argeş, Prahova, Hunedoara, Teleorman, Covasna, Vaslui, Vâlcea, Alba, Bucureşti (comuna suburbană Mogoşoaia)
196. Decretul Consiliului de Stat nr. 662 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Covasna, Braşov, Gorj, Vaslui, Vrancea, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Prahova, Olt, Vâlcea, Dâmboviţa, Sălaj, Bacău, Dolj, Timiş, Iaşi, Mehedinţi, Ilfov, Argeş, Alba, Tulcea, Hunedoara, Suceava, Botoşani, Sibiu. Tabele nominale
197. Decretul Consiliului de Stat nr. 667 privind retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
198. Decretul Consiliului de Stat nr. 668 privind delegarea lui Aron Pavel pentru funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Braşov
199. Decretul Consiliului de Stat nr. 669 privind majorarea pensiei lui Meliusz Joszef
200. Decretul Consiliului de Stat nr. 670 privind acordarea unei pensii lui Bălan I. Gheorghe
201. Decretul Consiliului de Stat nr. 671 privind majorarea unor pensii
202. Decretul Consiliului de Stat nr. 678 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Tulcea, Constanţa, Braşov, Hunedoara, Gorj, Teleorman, Ilfov, Bacău, Satu Mare, Argeş, Suceava, Alba, Mureş, Vrancea, Vaslui, Dâmboviţa, Iaşi, Dolj, Mehedinţi, Bucureşti (comunele suburbane Otopeni, Mogoşoaia)
203. Decretul Consiliului de Stat nr. 680 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei permanente pentru avizarea şi controlul consumului de combustibili, energie electrică şi termică
204. Decretul Consiliului de Stat nr. 681 privind stabilirea preţurilor de producţie şi livrare la produsele din ramura din extracţia şi transportul ţiţeiului şi gazelor naturale; anexă
205. Decretul Consiliului de Stat nr. 682 privind stabilirea preţurilor de producţie, livrare şi a adaosurilor comerciale la produsele de bază din industria prelucrării ţiţeiului; anexă
206. Decretul Consiliului de Stat nr. 683 privind stabilirea preţurilor de livrare la produsele de bază din ramurile extracţia şi prepararea minereurilor neferoase, feroase, a substanţelor minerale nemetalifere şi a sării, precum şi a rabatului comercial la sare
207. Decretul Consiliului de Stat nr. 684 privind stabilirea preţurilor de livrare şi a rabatului comercial la produsele de bază din industria cărbunelui; anexă
208. Decretul Consiliului de Stat nr. 685 privind stabilirea preţurilor de producţie, livrare la produsele de bază din industria energiei electrice şi termice; modificări ulterioare
209. Decretul Consiliului de Stat nr. 688 privind reglementarea activităţii de zbor în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România
210. Decretul Consiliului de Stat nr. 692 privind registrul agricol; anexă - Decretul nr. 191/1981 pentru modificarea prezentului decret
211. Decretul Consiliului de Stat nr. 693 privind conferirea titlului de "Erou al Muncii Socialiste" şi a medaliei de aur "Secera şi Ciocanul" judeţelor şi unităţilor agricole socialiste ce au adus o contribuţie deosebită la sporirea producţiei agricole
212. Decretul Consiliului de Stat nr. 694 privind conferirea "Ordinului Muncii" clasa I staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii care au adus contribuţie deosebită la realizarea de producţii mari
213. Decretul Consiliului de Stat nr. 696 privind ratificarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Polonă. Anexă
214. Decretul Consiliului de Stat nr. 697 privind ratificarea Acordului comercial şi Acordului de cooperare economică, industrială şi tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România şi cel al Republicii Ecuador. Anexe
215. Decretul Consiliului de Stat nr. 701 privind graţierea unor condamnaţi
216. Decretul Consiliului de Stat nr. 703 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru instituţiile cultural-educative, anexe
217. Decretul Consiliului de Stat nr. 707 privind stabilirea preţului de producţie şi livrare pentru avionul IAR 822 B cu dublă comandă; anexă

Anul 1974

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţul Gorj. Tabele, plan de situaţie
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 9 privind delegarea Adinei Suhan pentru îndeplinirea funcţiei de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Vaslui
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 11 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, generali, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul de Interne
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 27 privind autorizarea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste de a dona Laboratorului de biologie subterană "Emil Racoviţă" din Republica Cuba un bust al savantului român Emil Racoviţă
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 28 privind autorizarea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste de a dona Fundaţiei Europene "Drăgan" din Palma de Mallorca, Spania, un bust al savantului român Emil Racoviţă
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 29 privind majorarea pensiei Vioricăi Moisil, văduva academicianului Grigore Moisil
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea şi darea în producţia agricolă a unor terenuri din mai multe judeţe
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 50 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din mai multe judeţe din ţară şi din Bucureşti (sectorul 5)
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 51 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 52 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 53 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile scoaterea şi darea în producţia agricolă a unor terenuri
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 54 pentru modificarea Decretului nr. 784/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, devenit Legea nr. 69/1969, cu modificările ulterioare
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 60 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România unor generali şi ofiţeri din Ministerul de Interne
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind autorizarea Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România şi a Băncii Române de Comerţ Exterior pentru acordarea de dobânzi la disponibilităţile din conturile în valută
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind autorizarea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului de a dona un laborator de chimie, proprietate de stat, Colegiului Naţional Feminin "Alausi" din Republica Ecuador
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 76 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Alba, Arad, Argeş, Bihor, Botoşani, Cluj, Gorj, Hunedoara, municipiul Călăraşi, Maramureş, Mehedinţi, Prahova, Tulcea, Bucureşti (sectoarele 3, 4)
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 77 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Tulcea, Ilfov, Dâmboviţa, Bacău, Timiş, Maramureş, Suceava, Constanţa, Braşov, Mureş, Bihor, Caraş-Severin, Argeş, Harghita, Bucureşti (sectoarele 4, 6)
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind modificarea unei anexe la articolul 2 alineatul 2 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile sociale
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 84 privind acoperirea contravalorii unor autoturisme de teren donate guvernului Republicii Chile în 1971
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 90 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind măsuri pentru transferul maşinilor-unelte şi al utilajelor
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 95 privind scutirea unor unităţi din subordinea Ministerului Construcţiilor Industriale de obligaţia de a include în preţul de cost partea neamortizată din valoarea unor fonduri fixe distruse
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Dolj, Braşov, Timiş, Arad, Caraş-Severin, Vaslui, Iaşi, Argeş, Prahova, Ilfov, Gorj, Mureş, Harghita, Hunedoara, Suceava, Bihor, Sibiu, Botoşani, Bacău, Cluj, Olt, Vâlcea, Constanţa. Tabele
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Sibiu, Prahova, Braşov, Mehedinţi, Argeş, Tulcea, Suceava, Bihor, Bacău, Mureş, Dâmboviţa, Vrancea, Ilfov, Constanţa, Ialomiţa
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 116 privind modificarea Decretului nr. 622/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 119 privind modificarea Decretului nr. 423/1972 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiei de Maşini Unelte şi Electrotehnicii
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 121 privind modificarea anexei la Decretul nr. 657/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Uşoare
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 124 privind ratificarea Convenţiei privind înfiinţarea Uniunii Economice Internaţionale pentru organizarea cooperativelor în producţie, a livrărilor de utilaje şi acordarea de asistenţă tehnică în constituirea de centrale nuclearoelectrice Interatomoenergo
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 125 privind ratificarea Convenţiei privind crearea Organizaţiei internaţionale pentru colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice Interelectro
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind ratificarea Convenţiei privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a documentelor de absolvire a instituţiilor de învăţământ mediu, mediu de specialitate şi superior, a documentelor la acordarea titlurilor ştiinţifice şi gradelor didactice, încheiată la Praga, 7 iunie 1972, între guvernele Republicii Populare Bulgare, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Vietnam, Republicii Democrate Germane, Republicii Cuba, Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Republicii Socialiste Cehoslovacia
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi al S.U.A. privind transporturile aeriene civile
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 130 privind ratificarea Acordului de colaborare culturală dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi al Republicii Ecuador
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 131 privind ratificarea Protocolului la Convenţia internaţională pentru pescuitul în nord-vestul Oceanului Atlantic, încheiat la Washington la 6 octombrie 1970
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 132 privind ratificarea Protocolului semnat la Viena, 7 iulie 1971, referitor la un amendament la articolul 56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiată la Chicago, 7 decembrie 1944
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 133 privind modificarea articolului 2 al Decretului nr. 343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a O.N.U. la 21 noiembrie 1974
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 134 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi al Republicii Populare Chineze referitor la transmiterea în folosinţă a unor terenuri şi construirea pe bază de reciprocitate a sediului Ambasadei Republicii Socialiste România la Pekin şi a sediului Ambasadei Republicii Populare Chineze la Bucureşti
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 135 privind modificarea articolului 8 al Decretului nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unităţile sanitare
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 138 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unităţile de informare documentară
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind aprobarea listelor unităţilor de cercetare şi proiectare organizate conform Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unităţile de cercetare şi proiectare
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 140 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru redacţiile ziarelor şi revistelor
41. Decretul Consiliului de Stat nr. 141 privind modificarea unei anexe a Decretului nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unităţile economice
42. Decretul Consiliului de Stat nr. 145 privind aprobarea normelor de structuri pentru unităţile din agricultură cooperatiste
43. Decretul Consiliului de Stat nr. 148 privind aplicarea prevederilor articolului 21 din Decretul nr. 162/1973 personalului transferat cu prilejul constituirii Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare
44. Decretul Consiliului de Stat nr. 150 privind modificarea unor decrete şi legi din perioada 1948-1973
45. Decretul Consiliului de Stat nr. 152 privind regimul licitaţiilor la importul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi la construirea de obiective economice
46. Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind reglementarea activităţii didactice a personalului didactic titular din învăţământul superior care îndeplinea funcţii în aparatul de partid, de stat sau al unor organizaţii obşteşti
47. Decretul Consiliului de Stat nr. 154 privind modificarea Decretului nr. 179/1962 privind impozitul pe veniturile cooperativelor şi ale celorlalte organizaţii cooperatiste de consum şi meşteşugăreşti, precum şi ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice ale organizaţiilor obşteşti
48. Decretul Consiliului de Stat nr. 155 privind organizarea Consiliului tehnic de coordonare a producţiei de tehnică militară
49. Decretul Consiliului de Stat nr. 156 privind ratificarea Tratatului de prietenie şi cooperare între Republica Socialistă România şi Republica Costa Rica
50. Decretul Consiliului de Stat nr. 157 privind ratificarea Tratatului de prietenie şi cooperare între Republica Socialistă România şi Republica Argentina
51. Decretul Consiliului de Stat nr. 158 privind ratificarea Tratatului de prietenie şi cooperare între Republica Socialistă România şi Republica Guineea
52. Decretul Consiliului de Stat nr. 159 privind ratificarea Acordului general de colaborare între Republica Socialistă România şi Republica Arabă Libiană şi a unor acorduri de cooperare în domeniul agriculturii, petroliere, construcţiilor, transporturilor şi livrarea mărfurilor româneşti
53. Decretul Consiliului de Stat nr. 160 privind ratificarea Acordului de colaborare culturală, ştiinţifică şi în domeniul informativ între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Arabe Libiene
54. Decretul Consiliului de Stat nr. 161 privind ratificarea Convenţiei de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi al Republicii Argentina
55. Decretul Consiliului de Stat nr. 162 privind ratificarea Acordului general de colaborare între Republica Socialistă România şi Republica Africa Centrală
56. Decretul Consiliului de Stat nr. 163 privind ratificarea Convenţiei privind capacitatea juridică, privilegiile şi imunităţile statului major şi ale altor organe de conducere ale forţelor armate ale statelor participante la Tratatul de la Varşovia
57. Decretul Consiliului de Stat nr. 164 privind ratificarea Convenţiei privind înfiinţarea Uniunii Economice Internaţionale pentru producerea utilajelor tehnologice pentru industria textilă Intertextilmaş. Anexe
58. Decretul Consiliului de Stat nr. 165 privind ratificarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia
59. Decretul Consiliului de Stat nr. 166 privind ratificarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Ungară
60. Decretul Consiliului de Stat nr. 167 privind suplimentarea numărului de posturi pentru trupele Ministerului de Interne
61. Decretul Consiliului de Stat nr. 169 privind încadrarea în muncă a unor persoane
62. Decretul Consiliului de Stat nr. 174 privind modificarea unor dispoziţii privitoarea la divorţ din Codul de procedură civilă şi Codul familiei
63. Decretul Consiliului de Stat nr. 175 privind constituirea, vânzarea şi repararea de locuinţe şi case de odihnă, cu plata în valută, pentru persoanele care nu au cetăţenie română, dar care domiciliază sau vor să-şi stabilească domiciliul în Republica Socialistă România
64. Decretul Consiliului de Stat nr. 177 privind completarea şi modificarea structurii organizatorice a Centralei Industriale de Autocamioane şi Turisme Braşov
65. Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind neurmărirea unei sume plătite drept alocaţie de stat pentru copiii personalului Întreprinderii de Autocamioane Braşov
66. Decretul Consiliului de Stat nr. 179 privind tipizarea cazanelor de abur, apă caldă şi fierbinte
67. Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind reorganizarea unor unităţi de cercetare-proiectare din subordinea Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare şi pentru modificarea Decretului nr. 139/1974 privind aprobarea listelor unităţilor de cercetare şi proiectare
68. Decretul Consiliului de Stat nr. 185 privind taxa de serviciu prevăzută în articolul 1 alineatul 2 al Decretului nr. 18/1974
69. Decretul Consiliului de Stat nr. 188 privind completarea anexei la articolul 2 alineatul 2 şi la articolul 20 alineatul 3 din Decretul nr. 162/1973
70. Decretul Consiliului de Stat nr. 190 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de asistenţă tehnică, servicii şi de asigurare piese de schimb pentru autoturismele de oraş de fabricaţie indigenă
71. Decretul Consiliului de Stat nr. 192 privind ratificarea Convenţiei privind înfiinţarea Uniunii Economice Internaţionale în domeniul fibrelor chimice Interchimfibre
72. Decretul Consiliului de Stat nr. 193 privind aprobarea acordurilor de împrumut încheiate între Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca de Investiţii pentru Combinatul de Îngrăşăminte Chimice Tecuci, Centrala Termoelectrică Turceni şi Întreprinderea Oţelinox Târgovişte şi a scrisorilor suplimentare la acordurile de împrumut, precum şi pentru ratificarea acordurilor de garanţie încheiate între Republica Socialistă România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la aceste obiective de investiţii şi a scrisorilor suplimentare la acordurile de garanţie
73. Decretul Consiliului de Stat nr. 196 privind înfiinţarea Centralei Editoriale. Anexe
74. Decretul Consiliului de Stat nr. 197 privind completarea Decretului nr. 281/1973 pentru modificarea Decretului nr. 303/1971 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe
75. Decretul Consiliului de Stat nr. 198 privind modificarea Normelor unitare de structură pentru Aparatul Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare
76. Decretul Consiliului de Stat nr. 199 privind modificarea anexei 3 a Decretului nr. 193/1974 privind aprobarea listelor unităţilor de cercetare şi proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unităţile de cercetare şi proiectare
77. Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind modificarea art. 27 din Decretul nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unităţile sanitare, cu modificarea ulterioară
78. Decretul Consiliului de Stat nr. 202 privind adoptarea Statutului privind funcţionarea sistemului energetic naţional şi disciplina lucrătorilor din acest sistem
79. Decretul Consiliului de Stat nr. 203 privind înfiinţarea şi organizarea de secţii maritime şi fluviale la unele instanţe judecătoreşti şi unităţi de procuratură. Planuri de muncă şi salarii suplimentare pe anul 1974 corespunzătoare modificărilor ce se propuneau unor anexe la decretele nr. 122/1973 şi 146/1973
80. Decretul Consiliului de Stat nr. 204 privind modificarea Legii nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească. Planuri de muncă şi salarii suplimentare/1974 corespunzătoare modificărilor ce se propuneau a fi aduse unor anexe la Decretul nr. 122/1973 şi Decretul nr. 146/1973
81. Decretul Consiliului de Stat nr. 205 privind modificarea unor dispoziţii din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală, cu modificarea ulterioară
82. Decretul Consiliului de Stat nr. 206 privind modificarea Decretului nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic Naţional al Republicii Socialiste România, devenit Legea nr. 20/1972
83. Decretul Consiliului de Stat nr. 208 privind modificarea Decretului nr. 686/1973 privind asigurarea calităţii produselor provenite din import
84. Decretul Consiliului de Stat nr. 212 privind ratificarea Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, precum şi a Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice
85. Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind ratificarea Convenţiei internaţionale privind transportul de mărfuri pe căile ferate (CIM), a Convenţiei internaţionale privind transportul călătorilor şi bagajelor pe căile ferate (CIV), a Convenţiei adiţionale la Convenţia internaţională privind transportul călătorilor şi bagajelor pe căile ferate (CIV), referitoare la răspunderea căii ferate în caz de moarte sau rănire a călătorilor, precum şi a unor protocoale la aceste convenţii
86. Decretul Consiliului de Stat nr. 214 privind ratificarea Convenţiei privind folosirea în comun a containerelor în traficul internaţional. Statutul Consiliului pentru folosirea în comun a containerelor în traficul internaţional (Consiliul FCC)
87. Decretul Consiliului de Stat nr. 215 privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România şi cel al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea economică, tehnică şi ştiinţifică, precum şi cooperarea şi specializarea în producţie pe termen lung
88. Decretul Consiliului de Stat nr. 216 privind ratificarea Acordului comercial şi ratificarea Acordului de cooperare economică şi tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România şi cel al statului Kuweit
89. Decretul Consiliului de Stat nr. 217 privind notificarea Convenţiei de colaborare în domeniul sănătăţii publice între Guvernul Republicii Socialiste România şi cel al Republicii Arabe Siriene
90. Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind regimul sumelor stabilite ca disponibile de către unele organe de control financiar
91. Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind complementarea structurilor organizatorice tip pentru activitatea de comerţ interior şi turism prevăzute în anexe la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile socialiste
92. Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind reglementarea situaţiei unor bunuri
93. Decretul Consiliului de Stat nr. 229 privind completarea şi modificarea Structurilor organizatorice a Centralei Industriale de Autocamioane şi Turism Braşov şi a Întreprinderii de Autocamioane Braşov. Notă
94. Decretul Consiliului de Stat nr. 231 privind paza bunurilor. Anexe
95. Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind prevenirea şi stingerea incendiilor
96. Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizau venituri în valută
97. Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind dobânzile, comisioanele, taxele şi tarifele bancare în relaţiile cu unităţile socialiste, alte persoane juridice şi fizice. Lista actelor normative şi a prevederilor privind nivelul dobânzilor din unele acte normative ce se abrogă
98. Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind ratificarea Acordului de cooperare economică şi tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România şi cel al Republicii Islamice a Mauritaniei şi a Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România şi al Republicii Islamice a Mauritaniei, referitor la cooperarea în domeniul pescuitului oceanic, semnat la Bucureşti, 25 iunie 1974
99. Decretul Consiliului de Stat nr. 237 privind ratificarea Acordului general de colaborare între Republica Socialistă România şi Republica Sierra Leone, semnat la Bucureşti, 23 iulie 1974
100. Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind ratificarea Convenţiei între Guvernul Republicii Socialiste România şi al S.U.A. privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, semnată la Washington la 4 decembrie 1973
101. Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia referitoare la Regulamentul Internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra, 20 octombrie 1972
102. Decretul Consiliului de Stat nr. 241 privind ratificarea Convenţiei vamale relativă la containere, încheiată la Geneva, 2 decembrie 1972
103. Decretul Consiliului de Stat nr. 242 privind exporturile complexe

Anul 1975

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 6 pentru ratificarea Acordului privind prelungirea valabilităţii, modificarea şi completarea Acordului între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind modul de rezolvare a unor probleme ale regimului frontierei de stat româno-iugoslave
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 15 privind înfiinţarea Întreprinderii Metroul Bucureşti. Schema de organizare
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 50 privind ratificarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Regatul Suediei, semnată la Stockholm, la 12 februarie 1974
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 51 cu privire la stabilirea programului de funcţionare a unităţilor comerciale şi de alimentaţie publică
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 55 pentru modificarea unor articole din Legea nr. 7/1974 cu privire la realizarea, exploatarea, întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 57 pentru pregătirea conducătorilor de autovehicule amatori
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 58 privind atribuţiile şi normele de stabilire şi modificare a preţurilor la produsele de tehnică militară destinate exclusiv sectorului de apărare
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 59 privind stabilirea vechimii necesare pentru promovarea în funcţie pe nivele de calificare sau categorii de încadrare superioare a personalului operativ şi muncitorilor din unităţile de turism încadraţi în activitatea de producţie prin policalificare în perioada din afara sezonului
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 61 pentru ratificarea Protocolului cu privire la modificarea statutului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc şi Convenţiei privind capacitatea juridică, privilegiile şi imunităţile Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, semnat la Sofia la 21 iunie 1974
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind ratificarea Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiată la Washington, la 18 martie 1965
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 63 pentru ratificarea Acordului de cooperare culturală între Republica Socialistă România şi Statele Unite Mexicane, semnat la Tlatelolco, Districtul Federal, la 25 octombrie 1974
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 64 pentru ratificarea Acordului cultural între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Liberia, încheiat la Bucureşti, la 13 septembrie 1974
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 65 pentru ratificarea Acordului de cooperare culturală şi ştiinţifică între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Ruandeze, semnat la Bucureşti, la 4 septembrie 1974
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securităţii aviaţiei civile, încheiată la Montreal, la 23 septembrie 1971
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 77 pentru ratificarea Convenţiei între Republica Socialistă România şi Republica Franceză privind asistenţa juridică în materie civilă şi comercială, semnată la Paris la 5 noiembrie 1974
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 pentru ratificarea Convenţiei între Republica Socialistă România şi Republica Franceză privind asistenţa judiciară în materie penală şi extrădare, semnată la Paris la 5 noiembrie 1974
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 83 privind ratificarea unor convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 84 pentru ratificarea Acordului de bază de cooperare economică şi tehnică între Republica Socialistă România şi Republica Filipine, semnat la Manila la 13 aprilie 1975
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 85 pentru ratificarea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Republica Socialistă România şi Republica Filipine, încheiat la Manila la 12 aprilie 1975
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 86 pentru ratificarea Acordului cultural între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Filipine, încheiat la Manila la 12 aprilie 1975
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 87 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Republica Socialistă România şi Republica Filipine, semnat la Manila, la 13 aprilie 1975, a schimbului de scrisori şi Aide-Memoire-ul privind schimburile comerciale
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 88 pentru ratificarea Acordului general de cooperare între Republica Socialistă România şi Regatul Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman, la 16 aprilie 1975
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 89 pentru ratificarea Acordului general de colaborare între Republica Socialistă România şi Republica Tunisiană, semnat la Tunis, la 19 aprilie 1975
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 90 pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la Bucureşti, la 30 iunie 1974
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 91 pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la Bucureşti, la 18 iulie 1974
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 92 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva, la 2 decembrie 1972
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 93 pentru ratificarea Acordului general de colaborare între Republica Socialistă România şi Republica Unită a Tanzaniei, încheiat la Bucureşti, la 22 aprilie 1975
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind asigurarea intervenţiei în caz de accident nuclear
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 101 pentru ratificarea Acordului privind relaţiile comerciale între Republica Socialistă România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti, 2 aprilie 1975
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 115 privind regimul tarifelor pentru cazare în cabane şi popasuri turistice
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 118 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare între Republica Socialistă România şi Republica Populară Democrată Coreeană, încheiat la Bucureşti, la 26 mai 1975
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 119 pentru ratificarea Acordului de colaborare şi cooperare economică, tehnică şi ştiinţifică pe termen lung între Republica Socialistă România şi Republica Populară Bulgaria, semnat la Bucureşti la 20 iunie 1975
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 120 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi cooperare între Republica Socialistă România şi Republica Portugalia, încheiat la Bucureşti la 14 iunie 1975
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 121 pentru ratificarea Acordului general de cooperare economică şi tehnică între Republica Socialistă România şi Republica Gaboneză, a Acordului comercial între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Gaboneze, precum şi a Acordului privind crearea unei comisii mixte de cooperare româno-gaboneză, semnate la Bucureşti la 26 iunie 1975
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 122 pentru ratificarea Acordului de cooperare culturală şi ştiinţifică între Republica Socialistă România şi Guvernul Republicii Gaboneze, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1975
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 123 pentru ratificarea Acordului pe 10 ani de cooperare economică, industrială şi tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Franceze, încheiat la Bucureşti la 28 iulie 1975

Anul 1976

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 103 pentru ratificarea Protocolului sesiunii a III-a a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Democrată Vietnam, a Acordului de cooperare şi de credit între guvernul român şi guvernul vietnamez pentru realizarea unor obiective industriale în Republica Democrată Vietnam şi a Acordului privind schimbul de mărfuri şi plăţile între cele două ţări în anii 1976-1980, semnate la Bucureşti la 17 noiembrie 1975
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 207 privind răspunderea materială a militarilor
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 212 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, tehnică şi ştiinţifică şi a Protocolului privind dezvoltarea cooperării economice şi tehnice între Republica Socialistă România şi Republica Senegal, încheiate la Bucureşti, la 24 aprilie 1976
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 425 pentru aprobarea normelor privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români angajaţi la societăţile mixte cu sediul în străinătate, precum şi ale cetăţenilor români delegaţi în consiliile de administraţie şi consiliile de cenzori ale societăţilor mixte cu sediul în ţară sau străinătate

Anul 1977

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 10 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a măsurilor de realizare a unor obiective de investiţii
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 25 privind aprobarea traseelor conductelor magistrale şi a normativului pentru stabilirea lăţimii culoarelor necesare construcţiei conductelor metalice îngropate, în ramura petrol şi gaze
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 26 pentru acceptarea unor modificări ale statutului Fondului Monetar Internaţional
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 67 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a măsurilor de realizare a unor obiective de investiţii
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 117 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a măsurilor de realizare a unor obiective de investiţii
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 188 pentru aplicarea majorării retribuţiei personalului muncitor
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 239 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a măsurilor de realizare a unor obiective de investiţii
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind activitatea centrului de scafandri
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 268 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a măsurilor de realizare a unor obiective de investiţii
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 318 pentru conferirea titlului de "Erou al muncii socialiste", a Ordinului "Meritul agricol" clasa I şi a altor distincţii judeţelor, unităţilor agricole socialiste şi ţăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, pentru realizări deosebite în sporirea producţiei agricole
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 386 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 387 pentru aprobarea statutului privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei locatarilor
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 388 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1974 privind controlul financiar preventiv
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 389 pentru ratificarea unor tratate internaţionale
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 392 privind modificarea unor indicatori ai planului naţional unic şi bugetului de stat pe anul 1977 ce decurgeau din acţiunea de reglementare a nivelurilor stocurilor de materii prime materiale existente la 1 iulie 1977
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind modificarea unor anexe la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile economice - agricultura de stat şi Direcţia Generală Judeţeană pentru Agricultură şi Industrie Alimentară
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 473 privind organizarea şi funcţionarea Radioteleviziunii Române
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 474 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Presă "Agerpres"
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 475 pentru modificarea unor prevederi referitoare la procedura divorţului
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 476 pentru aprobarea Protocolului la Convenţia internaţională pentru pescuitul în nord-vestul Oceanului Atlantic, referitor la funcţionarea în continuare a comisiei, încheiat la Washington la 20 decembrie 1976

Anul 1978

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 56 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei centrale de partid şi de stat pentru sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale şi a comisiilor locale de sistematizare
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 57 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru arhitectură şi sistematizare a municipiului Bucureşti
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 58 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionării sistemului energetic naţional
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 60 privind ratificarea Convenţiei cu privire la evitarea dublei impuneri a veniturilor şi bunurilor persoanelor fizice, încheiată în oraşul Miskolc, Republica Populară Ungară, la 27 mai 1977
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind ratificarea Convenţiei dintre Republica Socialistă România şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere şi protocolului la aceasta, încheiate la Helsinki, la 18 august 1977
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind ratificarea Protocolului privind reglementarea trecerii frontierei de stat româno-sovietică, în legătură cu exploatarea traversării subacvatice a fluviului Dunărea, a conductei pentru livrarea gazelor naturale din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste în Republica Populară Bulgară, semnat la Bucureşti, 30 noiembrie 1977
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 71 privind organizarea şi desfăşurarea întrecerii socialiste între consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, municipale, ale sectoarelor din Bucureşti, orăşeneşti şi comunale
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 97 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a unor măsuri pentru realizarea investiţiei "Punerea în exploatare a minelor S 1-5, judeţul Suceava", pe perioada 1977-1980
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 98 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a unor măsuri pentru realizarea investiţiei "Lucrări pentru menţinerea capacităţii de producţie de 370.000 tone/an minereuri complexe şi auro-argentifere, asigurarea securităţii miniere şi epurarea apelor la exploatarea minieră Suior, judeţul Maramureş", pentru perioada 1976-1980. Anexe
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind planul naţional unic de dezvoltare economico-socială pe anii 1979, 1980 şi bugetul de stat pe anul 1979. Anexă cu Decretul nr. 259/1979 şi Opisul anexelor Decretului nr. 240/1978
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 246 pentru modificarea Legii nr. 33/1968 pentru pregătirea tineretului pentru apărarea patriei
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 250 privind retribuirea muncii desfăşurate de avocaţi pentru acordarea asistenţei juridice
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 259 privind aprobarea notelor de comandă pentru întocmirea proiectului de inginerie tehnologică şi a celui de construcţii-instalaţii, precum şi măsurile de realizare a unor obiective de investiţii pentru dezvoltarea Întreprinderii nr. 2 Braşov şi Întreprinderii Metrom Braşov din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, Centrala Industrială de Echipamente Speciale
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 297 privind scoaterea de la rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 10.000 tone ulei comestibil nerafinat de floarea-soarelui
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 352 privind aprobarea proiectului de execuţie, cu soluţiile constructive şi principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei "Dezvoltarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a uzinei G Râmnicu Vâlcea"
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 389 pentru aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a măsurilor de realizare a unor obiective de investiţii. Anexe
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 394 privind aprobarea proiectului de execuţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici, precum şi a măsurilor de realizare a investiţiei "Creşterea capacităţii de producţie la Întreprinderea de Avioane Craiova"
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 429 privind prelevarea pentru societate a unei părţi din valoarea producţiei nete
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 430 privind unele măsuri pentru apărarea civilă
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 431 privind ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare între Republica Socialistă România şi Kampuchia Democrată, încheiat la Phnom Penh la 29 mai 1978
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 446 privind înfiinţarea Întreprinderii de In-Cânepă "Prodim" Bucureşti şi a Întreprinderii de Stofe Tricotate şi Confecţii Iaşi
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 453 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei Economice Cooperatiste şi de Stat Sere Arad
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 456 privind înfiinţarea Întreprinderii de Prelucrare Mase Plastice "Cehi Silvaniei" în subordinea Centralei Industriale de Prelucrare Cauciuc şi Mase Plastice Popeşti-Leordeni de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 457 privind înfiinţarea Întreprinderii de Prelucrare Mase Plastice "Sfântul Gheorghe" în subordinea Centralei Industriale de Prelucrare Cauciuc şi Mase Plastice Popeşti-Leordeni de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 472 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de producţie de construcţii metalice din unităţile Ministerului Construcţiilor Industriale
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 475 privind înfiinţarea Întreprinderii de Utilaje pentru Cercetare Bucureşti
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 511 privind alocarea sumei de 60 milioane lei în vederea organizării pomului de iarnă pentru copii
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 516 privind efectuarea recensământului animalelor domestice
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 534 privind aprobarea notei de comandă pentru întocmirea proiectului de construcţii-instalaţii, precum şi unele măsuri pentru realizarea unor obiective de investiţii din planul Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe - Direcţia Generală a Rezervelor de Stat
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 551 privind modificarea normelor de structură pentru unităţile din agricultura cooperatistă, aprobate prin Decretul nr. 145/1974
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 552 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării Ministerului Industriei Constructoare de Maşini şi a activităţii de producţie, cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în unităţile Ministerului. Anexe

Anul 1979

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 1 pentru modificarea Decretului nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificării, devenit Legea nr. 65/1969, cu modificarea ulterioară. Anexe
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 19 privind aprobarea schiţelor de sistematizare ale localităţilor: Codlea, Făgăraş, Predeal, Râşnov, Rupea, Săcele, Victoria, Zărneşti, Feldioara, Hoghiz, Prejmer, judeţul Braşov, şi detaliile de sistematizare ale zonelor centrale din aceleaşi localităţi. Anexă
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 20 privind exproprierea unor terenuri şi construcţii, demolarea unor construcţii. Anexă
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 21 privind aprobarea schiţelor de sistematizare pentru zonele centrale ale localităţilor: Carei, Negreşti-Oaş, Tăşnad, Ardud, Livada, Odoreu, Poiana Codrului, judeţul Satu Mare. Anexe
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind schiţele şi detaliile de sistematizare din judeţul Ialomiţa
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 33 privind înfiinţarea unor combinate pentru producţia şi industrializarea cărnii de porc. Anexă
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 47 privind acordarea unui credit pentru refacerea capacităţii de plată a Trustului de Construcţii Iaşi
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 53 privind aprobarea participării ISCE Chimimportexport şi ISCE Danubiana la construirea în Spania a Societăţii Mixte "Carochom" - S.A. Anexe
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 54 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Coordonare a Profilării, Specializării şi Cooperării în Industria Constructoare de Maşini şi Industria Metalurgică. Anexă
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 70 privind ratificarea unor tratate internaţionale. Convenţie asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului în nord-vestul Oceanului Atlantic, semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978, traducerea convenţiei. Anexe
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind efectuarea Recensământului viilor, pomilor, arbuştilor fructiferi, 7-30 mai 1979. Anexe
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 79 privind ratificarea Acordului regional relativ la utilizarea de către serviciile de radiodifuziune de frecvenţă din benzile de unde hectometrice în registru 1, 3 şi din benzile de unde kilometrice în registru 1, încheiat la Geneva la 22 noiembrie 1975. Textul acordului
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 80 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare. Anexe
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 81 privind ratificarea Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. Anexe
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 85 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară. Anexă
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind normarea stocurilor de mărfuri în comerţul cu ridicata. Raport
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 102 privind convocarea Marii Adunări Naţionale
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind înfiinţarea Întreprinderii Traductoare şi Regulatoare Directe Paşcani şi a Întreprinderii Relee Mediaş. Anexe
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 114 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca de Investiţii pentru proiectul "Dezvoltarea Combinatului Chimic Craiova şi a scrisorilor suplimentare la Acordul de împrumut"; ratificarea Acordului de garanţie încheiat între Republica Socialistă România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la acest proiect şi a scrisorii suplimentare la Acordul de garanţie, semnate la Washington la 15 ianuarie 1979
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 118 privind modificarea unor dispoziţii din Legea nr. 16/1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii Române de Comerţ Exterior
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 129 privind stabilirea datei alegerii unui deputat în Consiliul Popular al Judeţului Brăila
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 130 privind confirmarea comisiei electorale pentru alegerea unui deputat în Consiliul Popular al Judeţului Brăila. Anexă
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 131 privind modificarea art. 7 din Decretul nr. 650/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Construcţiilor Industriale
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 145 privind stimularea prin beneficiu a producţiei pentru export. Anexă
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind unele măsuri pentru realizarea fondului de marfă destinat exportului şi stabilirea unităţilor specializate pentru producţia de export. Anexă
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 164 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale. Anexe
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 176 privind unele măsuri pentru asigurarea pregătirii fabricaţiei necesare la obiectivul de investiţii "Combinatul de Utilaj Greu Cluj-Napoca"
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind înfiinţarea administraţiei Canalului Dunăre-Marea Neagră. Anexă
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind organizarea unor unităţi de cercetare şi producţie în domeniul agrozootehnic. Anexe
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 188 privind înfiinţarea Întreprinderii de Utilaj Chimic Turnu-Măgurele
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 189 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei Economice Cooperatiste şi de Stat Oiejdea, judeţul Alba
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 202 privind aprobarea acordurilor de împrumut încheiate între Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca de Investiţii pentru proiectele: "Laminor de ţevi fără sudură", "Întreprinderea de Ţevi Roman" şi "Centrala Termoelectrică Turceni etapa II" şi a scrisorilor suplimentare la acordurile de împrumut, precum şi ratificarea acordurilor de garanţie încheiate între Republica Socialistă România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la aceste proiecte şi a scrisorilor suplimentare la acordurile de garanţie semnate la Washington, 26 februarie 1979. Textul acordului
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind modificarea Decretului nr. 260/1978 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în portul Constanţa
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 230 privind aprobarea acordurilor de împrumut încheiate între Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca pentru Agricultură şi Industria Alimentară pentru proiectele "Irigaţii Mostiştea II", "Desecări Călmăţui" şi "Creşterea animalelor II" şi a scrisorilor suplimentare la acordurile de împrumut, precum şi ratificarea acordului de garanţie, încheiate între Republica Socialistă România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la aceste proiecte, şi a scrisorilor suplimentare la acordurile de garanţie, semnate la Washington, 16 aprilie 1979
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind înfiinţarea Întreprinderii pentru Industrializarea Sfeclei de zahăr, cu sediul în oraşul Zimnicea, judeţul Teleorman
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 247 privind înfiinţarea Întreprinderii de Prelucrare Mase Plastice Pleniţa în subordinea Centralei Industriale de Prelucrare Cauciuc şi Mase Plastice sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice. Anexe
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 255 privind ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul S.U.A. privind unele probleme de aviaţie civilă, semnat la Washington, 26 aprilie 1978. Note
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 256 privind înfiinţarea Institutului de Tracologie. Anexe
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 276 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior. Anexe
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 277 privind unele măsuri pentru raţionalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasă a parcului de autovehicule. Anexe
41. Decretul Consiliului de Stat nr. 278 privind produsele alimentare ce puteau fi scoase din ţară de către persoane fizice
42. Decretul Consiliului de Stat nr. 279 privind titlurile şi uniformele personalului din activitatea minieră. Anexe
43. Decretul Consiliului de Stat nr. 280 privind aplicarea majorării retribuţiei personalului muncitor în cadrul celei de-a II-a etape prevăzută pentru cincinalul 1976-1980. Anexe
44. Decretul Consiliului de Stat nr. 281 pentru organizarea ca municipii a oraşelor reşedinţă de judeţ. Anexe
45. Decretul Consiliului de Stat nr. 282 pentru organizarea ca municipiu a oraşului Făgăraş, judeţul Braşov. Anexe
46. Decretul Consiliului de Stat nr. 284 privind stabilirea sectoarelor municipiului Bucureşti. Anexe
47. Decretul Consiliului de Stat nr. 286 pentru modificarea anexei 2 la Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe. Anexă
48. Decretul Consiliului de Stat nr. 295 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi organizarea Ministerului Industriei Constructoare de Maşini. Anexă
49. Decretul Consiliului de Stat nr. 298 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Anexe
50. Decretul Consiliului de Stat nr. 300 privind înfiinţarea la Întorsura Buzăului a Întreprinderii de Piese pentru Tractoare. Anexă
51. Decretul Consiliului de Stat nr. 310 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare, proiectare şi inginerie tehnologică în domeniul producţiei de maşini şi utilaje agricole. Anexe
52. Decretul Consiliului de Stat nr. 322 privind aprobarea participării Băncii Române de Comerţ Exterior la constituirea Băncii Italo-Române, societate pe acţiuni, cu sediul în Italia
53. Decretul Consiliului de Stat nr. 343 privind înfiinţarea Aeroportului Caransebeş în subordinea Departamentului Aviaţiei Civile
54. Decretul Consiliului de Stat nr. 354 privind trecerea Direcţiei Generale a Rezervelor de Stat din cadrul Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe în cadrul Comitetului de Stat al Planificării, precum şi modificarea Decretului nr. 738/1969 devenit Legea nr. 65/1969, cu modificările ulterioare
55. Decretul Consiliului de Stat nr. 377 privind unele măsuri pentru concentrarea parcului auto de folosinţă locală sau proprie din dotarea unităţilor socialiste. Anexe
56. Decretul Consiliului de Stat nr. 380 privind modificarea Decretului nr. 345/1976 privind înfiinţarea şi desfiinţarea unor centrale industriale din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice
57. Decretul Consiliului de Stat nr. 382 privind îmbunătăţirea sistemului informaţional hidrometeorologic
58. Decretul Consiliului de Stat nr. 398 privind înfiinţarea Întreprinderii Textile Maramureş Baia-Mare
59. Decretul Consiliului de Stat nr. 415 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor socialiste militarizate în timp de război
60. Decretul Consiliului de Stat nr. 416 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor infractoare la regimul de zbor în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România
61. Decretul Consiliului de Stat nr. 417 privind ratificarea unor tratate internaţionale de prietenie şi cooperare între Republica Socialistă România şi Republica Gaboneză, Republica Populară Angola, Republica Zambia, Republica Populară Mozambic, Republica Burundi, Republica Democrată Sudan
62. Decretul Consiliului de Stat nr. 419 privind ratificarea Protocolului privind modificarea statutului Consiliului de ajutor economic reciproc, semnat la Moscova, 28 iunie 1979
63. Decretul Consiliului de Stat nr. 421 privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia de creare a Uniunii Latine, încheiată la Madrid la 15 mai 1954
64. Decretul Consiliului de Stat nr. 427 privind modul în care cetăţenii români puteau să presteze unele servicii în favoarea sucursalei din Bucureşti a Băncii Manufacturis Hanovel Trust Co, New York. Nomenclator
65. Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind autorizarea funcţionării în Republica Socialistă România a sucursalei Băncii Mixte Vest-Germano-Române Frankfurt Bukarest Bank AG, Frankfurt/Main, Republica Federală Germania
66. Decretul Consiliului de Stat nr. 429 privind autorizarea funcţionării în Republica Socialistă România a unei sucursale externe a Băncii Societe Generale din Paris
67. Decretul Consiliului de Stat nr. 441 privind alocarea a 60 milioane lei în vederea organizării pomului de iarnă pentru copii. Repartizare pe judeţe a sumei
68. Decretul Consiliului de Stat nr. 442 privind înfiinţarea Întreprinderii (Trustului) de foraj-extracţie Arad
69. Decretul Consiliului de Stat nr. 443 privind modificarea Decretului nr. 16/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale
70. Decretul Consiliului de Stat nr. 447 privind înfiinţarea Întreprinderii de Carton Ondulat şi Ambalaje Bucureşti şi încadrarea acesteia în grade de organizare
71. Decretul Consiliului de Stat nr. 465 privind recuperarea şi valorificarea resurselor materiale şi circulaţia ambalajelor
72. Decretul Consiliului de Stat nr. 466 privind regimul produselor şi substanţelor toxice
73. Decretul Consiliului de Stat nr. 468 privind ratificarea Convenţiei cu privire la răspunderea internaţională pentru daunele cauzate de obiecte lansate în spaţiul extraatmosferic, încheiată la Londra, Moscova, Washington la 29 martie 1972
74. Decretul Consiliului de Stat nr. 469 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi O.N.U. privind continuarea şi dezvoltarea Centrului Demografic O.N.U. România (CEDOR), încheiat la New York la 15 noiembrie 1979

Anul 1980

1. Decretul nr. 25 privind aprobarea planului de repartiţii şi recuperări metale preţioase şi nivelul repartiţiilor pe trimestrul I/1980
2. Decretul nr. 32 cu privire la organizarea direcţiilor generale pentru agricultură şi industria alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste
3. Decretul nr. 81 privind înfiinţarea Întreprinderii de Scule şi Accesorii Speciale Paşcani
4. Decretul nr. 82 privind înfiinţarea Întreprinderii Mecanica Vaslui
5. Decretul nr. 84 privind înfiinţarea unor întreprinderi de ţesături
6. Decretul nr. 85 privind înfiinţarea unor întreprinderi de confecţii
7. Decretul nr. 86 privind înfiinţarea unor întreprinderi textile
8. Decretul nr. 87 privind înfiinţarea unor întreprinderi de tricotaje
9. Decretul nr. 88 privind înfiinţarea Întreprinderii de Construcţii Navale şi Prelucrări la Cald - Drobeta-Turnu Severin
10. Decretul nr. 90 privind stabilirea unităţilor specializate pentru producţia de export
11. Decretul nr. 92 privind înfiinţarea Întreprinderii de Prelucrare din Beton-Ungheni
12. Decretul nr. 94 privind înfiinţarea Întreprinderii de Materiale de Construcţii - Timişoara
13. Decretul nr. 99 privind tipizarea mărcilor şi produselor din oţel
14. Decretul nr. 129 privind înfiinţarea Centrului de Cercetări şi Proiectări de Fabricaţie pentru Metalurgia Oţelurilor Speciale şi Inoxidabile Târgovişte
15. Decretul nr. 137 privind înfiinţarea Întreprinderii pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr Babadag, judeţul Tulcea
16. Decretul nr. 151 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 446/1972 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Interior, devenit Legea nr. 79/1972
17. Decretul nr. 153 privind unele măsuri referitoare la constituirea şi utilizarea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii
18. Decretul nr. 163 privind înfiinţarea Întreprinderii de Utilaj Minier - Târgu Jiu
19. Decretul nr. 164 privind înfiinţarea Întreprinderii de Construcţii Navale şi Utilaje Tehnologice Tulcea
20. Decretul nr. 165 privind înfiinţarea unor unităţi de cercetare şi producţie cu profil aeronautic
21. Decretul nr. 167 privind înfiinţarea şi organizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
22. Decretul nr. 168 privind înfiinţarea şi organizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
23. Decretul nr. 180 privind aprobarea înfiinţării unor asociaţii economice cooperatiste
24. Decretul nr. 185 privind deschiderea şi funcţionarea punctului de control de trecere a frontierei de stat Petea, pentru traficul internaţional
25. Decretul nr. 187 privind unele măsuri de organizare la Combinatul Minier Oltenia
26. Decretul nr. 188 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară pentru proiectul "Irigaţii Covurlui" şi a scrisorilor suplimentare la acesta, precum şi ratificarea Acordului de garanţie încheiat între Republica Socialistă România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la acest proiect şi a scrisorilor suplimentare la Acordul de garanţie, semnate la Washington la 8 aprilie 1980
27. Decretul nr. 192 privind participarea Întreprinderii de Comerţ Exterior "Romagrimex" la constituirea unei societăţi mixte de pescuit româno-mauritană
28. Decretul nr. 194 privind folosirea fondului locativ de către persoanele juridice străine, reprezentanţele acestora şi persoanele fizice străine aflate pe teritoriul Republicii Socialiste România. Anexe cuprinzând modul de repartizare a suprafeţelor locative străinilor
29. Decretul nr. 198 privind atribuirea de burse şi alte forme de sprijin material elevilor şi studenţilor
30. Decretul nr. 205 privind aprobarea înfiinţării unor societăţi economice cooperatiste şi de stat
31. Decretul nr. 207 privind trecerea Întreprinderii "Siloz" Constanţa-Port din subordinea Centralei pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale. Anexe cuprinzând indicatorii de plan economici şi financiari pe anul 1980 şi influenţe la costuri de producţie
32. Decretul nr. 238 privind înfiinţarea Întreprinderii de Maşini Unelte - Suceava
33. Decretul nr. 249 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară pentru proiectul "Pomicultura" şi a scrisorilor suplimentare la acesta, precum şi ratificarea Acordului de garanţie încheiat între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la acest proiect şi a scrisorii suplimentare la Acordul de garanţie, semnate la Washington la 30 iunie 1980
34. Decretul nr. 255 privind înfiinţarea Întreprinderii de Echipament Hidraulic - Râmnicu Vâlcea
35. Decretul nr. 259 privind înfiinţarea Combinatului de Utilaj Greu Cluj-Napoca
36. Decretul nr. 269 pentru modificarea articolului 50 din Decretul nr. 207/1976 privind răspunderea materială a militarilor
37. Decretul nr. 277 pentru modificarea Decretului nr. 162/1978 privind drepturile şi obligaţiile personalului muncitor trimis în străinătate pentru executări de lucrări şi asistenţă tehnică, contractate de unităţi economice româneşti
38. Decretul nr. 283 privind reorganizarea Întreprinderii de Dispozitive, Ştanţe, Matrice şi Scule Aşchietoare Focşani, din subordinea Centralei Industriale de Maşini-Unelte, Mecanică Fină şi Scule Bucureşti
39. Decretul nr. 285 privind înfiinţarea Întreprinderii de Tricotaje Petroşani
40. Decretul nr. 288 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 233/1974 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizau venituri în valută
41. Decretul nr. 312 privind acordarea uniformelor de serviciu şi echipamentului vestimentar tipizat pentru personalul din unităţile socialiste de stat
42. Decretul nr. 316 pentru ratificarea unor tratate internaţionale
43. Decretul nr. 317 pentru acceptarea unor tratate internaţionale
44. Decretul nr. 318 pentru ratificarea unor înţelegeri internaţionale în domeniul circulaţiei rutiere
45. Decretul nr. 319 privind aprobarea unor amendamente la statutul Organizaţiei Mondiale a Turismului
46. Decretul nr. 325 privind înfiinţarea Întreprinderii Filatura de Bumbac Zalău
47. Decretul nr. 386 privind alocarea sumei de 62 milioane lei în vederea organizării pomului de iarnă pentru copii
48. Decretul nr. 403 privind înfiinţarea Consulatului General al Republicii Socialiste România cu sediul în Montreal - Canada
49. Decretul nr. 411 privind autorizarea Întreprinderii de Comerţ Exterior Arpimex de a înfiinţa Societatea "Tomis Footwear Inc." cu capital integral românesc, de import şi reprezentare, pentru comercializarea în SUA a încălţămintei şi a altor produse din piele
50. Decretul nr. 418 privind tipizarea construcţiilor, tehnologiilor, precum şi a materialelor şi elementelor pentru construcţii şi instalaţii
51. Decretul nr. 428 privind înfiinţarea unor întreprinderi de tricotaje
52. Decretul nr. 429 privind înfiinţarea Întreprinderii Filatura de Bumbac Flămânzi

Anul 1981

1. Decretul nr. 16 privind constituirea consiliilor populare provizorii ale judeţelor Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi, al Sectorului Agricol Ilfov, precum şi ale comitetelor executive ale acestora
2. Decretul nr. 24 privind aprobarea înfiinţării unor asociaţii economice de stat şi cooperatiste
3. Decretul nr. 33 privind unele măsuri pentru perfecţionarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul industriei alimentare
4. Decretul nr. 37 privind modificarea structurii organizatorice a Întreprinderii de Aviaţie Utilitară
5. Decretul nr. 47 privind aprobarea acordurilor de împrumut încheiate de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară pentru proiectele "Creşterea animalelor IV (bovine)" şi "Irigaţii Bucşani - Buzău - Siret - Prut" şi a scrisorilor suplimentare la acestea, precum şi ratificarea acordurilor de garanţie încheiate între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la aceste proiecte şi a scrisorilor suplimentare la acordurile de garanţie, semnate la Washington la 9 ianuarie 1981
6. Decretul nr. 61 pentru modificarea Decretului nr. 678 din 7 octombrie 1969 privind regimul de pază a frontierei de stat a României
7. Decretul nr. 64 pentru modificarea Decretului nr. 218/1977 privind unele măsuri tranzitorii referitoare la sancţionarea şi reeducarea prin muncă a unor persoane care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală devenită Legea nr. 47/1977
8. Decretul nr. 70 privind unele măsuri pentru organizarea unităţilor socialiste din judeţele: Călăraşi, Giurgiu şi Ialomiţa, precum şi din Sectorul Agricol Ilfov din subordinea municipiului Bucureşti. Anexe cuprinzând lista unităţilor care se înfiinţau, care îşi schimbau denumirea, gradul de organizare a unităţilor teritoriale ale unor ministere sau altor organe centrale
9. Decretul nr. 90 privind stabilirea unităţilor specializate pentru producţia de export
10. Decretul nr. 92 privind folosirea unor spaţii aparţinând unităţilor socialiste, de stat şi cooperatiste, pentru activităţi de servicii auto şi alte prestări de servicii către populaţie
11. Decretul nr. 170 pentru modificarea Decretului Consiliului de Stat nr. 198/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi înfiinţarea unor unităţi de cercetare şi producţie în domeniul zootehniei, nutriţiei animale şi medicinii veterinare
12. Decretul nr. 181 privind înfiinţarea Întreprinderii Filatura de Bumbac Focşani
13. Decretul nr. 183 privind înfiinţarea unor întreprinderi textile
14. Decretul nr. 185 privind înfiinţarea Întreprinderii de Produse Electronice Petroşani
15. Decretul nr. 186 privind înfiinţarea Întreprinderii "Microelectronica" Bucureşti
16. Decretul nr. 205 privind vânzarea de mărfuri şi prestarea de servicii cu plata în rate
17. Decretul nr. 209 privind folosirea unor spaţii libere sau care nu erau utilizate la întreaga capacitate, aparţinând unităţilor de stat, cooperatiste şi organizaţiilor obşteşti pentru producţie, industria mică, prestări de servicii sau activităţi comerciale şi a micilor meşteşugari
18. Decretul nr. 212 privind expertizele în domeniul navigaţiei civile
19. Decretul nr. 216 privind modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea preţurilor-limită ale locuinţelor care se construiau din fondurile statului, a preţurilor de contractare a locuinţelor proprietate personală şi a preţurilor de vânzare a locuinţelor din fondul locativ de stat
20. Decretul nr. 223 privind plasarea şi utilizarea fondului de stat în valută (Banca Naţională a României plasa sumele la Banca Română de Comerţ Exterior)
21. Decretul nr. 233 privind confirmarea comisiilor electorale pentru alegerea unor deputaţi în consiliile populare ale judeţelor Timiş şi Vrancea
22. Decretul nr. 234 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Construcţii în Străinătate, precum şi stabilirea unor măsuri privind activitatea de construcţie în străinătate
23. Decretul nr. 242 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară pentru proiectul "Irigaţii Caracal - Titu" şi a scrisorilor suplimentare la acesta, precum şi ratificarea Acordului de garanţie încheiat între Republica Socialistă România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la acest proiect şi a scrisorii suplimentare la Acordul de garanţie, semnate la Washington la 24 iunie 1981. Textul acordurilor
24. Decretul nr. 249 privind modul de stabilire a preţurilor de achiziţie şi de livrare pentru unele materiale şi piese de schimb refolosibile
25. Decretul nr. 254 privind înfiinţarea Întreprinderii de Electronică Industrială Bucureşti
26. Decretul nr. 267 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini
27. Decretul nr. 268 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei de Maşini Unelte, Electrotehnică şi Electronică
28. Decretul nr. 269 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Minelor. Anexe conţinând schema de organizare, numărul maxim de personal şi lista unităţilor din subordine
29. Decretul nr. 270 privind organizarea Ministerului Petrolului
30. Decretul nr. 271 privind organizarea pentru Ministerul Geologiei
31. Decretul nr. 273 privind înfiinţarea unor centrale industriale şi unităţi de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în subordinea Ministerului Industriei de Maşini Unelte, Electrotehnică şi Electronică
32. Decretul nr. 274 privind aprobarea notei de comandă şi a unor măsuri pentru realizarea capacităţii de autobasculante grele şi produse speciale la Întreprinderea Mecanică Mârşa, judeţul Sibiu
33. Decretul nr. 292 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a măsurilor de realizare a unor obiective de investiţii. Notele de comandă pentru aprobarea lucrărilor de investiţii la minele S6-20 Caraş-Severin; la minele S21-25, judeţul Bihor, uzina R., judeţul Braşov. Planuri de situaţie
34. Decretul nr. 295 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca de Investiţi pentru "Proiectul de transport terestru" şi a scrisorilor suplimentare la Acordul de împrumut, precum şi ratificarea Acordului de garanţie încheiat între Republica Socialistă România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la acest proiect şi a scrisorii suplimentare la Acordul de garanţie, semnate la Washington la 17 iunie 1981
35. Decretul nr. 337 privind aprobarea Regulamentului vamal
36. Decretul nr. 338 pentru modificarea Legii nr. 33/1968 privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei
37. Decretul nr. 340 privind regimul emiţătoarelor radioelectrice
38. Decretul nr. 341 privind modificarea Decretului nr. 211/1954 pentru instituirea ordinului şi a medaliei "Meritului Militar" şi pentru aprobarea Regulamentului privind conferirea, descrierea şi modul de purtare a ordinului şi medaliei "Meritul Militar"
39. Decretul nr. 348 privind trecerea Inspectoratului General de Stat pentru Investiţii-Construcţii în cadrul Comitetului de Stat al Planificării
40. Decretul nr. 364 privind înfiinţarea Întreprinderii de Textile Neţesute Râmnicu Vâlcea
41. Decretul nr. 366 pentru organizarea oraşului Rovinari, judeţul Gorj. Planuri de situaţie
42. Decretul nr. 367 pentru înfiinţarea centrelor industriale agrare Motru şi Rovinari, în judeţul Gorj, şi a direcţiilor administrative economice Motru şi Rovinari
43. Decretul nr. 381 privind alocarea unor sume de la bugetul de stat în vederea organizării pomului de iarnă pentru copii
44. Decretul nr. 386 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 11 decembrie 1981
45. Decretul nr. 403 privind schimbarea subordonării Întreprinderii de Exploatare Portuară pentru Produsele Industriei Construcţiilor de Maşini Constanţa
46. Decretul nr. 406 privind înfiinţarea unor întreprinderi industriale prin reorganizarea Combinatului Industrial pentru Construcţii de Maşini Bistriţa. Schiţa atelierului de fabricat bacuri din polipropilenă copolimer
47. Decretul nr. 416 privind înfiinţarea unor unităţi în subordinea Ministerului Geologiei
48. Decretul nr. 419 privind modificarea unor indicatori ai planului naţional unic şi în bugetul de stat pe anul 1981 şi cincinalul 1981-1985, ca urmare a prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 23/1981

Anul 1982

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind îmbunătăţirea activităţii Întreprinderii de Construcţii şi Montaje Siderurgice Galaţi
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind organizarea direcţiei de control industrial al asigurării calităţii produselor aeronautice
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 28 privind înfiinţarea Întreprinderii de Bioproteine Curtea de Argeş în subordinea Centralei Industriale de Medicamente, Cosmetice, Coloranţi şi Lacuri
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 45 privind majorarea şi îmbunătăţirea corelării, pe principii economice, a preţurilor cu amănuntul la produse agroalimentare
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 59 privind înfiinţarea Întreprinderii de Orologerie Industrială Arad
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 pentru modificarea articolului 19 din Decretul nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificării, devenit Legea nr. 65/1969, cu modificările ulterioare
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 92 privind înfiinţarea şi îmbunătăţirea organizării unor centrale industriale din subordinea Ministerului Industriei Uşoare
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 98 privind înfiinţarea Combinatului pentru Producerea şi Industrializarea Cărnii de Porc Călăraşi
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 99 pentru modificarea Decretului nr. 32/1980 cu privire la organizarea direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 100 pentru modificarea Decretului nr. 298/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 104 privind înfiinţarea Întreprinderii de Aţă Râmnicu Vâlcea şi a Întreprinderii de Stofă de Mobilă Horezu
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 117 privind stabilirea unităţilor specializate pentru producţia de export
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind îmbunătăţirea preţurilor de producţie, contractare şi achiziţie, la unele furaje, grosiere şi fibroase, precum şi la gunoiul de grajd
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind majorarea preţurilor cu amănuntul la ciment, var şi ipsos, precum şi la unele materiale de construcţii destinate fondului pieţei
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 155 privind tipizarea construcţiilor şi elementelor pentru construcţii şi instalaţii din ramura turism
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 166 pentru ratificarea schimbului de note verbale din 11 august 1981 şi 21 decembrie 1981, referitoare la prelungirea valabilităţii Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul S.U.A. privind transporturile aeriene civile, semnat la Washington la 4 decembrie 1982
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 194 privind organizarea Întreprinderii de Foraj şi Exploatarea Sondelor Marine, în subordinea Ministerului Petrolului
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 200/1982 pentru modificarea şi completarea Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974 şi a Decretului nr. 145/1979 privind stimularea prin beneficiu a producţiei pentru export, precum şi pentru acordarea fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor pe anul 1981
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 242 privind stabilirea tarifelor de plată a lucrărilor agricole executate mecanizat de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, precum şi modificarea indicatorilor de plan pe anul 1982 ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 268 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară pentru proiectul "Credit Agricol Moldova" şi a scrisorilor suplimentare la Acordul de împrumut, precum şi ratificarea Acordului de garanţie încheiat între Republica Socialiste România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la acest acord şi a scrisorii suplimentare la Acordul de garanţie, semnate la Washington la 9 aprilie 1982
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 274 privind extinderea prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 330 din 19 septembrie 1977 referitoare la acordarea unei mese calde gratuite la intrarea în schimb personalului din unităţile miniere care lucrează în subteran şi la personalul care lucrează în carierele din bazinul minier Rovinari, Motru Jilţ şi Horezu
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 291 privind înfiinţarea Întreprinderii de Aparataj Electric pentru Instalaţii Focşani
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 308 pentru modificarea Decretului nr. 395/1981 privind contractările şi achiziţiile de animale, păsări şi produse animale
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 310 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de reparaţii şi asigurarea pieselor de schimb pentru utilajele miniere din dotarea unităţilor Combinatului Minier Valea Jiului
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 318 privind reorganizarea Întreprinderii de Comerţ Exterior "Petrol-export" Bucureşti
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 320 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Silviculturii
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 327 privind organizarea fabricii de maşini de rectificat Cluj-Napoca ca unitate cu personalitate juridică
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 337 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca de Investiţii pentru proiectul "Recuperarea secundară a petrolului Videle - Balaria" şi a scrisorilor suplimentare la Acordul de împrumut, precum şi ratificarea Acordului de garanţie încheiat între Republica Socialistă România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la acest proiect şi a scrisorii suplimentare la Acordul de garanţie, semnate la Washington la 23 iulie 1982
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 340 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 349 privind deschiderea şi funcţionarea punctului de control de trecere a frontierei de stat pe aeroportul Timişoara
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind înfiinţarea Întreprinderii pentru producerea nucleelor proteice, furajelor şi nutreţurilor combinate "Biofort"
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 370 privind înfiinţarea unor staţiuni pentru mecanizarea agriculturii
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 381 privind stabilirea preţurilor de producţie şi cu amănuntul la unele sortimente de pâine, lapte de consum şi produse din lapte
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 397 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Gospodărirea Unitară a Fondului funciar
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 399 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 234/981 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru construcţii în străinătate, precum şi stabilirea unor măsuri privind activitatea de construcţii în străinătate
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind controlul pentru trecerea frontierei de stat române
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 420 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru contractarea, achiziţionarea şi păstrarea produselor agricole
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 427 privind unele măsuri pentru creşterea producţiei şi îmbunătăţirea aprovizionării populaţiei cu săpunuri şi detergenţi
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 450 privind alocarea unor sume de la bugetul de stat în vederea organizării pomului de iarnă pentru copii
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 459 privind stabilirea cursului comercial unic pe anul 1983

Anul 1983

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 8 privind trecerea Direcţiei Generale a Vămilor din subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, în subordinea Ministerului Finanţelor
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind înfiinţarea Întreprinderii pentru Administrarea Cantinelor şi Cazare Rovinari şi a Întreprinderii pentru Administrarea Cantinelor şi Cazare Motru
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 43 privind schimbarea subordonării Întreprinderii Mecanice Gheorgheni
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 72 privind trecerea unor păşuni şi fâneţe din zona montană şi perimetrul forestier din celelalte zone şi a unor unităţi de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la Ministerul Silviculturii
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 86 cu privire la stabilirea obiectivelor şi instalaţiilor nucleare cărora li se aplicau prevederile Legii nr. 6/1982 privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 89 privind stabilirea preţurilor de producţie şi cu amănuntul la unele sortimente de săpunuri specialităţi şi detergenţi pastă
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 92 privind aprobarea programului de amenajare şi exploatare integrală a Deltei Dunării
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 94 cu privire la declararea animalelor, înstrăinarea şi tăierea bovinelor şi cabalinelor
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 95 pentru modificarea şi completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 395/1981 privind contractările şi achiziţiile de animale, păsări şi produse animale
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind vânzarea produselor agricole de către producătorii individuali, precum şi unele măsuri pentru asigurarea respectării preţurilor maximale de mercurial. Propuneri ale Comisiei pentru industrie şi activitatea economico-financiară şi Comisiei constituţionale şi juridice a Marii Adunări Naţionale
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind unele măsuri pentru intensificarea acţiunii de igienizare şi curăţire a pădurilor
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 98 privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor şi al maşinilor de scris
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 99 privind modificarea Codului penal
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 100 pentru ratificarea unor tratate internaţionale
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 142 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare, inginerie tehnologică şi producţie în domeniul fabricaţiei maşinilor, instalaţiilor şi utilajelor pentru industria minieră
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind înfiinţarea Şantierului Naval Sulina
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 165 privind înfiinţarea Întreprinderii de articole sport "Camping"
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 171 privind îmbunătăţirea activităţii în domeniul industriei extractive de petrol şi gaze
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 210 privind înfiinţarea întreprinderilor de execuţie şi exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi a întreprinderilor de construcţii montaj "Delta-Dunării"
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind îmbunătăţirea activităţii în domeniul prospecţiunilor şi explorărilor geologice prin foraj cu sonde, foraj cu sondeze şi lucrări miniere
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 245 privind îmbunătăţirea activităţii de desfacere a produselor petroliere
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 261 privind înfiinţarea Întreprinderii Miniere Valea de Brazi
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 278 privind scoaterea din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor materiale, precum şi amânarea constituirii rezervei de stat pentru unele materiale (cadmiu metalic, staniu, ferowolfram, minereu de fier)
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 313 privind reorganizarea aparatului propriu al comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 378 privind înfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi în Delta Dunării
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 379 privind înfiinţarea întreprinderilor de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 380 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 649/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei Electrice
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 399 privind reorganizarea Întreprinderii de Aparate şi Utilaje pentru Cercetare Bucureşti
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 415 pentru modificarea Decretului nr. 190/1979 privind stabilirea orei oficiale de vară pe teritoriul Republicii Socialiste România
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 477 privind paza bunurilor
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 478 privind scoaterea din inventar a animalelor de muncă
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 479 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare între Republica Socialistă România şi Republica Populară Mongolă
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 480 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi cooperare între Republica Socialistă România şi Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, semnat la Bucureşti, la 24 ianuarie 1983
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 481 pentru ratificarea Acordului pe termen lung privind schimburile comerciale şi cooperarea economică, industrială şi tehnologică între R.S. România şi Republica Malta, semnat la Valletta la 19 octombrie 1983. Lista produselor malteze şi româneşti la export
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 482 pentru ratificarea tratatelor internaţionale încheiate de Republica Socialistă România cu: Regatul Leshoto, Republica Botswana, Republica Populară Chineză, Malayezia, Republica Peru, U.R.S.S., Republica Arabă Egipt, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, Republica Populară Bulgaria, Regatul Belgiei
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 484 privind alocarea unor sume de la bugetul de stat, în vederea organizării pomului de iarnă, pentru copii. Hotărâre cu privire la organizarea Revelionului 1984 şi a pomului de iarnă; situaţia fondurilor asigurate de organizaţiile de masă şi obşteşti, pentru pomul de iarnă din 1983 etc.

Anul 1984

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind îmbunătăţirea activităţii de turism internaţional, precum şi de negociere şi încheiere a contractelor externe de turism
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind îmbunătăţirea activităţii Întreprinderii Agricole de Stat Insula Mare a Brăilei
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 61 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 334/1970 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului Cultelor
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 80 pentru completarea Decretului nr. 377/1981 privind aprobarea investiţiilor şi măsurilor de realizare a capacităţilor de producţie de tehnică militară la unele întreprinderi din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerului Industriei de Maşini Unelte, Electrotehnică şi Electronică
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 82 privind îmbunătăţirea activităţii de mecanizare a unor întreprinderi agricole de stat
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 83 privind schimbarea subordonării Centralei pentru producţia avicolă
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 87 privind îmbunătăţirea normelor unitare de structură pentru unele organe locale de specialitate ale administraţiei de stat
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 91 pentru modificarea Decretului nr. 250/1981 privind stabilirea regimului de folosire a drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în alte state, care transportau mărfuri în trafic internaţional pe teritoriul Republicii Socialiste România
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 92 privind îmbunătăţirea organizării unităţilor de construcţii montaj în vederea preluării execuţiei lucrărilor în antrepriză
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind retribuirea în acord global a personalului muncitor din activitatea de construcţii-montaj, prin preluarea lucrărilor în antrepriză
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 94 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 589/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 96 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 469/1971 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind măsuri de reorganizare a aparatului central al Academiei Republicii Socialiste România şi a unităţilor din subordine
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 104 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 318/1982 privind reorganizarea Întreprinderii de Comerţ Exterior "Petrolexport" - Bucureşti
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 116 privind îmbunătăţirea structurii organizatorice a Întreprinderii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 134 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în transportul fluvial de mărfuri
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 135 privind retribuirea în acord global a personalului muncitor din transportul maritim, transportul fluvial şi activitatea portuară
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 136 privind îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 137 privind îmbunătăţirea organizării unităţilor cu activitate de construcţii-montaj în străinătate în vederea preluării execuţiei lucrărilor în antrepriză
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 138 privind retribuirea în acord global a personalului care executa lucrări de construcţii-montaj în străinătate
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în transportul auto internaţional
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 144 privind retribuirea în acord global a personalului muncitor din activitatea de transporturi auto internaţionale
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 146 pentru modificarea Decretului nr. 264/1976 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de Coordonare a Activităţii de Investiţii, a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a activităţii de investiţii, precum şi a Inspectoratului General de Stat pentru Investiţii-Construcţii
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 148 privind regimul de utilizare, recondiţionare şi valorificare după exploatare a anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare, articolelor tehnice şi bunurilor de consum din cauciuc
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 152 privind înfiinţarea Întreprinderii de Construcţii Navale Constanţa
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 154 privind utilizarea raţională a resurselor energetice prin modernizarea echipamentelor pentru producerea energiei electrice şi termice
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 159 pentru modificarea şi completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 233/1974 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizau venituri în valută
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 182 privind stabilirea datei şi confirmarea comisiei electorale centrale pentru alegerea unor deputaţi în Marea Adunare Naţională
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 236 pentru modificarea Decretului nr. 473/1971 privind încheierea de angajamente, de către candidaţii admişi să urmeze instituţii militare de învăţământ şi instituţii civile de învăţământ superior, pentru care cheltuielile de întreţinere se suportau de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 246 pentru completarea "Catalogului normelor de amortizare şi duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe", prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 247 privind înfiinţarea Întreprinderii de Scule şi Subansambluri Accesorii Rădăuţi
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 256 privind îmbunătăţirea regimului de construire a locuinţelor şi modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea preţurilor limită ale locuinţelor care se construiau din fondurile statului, a preţurilor de contractare ale locuinţelor proprietate personală şi a preţurilor de vânzare ale locuinţelor din fondul locativ de stat
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 263 privind desfiinţarea unor întreprinderi pentru producerea nutreţurilor combinate
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 336 privind aprobarea notei de comandă pentru obiectivul de investiţii "Instalaţie pentru fabricarea combustibililor reactivi eterogeni, inclusiv instalaţia pentru fabricare oxidant-A.L.N. 300" la Combinatul Chimic Făgăraş, precum şi unele măsuri pentru realizarea acestuia
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind aprobarea planului de casă pe trimestrul IV/1984
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 348 privind aprobarea planului de credite pe termen scurt pe trimestrul IV/1984
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 363 privind îmbunătăţirea organizării Ministerului Construcţiilor Industriale
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 377 privind modificarea indicatorilor de plan economici şi financiari pe anul 1984, cu influenţele care decurgeau din aplicarea Decretului nr. 92/1984 privind îmbunătăţirea organizării unităţilor de construcţii-montaj, în vederea preluării execuţiei lucrărilor în antrepriză
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 379 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de producţie în domeniul fabricaţiei de tractoare şi autovehicule
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 380 privind reducerea preţurilor la produse, piese şi subansamble executate în industria orizontală, la produse finite, piese de schimb, reparaţii de maşini şi utilaje şi la unele materiale refolosibile, precum şi modificarea preţurilor la unele produse asimilate în ţară
41. Decretul Consiliului de Stat nr. 394 pentru modificarea Decretului nr. 657/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Uşoare
42. Decretul Consiliului de Stat nr. 395 privind reorganizarea Centralei Industriei Bumbacului Bucureşti

Anul 1985

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 41 privind completarea structurii organizatorice la unele ministere şi alte organe centrale
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 42 privind emisiunea, gestionarea, conservarea şi valorificarea timbrelor şi efectelor poştale cu timbru imprimat. Anexă
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 49 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 58 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini. Anexe
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 70 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Ministerului Industriei Chimice şi ale unităţilor din subordinea sa
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 71 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Ministerului Industriei Lemnului şi Materialelor de Construcţii şi ale unităţilor din subordinea sa
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 81 privind unele măsuri referitoare la îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a litigiilor dintre unităţile socialiste
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 82 privind înfiinţarea Întreprinderii de Tricotaje Măcin
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 87 privind convocarea Marii Adunări Naţionale
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 111 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în unităţile Ministerului Industriei Constructoare de Maşini
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 112 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de transporturi auto în unităţile miniere din industria carboniferă
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 128 privind unele măsuri referitoare la Automobil Clubul Român (A.C.R.). Anexă
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 130 privind înfiinţarea Întreprinderii pentru amenajarea complexă şi exploatare a râului Dâmboviţa. Anexă
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind deschiderea unor puncte de control pentru trecerea frontierei de stat. Anexă
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 146 privind îmbunătăţirea şi organizarea direcţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară a municipiului Bucureşti şi judeţene
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 148 privind ratificarea Protocolului încheiat la Varşovia la 26 aprilie 1985 cu privire la prelungirea duratei de valabilitate a Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală semnat la Varşovia la 14 mai 1955
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 149 privind ratificarea unor tratate internaţionale încheiate de Republica Socialistă România cu Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, Republica Democrată Socialistă Sri Lanka etc.
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 158 privind aprobarea notei de comandă şi a măsurilor pentru realizarea obiectivului de investiţii "Întreprinderea Independenţa Sibiu - dezvoltare pentru fabricaţia elementelor de structură pentru centrale nucleare". Anexă
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 190 privind aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar (universitar) 1985-1986 şi a numărului de burse pentru elevi şi studenţi. Anexe
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 196 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii piscicole. Anexă
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu. Schema de organizare
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 221 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Constructoare de Maşini. Schema de organizare
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Electrotehnice. Schema de organizare
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 224 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini. Anexe
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnice
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind îmbunătăţirea activităţii Consiliului Naţional al Apelor, Direcţiei Apelor, Întreprinderii Stânca şi oficiilor de gospodărire a apelor
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Uşoare
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 241 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Uşoare
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 243 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Chimice
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 244 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 245 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Petrochimice
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 246 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Petrochimice
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 285 privind înfiinţarea Întreprinderii Antrepriza de Construcţii Hidrotehnice Portuare Constanţa. Anexă
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 317 privind înfiinţarea Trustului pentru aprovizionarea Capitalei cu carne. Anexă
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 324 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de asistenţă tehnică şi service pe maşini, instalaţii şi utilaje pentru industria minieră
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 341 privind înfiinţarea Întreprinderii de piese turnate Olteniţa
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 346 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în unităţile Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în unităţile Ministerului Industriei Electrotehnice
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 348 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în unităţile Ministerului Industriei de Utilaj Greu
41. Decretul Consiliului de Stat nr. 351 privind exproprierea unor imobile, demolarea unor construcţii, scoaterea din funcţiune a unor fonduri fixe, precum şi realizarea unei artere de circulaţie, în Bucureşti, sectorul 2. Anexe
42. Decretul Consiliului de Stat nr. 352 privind exproprierea unor imobile, demolarea unor construcţii, scoaterea din funcţiune a unor fonduri fixe, precum şi realizarea şi desfiinţarea unor artere de circulaţie, în judeţele: Maramureş, Olt, Bacău
43. Decretul Consiliului de Stat nr. 353 privind amplasarea unor obiective de investiţii în afara perimetrelor construibile ale localităţilor, exproprierea unor terenuri şi construirea, scoaterea din funcţiune a unor fonduri fixe, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţul Covasna
44. Decretul Consiliului de Stat nr. 357 privind îmbunătăţirea activităţii de producţie, industrializare şi livrare a cărnii la export. Anexă
45. Decretul Consiliului de Stat nr. 358 privind îmbunătăţirea aprovizionării cu lapte şi produse lactate a municipiului Bucureşti
46. Decretul Consiliului de Stat nr. 359 privind îmbunătăţirea aprovizionării cu produse horticole a Capitalei
47. Decretul Consiliului de Stat nr. 368 privind modificarea anexei la Legea 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România. Anexe
48. Decretul Consiliului de Stat nr. 392 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării de Produse Agricole
49. Decretul Consiliului de Stat nr. 394 privind alocarea unor sume de la bugetul de stat în vederea organizării pomului de iarnă pentru copii
50. Decretul Consiliului de Stat nr. 396 privind trecerea activităţii de desfacere a produselor agroalimentare de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la Ministerul Comerţului Interior
51. Decretul Consiliului de Stat nr. 397 privind perfecţionarea şi organizarea activităţii de construcţii montaj şi de reparaţii capitale la centralele electrice
52. Decretul Consiliului de Stat nr. 398 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii
53. Decretul Consiliului de Stat nr. 399 privind înfiinţarea unor unităţi de achiziţionare şi preindustrializare a materialelor prime de origine animală
54. Decretul Consiliului de Stat nr. 401 privind organizarea consiliului pentru industrializarea şi achiziţionarea produselor agricole, judeţene şi al municipiului Bucureşti
55. Decretul Consiliului de Stat nr. 412 privind scoaterea de la rezerva de stat, sub formă de împrumut, amânarea livrării la rezerva de stat a unor produse (shellac, păcură, lână)
56. Decretul Consiliului de Stat nr. 413 privind aprobarea nivelului limită a principalilor indicatori de normare a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili şi energie pe anul 1986
57. Decretul Consiliului de Stat nr. 430 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de reparare a mijloacelor de transport auto din cadrul Ministerului Minelor şi modificarea unor indicatori de plan economici şi financiari pe anul 1985 ai Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor şi Ministerului Minelor
58. Decretul Consiliului de Stat nr. 433 privind înfiinţarea Centralei Nutreţurilor Concentrate
59. Decretul Consiliului de Stat nr. 434 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole

Anul 1986

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 10 privind aprobarea şi utilizarea formularelor tipizate în unităţile sociale şi perfecţionarea sistemului informaţional
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 17 privind stabilirea datei şi confirmarea Comisiei electorale pentru alegerea unor deputaţi în Consiliul Popular al Judeţului Buzău
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 50 pentru modificarea Decretului nr. 164/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind îmbunătăţirea activităţii de colectare şi prelucrare a materialelor refolosibile în municipiul Bucureşti
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 357/1985 privind îmbunătăţirea activităţii de producere, industrializare şi livrare a cărnii la export
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 115 privind îmbunătăţirea activităţii de contractare, achiziţionare şi desfacere a legumelor şi fructelor
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de Coordonare a Activităţii din Ramurile Construcţii de Maşini şi Metalurgie
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 154 privind înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului de Coordonare a Dezvoltării Bazei Energetice şi Funcţionării Sistemului Energetic Naţional
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 155 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de Coordonare a Activităţii din Ramurile Chimiei, Petrochimiei, Geologiei şi Petrolului
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 156 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de Coordonare a Activităţii de Transporturi şi Telecomunicaţii
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 158 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de Coordonare a Producţiei Bunurilor de Larg Consum, Aprovizionării şi Prestărilor de Servicii pentru Populaţie
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 160 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Financiar Bancar
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 161 privind aprobarea criteriilor specifice privind organizarea şi retribuirea muncii, în acord global şi în acord direct pe ramuri şi sectoare de activitate
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 164 privind îmbunătăţirea activităţii în domeniul industriei miniere
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 174 pentru ratificarea schimbului de note verbale din 25 şi 30 ianuarie 1985 referitoare la prelungirea valabilităţii Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi S.U.A. privind transporturile aeriene civile, semnat la Washington la 4 decembrie 1973. Textul notelor verbale
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 189 pentru ratificarea unor tratate internaţionale: Convenţia internaţională a telecomunicaţiilor, semnată la Nairobi (Kenya) la 6 mai 1982; Convenţia privind capacitatea juridică, privilegiile şi imunităţile Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, semnată la Varşovia; Acord cu Libia; Convenţia cu U.R.S.S. privind trecerile simple ale frontierei de stat; Convenţia cu Republica Populară Ungaria privind trecerea frontierei. Textele tratatelor
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 192 privind stabilirea datei şi confirmarea comisiilor electorale pentru alegerea unor deputaţi în consiliile populare ale judeţelor Călăraşi şi Vaslui
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 222 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 336/1983 cu privire la calcularea, eliberarea şi controlul utilizării fondului de retribuire
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 227 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind normativele financiare la produsele agricole vegetale şi animale din unităţile agricole socialiste
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 237 privind trecerea întreprinderii de comerţ exterior Navlomar din subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor în subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 245 privind înfiinţarea unor unităţi în sistemul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 275 pentru modificarea Decretului nr. 120/1982 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Silviculturii
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 285 privind schimbarea subordonării Întreprinderii de Utilaj şi Piese de Schimb Chitila şi Întreprinderii Tehnoutilaj Odorheiu Secuiesc
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 318 privind perfecţionarea organizării şi modernizarea proceselor de producţie, creşterea eficienţei în toate sectoarele de activitate
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 328 privind transmiterea unor păduri şi terenuri forestiere şi a unor plantaţii şi perdele forestiere în administrarea directă a unităţilor silvice din subordinea Ministerului Silviculturii
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 359 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Preţuri
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 369 pentru modificarea Decretului nr. 164/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de transport auto în bazinele carbonifere
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 434 privind îmbunătăţirea activităţii de producţie şi livrare a legumelor, fructelor proaspete şi a producţiei de carne pentru consumul intern şi la export
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 442 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 398/1985 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii

Anul 1987

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 23 privind constituirea aparatului de specialitate al Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 28 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de Coordonare a Activităţii din Ramurile Chimiei, Petrochimiei şi Industriei Uşoare
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 42 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de producere, industrializare şi livrare a cărnii la export şi de aprovizionare a capitalei cu carne
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 56 privind înfiinţarea bazei de aprovizionare şi desfacere Bucureşti în subordinea directă a Ministerului Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de Coordonare a Activităţii din Ramurile Mine, Petrol, Geologie, Energie Electrică şi Termică
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de montaj şi reparaţii capitale pentru excavatoarele cu rotor şi maşini de haldat
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 100 privind înfiinţarea Întreprinderii de Tricotaje Turnu Măgurele
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 148 pentru aprobarea normativelor economico-financiare la principalele produse şi grupe de produse industriale
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 152 pentru ratificarea schimbului de note verbale din 16 decembrie 1986 şi 30 ianuarie 1987 referitoare la prelungirea valabilităţii Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul S.U.A. privind transporturile aeriene civile. Textul notelor verbale
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 165 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării întreprinderilor de comerţ exterior
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 171 privind îmbunătăţirea activităţii Combinatului Siderurgic Galaţi
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 217 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 218 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Minelor. Planuri şi schema de organizare a ministerului
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 219 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Petrolului
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind organizarea şi funcţionarea Centralei - Departament a Geologiei
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 276 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de producţie în domeniul fabricaţiei de tractoare, autovehicule şi maşini agricole
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 288 pentru ratificarea Acordului - Program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice şi tehnice şi a schimburilor comerciale între România şi Republica Kenya
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 294 privind înfiinţarea şantierului naval Hârşova
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 299 privind aprobarea notei de comandă şi a măsurilor pentru realizarea obiectivului de investiţii "Lucrări de prelungire a pistei de zbor la Aerodromul Câmpia Turzii"
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 342 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice

Anul 1988

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior din domeniul agriculturii, industriei alimentare, contractării şi achiziţionării produselor agricole
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 25 privind reorganizarea activităţii Trustului Inului şi Cânepii Bucureşti
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 135 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Industriei Constructoare de Maşini
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 144 privind îmbunătăţirea activităţii organizatorice a unor unităţi industriale din sistemul Ministerului Industriei Uşoare
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 149 privind îmbunătăţirea activităţii de montă şi fătare la bovine, ovine şi porcine
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 154 privind aprobarea măsurilor cu privire la perfecţionarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătăţirea sistemului de formare a preţurilor şi tarifelor
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 194 privind modificarea unor indicatori financiari pe anul 1988 la: Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Industriei Uşoare, Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice, Ministerul Agriculturii
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 369 privind înfiinţarea Trustului Plafar
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 370 privind îmbunătăţirea şi organizarea activităţii de contractare şi achiziţionare a legumelor şi fructelor
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 381 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării unităţilor de comerţ exterior
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind desfăşurarea pe luni a prevederilor planului naţional unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe trimestrul I 1989

Anul 1989

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 105 privind fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor şi fondul de premiere pentru anul 1988 şi cotele de constituire a acestor fonduri pe anul 1989
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 108 privind asigurarea conducerii locale de stat în unele unităţi administrativ-teritoriale
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind înfiinţarea Compartimentului de comerţ exterior "ROMEXIM"
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 132 privind unităţile agricole cooperatiste care beneficiază de anularea unor datorii provenite din credite şi dobânzi
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării unor unităţi agricole de stat şi cooperatiste
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 260 privind îmbunătăţirea activităţii Ministerului Industriei Metalurgice, precum şi a unităţilor din sistemul acestuia
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 305 privind înfiinţarea Întreprinderii de Tricotaje Vaslui
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 311 privind plata avansului din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor cuvenite pentru anul 1989
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 312 privind unele măsuri pentru organizarea pomului de iarnă şi a Revelionului 1990
se încarcă...