Back

Curtea de Conturi

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi (aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 1/2009, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) din 04.02.2009

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10.02.2009 până la 01.01.2011, fiind abrogat(ă) prin Hotărâre nr. 130/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

1. În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, plenul Curţii de Conturi aprobă prezentul regulament.

2. Curtea de Conturi este organizată şi funcţionează în baza dispoziţiilor art. 140 din Constituţia României, republicată, şi ale Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

3. Curtea de Conturi exercită funcţia de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, furnizând Parlamentului şi, respectiv, unităţilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea şi administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii.

4. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor specifice Curţii de Conturi, modul în care se realizează atribuţiile, competenţele şi obiectivele de control/audit, precum şi modul în care se efectuează valorificarea constatărilor cuprinse în actele încheiate de către auditorii publici externi ca urmare a finalizării acestor activităţi. De asemenea, stabileşte şi modul de organizare şi de efectuare a auditului public extern de către Autoritatea de Audit asupra utilizării fondurilor comunitare nerambursabile şi a cofinanţării naţionale aferente.

5. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- audit public extern - activitatea specifică de audit efectuată de Curtea de Conturi, care cuprinde, în principal, auditul financiar şi auditul performanţei;

- audit financiar - activitatea prin care se urmăreşte dacă situaţiile financiare sunt complete, reale şi conforme cu legile şi reglementările în vigoare, furnizându-se în acest sens o opinie;

- audit al performanţei - evaluarea independentă a modului în care o entitate, un program, o activitate sau o operaţiune funcţionează din punctul de vedere al eficienţei, economicităţii şi eficacităţii;

- auditor public extern - persoana din cadrul Curţii de Conturi care efectuează activităţi specifice de control/audit sau îndeplineşte şi alte atribuţii legate strict de funcţia de control/audit, în baza programului anual de activitate, aprobat de plenul Curţii de Conturi;

- autoritate publică - denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, autorităţile administrative autonome, autorităţi ale administraţiei publice locale şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul lor de finanţare;

- control - activitatea efectuată de auditorii publici externi, în baza programului anual de activitate, aprobat de plen, prin care se verifică şi se urmăreşte modul de respectare a legii privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice;

- economicitate - caracteristică atribuită situaţiei în care se obţine minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate;

- eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective;

- eficienţă - maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate;

- entitate controlată/auditată - autoritatea publică, compania/societatea naţională, regia autonomă sau societatea comercială la care statul ori o unitate administrativ-teritorială deţine, singură sau împreună, integral ori mai mult de jumătate din capitalul social şi asupra căreia Curtea de Conturi îşi exercită funcţia de control/audit în baza programului său anual de activitate;

- eşantionarea - etapă în procesul de control/audit având drept scop selectarea operaţiunilor/tranzacţiilor ce urmează a fi verificate şi care permite analiza rezultatelor, astfel încât concluziile să poată fi extinse asupra tuturor operaţiunilor/tranzacţiilor;

- fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, împrumuturi interne contractate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale;

- legalitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile şi care sunt în vigoare la data efectuării acesteia;

- misiune de audit - acţiunea de audit financiar sau de audit al performanţei, aprobată a se desfăşura la o entitate publică, conform programului anual de activitate al Curţii de Conturi, şi care se finalizează cu un raport de audit;

- ordonator de credite - persoana împuternicită prin lege sau prin delegare, potrivit legii, să dispună şi să aprobe acţiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acestora;

- opinie de audit - concluzia auditorului care se exprimă în scris asupra situaţiilor financiare şi/sau a programului ori activităţii auditate, în legătură cu realitatea, fidelitatea şi conformitatea acestora cu reglementările aplicabile domeniului;

- patrimoniu public - totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale entităţilor publice ale acestora, dobândite ori asumate cu orice titlu. Drepturile şi obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale se referă exclusiv la bunurile din sectorul public;

- prag de semnificaţie (materialitatea) - valoarea maximă a erorilor pe care le-ar putea conţine situaţiile financiare, valoare peste care erorile detectate sunt considerate a fi semnificative, influenţând astfel opinia auditorului. Pragul de semnificaţie poate fi exprimat nu numai valoric, ci şi prin natura abaterilor sau contextul în care acestea s-au produs;

- program anual de activitate - documentul aprobat de către plen prin care se programează activităţile specifice ale Curţii de Conturi, respectiv control, audit financiar şi auditul performanţei, în baza căruia auditorii publici externi îşi desfăşoară anual activitatea;

- proceduri de audit public extern - metodele şi tehnicile utilizate de auditorii publici externi, necesare formulării, după caz, a constatărilor, opiniilor, concluziilor şi recomandărilor;

- regularitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni din care face parte;

- standarde de audit - setul de concepte, principii directoare, proceduri şi metode pe baza cărora auditorul public extern determină ansamblul etapelor şi procedurilor de verificare, care să permită atingerea obiectivului fixat;

- standarde proprii de audit ale Curţii de Conturi - definesc principiile de bază şi stabilesc un cadru unitar de aplicare a procedurilor şi a metodelor utilizate în desfăşurarea auditului public extern, cu scopul de a asigura calitatea activităţii. Acestea sunt elaborate pe baza Standardelor de audit ale Organizaţiei Internaţionale a Instituţiilor Supreme de Audit şi ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor şi urmăresc aplicarea celor mai bune practici de audit.

SECŢIUNEA 1 Competenţe, activităţi specifice, controale dispuse de
Camera Deputaţilor sau de Senat şi alte atribuţii ale Curţii de Conturi

6. Curtea de Conturi îşi desfăşoară activitatea în mod autonom, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Constituţie şi în legea de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi, şi reprezintă România în calitatea sa de instituţie supremă de audit în organizaţiile internaţionale ale acestor instituţii.

7. În baza legii, Curtea de Conturi este singura competentă să certifice acurateţea şi veridicitatea datelor din conturile de execuţie verificate. Asupra acestora nu se poate pronunţa nicio altă autoritate decât provizoriu.

8. Controalele Curţii de Conturi se iniţiază din oficiu şi nu pot fi oprite decât de Parlament şi numai în cazul depăşirii competenţelor stabilite prin lege.

9. Hotărârile Camerei Deputaţilor sau ale Senatului prin care se cere Curţii de Conturi efectuarea unor controale, în limitele competenţelor sale, sunt obligatorii. Nicio altă autoritate publică, persoană fizică sau juridică nu o mai poate obliga.

10. Hotărârile Camerei Deputaţilor sau ale Senatului vor fi prezentate plenului Curţii de Conturi în vederea introducerii acţiunilor solicitate în Programul anual de activitate.

11. La finalizarea acestor acţiuni de verificare, Curtea de Conturi întocmeşte rapoarte pe care le transmite Camerei Deputaţilor sau Senatului, după caz.

12. În cadrul competenţelor prevăzute la art. 16 din lege, Curtea de Conturi îşi desfăşoară atribuţiile specifice asupra următoarelor domenii, prevăzute expres în cuprinsul art. 17 din lege:

a) formarea şi utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi mişcarea fondurilor între aceste bugete;

b) constituirea şi utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale bugetului general consolidat;

c) formarea şi gestionarea datoriei publice şi situaţia garanţiilor guvernamentale pentru credite interne şi externe;

d) utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi transferurilor şi a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

e) constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice de către autorităţile administrative autonome şi de către instituţiile publice înfiinţate prin lege, precum şi de organismele autonome de asigurări sociale ale statului;

f) situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale de către instituţiile publice, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică;

g) constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă;

h) alte domenii în care, prin lege, s-a stabilit competenţa Curţii.

13. Principalele activităţi specifice ale Curţii de Conturi sunt cele de control şi de audit public extern. Auditul public extern cuprinde auditul financiar şi auditul performanţei.

14. Controlul se desfăşoară în baza tematicilor specifice elaborate de structurile de specialitate ale Curţii de Conturi la:

- instituţiile publice prevăzute la art. 18 şi art. 20 alin. (1) din lege, pe parcursul execuţiei bugetare şi pentru perioadele expirate, după caz;

- alte persoane prevăzute la art. 18 (altele decât instituţiile publice), la art. 19 şi art. 27 alin. (2) şi (3) din lege.

Controlul se poate efectua, în limita competenţelor legale, şi ca urmare a unor informaţii apărute în mass-media, a unor sesizări primite de Curtea de Conturi de la diverse persoane juridice şi fizice sau din alte surse.

Aceste acţiuni se declanşează operativ, în limita fondului de timp disponibil, în baza unei analize privind necesitatea şi oportunitatea efectuării verificării. Acţiunea se iniţiază la propunerea şefului de departament, este însuşită de vicepreşedintele coordonator şi avizată de preşedintele Curţii de Conturi. Ulterior declanşării, aceste acţiuni de control se includ în Programul anual de activitate, conform metodologiei de elaborare, modificare şi urmărire a realizării Programului anual de activitate.

Pentru rezolvarea unor sesizări, Curtea de Conturi poate dispune altor entităţi abilitate prin lege să efectueze verificarea aspectelor semnalate.

15. Auditul financiar se exercită în baza art. 22 din lege, potrivit Programului anual de activitate, pentru exerciţiul financiar încheiat, asupra conturilor de execuţie ale bugetului general consolidat.

16. Conform art. 24 din lege, Curtea de Conturi are competenţa să stabilească limitele valorice minime de la care conturile prevăzute la art. 22 din lege sunt supuse auditării în fiecare exerciţiu bugetar, astfel încât, în termenul legal de prescripţie, să se asigure verificarea tuturor conturilor. Aceste valori se stabilesc de plenul Curţii de Conturi înainte de aprobarea Programului anual de activitate.

17. Curtea de Conturi efectuează, potrivit art. 26 din lege, auditul performanţei utilizării resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, în baza programului său de activitate, atât la finalul, cât şi pe parcursul desfăşurării proiectelor, programelor, proceselor sau activităţilor supuse verificării.

18. Exercitarea activităţilor specifice de control, audit financiar şi audit al performanţei se realizează pe baza procedurilor de audit public extern cuprinse în prezentul regulament şi în standardele proprii de audit, detaliate în manualele de audit, elaborate şi aprobate de Curtea de Conturi.

Standardele proprii de audit ale Curţii de Conturi sunt elaborate în baza standardelor de audit internaţionale, general acceptate.

Alte activităţi şi atribuţii ale Curţii de Conturi

19. Potrivit art. 93 din lege, Curtea de Conturi mai are şi alte atribuţii, respectiv:

a) să evalueze activitatea de control financiar propriu şi de audit intern a persoanelor juridice controlate, prevăzute la art. 18 din lege;

b) să ceară şi să utilizeze, pentru exercitarea funcţiilor sale de control şi audit, rapoartele celorlalte organisme cu atribuţii de control financiar, fiscal, audit intern şi inspecţie bancară;

c) să ceară unor instituţii specializate ale statului, ori de câte ori este necesar, să efectueze verificări de specialitate care să contribuie la clarificarea unor constatări;

d) să dezvolte colaborarea cu structurile de audit intern de la nivelul persoanelor juridice, în vederea asigurării complementarităţii şi a creşterii eficienţei activităţii de audit.

Totodată, conform art. 4 alin. (6) din lege, autorităţile publice cu atribuţii de control financiar, control fiscal, inclusiv cele de inspecţie bancară ale Băncii Naţionale a României, precum şi autorităţile publice cu atribuţii de control sau de supraveghere prudenţială în alte domenii au obligaţia să efectueze cu prioritate verificări specifice, la solicitarea Curţii de Conturi.

20. Conform prevederilor art. 92 din lege, Curtea de Conturi avizează:

a) la cererea Senatului sau a Camerei Deputaţilor, proiectul bugetului de stat şi proiectele de lege în domeniul finanţelor şi al contabilităţii publice sau prin aplicarea cărora ar rezulta o diminuare a veniturilor sau o majorare a cheltuielilor aprobate prin legea bugetară;

b) înfiinţarea de către Guvern sau ministere a unor organe de specialitate în subordinea lor.

SECŢIUNEA a 2-a Programul anual de activitate

21. Curtea de Conturi decide în mod autonom asupra programului propriu de activitate, astfel cum este prevăzut în art. 2 alin. (1) din lege.

22. Acţiunile specifice de control, audit financiar şi audit al performanţei din cadrul competenţelor atribuite Curţii de Conturi se desfăşoară pe baza Programului anual de activitate, aprobat de plenul Curţii de Conturi.

Acţiunile se aduc la cunoştinţa entităţilor ce urmează a fi verificate, astfel cum se precizează la art. 28 din lege.

23. Întocmirea, modificarea, completarea şi urmărirea Programului anual de activitate se fac potrivit metodologiei de elaborare, modificare şi urmărire a realizării Programului anual de activitate.

SECŢIUNEA a 3-a Obligaţiile entităţilor publice verificate de Curtea de Conturi

24. Potrivit art. 4 alin. (1) din lege, Curtea de Conturi are acces neîngrădit la acte, documente şi informaţii necesare exercitării atribuţiilor sale.

25. Misiunile de control/audit se desfăşoară la sediul entităţilor supuse verificării. Acestea sunt obligate să le asigure auditorilor publici externi accesul în incintă şi trebuie să le sprijine totodată activitatea în mod corespunzător, oferind spaţii de lucru adecvate şi diverse echipamente (birouri, calculatoare etc.) necesare bunei desfăşurări a activităţii, astfel cum prevede art. 4 alin. (2) şi alin. (4) din lege.

În cazuri excepţionale, misiunile de control/audit se pot desfăşura şi la sediul Curţii de Conturi.

26. Conform prevederilor art. 4 alin. (2) din lege, la solicitarea Curţii de Conturi, entităţile supuse verificării sunt obligate să îi transmită, sub semnătură, actele, documentele şi informaţiile solicitate, la termenele şi în structura stabilită, şi să îi asigure accesul în sediile acestora.

În caz contrar, se va proceda la aplicarea prevederilor art. 128 din lege ("încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) se penalizează cu 50 lei pentru fiecare zi de întârziere"), potrivit procedurii stabilite la pct. 114-118 din prezentul regulament. De asemenea, în funcţie de situaţia concretă, acţiunile de verificare pot fi suspendate până la prezentarea documentelor solicitate. Suspendarea se face conform metodologiei interne a Curţii de Conturi.

27. La solicitarea auditorilor publici externi, conform art. 4 alin. (3) din lege, persoanele fizice sau juridice deţinătoare de acte sau documente sunt obligate să le pună la dispoziţia acestora.

28. Entităţile supuse verificării, potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) din lege, poartă întreaga răspundere pentru acţiunile lor şi nu pot fi absolvite de această răspundere prin invocarea rapoartelor Curţii de Conturi.

29. Conducerea entităţilor supuse verificării răspunde, potrivit legii, pentru:

- pregătirea şi prezentarea integrală şi la termenul solicitat a situaţiilor financiare, precum şi a tuturor documentelor şi a informaţiilor, în concordanţă cu reglementările legale în vigoare. Toate situaţiile solicitate entităţii verificate se prezintă de aceasta, sub semnătură, în conţinutul şi în forma cerută;

- organizarea şi desfăşurarea activităţii de control intern şi audit intern;

- stabilirea întinderii prejudiciului (dacă este cazul), dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) din lege.

CAPITOLUL II Organizarea, efectuarea controlului, întocmirea actelor
de control şi valorificarea constatărilor înscrise în actele de control

SECŢIUNEA 1 Atribuţiile, competenţele şi obiectivele controlului Curţii de Conturi

Domenii şi entităţi controlate

30. În temeiul art. 1 alin. (1) din lege, domeniile care intră în competenţa de control a Curţii de Conturi sunt redate, în principal, la art. 17 din lege, prevederi care se referă la: modul de formare şi utilizare a resurselor bugetului consolidat pe parcursul execuţiei bugetare şi pentru perioadele expirate, după caz; formarea şi gestionarea datoriei publice şi situaţia garanţiilor guvernamentale; utilizarea diverselor forme de sprijin financiar acordat de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale; situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale de către instituţiile publice, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică; constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă; alte domenii stabilite, potrivit legii, în competenţa Curţii de Conturi.

31. Potrivit prevederilor art. 27 alin. (2) din lege, Curtea de Conturi exercită controlul şi la autorităţile cu atribuţii în domeniul privatizării, iar în baza prevederilor art. 36 din lege, efectuează controale şi pe parcursul execuţiei bugetare şi pentru perioadele expirate, după caz, la persoanele prevăzute la art. 18 şi 19 din lege.

32. În baza hotărârilor Camerei Deputaţilor sau ale Senatului, Curtea de Conturi efectuează şi alte controale, în limita competenţelor sale, privind modul de gestionare a resurselor publice, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din lege.

33. În cadrul atribuţiilor sale, Curtea de Conturi exercită controlul la entităţile prevăzute la art. 18 şi 19 din lege, unde sunt urmărite, în principal, în funcţie de competenţe, aspectele redate la art. 27 alin. (1) din lege.

34. Curtea de Conturi, în baza prevederilor legii sale de organizare şi funcţionare, precum şi a altor prevederi legale, poate exercita, pe baza tematicilor specifice, funcţia de control la:

a) instituţiile publice care intră, potrivit legii, în competenţa de control a Curţii de Conturi, în cazul verificărilor pe parcursul execuţiei bugetare şi pentru perioadele expirate, după caz;

b) entităţile aflate în raporturi de subordonare, coordonare, aflate sub autoritatea sau care funcţionează pe lângă instituţiile publice verificate, respectiv regii autonome, companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul şi/sau unităţile administrativ-teritoriale deţin, individual ori împreună, majoritatea capitalului social;

c) Banca Naţională a României;

d) organisme autonome de asigurări sociale sau de altă natură care gestionează bunuri, valori ori fonduri, într-un regim legal obligatoriu, în condiţiile în care prin lege sau prin statutele lor se prevede acest lucru;

e) autorităţile cu atribuţii în domeniul privatizării, unde controlul se face cu privire la:

- respectarea de către autorităţile cu atribuţii în domeniul privatizării a metodelor şi procedurilor de privatizare prevăzute de lege;

- modul în care s-a asigurat respectarea clauzelor stabilite prin contractele de privatizare;

- respectarea dispoziţiilor legale privind modul de administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare rezultate din acţiunile de privatizare;

f) persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma de proprietate, care:

- beneficiază de garanţii guvernamentale pentru credite, de subvenţii sau de alte forme de sprijin financiar din partea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a altor instituţii publice;

- administrează, în temeiul unui contract de concesiune sau de închiriere, bunuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

- administrează şi/sau utilizează fonduri publice. La aceste entităţi verificările se efectuează numai în legătură cu legalitatea administrării şi/sau utilizării acestor fonduri;

g) entităţile la care s-a dispus verificarea de către Camera Deputaţilor şi/sau Senat a modului de gestionare a resurselor publice.

se încarcă...