Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08.04.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii fiscal-bugetare în perioada 2005-2008, care sunt subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei şi care privesc: stabilirea deficitului bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice; susţinerea procesului de convergenţă a economiei româneşti cu economiile europene; relaxarea fiscalităţii asupra muncii, venitului şi capitalului; scăderea ratelor de contribuţii la asigurările sociale; creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale,

urmărindu-se în acelaşi timp continuarea şi consolidarea politicilor de capital uman - învăţământ, sănătate, pensii - ce vor asigura premise pentru realizarea unei economii durabile în domeniul forţei de muncă, asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri europene şi a contribuţiei României la bugetul comunitar,

având în vedere necesitatea armonizării metodologiei naţionale de raportare a deficitului cu metodologia europeană (Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate) prin instituirea unor reguli de raportare a tuturor elementelor de calcul al deficitului public,

aliniindu-ne la opiniile şi recomandările Comisiei Europene, dar şi ale agenţiilor de rating efectuate cu ocazia evaluărilor periodice, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezultă că, pentru evitarea riscurilor semnalate şi implicit a riscului declanşării procedurii de deficit excesiv este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare şi de abordare mai prudentă a deficitului bugetar,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Reglementări privind cheltuielile publice

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (2)

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia prevederilor art. 15, se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice a căror finanţare se asigură astfel:

a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c) integral din venituri proprii.

SECŢIUNEA a 2-a Măsuri de reducere a cheltuielilor publice în anul 2008

Art. 2. - Derogări (1), Jurisprudență (1)

(1) Autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 1 li se interzice achiziţionarea de mobilier, aparatură electrocasnică, aparate de telecomunicaţii pentru birouri, astfel cum sunt clasificate în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, precum şi imobile, autoturisme, aparate de aer condiţionat şi aparate audiovideo.
Referințe (1), Jurisprudență (2)

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) achiziţiile pentru:

a) autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate în anii 2007 şi 2008, numai dacă acestea nu provin din restructurarea altor instituţii publice, deja existente, şi cele care se mută în sedii noi, precum şi cele din domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare;

b) proiectele finanţate din împrumuturi interne şi externe, din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite pentru liniile de asistenţă ale programelor operaţionale finanţate din fonduri structurale, proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile şi din fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări;

c) imobilele şi dotarea cu obiecte de inventar de natura mobilierului şcolar a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
Modificări (1)

d) dotarea spaţiilor de învăţământ, a căminelor şi cantinelor instituţiilor de învăţământ superior de stat, achiziţionate din fonduri provenite din venituri proprii şi în completare de la bugetul de stat;

e) creşe, grădiniţe, unităţi sanitare publice, unităţi de asistenţă medico-socială, căminele şi cantinele pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;
Modificări (1)

f) obiectivele de investiţii cu punere în funcţiune în anul 2008, cu condiţia ca în devizul general al lucrării acestea să fi fost prevăzute ca primă dotare;

g) organizarea şi desfăşurarea Summitului NATO, alegerile locale şi parlamentare şi pentru participarea României la Expoziţia Internaţională 2008 "Apă şi dezvoltare durabilă", Zaragoza, Spania;
Modificări (1)

h) imobilele revendicate, precum şi imobilele în care se vor muta autorităţile şi instituţiile publice în vederea retrocedării imobilelor revendicate;

i) dotarea spaţiilor destinate desfăşurării activităţilor finanţate integral din venituri proprii;

j) autoturismele de transport blindate şi neblindate şi alte autoturisme de teren cu destinaţie militară.

(3) Achiziţiile publice aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective, numai în condiţiile în care autoritatea contractantă a transmis deja până la acea dată spre publicare anunţul sau invitaţia de participare.

SECŢIUNEA a 3-a Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite

Art. 3. -

(1) În structura şi volumul bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea aprobate pe anul 2008 se efectuează următoarele modificări:

a) redistribuiri de sume, între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol, pentru asigurarea fondurilor necesare transmiterii drepturilor care se plătesc din aceste bugete şi asigurării derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi pentru finanţarea unor programe de informatizare în domeniul pensiilor şi accidentelor de muncă;

b) redistribuiri de sume, pe parcursul întregului an, în cadrul bugetelor sumelor alocate din credite externe, între capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli pentru asigurarea derulării corespunzătoare a programelor finanţate din credite externe;

c) bugetul sumelor alocate din credite externe anexă la bugetul asigurărilor sociale de stat se suplimentează cu suma de 12.680 mii lei;

d) în bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru funcţionarea "Centrului de Formare Profesională a adulţilor Mehedinţi" şi "Centrului de Formare Profesională a Adulţilor Târgu Mureş" se introduc anexa nr. 6/04/07 şi anexa nr. 6/04/08 "Bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2008", ale căror subvenţii se asigură prin redistribuiri de sume, în cadrul capitolului "Învăţământ" al acestui buget.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), c) şi d), în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările corespunzătoare în bugete şi în anexele la acestea şi să le comunice Ministerului Economiei şi Finanţelor.

(3) Prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) se aplică şi în cazul bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj.

Art. 4. -

(1) În structura bugetului de stat şi bugetelor ordonatorilor principali de credite aprobate pe anul 2008 se efectuează următoarele modificări:

a) În vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de sume în cadrul bugetului propriu şi bugetelor instituţiilor subordonate, între subdiviziunile titlului "Cheltuieli de personal" pe parcursul întregului an bugetar.

b) Administraţia Prezidenţială şi Ministerul Afacerilor Externe efectuează redistribuiri de sume în cadrul titlului "Bunuri şi servicii", în vederea asigurării necesarului de fonduri la articolul "Deplasări, detaşări, transferări" şi la articolul "Alte cheltuieli", alineatele "Protocol şi reprezentare" şi "Chirii".

c) Administraţia Prezidenţială introduce, ca anexă la buget, fişa cod 01.51.01.003 "c - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii", cu suma de 20 mii lei prin diminuarea corespunzătoare a fişei cod 01.51.01.002 "e - Alte cheltuieli asimilate investiţiilor".

d) Curtea Constituţională, Consiliul Concurenţei, Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Serviciul de Protecţie şi Pază efectuează redistribuiri de sume în cadrul titlului "Bunuri şi servicii", în vederea asigurării necesarului de fonduri la articolul "Deplasări, detaşări, transferări", precum şi în cadrul titlului "Cheltuieli de personal", în vederea asigurării necesarului de fonduri la alineatele "Indemnizaţii de delegare" şi "Indemnizaţii de detaşare".

e) Consiliul Legislativ introduce în bugetul propriu, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", alineatul 55.02.01 "Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale", cu suma de 8 mii lei, prin redistribuire de la titlul "Bunuri şi servicii".

f) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii introduce în bugetul propriu, la titlul "Active nefinanciare", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport", prin redistribuiri de sume între subdiviziunile acestui titlu.

g) Cancelaria Primului-Ministru efectuează redistribuiri de credite bugetare în bugetul sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile, între subdiviziunile capitolului 51.08 "Autorităţi publice şi acţiuni externe".

h) Ministerul Afacerilor Externe introduce, la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", articolul "Transferuri interne" cu alineatul "Asistenţă pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere", cu suma de 7.000 mii lei, iar la articolul "Transferuri curente în străinătate", alineatul "Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate", cu suma de 10.000 mii lei, sume redistribuite de la alineatul "Cooperare economică internaţională".

i) Ministerul Economiei şi Finanţelor efectuează redistribuiri de sume la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" între subdiviziunile titlului "Active nefinanciare", cu modificarea corespunzătoare a fişelor de investiţii, anexe la bugetul acestuia, iar la titlul "Cheltuieli de personal" introduce alineatele: "Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă", "Alocaţii pentru locuinţe" şi "Locuinţe de serviciu", cărora li se vor aloca credite bugetare prin redistribuire în cadrul titlului.

Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării activităţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, Ministerul Economiei şi Finanţelor poate efectua redistribuiri de credite bugetare între toate subdiviziunile bugetului, inclusiv din suma alocată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit anexei nr. 3/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

j) Ministerul Justiţiei efectuează redistribuiri de sume între subdiviziunile titlului "Bunuri şi servicii", pentru asigurarea fondurilor necesare la alineatele "Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional" şi "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii".

k) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative efectuează redistribuiri de sume în cadrul şi între capitolele, titlurile şi alineatele de cheltuieli din bugetul acestuia, în volumul şi structura bugetelor instituţiilor publice din subordinea ministerului, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, precum şi în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţilor finanţate integral din venituri proprii. Redistribuirile aferente titlului "Active nefinanciare" se efectuează cu modificarea corespunzătoare a fişelor de investiţii, anexe la bugetul acestuia.

l) Ministerul Apărării efectuează redistribuiri de sume în cadrul şi între capitolele, titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din bugetul acestuia, precum şi ale veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţilor finanţate integral din venituri proprii.

m) Bugetul sumelor alocate din credite externe anexă la bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se diminuează cu suma de 12.680 mii lei.

n) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale introduce în bugetul propriu, la capitolul 86.01 "Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic", alineatul 71.01.01 "Construcţii", cu suma de 1.527 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a sumelor de la titlul "Alte transferuri" alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".

În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru plata lucrărilor executate în anul 2007, se introduc fişele obiectivelor de investiţii "Amenajarea hidroameliorativă Câmpia Covurlui", cod 22.83.01.5057, cu suma de 80 mii lei, "Modernizarea SPA Cama, jud. Giurgiu", cod 22.83.01.5330, cu suma de 44 mii lei, "Extinderea frontului captare din sistemul Hărman Prejmer, judeţul Braşov", cod 22.83.01.5414, cu suma de 141 mii lei, şi "Modernizarea staţiei de pompare SPE Berveni Someş-Crasna, judeţul Satu Mare", cod 22.83.01.5431, cu suma de 14 mii lei prin diminuarea cu suma de 279 mii lei a obiectivului de investiţii "Reabilitarea lucrărilor de desecare din incinta îndiguită Gostinu Greaca Argeş, judeţul Giurgiu şi Călăraşi", cod 22.83.01.5527.

o) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile introduce modificările corespunzătoare în bugetul propriu, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, şi efectuează redistribuiri de sume în cadrul şi între capitolele, titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din bugetul său.

În bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile se introduc fişele obiectivelor de investiţii în continuare, "Reconstrucţie ecologică a amenajărilor piscicole abandonate din zona Holbina-Dunavăţ Delta Dunării", cod 23.74.01.01.01.25, cu suma de 71 mii lei, "Staţie de monitorizare a peştilor migratori din Dunăre", cod 23.74.01.02.01.31, cu suma de 482 mii lei, "Staţia meteorologică Târgovişte", cod 23.80.01.55.01.12.01, cu suma de 80 mii lei, "Staţie regională de supraveghere a radioactivităţii mediului", cod 23.74.01.02.01.33, cu suma de 668 mii lei, şi fişa obiectivului nou de investiţii, "Lucrări de decolmatare a principalelor canale şi gârle pescăreşti din Delta Dunării, judeţul Tulcea - etapa II", cu suma de 6.500 mii lei, finanţarea asigurându-se prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat.

p) Ministerul Sănătăţii Publice redistribuie la capitolul 66.01 "Sănătate" suma de 71.100 mii lei de la alineatul "Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale", aferentă obiectivelor de investiţii noi la alineatul nou ce va fi introdus în buget "Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţe".

La capitolul 66.10 "Sănătate" se efectuează redistribuiri de sume între şi în cadrul titlurilor: "Bunuri şi servicii", "Active nefinanciare" şi "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". În cadrul alineatului 51.01.35 "Transferuri din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate" suma de 40.000 mii lei se utilizează pentru reîntregirea plăţilor efectuate de unităţile sanitare publice în anii 2006-2007 pentru datoriile către furnizori înregistrate până la finele anului 2005, potrivit art. 192 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

q) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, la capitolul 65.01 "Învăţământ", redistribuie sume între subdiviziunile titlului "Alte cheltuieli" pentru finanţarea taberelor studenţeşti şi introduce la titlul "Bunuri şi servicii" articolul "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe", ale cărui alocaţii se asigură prin redistribuire în cadrul titlului.

Pentru organizarea Conferinţei Internaţionale European Youth Card Association "Mobilitate interculturală - Politici publice de Tineret România", Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului efectuează redistribuiri de sume de la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul "Alte cheltuieli" la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice".

Pentru plata lucrărilor executate în anul 2007, se introduc fişele obiectivelor de investiţii "Spaţii cazare 402 locuri la Universitatea "Valachia" din Târgovişte", cod 25.65.01.43, cu suma de 1.400 mii lei şi "Clădire boxe pentru butelii azot şi hidrogen, Facultatea de Chimie a Universităţii din Craiova", cod 25.65.01.170, cu suma de 73 mii lei, finanţate din surse proprii, precum şi "Amenajare şi acoperire a bazinului de înot al Universităţii de Medicină şi Farmacie Bucureşti", cod 25.65.01.75, cu suma de 350 mii lei şi "Corp de legătură la clubul elevilor din Întorsura Buzăului, judeţul Covasna", cod 25.65.01.116, cu suma de 182 mii lei, finanţate de la bugetul de stat, prin redistribuire a sumelor de la poziţia C - Alte cheltuieli de investiţii fişa cod 25.65.01.83 "e - Alte cheltuieli asimilate investiţiilor".

r) Ministerul Culturii şi Cultelor efectuează, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", redistribuiri de sume între subdiviziunile titlului "Active nefinanciare", cu modificarea corespunzătoare a fişelor de investiţii, anexe la bugetul acestuia, iar în cadrul capitolului 67.10 "Cultură, recreere şi religie", la titlul "Cheltuieli de personal", introduce alineatul 10.03.03 "Contribuţii de asigurări sociale de sănătate" prin redistribuire de la alte subdiviziuni în cadrul acestui titlu.

Suma alocată programului "Sibiu - capitală culturală europeană 2007" se majorează cu 600 mii lei, prin redistribuire în cadrul titlului "Bunuri şi servicii".

Ministerul Culturii şi Cultelor introduce, ca anexă la bugetul propriu, fişa Programului PHARE 2006/018-147.05.01.02 - "Consolidarea sectorului audiovizual din România".

În anexa nr. 3/27/02c, la nr. crt. 2, în loc de "comuna Breaza" se va citi "comuna Berzeasca".

s) Ministerul Public redistribuie suma de 12 mii lei de la proiectul 12 Facilitatea de tranziţie 2007/19343.01.04 "Întărirea capacităţii operaţionale a agenţiilor de aplicare a legii din România în domeniul criminalităţii economico-financiare (PICCJ)" la proiectul 4 RO 05/IB/JH/03 "Consolidarea cadrului instituţional şi legislativ în domeniul cooperării judiciare internaţionale (PICCJ)", în cadrul sursei de finanţare "Buget de stat", completează finanţarea proiectului 13 Facilitatea de tranziţie (convenţia de twinning) DNA cu sursa de finanţare externă nerambursabilă primită de la Comisia Europeană, în sumă de 2.042 mii lei, şi introduce ca anexă la bugetul propriu proiectul "JLS/2007/JPEN/227 Întărirea cooperării româno-belgiene în domeniul investigării criminalităţii organizate" cu finanţare de la bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile.

ş) Ministerului Transporturilor majorează titlul "cheltuieli de personal" cu suma de 10.500 mii lei, prin diminuarea celorlalte titluri de cheltuieli ale capitolului "Transporturi", şi efectuează redistribuiri de sume între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli ale acestui capitol.

În bugetul Ministerului Transporturilor se introduc fişele obiectivelor de investiţii noi, "Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 - 13+800", cod 24.84.01.05200802, cu suma de 25.000 mii lei, "Lărgire la 4 benzi centura Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi A1 km 55+520" cod 24.84.01.05200815, cu suma de 10.000 mii lei, şi "Modernizare DN 72 Găeşti - Ploieşti km 0+000 - 76+180" cod 24.84.01.05200816, cu suma de 5.000 mii lei, a căror finanţare în anul 2008 se asigură prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat acestui minister.

t) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 redistribuie suma de 251 mii lei de la titlul "Asistenţă socială" la titlul "Bunuri şi servicii".

ţ) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării introduce, ca anexe la bugetul propriu, "Bugetul sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile" şi proiectul cu finanţare nerambursabilă "Îmbunătăţirea managementului cazurilor de discriminare în faţa instanţelor de judecată", cu finanţare de la bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile.

u) Academia Română introduce, ca anexă la bugetul propriu, fişa obiectivului de investiţii "Extindere spaţii pentru secţia de chirurgie pavilion nr. 1 CMDTAMP", cod 37.66.01.004, a cărui finanţare se asigură în cadrul bugetului aprobat.

v) Societatea Română de Radiodifuziune introduce, ca anexă la bugetul propriu, fişa obiectivului de investiţii cod 46.67.01.003 "e - Alte cheltuieli asimilate investiţiilor" cu suma de 300 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fişei cod 46.67.01.002 "b - Dotări independente".

w) Societatea Română de Televiziune introduce în bugetul propriu, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport", prin diminuarea corespunzătoare a sumelor de la alineatul 71.01.03 "Mobilier, aparatură, birotică şi alte active corporale".

x) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor majorează cu suma de 65.701 mii lei prevederile alineatului 71.01.01 "Construcţii" al capitolului 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", prin redistribuiri în cadrul bugetului aprobat, şi introduce ca anexă la buget fişa obiectivului de investiţii "Construcţii locuinţe sociale şi alimentare cu apă", cod 15.70.01.012001106, cu sursa de finanţare "buget de stat", în limita sumei de 70.145 mii lei.

La capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", prevederile bugetare ale alineatului "Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional" se majorează prin redistribuire de la celelalte alineate ale titlului "Bunuri şi servicii" ale acestui capitol, iar la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă" se efectuează redistribuiri între titlurile "Bunuri şi servicii" şi "Alte transferuri", precum şi între alineatele titlului "Alte transferuri".

y) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor efectuează, la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", redistribuiri de sume în cadrul titlului "cheltuieli de personal", precum şi între celelalte titluri ale acestui capitol.

z) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România introduce în bugetul propriu alineatele: "ore suplimentare", "fond de premiere", "carburanţi şi lubrifianţi", "piese de schimb", "alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare", "protocol şi reprezentare" şi "alte active fixe", urmând ca sumele aferente să se asigure prin redistribuiri de sume în cadrul titlurilor corespunzătoare fiecărui alineat.

(2) Pentru finanţarea locuinţelor sociale construite în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, se efectuează următoarele modificări:

a) se diminuează bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale, la capitolul "Autorităţi publice şi acţiuni externe", alineatul "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană", cu suma de 50.000 mii lei;

b) se majorează cu aceeaşi sumă bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, la capitolul "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", alineatul "Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport" şi, în mod corespunzător, Programul construcţii locuinţe sociale pentru chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.

(3) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate efectuează redistribuiri de credite bugetare în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate între titlurile "Bunuri şi servicii" şi "Active nefinanciare" în vederea asigurării fondurilor necesare implementării Sistemului informatic unic integrat, în cadrul titlului "Bunuri şi servicii" pentru majorarea sumelor aferente plăţii datoriilor unităţilor sanitare publice, alocate conform alin. (1) lit. p), precum şi pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit a).

(4) Redistribuirile prevăzute la alin. (1) se efectuează în condiţiile art. 12 alin. (3) şi (9) din Legea nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3), în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în bugetele proprii şi în anexele la acestea şi să comunice Ministerului Economiei şi Finanţelor modificările introduse.

(6) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor pe anul 2008, de la capitolul 84.01 "Transporturi", alineatul "Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul", se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi neplătite în anul 2007.

(7) Articolul 10 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 31 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Guvernul poate aproba, prin hotărâre, modificări între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua, în bugetele sumelor alocate din credite externe, virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe rambursabile."

(8) Termenul prevăzut la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 mai 2008.

SECŢIUNEA a 4-a Reglementări în domeniul monitorizării unor categorii de cheltuieli publice

Art. 5. -

(1) Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii şi subvenţii acordate de la aceste bugete şi integral din venituri proprii vor depune centralizat la Ministerul Economiei şi Finanţelor până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară situaţii privind monitorizarea derulării programului de investiţii publice.
Modificări (1)

(2) Ordonatorii principali de credite vor raporta lunar situaţiile prevăzute la alin. (1) detaliate în structura stabilită şi aprobată prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
Referințe (1)

Art. 6. -

(1) Beneficiarii de împrumuturi contractate cu garanţia statului sau contractate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate, a căror rambursare se efectuează integral sau parţial de la bugetul de stat, au obligaţia să transmită în scris Ministerului Economiei şi Finanţelor - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, în două zile lucrătoare după efectuarea tragerilor din împrumut, respectiv a efectuării cheltuielilor aferente acestora, următoarele informaţii:

a) beneficiarul;

b) anul contractării;

c) destinaţia creditului;

d) valoarea creditului;

e) data efectuării tragerii/plăţii;

f) tragerea/plata în valuta de contract;

g) echivalentul în lei la data înregistrării în contabilitate.

(2) Pentru împrumuturile contractate de la instituţiile financiare internaţionale, beneficiarii acestora raportează şi cheltuiala efectivă care se înregistrează la/grevează bugetul de stat.

se încarcă...