Back

Curtea de Conturi

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi (aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 1/2009, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) din 04.02.2009

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 06.03.2009! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,26 Lei

În vigoare de la 10.02.2009 până la 01.01.2011, fiind abrogat(ă) prin Hotărârea nr. 130/2010.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 10.02.2009.

Fişa actului →

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

1. În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, plenul Curţii de Conturi aprobă prezentul regulament.

2. Curtea de Conturi este organizată şi funcţionează în baza dispoziţiilor art. 140 din Constituţia României, republicată, şi ale Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

3. Curtea de Conturi exercită funcţia de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, furnizând Parlamentului şi, respectiv, unităţilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea şi administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii.

4. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor specifice Curţii de Conturi, modul în care se realizează atribuţiile, competenţele şi obiectivele de control/audit, precum şi modul în care se efectuează valorificarea constatărilor cuprinse în actele încheiate de către auditorii publici externi ca urmare a finalizării acestor activităţi. De asemenea, stabileşte şi modul de organizare şi de efectuare a auditului public extern de către Autoritatea de Audit asupra utilizării fondurilor comunitare nerambursabile şi a cofinanţării naţionale aferente.

5. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- audit public extern - activitatea specifică de audit efectuată de Curtea de Conturi, care cuprinde, în principal, auditul financiar şi auditul performanţei;

- audit financiar - activitatea prin care se urmăreşte dacă situaţiile financiare sunt complete, reale şi conforme cu legile şi reglementările în vigoare, furnizându-se în acest sens o opinie;

- audit al performanţei - evaluarea independentă a modului în care o entitate, un program, o activitate sau o operaţiune funcţionează din punctul de vedere al eficienţei, economicităţii şi eficacităţii;

- auditor public extern - persoana din cadrul Curţii de Conturi care efectuează activităţi specifice de control/audit sau îndeplineşte şi alte atribuţii legate strict de funcţia de control/audit, în baza programului anual de activitate, aprobat de plenul Curţii de Conturi;

- autoritate publică - denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, autorităţile administrative autonome, autorităţi ale administraţiei publice locale şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul lor de finanţare;

- control - activitatea efectuată de auditorii publici externi, în baza programului anual de activitate, aprobat de plen, prin care se verifică şi se urmăreşte modul de respectare a legii privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice;

- economicitate - caracteristică atribuită situaţiei în care se obţine minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate;

- eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective;

- eficienţă - maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate;

- entitate controlată/auditată - autoritatea publică, compania/societatea naţională, regia autonomă sau societatea comercială la care statul ori o unitate administrativ-teritorială deţine, singură sau împreună, integral ori mai mult de jumătate din capitalul social şi asupra căreia Curtea de Conturi îşi exercită funcţia de control/audit în baza programului său anual de activitate;

- eşantionarea - etapă în procesul de control/audit având drept scop selectarea operaţiunilor/tranzacţiilor ce urmează a fi verificate şi care permite analiza rezultatelor, astfel încât concluziile să poată fi extinse asupra tuturor operaţiunilor/tranzacţiilor;

- fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, împrumuturi interne contractate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale;

- legalitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile şi care sunt în vigoare la data efectuării acesteia;

- misiune de audit - acţiunea de audit financiar sau de audit al performanţei, aprobată a se desfăşura la o entitate publică, conform programului anual de activitate al Curţii de Conturi, şi care se finalizează cu un raport de audit;

- ordonator de credite - persoana împuternicită prin lege sau prin delegare, potrivit legii, să dispună şi să aprobe acţiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acestora;

- opinie de audit - concluzia auditorului care se exprimă în scris asupra situaţiilor financiare şi/sau a programului ori activităţii auditate, în legătură cu realitatea, fidelitatea şi conformitatea acestora cu reglementările aplicabile domeniului;

- patrimoniu public - totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale entităţilor publice ale acestora, dobândite ori asumate cu orice titlu. Drepturile şi obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale se referă exclusiv la bunurile din sectorul public;

- prag de semnificaţie (materialitatea) - valoarea maximă a erorilor pe care le-ar putea conţine situaţiile financiare, valoare peste care erorile detectate sunt considerate a fi semnificative, influenţând astfel opinia auditorului. Pragul de semnificaţie poate fi exprimat nu numai valoric, ci şi prin natura abaterilor sau contextul în care acestea s-au produs;

- program anual de activitate - documentul aprobat de către plen prin care se programează activităţile specifice ale Curţii de Conturi, respectiv control, audit financiar şi auditul performanţei, în baza căruia auditorii publici externi îşi desfăşoară anual activitatea;

- proceduri de audit public extern - metodele şi tehnicile utilizate de auditorii publici externi, necesare formulării, după caz, a constatărilor, opiniilor, concluziilor şi recomandărilor;

- regularitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni din care face parte;

- standarde de audit - setul de concepte, principii directoare, proceduri şi metode pe baza cărora auditorul public extern determină ansamblul etapelor şi procedurilor de verificare, care să permită atingerea obiectivului fixat;

- standarde proprii de audit ale Curţii de Conturi - definesc principiile de bază şi stabilesc un cadru unitar de aplicare a procedurilor şi a metodelor utilizate în desfăşurarea auditului public extern, cu scopul de a asigura calitatea activităţii. Acestea sunt elaborate pe baza Standardelor de audit ale Organizaţiei Internaţionale a Instituţiilor Supreme de Audit şi ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor şi urmăresc aplicarea celor mai bune practici de audit.

SECŢIUNEA 1 Competenţe, activităţi specifice, controale dispuse de
Camera Deputaţilor sau de Senat şi alte atribuţii ale Curţii de Conturi

6. Curtea de Conturi îşi desfăşoară activitatea în mod autonom, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Constituţie şi în legea de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi, şi reprezintă România în calitatea sa de instituţie supremă de audit în organizaţiile internaţionale ale acestor instituţii.

7. În baza legii, Curtea de Conturi este singura competentă să certifice acurateţea şi veridicitatea datelor din conturile de execuţie verificate. Asupra acestora nu se poate pronunţa nicio altă autoritate decât provizoriu.

8. Controalele Curţii de Conturi se iniţiază din oficiu şi nu pot fi oprite decât de Parlament şi numai în cazul depăşirii competenţelor stabilite prin lege.

9. Hotărârile Camerei Deputaţilor sau ale Senatului prin care se cere Curţii de Conturi efectuarea unor controale, în limitele competenţelor sale, sunt obligatorii. Nicio altă autoritate publică, persoană fizică sau juridică nu o mai poate obliga.

10. Hotărârile Camerei Deputaţilor sau ale Senatului vor fi prezentate plenului Curţii de Conturi în vederea introducerii acţiunilor solicitate în Programul anual de activitate.

11. La finalizarea acestor acţiuni de verificare, Curtea de Conturi întocmeşte rapoarte pe care le transmite Camerei Deputaţilor sau Senatului, după caz.

12. În cadrul competenţelor prevăzute la art. 16 din lege, Curtea de Conturi îşi desfăşoară atribuţiile specifice asupra următoarelor domenii, prevăzute expres în cuprinsul art. 17 din lege:

a) formarea şi utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi mişcarea fondurilor între aceste bugete;

b) constituirea şi utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale bugetului general consolidat;

c) formarea şi gestionarea datoriei publice şi situaţia garanţiilor guvernamentale pentru credite interne şi externe;

d) utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi transferurilor şi a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

e) constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice de către autorităţile administrative autonome şi de către instituţiile publice înfiinţate prin lege, precum şi de organismele autonome de asigurări sociale ale statului;

f) situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale de către instituţiile publice, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică;

g) constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă;

h) alte domenii în care, prin lege, s-a stabilit competenţa Curţii.

13. Principalele activităţi specifice ale Curţii de Conturi sunt cele de control şi de audit public extern. Auditul public extern cuprinde auditul financiar şi auditul performanţei.

14. Controlul se desfăşoară în baza tematicilor specifice elaborate de structurile de specialitate ale Curţii de Conturi la:

- instituţiile publice prevăzute la art. 18 şi art. 20 alin. (1) din lege, pe parcursul execuţiei bugetare şi pentru perioadele expirate, după caz;

- alte persoane prevăzute la art. 18 (altele decât instituţiile publice), la art. 19 şi art. 27 alin. (2) şi (3) din lege.

Controlul se poate efectua, în limita competenţelor legale, şi ca urmare a unor informaţii apărute în mass-media, a unor sesizări primite de Curtea de Conturi de la diverse persoane juridice şi fizice sau din alte surse.

Aceste acţiuni se declanşează operativ, în limita fondului de timp disponibil, în baza unei analize privind necesitatea şi oportunitatea efectuării verificării. Acţiunea se iniţiază la propunerea şefului de departament, este însuşită de vicepreşedintele coordonator şi avizată de preşedintele Curţii de Conturi. Ulterior declanşării, aceste acţiuni de control se includ în Programul anual de activitate, conform metodologiei de elaborare, modificare şi urmărire a realizării Programului anual de activitate.

Pentru rezolvarea unor sesizări, Curtea de Conturi poate dispune altor entităţi abilitate prin lege să efectueze verificarea aspectelor semnalate.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...