Back

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Regulamentul din 19.11.2009 pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 12.11.2010! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,30 Lei

În vigoare de la 07.01.2010 până la 21.03.2013, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 11/2013 și înlocuit(ă) de Regulamentul din 13.03.2013.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 08.12.2009.

Fişa actului →

Mergi la art.

CAPITOLUL I Cadrul legislativ

Art. 1. -

În conformitate cu cerinţele normelor în vigoare, activităţile de proiectare, executare, verificare şi exploatare a instalaţiilor electrice din Sistemul electroenergetic naţional se realizează de către electricieni autorizaţi şi/sau operatori economici atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (autoritatea competentă) în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007.

CAPITOLUL II Scop

Art. 2. -

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, denumit în continuare regulament, stabileşte condiţiile de autorizare pentru electricienii care proiectează şi execută lucrări de instalaţii electrice, incluzând:

a) procedura de autorizare;

b) procedurile de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare;

c) procedura de reautorizare, pentru electricienii care deţin sau au deţinut legitimaţie emisă de autoritatea competentă;

d) competenţele, drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat;

e) condiţiile de suspendare sau de retragere a autorizaţiei, respectiv de aplicare a sancţiunilor electricienilor autorizaţi.

Art. 3. -

Regulamentul precizează:

a) modul de autorizare a electricienilor care exploatează instalaţii electrice;

b) modul de desfăşurare a activităţilor în domeniul verificării proiectelor şi lucrărilor de instalaţii electrice.

CAPITOLUL III Domeniul de aplicare

Art. 4. -

Prevederile regulamentului se aplică:

a) persoanelor fizice, române sau străine, care solicită autorizarea în vederea desfăşurării, pe teritoriul României, cu respectarea legilor şi normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităţilor de proiectare şi/sau executare de lucrări de instalaţii electrice;

b) persoanelor fizice care, în desfăşurarea activităţii de exploatare a instalaţiilor electrice, execută lucrări de mentenanţă/întreţinere/reparaţii curente ale acestora, ca parte componentă a activităţii de exploatare, cu respectarea obligaţiilor precizate la art. 6;

c) persoanelor fizice, române sau străine, care desfăşoară, pe teritoriul României, în baza autorizaţiilor obţinute, activităţi de proiectare şi/sau executare de lucrări de instalaţii electrice.

Art. 5. -

Prevederile regulamentului nu se aplică la autorizarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare şi/sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electroenergetice.

Art. 6. -

Exploatarea instalaţiilor electrice se face de către un operator economic care deţine, sub orice formă, capacităţi energetice racordate la Sistemul electroenergetic naţional, pe care le exploatează cu personal autorizat în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în baza instrucţiunilor proprii; calitatea de electrician autorizat pentru exploatarea instalaţiilor electrice este conferită prin Talonul de autorizare emis de operatorul economic angajator, în conformitate cu prevederile legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Art. 7. -

Verificarea proiectelor de instalaţii electrice interioare şi de utilizare la joasă tensiune se realizează în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile, de către elaborator, conform prevederilor legale; în vederea asigurării calităţii lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul electroenergetic naţional se face de către specialişti atestaţi de Ministerul Economiei ca verificatori de proiecte, în conformitate cu prevederile legale şi ale Regulamentului privind monitorizarea şi controlul specialiştilor atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi controlul specialiştilor atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 8. -

Verificarea instalaţiilor electrice interioare, branşamentelor şi instalaţiilor de utilizare la joasă tensiune se realizează în timpul executării acestora, înainte de punerea în funcţiune şi, periodic, după punerea în funcţiune (în vederea emiterii certificatelor ori buletinelor de încercări şi verificări), cu respectarea normelor tehnice şi de securitate şi sănătate a muncii, aplicabile, de către executant, conform prevederilor legale; în vederea asigurării calităţii lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, verificarea instalaţiilor electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul electroenergetic naţional se face de către specialişti atestaţi de Ministerul Economiei ca responsabili tehnici cu execuţia, în conformitate cu prevederile legale şi ale Regulamentului privind monitorizarea şi controlul specialiştilor atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV Definiţii şi abrevieri

Art. 9. -

(1) Termenii utilizaţi în regulament sunt definiţi în Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008, în vigoare.

(2) În înţelesul regulamentului, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

1. autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia;

2. autorizare - activitatea de emitere a unui act tehnic şi juridic, denumit legitimaţie, prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a desfăşura în condiţiile legii activităţi de proiectare (inclusiv de a oferi asistenţa tehnică la executarea lucrărilor) şi/sau de executare (respectiv de a conduce executarea lucrărilor) a lucrărilor de instalaţii electrice racordate la Sistemul electroenergetic naţional;

3. conducerea executării unei instalaţii electrice - activitatea de coordonare organizatorică şi tehnică, de urmărire şi control, de către un electrician autorizat, a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei;

4. departamentul de specialitate - Departamentul de acces la reţea şi autorizare în domeniul energiei electrice, din cadrul autorităţii competente;

5. direcţia de specialitate - Direcţia de licenţe şi autorizaţii în domeniul energiei electrice, din cadrul autorităţii competente;

6. electrician autorizat - persoana fizică, titulară a unei legitimaţii emise de autoritatea competentă, autorizată în condiţiile regulamentului pentru a desfăşura, conform competenţelor acordate, activităţi de proiectare/executare a instalaţiilor electrice racordate la SEN;

7. exploatare (tehnică) a instalaţiilor electrice - supravegherea permanentă a funcţionării instalaţiilor electrice, pregătirea şi coordonarea manevrelor, realizarea operaţiilor şi manevrelor în mod nemijlocit într-o instalaţie electrică, în vederea funcţionării sigure şi economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin legislaţia în vigoare;

8. instalaţie electrică - ansamblu de echipamente, celule şi elemente legate funcţional între ele, de regulă amplasate într-un spaţiu comun şi exploatate de aceeaşi formaţie operativă; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare; instalaţia electrică este racordată la SEN;

9. instalaţie electrică de utilizare (a energiei electrice) - instalaţii electrice care aparţin unui consumator şi sunt situate în aval faţă de punctul de delimitare de cele aferente reţelei electrice aparţinând operatorului de distribuţie/transport al energiei electrice; instalaţia electrică de utilizare creează condiţiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor;

10. instalaţie electrică interioară - instalaţie electrică de joasă tensiune pentru prize şi iluminat aferentă unei construcţii, realizată în interiorul acestora;

11. instalaţie electrică tehnologică - instalaţie electrică realizată în aer liber sau în interiorul unei construcţii şi destinată unei activităţi tehnologice;

12. întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, înregistrată conform prevederilor legale, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa (în contextul regulamentului, întreprinderea familială este constituită din cel puţin 2 membri având calitatea de electrician autorizat gradul II, III sau IV);

13. întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică, înregistrată conform prevederilor legale (în contextul regulamentului, întreprinderea individuală este constituită de un electrician autorizat gradul II, III sau IV);

14. mentenanţă - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor aflate în exploatare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate;

15. ministerul de resort - Ministerul Economiei sau orice succesor al acestuia având atribuţii în domeniul energiei;

16. operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări;

17. operator economic atestat - operatorul economic, persoană juridică, titular al unui atestat, în termen de valabilitate, acordat de către autoritatea competentă în conformitate cu Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007;

18. persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată pentru desfăşurarea de activităţi economice, înregistrată conform prevederilor legale, care desfăşoară orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă;

19. responsabil tehnic cu execuţia - persoana fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, cu asigurarea disponibilităţii de personal calificat şi de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării exigenţelor de calitate stabilite în prevederile legale şi de documentaţia aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată şi aprobată;

20. retragere a autorizării - anularea dreptului de practică în calitate de electrician autorizat, incluzând anularea legitimaţiei emise de autoritatea competentă;

21. serviciul de specialitate - serviciul atestări, din cadrul autorităţii competente;

22. suspendarea autorizării - retragerea dreptului de practică în calitate de electrician autorizat şi a legitimaţiei corespunzătoare de către autoritatea competentă, pentru un interval de timp determinat;

23. supravegherea executării unei instalaţii electrice - activitatea organizatorică şi tehnică de urmărire de către un electrician autorizat a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei;

24. verificator de proiecte - persoana fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu verificarea conţinutului documentaţiei pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale, care îndeplineşte următoarele atribuţii: verificarea existenţei conţinutului-cadru a documentaţiei, pe faze de proiectare, încadrarea documentaţiei în exigenţele legale, inclusiv a normelor PSI, de securitate şi sănătate în muncă, respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism şi sistematizare, verificarea legalităţii soluţiilor adoptate în documentaţii, verificarea conformităţii documentaţiei de execuţie a lucrărilor de montaj dotări tehnologice cu reglementările legale şi tehnice specifice.

(3) Abrevierile utilizate sunt următoarele:

1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. SEN - Sistemul electroenergetic naţional.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...