Back

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale din 06.09.2016

În vigoare de la 14.09.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. Referințe (1)

(1) În vederea autorizării organizaţiilor şi instituţiilor pentru a importa bunuri în regim de scutire de taxe vamale, în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, în cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice se constituie câte o comisie formată din:

- preşedinte - director general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice;

- membru - director executiv al direcţiei regionale vamale;

- membru - şef serviciu/birou juridic.

(2) Secretariatul comisiei este asigurat de direcţia regională vamală.

CAPITOLUL II Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru materiale educaţionale, ştiinţifice şi culturale; instrumente şi aparate ştiinţifice - art. 43-50 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului şi art. 2-12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei

Art. 2.

(1) Organizaţiile sau instituţiile interesate depun cererile de autorizare prevăzute la art. 4, 6 şi 10 din Regulamentul (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au sediul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnate de reprezentantul legal, în care se vor menţiona: denumirea, sediul social, codul de identificare fiscală, scopul concret pentru care se solicită autorizaţia, precum şi alte informaţii necesare identificării mărfurilor.

(2) Cererile menţionate la alin. (1) conţin informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei.

(3) Cererile menţionate la alin. (1) sunt însoţite de următoarele documente:

a) actul de înfiinţare (copie);

b) statutul, după caz (copie);

c) declaraţia prevăzută la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei;

d) dacă este cazul, documentaţia prevăzută la art. 6 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei.

Art. 3.

(1) În urma analizării cererii şi a documentelor însoţitoare, în situaţia în care condiţiile legale sunt îndeplinite şi solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale şi vamale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, comisia emite decizia de autorizare. În cazul ministerelor şi al altor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, condiţiile privitoare la neînregistrarea unor astfel de obligaţii nu se aplică.

(2) Decizia de autorizare de import cu scutire de taxe vamale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, va conţine următoarele elemente:

a) unitatea emitentă, număr de înregistrare, data emiterii, numele şi funcţia persoanei care o semnează;

b) temeiul legal avut în vedere;

c) numărul şi data de înregistrare a cererii soluţionate;

d) date referitoare la solicitant, respectiv instituţia sau organismul destinatar (denumire, sediu social, adresă, cod de identificare fiscală, numele şi prenumele reprezentantului legal);

e) informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei;

f) termenul de valabilitate, stabilit în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei;

g) alte informaţii necesare identificării mărfurilor.

(3) Autorizaţia de import cu scutire de taxe vamale produce efecte începând cu data comunicării.

(4) În cazul respingerii cererii, decizia de respingere va fi motivată în fapt şi în drept.

(5) Decizia de aprobare/respingere este comunicată solicitantului în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete.

(6) Decizia de aprobare/respingere poate fi atacată în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Comisia de autorizare poate îndrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea solicitantului. Decizia corectată se comunică solicitantului, potrivit legii.

Art. 4.

(1) În situaţia prevăzută la art. 48 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, prevederile art. 2 şi 3 din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător pentru instituţia sau organismul primitor.

(2) Atunci când se menţine scutirea de taxe acordată, autorizaţia iniţială se anulează, fiind emisă o nouă autorizaţie pentru instituţia sau organismul primitor.

Art. 5.

În situaţiile menţionate la art. 49 alin. (1) şi art. 50 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, autorizaţia de import cu scutire de taxe vamale se anulează.

CAPITOLUL III Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale echipamentelor importate în scopuri necomerciale de către sau pentru o unitate sau organism de cercetare ştiinţifică care îşi are sediul în afara Uniunii Europene - art. 51-52 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului şi art. 19-21 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei

Art. 6.

(1) În cazul cererii prevăzute la art. 19 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei, prevederile art. 2 alin. (1) şi alin. (3), cu excepţia lit. d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e), din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător.

(2) În situaţiile menţionate la art. 52 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, art. 4 şi 5 din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL IV Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru animale de laborator şi substanţe biologice sau chimice utilizate în cercetare - art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului

Art. 7.

Scutirea de taxe vamale prevăzută la art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se acordă cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 2 alin. (1) şi alin. (3), cu excepţia literei d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e), din prezenta procedură.

CAPITOLUL V Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru instrumente şi aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau realizării de tratamente medicale - art. 57-58 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului şi art. 13-16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei

Art. 8.

(1) În cazul cererii prevăzute la art. 13 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei, art. 2 alin. (1) şi alin. (3), cu excepţia lit. d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e), din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător.

(2) În cazul donaţiei, cererea trebuie să includă suplimentar informaţiile prevăzute la art. 13 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei.

(3) În situaţiile menţionate la art. 58 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, art. 4 şi 5 din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL VI Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru substanţe de referinţă pentru controlul calităţii medicamentelor - art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului

Art. 9.

Acordarea scutirii de taxe vamale prevăzută la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se face cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 2 alin. (1) şi alin. (3), cu excepţia lit. d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e) din prezenta procedură.

CAPITOLUL VII Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru mărfurile de uz general importate de organizaţii de stat sau de alte organizaţii de binefacere sau filantropice - art. 61-65 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului

Art. 10.

(1) Acordarea scutirii de taxe vamale pentru bunurile prevăzute la art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se face cu aplicare, în mod corespunzător a prevederilor art. 2 alin. (1) şi alin. (3), cu excepţia lit. d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e), din prezenta procedură.

(2) În situaţiile menţionate la art. 64 şi 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, art. 4 şi 5 din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL VIII Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru mărfurile destinate persoanelor cu handicap - art. 66-73 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.224/2011 al Comisiei

Art. 11.

(1) În cazul cererii prevăzute la art. 4, 5 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.224/2011 al Comisiei, prevederile art. 2 alin. (1) şi alin. (3), cu excepţia lit. d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e), din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător.

(2) Declaraţia prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. c) din prezenta procedură este cea menţionată la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.224/2011 al Comisiei.

(3) În situaţiile menţionate la art. 71-73 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, art. 4 şi 5 din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL IX Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru mărfurile importate de organizaţii de stat sau de alte organizaţii de binefacere sau filantropice în folosul victimelor catastrofelor - art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului

Art. 12.

(1) Acordarea scutirii de taxe vamale pentru bunurile prevăzute la art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se face cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 2 alin. (1) şi alin. (3), cu excepţia lit. d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e), din prezenta procedură.

(2) Declaraţia prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. c) din prezenta procedură se înlocuieşte cu o declaraţie-angajament potrivit art. 76 paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului.

(3) În situaţiile menţionate la art. 78-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, art. 4 şi 5 din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL X Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru cadourile primite în contextul relaţiilor internaţionale - art. 82 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului

Art. 13.

Acordarea scutirii de taxe vamale pentru bunurile prevăzute la art. 82 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se face cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 2 alin. (1) şi alin. (3), cu excepţia lit. d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e), din prezenta procedură.

CAPITOLUL XI Dispoziţii finale

Art. 14.

(1) Autorizaţiile de import cu scutire de taxe vamale emise conform prezentei proceduri se prezintă biroului vamal de către titular la declararea mărfurilor respective pentru regimul vamal de punere în liberă circulaţie.

(2) Scutirea de taxe vamale se aplică numai după verificarea îndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare la importul mărfurilor.

(3) Biroul vamal menţionează pe versoul autorizaţiei numărul şi data declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie şi reţine o copie a acesteia, pe care o înregistrează în evidenţe.

Art. 15.

(1) În situaţia constatării de către organele cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a nerespectării prevederilor prezentei proceduri şi a regulamentelor unionale corespunzătoare, acestea solicită comisiei de autorizare anularea autorizaţiei. Decizia de anulare va fi comunicată atât instituţiei sau organismului titular, reprezentantului său împuternicit, după caz, cât şi birourilor vamale care au în evidenţă operaţiunile efectuate de acestea, în vederea regularizării situaţiei operaţiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare.

(2) Decizia de anulare poate fi atacată în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16.

Organele cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor efectua, cel puţin o dată pe an, verificări la instituţiile sau organismele care au obţinut autorizaţii de admitere cu scutire de taxe vamale, asupra modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare.

Art. 17.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

Denumirea organizaţiei . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .

CERERE

În conformitate cu prevederile* . . . . . . . . . ., în baza documentaţiei anexate, solicităm autorizaţie pentru desfăşurarea activităţilor de import pentru mărfurile având următoarele caracteristici:

- descriere comercială precisă a mărfurilor . . . . . . . . . .;

- clasificarea în Nomenclatura combinată . . . . . . . . . .;

- caracteristici tehnice . . . . . . . . . .;

- numele sau denumirea şi adresa producătorului şi, după caz, ale furnizorului . . . . . . . . . .;

- ţara de origine . . . . . . . . . .;

- locul unde se utilizează mărfurile . . . . . . . . . .;

- scopul pentru care sunt destinate mărfurile . . . . . . . . . .;

- preţul mărfurilor sau valoarea în vamă . . . . . . . . . .;

- numărul de exemplare din acelaşi tip de marfă . . . . . . . . . .;

- alte informaţii necesare identificării mărfurilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute prin aceste regulamente . . . . . . . . . .

se încarcă...