Back

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Norma metodologică de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă din 06.05.2009

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 15.05.2009 până la 14.01.2011, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 3/2011 și înlocuit(ă) de Norma metodologică din 06.01.2011.

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 24.08.2009!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 32,92 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - a construcţiilor, instalaţiilor şi a altor amenajări.

(2) Avizele de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă.

Art. 2. -

(1) Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - la construcţii, instalaţii şi alte amenajări.

(2) Autorizaţiile de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă, conform reglementărilor specifice.

Art. 3. -

(1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situaţii:

a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului;

b) pentru lucrările de schimbare a destinaţiei şi/sau de modernizare la construcţii şi amenajări existente, care nu necesită autorizaţii de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcţiile şi amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu;

c) pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general şi ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările specifice.

(2) Avizele de protecţie civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. -

(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită în scris de către persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile sau amenajările respective.

(2) Modelele de cereri sunt prezentate în anexa nr. 1, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), în anexa nr. 2, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), în anexa nr. 3, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (2), în anexa nr. 4, pentru autorizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), şi în anexa nr. 5, pentru autorizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3) Pentru construcţiile care se supun avizării privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, cererile şi documentaţiile tehnice se depun simultan.

Art. 5. -

(1) Cererile, precum şi avizele şi autorizaţiile, însoţite de documentele prevăzute la art. 9, 12, 13, 17 şi 20, se înregistrează într-un registru special, în ordinea primirii, respectiv emiterii lor, asigurându-se evidenţa şi confidenţialitatea conţinutului acestora.

(2) Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu conţin toate datele prevăzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunică solicitantului cu adresă scrisă semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei unităţii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

(3) În situaţia în care documentaţia se restituie solicitantului spre completare pe loc, se vor specifica data, numele şi prenumele acestuia şi semnătura de ridicare, conform modelului din anexa nr. 6 lit. B.

(4) Termenul legal de emitere a avizelor este de maximum 15 zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.

(5) Termenul legal de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.

Art. 6. -

(1) Documentele depuse pentru avizare sau autorizare se repartizează pentru soluţionare specialiştilor desemnaţi din inspecţia de prevenire - structura de avizare-autorizare din cadrul inspectoratului - care, în urma verificării conţinutului acestora şi a condiţiilor din teren - numai pentru emiterea autorizaţiilor -, întocmesc pentru fiecare situaţie un referat cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivată a emiterii avizului sau autorizaţiei.

(2) Referatele se verifică de către şeful structurii de avizare-autorizare, se vizează de către adjunctul inspectorului-şef şi se aprobă de către inspectorul-şef.

(3) Avizele şi autorizaţiile emise de inspectorate se semnează de către inspectorul-şef şi se ştampilează cu ştampila inspectoratului.

Art. 7. -

La emiterea avizelor şi/sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă solicitantul prezintă copii ale documentelor prin care se atestă efectuarea plăţii tarifelor stabilite potrivit Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

Art. 8. -

(1) Nu se emit avize sau autorizaţii de către inspectorate în următoarele situaţii:

a) atunci când se constată la verificarea documentelor depuse, precum şi în teren neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare şi de prezentele norme metodologice;

b) dacă obiectivele respective nu se încadrează în categoriile celor stabilite prin lege, hotărâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale organelor administraţiei publice centrale.

(2) Respingerea emiterii avizelor sau autorizaţiilor se comunică solicitanţilor, împreună cu motivele respingerii, în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea documentaţiei complete, cu adresă scrisă, semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei inspectoratului.

(3) Dacă solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea avizelor sau autorizaţiilor, precum şi a documentaţiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele respective sunt clasate şi îndosariate potrivit reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL II Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor
şi autorizaţiilor de securitate la incendiu

Art. 9. -

(1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se eliberează pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;

c) documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic pe specialităţi în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate - două exemplare;

d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii - două exemplare;

e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

f) fişa tehnică pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare, şi în interiorul termenului de valabilitate a acestora - 3 exemplare;

g) opisul cu documentele depuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 lit. A - două exemplare.

(2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizaţii de construire se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului şi/sau construcţiilor - două exemplare în copie;

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" privind schimbarea destinaţiei sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei - două exemplare;

d) scenariul de securitate la incendiu - două exemplare;

e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

f) documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel, faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi, după caz, scheme ale instalaţiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor - două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului - două exemplare în copie;

c) planul de situaţie - amplasare în zonă -, cu precizarea distanţelor faţă de vecinătăţi şi a căilor de acces la drumurile publice - două exemplare;

d) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

Art. 10. -

(1) La emiterea avizelor prevăzute la art. 9 se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din acestea.

(2) La documentele reţinute de către emitentul avizului se anexează şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

(3) Avizele de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, emitentul reţinând un exemplar.

(4) Avizele de securitate la incendiu emise pe fişă tehnică se redactează în 3 exemplare, emitentul reţinând un exemplar.

Art. 11. -

(1) Documentele reţinute de emitent, prevăzute la art. 10, se păstrează de către acesta până la emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu, după care se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru avizele emise în condiţiile art. 9 alin. (3), documentele reţinute de emitent se păstrează şi se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 12. -

(1) Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) autorizaţia de construire - două exemplare în copie;

c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - în copie şi original;

d) piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnică, cum sunt: detalii de execuţie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" - două exemplare;

e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii - două exemplare;

f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Pentru schimbările de destinaţie la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţie de construire, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) avizul de securitate la incendiu - în copie şi original, atunci când acesta a fost emis;

c) documentaţia prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. c)-f) - două exemplare;

d) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

Art. 13. -

(1) În situaţiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, precum şi la schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţii de construire, deşi construcţiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente:

a) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;

b) autorizaţia de construire, dacă a fost emisă, potrivit legii - două exemplare în copie;

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - două exemplare;

d) documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu"- construcţii şi instalaţii - două exemplare;

e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare, dacă a fost emisă autorizaţia de construire, potrivit legii;

g) cerere-tip - două exemplare;

h) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu şi documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente, după caz:

a) autorizaţia de construire şi documentaţia specifică ce a stat la baza emiterii acesteia, după caz - două exemplare în copie;

b) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - două exemplare;

c) documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel, faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi, după caz, scheme ale instalaţiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor - două exemplare;

d) documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate ştampilate de către expertul tehnic pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu"- construcţii şi instalaţii - două exemplare;

e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

f) opisul cu documentele depuse - două exemplare;

g) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare, dacă a fost emisă autorizaţie de construire, potrivit legii;

h) cerere-tip - două exemplare.

(3) La construcţiile, amenajările şi instalaţiile tehnologice noi, precum şi la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, puse în funcţiune după intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să obţină această autorizaţie pe baza documentelor prevăzute la alin. (2).

(4) În cazul construcţiilor ori amenajărilor prevăzute la alin. (3), care fac obiectul unor contracte de efectuare a expertizei încheiate între persoane fizice/juridice şi experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu", anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, autorizaţia de securitate la incendiu se obţine după derularea contractelor, pe baza documentelor prevăzute la alin. (2).

(5) În cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţie comercială, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 m2, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare;

e) plan al amenajării la scara 1:100 - două exemplare;

f) plan de evacuare a persoanelor - două exemplare.

(6) Pentru punctele de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, cât şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare, ambele în original;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare.

se încarcă...