Back

Parlamentul României

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.10.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (3), Referințe în cărți (1)

În scopul simplificării procedurilor administrative şi promovării calităţii serviciilor, se instituie prezenta procedură de înmatriculare în registrul comerţului şi de înregistrare fiscală a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice sau de autorizare a funcţionării persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligaţia să ceară înmatricularea în registrul comerţului.

Art. 2. - Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență (3)

În sensul prezentei legi, societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, grupurile de interes economic, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste, precum şi sucursalele înfiinţate de acestea, denumite în continuare solicitanţi, au obligaţia ca, după înmatricularea în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală, să ceară autorizarea funcţionării.
Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Înmatricularea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza autorizaţiei emise de primăria competentă, prin grija acesteia, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronunţarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Modificări (1)

(2) Înmatricularea persoanelor juridice prevăzute la art. 2, precum şi a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte prevederi referitoare la înregistrarea în registrul comerţului.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Autorizarea funcţionării solicitanţilor se face cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de prezenta lege şi de actele normative speciale care reglementează emiterea fiecărei autorizaţii.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Prin autorizarea funcţionării se înţelege fie asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţii, fie obţinerea actului administrativ emis de autorităţile administraţiei publice competente, strict necesar pentru a permite solicitantului desfăşurarea activităţilor prevăzute în actele constitutive sau modificatoare înregistrate în registrul comerţului.
Jurisprudență (2)

CAPITOLUL II Înregistrarea în registrul comerţului

Art. 6. - Referințe în cărți (1)

(1) Prin înregistrarea în registrul comerţului se înţelege înmatricularea persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice prevăzute la art. 2, înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului.

(2) Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerţului se face de către fondatori, administratori sau de reprezentanţii acestora, precum şi de orice persoană interesată, în condiţiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare.
Modificări (1)

(3) Înregistrările în registrul comerţului se fac în baza unei încheieri a judecătorului delegat sau a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, în afară de cazul în care legea prevede altfel.
Modificări (1)

(4) Persoanele juridice prevăzute la art. 2 dobândesc personalitate juridică de la data pronunţării încheierii judecătorului delegat, prin care se dispune autorizarea constituirii sau înmatricularea în registrul comerţului, dacă legea nu dispune altfel.
Modificări (1)

Art. 7. - Jurisprudență (1)

Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului se asigură opozabilitatea actelor înregistrate faţă de terţi, cu excepţia cazurilor în care legea prevede condiţia cumulativă a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) La înmatriculare, solicitanţilor li se eliberează certificatul de înregistrare conţinând numărul de ordine în registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi alte acte prevăzute de prezenta lege.
Modificări (1)

(2) La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de menţiuni, însoţit de încheierea judecătorului delegat, precum şi alte acte prevăzute de prezenta lege.

(3) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi a celui de înscriere de menţiuni este de cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii, dacă prin încheieri pronunţate de judecătorul delegat nu se dispune altfel.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Certificatul de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare este documentul care atestă că persoana juridică a fost luată în evidenţa oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi în evidenţa organului fiscal.

(2) Dacă certificatul de înregistrare conţine şi atributul fiscal "R", acesta atestă că persoana juridică a fost luată în evidenţa organului fiscal ca plătitor de T.V.A.

(3) Pe parcursul existenţei persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activităţii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (3)

(4) Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data înregistrării solicitării.

(5) Certificatele constatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comerţului vor fi eliberate în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii.

CAPITOLUL III Atribuirea codului unic de înregistrare

Art. 10. - Modificări (1), Referințe în cărți (1)

Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanţelor Publice este condiţionată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerţului de către judecătorul delegat.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

(1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanţelor Publice, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe cale electronică, Ministerului Finanţelor Publice, datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul comerţului şi cele conţinute în cererea de înregistrare fiscală.

(2) Pe baza datelor transmise potrivit alin. (1) Ministerul Finanţelor Publice atribuie, în termen de maximum 24 de ore, codul unic de înregistrare.
Modificări (1)

Art. 12. -

(1) Pentru asociaţiile familiale, precum şi pentru persoanele juridice prevăzute la art. 2 structura codului unic de înregistrare se stabileşte de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Justiţiei.

(2) Pentru persoanele fizice codul unic de înregistrare coincide cu codul numeric personal atribuit de Ministerul Administraţiei şi Internelor sau, după caz, cu numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 13. - Jurisprudență (1)

Codul unic de înregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucrează date privind persoanele fizice, asociaţiile familiale şi persoanele juridice prevăzute la art. 2, precum şi de acestea în relaţiile cu terţii, inclusiv cu autorităţile şi instituţiile publice, pe toată durata funcţionării lor.

Art. 14. - Modificări (1), Referințe în cărți (1)

(1) După efectuarea înmatriculării societăţilor comerciale în registrul comerţului, un extras al încheierii judecătorului delegat se comunică, din oficiu, Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.
Modificări (1)

(2) Extrasul încheierii judecătorului delegat va cuprinde următoarele elemente: numărul şi data încheierii, denumirea, sediul social şi forma juridică, numele şi adresa fondatorilor, administratorilor şi, dacă este cazul, a cenzorilor, domeniul şi activitatea principală, capitalul social şi durata de funcţionare.

(3) Pe extrasul prevăzut la alin. (1) oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul care a efectuat înmatricularea va menţiona codul unic de înregistrare atribuit şi numărul de ordine în registrul comerţului, iar acest document poate fi transmis şi pe cale electronică.

(4) La cererea şi pe cheltuiala solicitantului, încheierea judecătorului delegat se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAPITOLUL IV Procedura autorizării funcţionării

Art. 15. - Modificări (1), Jurisprudență (71), Proceduri (2), Referințe în cărți (1)

(1) La data eliberării de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de înscriere de menţiuni sau înainte de începerea unei activităţi care necesită autorizare, solicitantul are obligaţia de a cere obţinerea următoarelor autorizaţii:
Jurisprudență (2)

a) actul de autorizare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.), emis de brigăzile şi grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor;
Puneri în aplicare (1), Proceduri (1)

b) actul de autorizare sanitară, emis de direcţiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătăţii sau de ministerele cu reţea proprie de sănătate publică;
Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2), Proceduri (1)

c) actul de autorizare veterinară, emis de direcţiile veterinare şi pentru siguranţa alimentelor teritoriale sau, după caz, de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de ministerele cu reţea veterinară proprie;

d) actul de autorizare de mediu, emis de autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;

e) actul de autorizare din punct de vedere al protecţiei muncii, emis de inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) La cererea solicitantului, documentaţia necesară obţinerii autorizării funcţionării persoanelor juridice sau sediilor secundare poate fi depusă o dată cu cererea de înregistrare, însă termenul de eliberare a autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) începe să curgă de la data înregistrării în registrul comerţului a persoanei juridice sau a modificării actelor constitutive.
Puneri în aplicare (1), Proceduri (1)

(3) În sensul dispoziţiilor prezentei legi, prin act de autorizare se înţelege autorizaţia, avizul sau alt act administrativ emis de autorităţile şi instituţiile publice competente, potrivit legii.

Art. 16. - Jurisprudență (1)

Autorităţile publice prevăzute la art. 15 alin. (1), denumite în continuare autorităţi publice implicate, vor delega, în funcţie de volumul activităţii, la birourile unice din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, unul sau mai mulţi reprezentanţi cu drept de semnătură.

Art. 17. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Procedura de autorizare a funcţionării se desfăşoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul pe a cărui rază solicitantul are stabilit sediul social principal sau secundar.
Jurisprudență (1)

(2) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale au obligaţia organizării birourilor unice pentru efectuarea următoarelor activităţi:

a) primirea cererii de autorizare, verificarea existenţei documentelor necesare stabilite de autorităţile publice implicate şi înregistrarea cererilor de autorizare în registrul special;

b) încasarea taxelor şi tarifelor datorate autorităţilor publice implicate în procedura de autorizare a funcţionării;

c) transmiterea la autorităţile publice implicate, dacă este cazul, a cererilor de autorizare şi a documentelor depuse de solicitant, pe bază de borderou şi semnătură;
Jurisprudență (1)

d) primirea de la autorităţile publice implicate a autorizaţiilor şi a actelor care se eliberează solicitanţilor şi înregistrarea acestora în registrul special;
Jurisprudență (1)

e) completarea şi emiterea în termen a certificatelor constatatoare privind înregistrarea declaraţiilor pe propria răspundere referitoare la autorizarea funcţionării, potrivit prezentei legi;
Jurisprudență (1)

f) ţinerea în sistem computerizat a evidenţei privind cererile de autorizare şi modul de soluţionare a acestora;

g) urmărirea termenelor prevăzute de prezenta lege şi eliberarea către solicitanţi a certificatelor constatatoare sau, după caz, a anexei privind autorizarea, care va deveni anexă la certificatul de înregistrare;

h) decontarea, prin Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu autorităţile publice implicate a taxelor şi tarifelor de autorizare încasate potrivit lit. b).

(3) Anexa la certificatul de înregistrare constituie actul administrativ emis de autorităţile publice implicate, care atestă faptul că solicitanţii au obţinut autorizaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), necesare pentru începerea activităţii.

(4) Pentru sediul social principal şi pentru fiecare sediu social secundar se va elibera câte o anexă la certificatul de înregistrare, care înlocuieşte alte formulare de autorizare utilizate de autorităţile publice implicate, cu excepţia cazurilor strict prevăzute de reglementările armonizate cu legislaţia comunitară şi cuprinse în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 43 alin. (4).

Art. 18. -

(1) Cererile de autorizare a funcţionării se depun la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul pe a cărui rază solicitantul îşi are stabilit sediul social principal sau secundar şi vor fi însoţite de documentele necesare pentru autorizare, precum şi de dovezile privind achitarea taxelor şi tarifelor aferente, datorate autorităţilor publice implicate.

(2) Personalul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal va verifica existenţa la dosar a cererilor de autorizare, a documentelor şi a dovezilor privind plata taxelor şi tarifelor, după care va înregistra cererea într-un registru special şi, în termen de 24 de ore, o va înainta fiecărei autorităţi publice implicate, împreună cu documentele aferente.

(3) La înregistrarea cererii se va elibera solicitantului un exemplar cuprinzând numărul de ordine, data înregistrării în registrul special şi termenul de eliberare a anexei referitoare la autorizaţii.

(4) În cazul prevăzut la art. 15 alin. (2), cererile de autorizare a funcţionării vor fi înaintate autorităţilor publice implicate, în termen de 24 de ore de la data înregistrării în registrul comerţului a persoanei juridice sau a modificării actelor constitutive.

Art. 19. -

(1) Cererea de autorizare a funcţionării se soluţionează, după caz, de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal sau de către autorităţile publice implicate.

(2) Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va soluţiona cererea după cum urmează:

a) în cazul în care solicitantul nu desfăşoară, la sediul social principal sau secundar, activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator, va depune o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. O dată cu eliberarea certificatului de înregistrare sau de înscriere de menţiuni, oficiul registrului comerţului va elibera solicitantului un certificat constatator care atestă că s-a înregistrat declaraţia pe propria răspundere şi că nu este necesară autorizarea funcţionării;

b) în cazul în care solicitantul depune declaraţie pe propria răspundere, specifică pentru fiecare autoritate publică, că îndeplineşte condiţiile de autorizare, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va elibera solicitantului un certificat constatator care atestă înregistrarea declaraţiei pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de autorizare pentru activitatea sau obiectivul precizat.

(3) În alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (2), autorităţile publice implicate vor soluţiona cererea după cum urmează:

a) în cazul în care constată îndeplinirea cerinţelor legale, vor comunica oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal autorizarea funcţionării solicitantului;

b) în cazul în care constată neregularităţi ale documentaţiei depuse sau neîndeplinirea condiţiilor legale, vor notifica acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, precum şi oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, acordând un termen de 30 de zile de remediere a neregularităţilor constatate, care curge de la data primirii notificării şi poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului;

c) în cazul în care neregularităţile nu sunt remediate în termenul prevăzut la lit. b), vor respinge cererea şi vor menţiona refuzul de autorizare în anexa la certificatul de înregistrare.

(4) În registrul comerţului se înregistrează datele privitoare la activităţile pentru care se solicită autorizarea funcţionării, potrivit alin. (2) şi (3).

(5) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. a) şi b), oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va elibera solicitantului un certificat constatator care să ateste că s-a depus cererea de autorizare şi că aceasta este în curs de soluţionare.

(6) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (2) şi (5) au regimul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. -

La data primirii notificării prevăzute la art. 19 alin. (3) lit. b), termenul de aprobare a autorizării se întrerupe, urmând ca, de la data remedierii neregularităţilor semnalate prin notificare, să curgă un nou termen de 20 de zile pentru emiterea autorizaţiei.

Art. 21. -

Termenele de comunicare între oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal şi autorităţile publice implicate a documentelor prevăzute la art. 19 alin. (3) sunt:

a) 15 zile de la data înregistrării cererii de autorizare, pentru actele prevăzute la art. 19 alin. (3) lit. a) şi c), fiind aplicabile dispoziţiile art. 15 alin. (2);

b) 10 zile de la data înregistrării cererii de autorizare, pentru notificarea prevăzută la art. 19 alin. (3) lit. b), fiind aplicabile dispoziţiile art. 15 alin. (2).

Art. 22. -

(1) Eliberarea de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal a documentelor prevăzute la art. 19 alin. (2), alin. (3) lit. a) şi c) şi alin. (5) se va face astfel:

a) la data eliberării certificatului de înregistrare, în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (5);

b) în termen de 20 de zile de la data înregistrării cererii de autorizare, în cazul prevăzut la art. 19 alin. (3) lit. a) fiind aplicabile dispoziţiile art. 15 alin. (2);

c) prin excepţie de la prevederile lit. b), în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de autorizare în registrul special, pentru solicitanţii care funcţionează în mai mult de 5 sedii sociale secundare, precum şi pentru cei cu mai mult de 5 activităţi ce necesită evaluare în vederea autorizării, fiind aplicabile dispoziţiile art. 15 alin. (2).

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) încep să curgă de la data înregistrării cererii de autorizare a funcţionării la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal şi se calculează pe zile libere, cu excepţia prevăzută la art. 15 alin. (2).

se încarcă...