Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale

În vigoare de la 03.09.2009

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. -

La articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Sumele respective se aprobă anual, prin legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Sănătăţii, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în care funcţionează instituţiile respective se face de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau de către autorităţile/instituţiile de sănătate publică naţionale."

Art. II. -

Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii,
Ion Bazac
Viceprim-ministru, ministrul
administraţiei şi internelor,
Dan Nica
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 26 august 2009.

Nr. 17.

se încarcă...