Back

Guvernul României

Statutul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România din 20.02.2008

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20.03.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Principiile fundamentale

Art. 1. -

În desfăşurarea activităţii sale, Cultul Creştin Penticostal are la bază următoarele principii:

a) principiul garantării dreptului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituţiei şi tratatelor religioase la care România este parte, reprezintă un principiu fundamental în activitatea Cultului Creştin Penticostal;

b) principiul nondiscriminării. Nicio persoană nu poate fi pusă în situaţie de inferioritate pentru credinţa sau apartenenţa sa la o grupare, asociaţie religioasă sau cult ori pentru exercitarea libertăţii religioase. Dobândirea şi exercitarea drepturilor religioase se realizează fără constrângere, în baza legii şi a prezentului statut;

c) principiul autonomiei. În raporturile sale cu statul român, Cultul Creştin Penticostal este autonom. Exercitarea credinţei penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare şi funcţionare;

d) principiul egalităţii. Cultele legal recunoscute sunt egale în faţa legii şi a autorităţilor statale de orice rang. Raporturile Cultului Creştin Penticostal cu alte culte sau organizaţii se realizează pe baza respectului reciproc;

e) principiul conformităţii cu normele moral-creştine.

Art. 2. -

Libertatea religioasă reprezintă dreptul oricărei persoane de a-şi manifesta credinţa religioasă în mod individual sau în public în cadrul Cultului, fără constrângeri sau restricţii. Norma de bază în exercitarea credinţei penticostale este reprezentată de Sfânta Scriptură şi de Statutul Cultului Creştin Penticostal, însoţit de Mărturisirea de credinţă.

Art. 3. - Modificări (1)

Părinţii, tutorii sau alţi reprezentanţi legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educaţia religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri.

SECŢIUNEA a 2-a Consideraţii generale privind Cultul Creştin Penticostal

Art. 4. -

Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se fundamentează pe învăţăturile Sfintelor Scripturi. În toate actele şi publicaţiile oficiale denumirea este: Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România (C.C.P. - B.D.A.R.).

Art. 5. -

Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este format din toate bisericile locale din ţară şi din străinătate, care în mod liber au adoptat Mărturisirea de credinţă penticostală, se organizează şi funcţionează după prezentul statut.

Art. 6. -

Sediul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este în municipiul Bucureşti, str. Dr. Carol Davila nr. 81, sectorul 5, cu posibilitatea de a se schimba atunci când situaţia o cere.

Art. 7. -

Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este autonom faţă de stat. Principiile de credinţă ale Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt cele cuprinse în Mărturisirea de credinţă.

Art. 8. -

Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România respectă Constituţia şi legile ţării, potrivit principiului conformităţii legilor faţă de normele şi valorile moralspirituale promovate de Sfânta Scriptură.

CAPITOLUL II Organizarea Cultului Creştin Penticostal

Art. 9. -

(1) Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România are următoarele părţi componente:

a) biserica locală, constituită dintr-un număr de cel puţin 20 de membri. De biserica locală aparţin bisericile filiale, care se pot constitui şi cu mai puţin de 20 de membri;
Modificări (1)

b) comunitatea regională din România, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale aparţinând unei anumite zone geografice din ţară;
Modificări (1)

c) comunitatea etnică din România, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale aparţinând unei anumite etnii;
Modificări (1)

d) comunitatea teritorială din diaspora, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale din una sau mai multe ţări;
Modificări (1)

e) Institutul Teologic Penticostal şi alte unităţi de învăţământ de alt rang, organizate potrivit dispoziţiilor Legii învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi altor norme în domeniu;
Modificări (1)

f) Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, organizată potrivit normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii şi asigurări sociale ale cultelor, denumită în continuare Casa de Pensii şi Ajutoare.
Modificări (1)

(2) Părţile componente ale Cultului Creştin Penticostal sunt persoane juridice. Ele dobândesc personalitate juridică în condiţiile îndeplinirii cerinţelor prezentului statut.
Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

Structura de conducere a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este formată din:

a) Adunarea generală;

b) Consiliul bisericesc;

c) Comitetul executiv.

Art. 11. -

Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, bisericile penticostale locale, comunităţile regionale, comunităţile etnice, comunităţile teritoriale, Institutul Teologic Penticostal şi Casa de Pensii şi Ajutoare sunt persoane juridice şi se organizează şi funcţionează potrivit prezentului statut.

CAPITOLUL III Biserica locală

SECŢIUNEA 1 Scopurile bisericii locale

Art. 12. - Modificări (1)

Biserica penticostală locală este gruparea de credincioşi care, prin îndemnul şi călăuzirea Duhului Sfânt, într-un mod liber consimţit, acceptă şi respectă Mărturisirea de credinţă şi Statutul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

Art. 13. -

Biserica penticostală locală are autonomie funcţională în condiţiile prezentului statut şi are ca normă de credinţă şi practică creştină Sfânta Scriptură, oglindită în Mărturisirea de credinţă.

Art. 14. -

Scopurile esenţiale ale bisericii penticostale locale sunt:

a) glorificarea lui Dumnezeu;

b) păstrarea nealterată şi propovăduirea învăţăturii Sfintelor Scripturi;

c) ucenicia, creşterea spirituală şi educarea credincioşilor;
Modificări (1)

d) răspândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierduţi;

e) practicarea actelor de cult şi a părtăşiei frăţeşti;

f) ajutorarea celor în nevoi, ca manifestare a dragostei creştine.

SECŢIUNEA a 2-a Constituire şi organizare

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Biserica penticostală locală se constituie prin hotărârea Adunării generale de constituire a Bisericii şi funcţionează în cadrul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, pe baza autorizaţiei eliberate de Comitetul executiv, la cererea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, şi se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului.

(2) În prealabil, comunitatea regională, teritorială sau etnică se va convinge că credincioşii care solicită autorizarea cunosc, acceptă şi respectă prezentul statut şi că dispun de spaţiul necesar funcţionării ca biserică.

(3) În aceleaşi condiţii va fi autorizată şi biserica filială, care însă, din punct de vedere spiritual şi administrativ, depinde de biserica locală.

Art. 16. - Modificări (1)

În situaţia în care biserica locală constată că sunt îndeplinite condiţiile necesare, iar situaţia o cere, poate solicita comunităţii regionale, teritoriale sau etnice schimbarea autorizării bisericii filiale în biserică locală.

Art. 17. - Modificări (1)

Nicio biserică locală nu poate aparţine Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România dacă nu aparţine unei comunităţi regionale, teritoriale sau etnice.

Art. 18. - Modificări (1)

Desprinderea dintr-o biserică penticostală a unui grup de credincioşi, în vederea înfiinţării, în aceeaşi localitate, a unei noi biserici, se face cu aprobarea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi numai atunci când această acţiune contribuie la progresul lucrării lui Dumnezeu.

Art. 19. - Modificări (1)

Autorizarea în cadrul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România a unei biserici dintr-o altă confesiune religioasă, care acceptă şi practică învăţătura penticostală, se va face cu aprobarea Consiliului bisericesc, la solicitarea şi cu avizul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi în urma unei monitorizări de minimum un an. Din momentul autorizării, biserica devine unitate de cult creştin penticostal.

Art. 20. -

Biserica penticostală locală este legal angajată faţă de terţi, prin semnătura pastorului şi cea a secretarului sau a unui delegat al acestora.

Art. 21. -

(1) Ştampila bisericii este rotundă, cu diametrul de 35 mm. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic se scrie în formă rotundă "Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România", iar pe un al doilea rând, interior, sub formă de cerc, se scrie biserica, după care urmează judeţul.
Modificări (1)

(2) În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor, care coboară, de la care pornesc raze în toate direcţiile, până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.
Modificări (1)

(3) Ştampila poate cuprinde de asemenea denumirea specifică a bisericii, de exemplu: Betel, Betania, Filadelfia şi altele asemenea.

(4) Modelul ştampilei este unic şi se află la sediul central al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

Art. 22. - Modificări (1)

Biserica locală încetează să mai existe atunci când scopurile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite sau când comunitatea regională constată că biserica nu mai respectă prezentul statut şi după ce s-au epuizat toate demersurile în soluţionarea crizei.

SECŢIUNEA a 3-a Calitatea de membru al bisericii locale

A. Dobândirea calităţii de membru

Art. 23. -

Calitatea de membru al bisericii locale se dobândeşte de către persoana care:

a) s-a întors la Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă, făcând dovada naşterii din nou;

b) l-a mărturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn şi Mântuitor, conform Sfintelor Scripturi;

c) acceptă prezentul Statut al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

d) se înscrie ca membru în evidenţele bisericii.

Art. 24. - Modificări (1)

Acceptul pentru botezul în apă al persoanelor nou-convertite se face, la cererea acestora, de către pastorul bisericii, împreună cu comitetul acesteia. Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de pregătire biblică în vederea însuşirii adevărurilor de bază ale vieţii de credinţă. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu.

Art. 25. -

Calitatea de membru este personală şi netransmisibilă. Un credincios poate fi membru în acelaşi timp numai într-o singură biserică.

Art. 26. -

(1) Credincioşii penticostali se pot transfera, la cerere scrisă, într-o altă biserică.

(2) Se acceptă transferul de membri în bisericile penticostale şi al credincioşilor din alte biserici evanghelice, care acceptă Mărturisirea de credinţă şi practica Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(3) Analiza şi decizia cu privire la cerea de transfer se fac de către pastorul bisericii împreună cu comitetul bisericii.

(4) Membrii care pleacă din localitate sau din ţară pentru o perioadă mai mare de 3 luni, indiferent de motivul plecării, trebuie să ceară transferul de la biserica locală, iar la întoarcere vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absenţei din biserica locală.

Art. 27. -

Calitatea de membru al bisericii încetează prin retragere, transfer, excludere sau deces. Retragerea ca membru trebuie să fie comunicată conducerii bisericii în scris. Persoanele care pierd calitatea de membru nu au niciun drept asupra bunurilor şi valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii şi nici urmaşii lor.

B. Drepturile membrilor

Art. 28. - Modificări (1)

Drepturile membrilor bisericii locale sunt:

a) să participe la slujbele bisericii;

b) să participe la adunările generale ale bisericii, cu drept de vot;

c) să fie aleşi în diferite slujbe spirituale sau administrative, potrivit chemării lui Dumnezeu şi în funcţie de calităţile spirituale şi capacităţile intelectuale;

d) să li se oficieze actele de cult de care au nevoie;

e) să beneficieze de asistenţă spirituală din partea bisericii;

f) să se poată transfera într-o altă biserică, la cerere.

se încarcă...