Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură

În vigoare de la 02.12.2009 până la 24.12.2015, fiind înlocuit(ă) de Ordinul nr. 2799/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, prevăzut în anexa nr. 1, Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, prevăzut în anexa nr. 2, modelul-cadru al caietului de obiective, prevăzut în anexa nr. 3, modelul-cadru al raportului de activitate, prevăzut în anexa nr. 4, modelul-cadru recomandat pentru contractele de management, prevăzut în anexa nr. 5, pentru instituţiile publice de cultură.

(2) Modelele reglementărilor prevăzute la alin. (1) se adaptează de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale care le elaborează, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, în funcţie de specificul instituţiei publice de cultură căreia i se adresează.

Art. 2. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 87/2006 privind aprobarea modelului Contractului de management pentru instituţiile publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 3 februarie 2006.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional,
Theodor Paleologu
Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei şi internelor, interimar,
Vasile Blaga

Bucureşti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.301.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT-CADRU
de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT-CADRU
de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului

ANEXA Nr. 3

Model-cadru

CAIET DE OBIECTIVE
pentru concursul de proiecte de management organizat
pentru ............. (denumirea instituţiei) din ...........

Perioada de management este de ...... ani (în intervalul de minimum 3 ani şi maximum 5 ani), începând cu ___/___/_______

I. Obiectivele şi misiunea instituţiei

I.1. Subordonare

În temeiul prevederilor din .................................... (actul normativ privind organizarea şi funcţionarea autorităţii), ................. (denumirea instituţiei) din ............................. funcţionează în subordinea Ministerului ....................../ Consiliului Judeţean ......................../Consiliului Local ........................ ca ......................... (tipul instituţiei: instituţie de spectacole sau concerte/muzeu/colecţie publică/bibliotecă/aşezământ cultural de drept public etc.)1. Finanţarea ........... ............... (denumirea instituţiei) se realizează din venituri proprii şi/sau din subvenţii/alocaţii acordate de la bugetul de stat/local, prin bugetul ......................................... (denumirea autorităţii)2.

I.2. Obiectivele instituţiei

................................................................................................................................................

I.3. Misiunea instituţiei

................................................................................................................................................

II. Evoluţiile economice şi socioculturale ale comunităţii în care instituţia îşi desfăşoară activitatea3

................................................................................................................................................

III. Dezvoltarea specifică a instituţiei

................................................................................................................................................

A. DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ŞI SPECIFICUL INSTITUŢIEI

III.1. Obiectul de activitate

Ministerul ................................................/Consiliul Judeţean ..................................../Consiliul Local ......................................., prin activitatea ....................................... (denumirea instituţiei) din ................................, asigură: (realizarea şi exploatarea de .....; promovarea .....; încurajarea ......; susţinerea ................... etc.).

III.2. Structura existentă

III.2.1. Scurt istoric ......................................

III.2.2. Prezent ...........................................

III.3. Personalul şi conducerea

(actuala configurare a personalului, respectiv a conducerii instituţiei)

III.3.1. Personalul

Analiza statului de funcţii4:

Posturi Anul .... Anul .... Anul ....
Total
Personal ...
Personal ....
Personal ...
Alte categorii de personal

III.3.1.1. Scurtă descriere a posturilor din instituţie pe anul ......... (anul în curs):

Total posturi5: ....., din care:

Personal/funcţii de conducere ....:

(din care: .....)

Personal/funcţii de execuţie .....:

(din care: ......)

III.3.1.2. Alte informaţii6 privind managementul resurselor umane din instituţie

III.3.2. Conducerea instituţiei

În prezent conducerea7 este asigurată/are o structură ...........................................................

Managementul8 ...................................................................................................

Atribuţiile9 ....................................................................................................

Consiliul10 .....................................................................................................

III.3.2.1. Evoluţia criteriilor de performanţă11 ale conducerii instituţiei sau, după caz, ale conducerii unor/mai multor secţii/filiale etc., între anii ...../......:

Nr. crt. Anul .... Anul .... Anul ....
(1) (2) (3) (4) (5)
Denumirea criteriilor de performanţă Date concrete, pe ani, privind evoluţia respectivelor criterii

III.3.2.2. Alte informaţii despre secţii/filiale etc., după caz ...................................................

III.3.2.3. Concluzii ..............................................................................................

III.4. Bugetul

În perioada12 de la .... la ......:

a) au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din tabelul de mai jos:

Nr. crt. Categorii Prevăzut (lei) Realizat (lei)
(1) (2) (3) (4)
Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)
Subvenţii/Alocaţii
Cheltuieli de întreţinere, din care: - cheltuieli de capital: investiţii
Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli pe beneficiar, din care: - din subvenţie - din venituri proprii/surse atrase
Alte categorii

b) gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%): ......

c) veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate: total - ....... lei

- veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei: total - ....... lei

- veniturile realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi: total ....... lei;

d) gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%): ......;

e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: ......;

f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: .........;

g) gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%): .........;

h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile): ........;

i) cheltuieli pe beneficiar13, din care:

- din subvenţie: total -....... lei;

- din venituri proprii: total -....... lei.

III.5. Programele

....................................................... (denumirea instituţiei) din.............. a lansat în anul14 ..... un număr de ....... programe pentru perioada ................................... (o scurtă descriere a acestora).

III.6. Situaţia programelor

La data de ...................................... în .......................... (denumirea instituţiei) din ..................... se prezintă conform tabelului (orientativ) de mai jos:

Nr. crt. Denumirea programului15 Costuri prevăzute16 pe proiect pentru ....... (anul) în cadrul acestora Costuri realizate17 pe proiect pentru .....(anul) în cadrul acestora Raportarea costurilor proiectelor realizate la limitele valorice18 ale investiţiei în proiecte din perioada (de la .... la ....)
mici (între ... lei şi ... lei) medii (între ... lei şi ... lei) mari (între ... lei şi ... lei)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Programul a) ....

III.7. Informaţii despre secţii/filiale etc., după caz

B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INSTITUŢIEI

Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei publice de cultură, aprobat prin ...................... din ..............................., este cuprins în anexa nr. 1.

IV. Sarcini şi obiective pentru management

IV.1. Sarcini

Pentru perioada ..................................... (durata proiectului de management), managementul va avea următoarele sarcini:

de exemplu: realizarea ....; elaborarea ....; înfiinţarea ....; crearea ....; coordonarea ...; reevaluarea şi, după caz, .....; eficientizarea ....; clarificarea .... etc.);
îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din aprobarea proiectului de management şi în conformitate cu ordinele/dispoziţiile/hotărârile ordonatorului principal de credite al Ministerului................................/Consiliului Judeţean............................../Consiliului Local.................., respectiv cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;
transmiterea către Ministerul.........................../Consiliul Judeţean............../Consiliul Local............................., conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, a rapoartelor de activitate şi a tuturor comunicărilor necesare.

IV.2. Obiective

Pentru perioada ........................................ (durata proiectului de management), managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea ...................................................... (denumirea instituţiei) din ........, urmărind:

a) managementul resurselor umane:

(i) conducerea ...............................;

(ii) personalul ..............................;

b) managementul economico-financiar:

(i) bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii) ...................................;

(ii) bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale) ................................;

c) managementul administrativ:

(i) modificarea/completarea documentelor interne de organizare şi funcţionare ...................................;

(ii) reglementări prin acte normative .....................................;

d) managementul de proiect: .................................. .

se încarcă...