Back

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap - ANPH

Ordinul nr. 175/2006 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap

În vigoare de la 09.08.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (1) lit. t) şi al art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Standardele minime de calitate prevăzute în anexă se aplică începând cu data de 1 august 2006.

Art. 3. -

Furnizorii de servicii sociale de drept public şi privat, care desfăşoară activităţi la domiciliu în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu handicap, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu

Bucureşti, 12 iulie 2006.

Nr. 175.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

STANDARDE MINIME DE CALITATE
pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane
adulte cu handicap

MODUL I Accesarea serviciilor
1. INFORMARE
2. ADMITERE
3. EVALUARE
4. PLANIFICAREA SERVICIILOR
5. CONTRACT DE SERVICII
6. PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR
7. SISTAREA SERVICIILOR
MODUL II Servicii la domiciliu
8. SERVICII DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ
9. SERVICII DE RECUPERARE MEDICALĂ ŞI REABILITARE
10. INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ
11. ÎNGRIJIRI MEDICALE
MODUL III Drepturi - etică
12. CODUL DREPTURILOR BENEFICIARILOR
13. RELAŢIA PERSONALULUI CU BENEFICIARII
MODUL IV Reclamaţii şi protecţie
14. RECLAMAŢII
15. PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII
16. NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE
MODUL V Resurse umane
17. STRUCTURA ŞI CALIFICAREA PERSONALULUI
18. SELECŢIA, ANGAJAREA ŞI PROMOVAREA PERSONALULUI
19. PERFECŢIONAREA PERSONALULUI
MODUL VI Organizare şi administrare
20. CADRUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
21. PERSONAL DE CONDUCERE
22. PLANIFICARE-DEZVOLTARE
23. EVALUARE ŞI CONTROL
24. COMUNICARE INTERNĂ
25. COMUNICARE ŞI PARTENERIAT
26. ÎNREGISTRAREA ŞI ARHIVAREA DATELOR

Centrul de servicii sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap este numit în continuare Centru. Furnizorii de servicii sociale de drept public şi privat care furnizează servicii sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap sunt numiţi în continuare Furnizor.

I. Accesarea serviciilor

Standarde 1-7

INFORMARE

Standard 1 Informare
Centrul (Furnizorul) deţine şi pune la dispoziţia publicului materiale informative privind serviciile acordate, inclusiv în forme accesibile persoanelor cu handicap.
Rezultat Populaţia are acces la informaţii privind oferta de servicii a Centrului (Furnizorului).

Condiţii minime:

1.1. Centrul (Furnizorul) pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei alte persoane interesate, materiale informative şi publicitare privind serviciile acordate.

1.2. Pentru o informare corectă şi completă, Centrul (Furnizorul) editează şi utilizează Ghidul beneficiarului, redactat în limba română sau, după caz, în limbile minorităţilor naţionale; Ghidul beneficiarului conţine informaţii accesibile, actualizate la zi, privind misiunea şi obiectivele Centrului (Furnizorului), resursele, facilităţile, serviciile, costurile, calificarea personalului, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, numărul de locuri, termenii-cheie ai contractului de servicii, procedura de efectuare a reclamaţiilor.

1.3. Centrul (Furnizorul) deţine şi utilizează un Manual de proceduri care cuprinde toate procedurile aplicate în procesul de furnizare a serviciilor către beneficiar.

1.4. Ghidul beneficiarului şi Manualul de proceduri sunt disponibile şi în forme adaptate (scriere Braille, casete video/audio) pentru persoanele cu handicap senzorial; unde este cazul, există şi versiuni în limbile minorităţilor naţionale.

1.5. Beneficiarii de servicii sociale la domiciliu îşi exprimă în scris acordul pentru a fi contactaţi în vederea furnizării de relaţii despre calitatea serviciilor.

ADMITERE

Standard 2 Admitere
Centrul (Furnizorul) deţine şi utilizează o procedură privind admiterea beneficiarilor în procesul de furnizare de servicii.
Rezultat Solicitanţii serviciilor sunt admişi ca beneficiari numai dacă Centrul (Furnizorul) le poate satisface nevoile specifice individuale.

Condiţii minime:

2.1. Centrul (Furnizorul) va accepta noi beneficiari numai în limita capacităţii sale de a oferi servicii de calitate, conform prezentelor standarde.

2.2. Procedura de admitere trebuie să precizeze: actele necesare; criteriile de eligibilitate a beneficiarilor; cine ia decizia de admitere/respingere; modul în care se consemnează decizia; modalitatea de contestare a deciziei.

2.3. În vederea admiterii ca beneficiar, dosarul personal întocmit de solicitant/reprezentantul legal împreună cu reprezentantul serviciului social local va conţine următoarele acte: cerere tip; copie de pe actul de identitate; certificat de persoană cu handicap; recomandare pentru servicii la domiciliu.

EVALUARE

Standard 3 Evaluare
Centrul (Furnizorul) deţine şi utilizează o procedură privind evaluarea iniţială/reevaluarea beneficiarilor.
Rezultat Beneficiarii sunt admişi în Centru (de Furnizori) şi li se asigură servicii numai în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale.

Condiţii minime:

3.1. Centrul (Furnizorul) efectuează o evaluare iniţială a fiecărui solicitant, care include: istoricul apariţiei handicapului, autonomie personală şi stare fizică, greutate şi regim alimentar (inclusiv preferinţe alimentare), văz, auz, comunicare (limbaj), sănătate bucală (dentiţie etc.), locomoţie, mobilitate generală, continenţă, medicaţie curentă, sănătate mentală şi cogniţie, preocupări, hobby-uri, nevoi culturale şi spirituale (religioase), siguranţă personală, riscuri, relaţia cu familia şi alte contacte sociale, dependenţă de droguri, alcool, tutun etc.

3.2. În baza evaluării iniţiale, Centrul (Furnizorul) stabileşte serviciile ce vor fi asigurate beneficiarilor.

3.3. Centrul (Furnizorul) efectuează reevaluarea beneficiarului atunci când apar modificări semnificative ale stării sale psiho-fizice.

3.4. Evaluarea se efectuează de către o echipă multidisciplinară formată din minimum trei specialişti din domenii ca: medicină, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie etc.

3.5. Evaluarea iniţială/reevaluările se efectuează cu participarea beneficiarului şi, după caz, a reprezentantului său legal.

3.6. Datele privind evaluarea iniţială/reevaluările sunt înregistrate într-o Fişă de evaluare individuală şi păstrate în regim de confidenţialitate, conform legii; beneficiarul/reprezentantul său legal are acces la aceste date.

PLANIFICAREA SERVICIILOR

Standard 4 Planificarea serviciilor
Centrul (Furnizorul) asigură fiecărui beneficiar un plan al serviciilor care îi vor fi acordate.
Rezultat Fiecare beneficiar primeşte servicii în baza unei planificări individuale.

Condiţii minime:

4.1. Pentru fiecare beneficiar se întocmeşte un Plan Individualizat de Servicii.

4.2. Planul Individualizat de Servicii stabileşte, în baza evaluării iniţiale/reevaluărilor, serviciile asigurate beneficiarului precum şi personalul implicat în realizarea planului; Planul Individualizat de Servicii include următoarele capitole: Program Individualizat de Îngrijire şi, după caz, un Program Individualizat de Socializare şi un Program Individualizat de Recuperare.

4.3. În cazul în care beneficiarul necesită şi alte servicii în afara celor asigurate de Centru (Furnizor), acestea pot fi contractate de la alţi furnizori de servicii din comunitate; serviciile externalizate pot fi incluse în Planul Individualizat de Servicii şi prevăzute în contractul de servicii.

4.4. Planul Individualizat de Servicii este elaborat de o echipă multidisciplinară formată din minimum trei specialişti din domenii ca: medicină, asistenţă socială, psihologie, kinetoterapie, psihopedagogie etc.

4.5. Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în Planul Individualizat de Servicii revine unui "manager de caz" desemnat din rândul personalului specializat al Centrului (Furnizorului); un manager de caz poate coordona serviciile pentru 16-20 beneficiari.

4.6. Planul Individualizat de Servicii este revizuit periodic, la 6 luni, şi oricând este necesar, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului.

4.7. Elaborarea şi revizuirea Planului Individualizat de Servicii se efectuează împreună cu beneficiarul şi/sau cu reprezentantul legal al acestuia.

4.8. Beneficiarul/reprezentantul său legal primeşte o copie a Planului Individualizat de Servicii (în forma iniţială şi ori de câte ori acesta este revizuit), prezentată într-o formă accesibilă (tipărită obişnuit sau în Braille, casete video pentru limbaj mimico-gestual, casete audio etc., după caz).

CONTRACT DE SERVICII

Standard 5 Contract de servicii
Centrul (Furnizorul) asigură beneficiarului serviciile necesare, în baza unui contract încheiat în condiţiile legii.
Rezultat Fiecare beneficiar deţine un contract de servicii, în baza căruia i se asigură serviciile necesare.

Condiţii minime:

5.1. Contractul de servicii se realizează conform modelului prevăzut de legislaţia în vigoare; în contract se prevăd, cel puţin: serviciile acordate, programul serviciilor, plătitorul serviciilor (beneficiarul/rude ale acestuia/autorităţile locale/casa de sănătate/alţii), drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi, răspunderile în cazul nerespectării prevederilor contractuale, persoana de contact în caz de urgenţă, alte clauze.

5.2. Contractul stabileşte condiţiile de reprezentare a beneficiarului în relaţia cu Centrul (Furnizorul).

5.3. Contractul va putea fi modificat ulterior, conform unor clauze prestabilite.

5.4. Contractul este scris într-o formă accesibilă beneficiarului şi explicat acestuia într-un mod cât mai clar.

5.5. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a contractului de servicii.

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Standard 6 Programul activităţilor
Centrul (Furnizorul) acordă beneficiarilor servicii conform unui program prestabilit.
Rezultat Beneficiarii participă la un program de activităţi, desfăşurat după o programare şi un orar prestabilite, care răspunde nevoilor individuale evaluate.

Condiţii minime:

6.1. Programul şi orarul activităţilor desfăşurate la domiciliul beneficiarului sunt stabilite de comun acord cu beneficiarii/reprezentanţii lor legali.

6.2. Programul activităţilor este prevăzut în contractul de servicii; ori de câte ori se fac modificări ale programului, acestea fac obiectul unui act adiţional la contract.

6.3. Centrul (Furnizorul) are posibilitatea de a preveni situaţiile generate de indisponibilitatea personalului (îmbolnăviri ori alte situaţii) de a se deplasa la domiciliul beneficiarului conform programului şi orarului prestabilit, prin existenţa unui personal de rezervă.

6.4. În cazurile în care orarul nu poate fi respectat de către Centru (Furnizor), acesta are obligaţia de a contacta, în timp util, beneficiarul/reprezentantul acestuia şi de a stabili, de comun acord, modalitatea de rezolvare a situaţiei.

6.5. La rândul său, beneficiarul are obligaţia de a anunţa Centrul (Furnizorul) despre orice modificare accidentală de orar pe care o solicită din motive bine întemeiate (internare, decesul unei rude până la gradul III etc.).

6.6. Centrul (Furnizorul) dispune de mijloace de comunicare (telefon ori altele) prin care fiecare beneficiar poate comunica, în timp real, cu personalul.

SISTAREA SERVICIILOR

Standard 7 Sistarea serviciilor
Centrul (Furnizorul) are şi aplică o procedură privind sistarea serviciilor.
Rezultat Sistarea serviciilor se face în condiţii de siguranţă pentru beneficiar.

Condiţii minime:

7.1. În momentul sistării serviciilor, Centrul (Furnizorul) întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, o Foaie de sistare a serviciilor în care se precizează: data sistării serviciilor, motivele, persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului.

7.2. Pentru fiecare beneficiar, Centrul (Furnizorul) întocmeşte un dosar care va conţine: Fişa de evaluare/reevaluare, Planul Individualizat de Servicii şi Foaia de sistare a serviciilor; dosarul se întocmeşte în trei exemplare, dintre care unul se înmânează, cu semnătură de primire, beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei (după caz), al doilea se trimite, cu confirmare de primire, serviciului social local, în vederea monitorizării beneficiarului după sistarea serviciilor, iar al treilea se păstrează în arhiva Centrului (Furnizorului).

II. Servicii la domiciliu

Standard 8

SERVICII DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ

Standard 8 Supravegherea şi menţinerea sănătăţii
Centrul (Furnizorul) asigură beneficiarilor servicii de îngrijire şi asistenţă în concordanţă cu misiunea sa şi nevoile beneficiarilor.
Rezultat Beneficiarii primesc servicii de îngrijire şi asistenţă în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale.

Condiţii minime:

8.1. Centrul (Furnizorul) asigură fiecărui beneficiar servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu care au în vedere:

a) îngrijire primară:

- ajutor pentru igienă corporală;

- îmbrăcare şi dezbrăcare;

- igiena eliminărilor;

- hrănire şi hidratare;

- transfer şi mobilizare;

- deplasare în interior; comunicare;

- ajutor pentru prepararea şi livrarea hranei;

- efectuarea de cumpărături;

- activităţi de menaj;

- administrare şi gestionare a bugetului propriu.

b) asistenţă în menţinerea sănătăţii:

- sesizarea medicului de familie ori de câte ori apar modificări ale stării de sănătate;

- sprijin în administrarea tratamentelor medicale orale prescrise;

- educaţie pentru sănătate (cunoştinţe minime despre igienă şi riscuri privind fumatul, drogurile, viaţa sexuală neprotejată etc.).

8.2. Centrul (Furnizorul) sprijină accesul fiecărui beneficiar la asistenţă medicală generală şi de specialitate (medic de familie, medici specialişti, cabinete etc. în cadrul comunităţii) şi la asistenţă tehnică adecvată (ochelari, lucrări stomatologice, orteze, proteze etc.).

8.3. Centrul (Furnizorul) asigură monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate somatică şi psihică a beneficiarilor.

8.4. Centrul (Furnizorul) realizează, pentru beneficiari, programe de educaţie sanitară (împotriva fumatului, consumului de băuturi alcoolice şi droguri, sexuală şi contraceptivă etc.) cu personal calificat propriu ori contractat din comunitate (medic, psiholog, asistent social etc.).

8.5. Personalul Centrului (Furnizorului) care intră în contact direct cu beneficiarii este obligat să-şi efectueze controale ale stării de sănătate fizică şi psihică (conform prevederilor legale).

se încarcă...