Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 29.06.2013! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,20 Lei

În vigoare de la 05.12.2008

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 05.12.2008.

Fişa actului →

Mergi la art.

Având în vedere faptul că aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006, a generat numeroase contestaţii şi litigii,

în considerarea problemelor existente în reglementarea actuală: inexistenţa unor definiţii care să clarifice specificul noţiunilor cu care operează actul normativ, lipsa unei delimitări clare între proiectul de management - documentul de referinţă, care stă la baza angajării, elaborat întotdeauna pe durată determinată - şi contractul de management, "asimilat contractului de muncă pe durată nedeterminată", conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006; natura juridică incertă a actului juridic în baza căruia îşi desfăşoară activitatea conducătorul instituţiei - contractul de management; neclaritatea dispoziţiilor cu privire la părţile raportului contractual; dispoziţiile succinte referitoare la modalitatea de aplicare a dispoziţiilor legale, la procedura de concurs şi cea de evaluare, coroborate cu lipsa unor prevederi prin care să se dispună elaborarea de norme subsecvente; insuficienta reglementare a interimatului,

având în vedere faptul că lipsa unităţii de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor actului normativ creează premisa unor abuzuri ale autorităţilor administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile publice de cultură, care pot merge până la desfiinţarea acestora,

în considerarea faptului că, în prezent, majoritatea instituţiilor publice de cultură se confruntă cu dificultăţi în derularea actului managerial,

menţinerea situaţiei existente, în care natura juridică a contractului de management este incertă, ameninţă cu înmulţirea situaţiilor litigioase şi cu perpetuarea acestora. Confuziile existente în reglementarea actuală şi lipsa temeiului legal expres pentru elaborarea reglementărilor subsecvente privează instanţele de judecată de instrumentele necesare pentru soluţionarea respectivelor litigii.

Consecinţa gravă la nivelul instituţiilor de cultură este blocarea activităţii, determinată fie de prelungirea, în mod nefiresc, a conducerii interimare, fie de anularea concursurilor organizate de autoritate pentru selectarea unui nou manager, la un moment ulterior, prin sentinţa instanţei de judecată, care obligă la repunerea în situaţia anterioară procesului.

Mai mult decât atât, neclarificarea naturii juridice a contractului de management creează premisa ultraactivării unor reglementări abrogate prin menţinerea neschimbată a raportului contractual, contrar prevederilor exprese existente.

Pe de altă parte, inexistenţa unor sancţiuni pentru fapte precum prelungirea conducerii interimare mult peste perioada necesară îndeplinirii procedurilor de selecţie a noului manager împiedică desfăşurarea normală a activităţii multor instituţii de cultură, care se regăsesc astfel în imposibilitatea de a realiza scopul şi obiectivele pentru care au fost înfiinţate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect stabilirea regulilor, principiilor şi condiţiilor privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale, persoane juridice de drept public, denumite în continuare instituţii.

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) instituţie - instituţia de spectacole sau concerte, muzeul, colecţia publică, biblioteca sau aşezământul cultural de drept public;

b) autoritate - organ al administraţiei publice centrale sau al administraţiei publice locale în subordinea căruia funcţionează instituţia;

c) management - organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii instituţiei de către o persoană fizică, pe baza cererii definite de autoritate în caietul de sarcini, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;

d) caiet de sarcini - cererea de oferte din partea autorităţii în vederea satisfacerii, prin intermediul instituţiei, a nevoilor culturale ale comunităţii, pentru o perioadă determinată de timp;

e) proiect de management - oferta candidatului prin care răspunde cererii formulate de autoritate în caietul de sarcini, oferind soluţii concrete prin care managementul va atinge obiectivele şi va îndeplini sarcinile;

f) contract de management - contractul dintre autoritate şi manager, încheiat pe durată determinată, prin care se încredinţează managementul instituţiei, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;

g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează obiectivele specifice misiunii instituţiei şi prin care managementul răspunde nevoilor culturale ale comunităţii;

h) proiect - ansamblul de acţiuni sau activităţi specifice fiecărei categorii de instituţii, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depăşeşte, de regulă, durata unui exerciţiu bugetar;

i) program minimal - parte din proiectul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp şi în condiţiile negociate prin contractul de management.

Art. 3. -

Managementul instituţiilor poate fi asigurat de persoana fizică care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b) are capacitate de exerciţiu deplină;

c) întruneşte condiţiile de studii, de pregătire culturală şi managerială, precum şi alte condiţii cerute de autoritate;

d) nu deţine funcţia de director general/director la o altă instituţie.

Art. 4. -

(1) În vederea asigurării managementului instituţiilor, autoritatea organizează concurs de proiecte de management.

(2) Câştigătorul concursului prevăzut la alin. (1), cu care autoritatea încheie contract de management, este conducătorul instituţiei - directorul general sau, după caz, directorul -, denumit în continuare manager.

CAPITOLUL II Concursul de proiecte de management

SECŢIUNEA 1 Organizarea concursului

Art. 5. -

(1) Pregătirea concursului de proiecte de management constă în:

a) întocmirea caietului de sarcini;

b) desemnarea membrilor comisiei de concurs şi ai celei de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Etapele concursului de proiecte de management sunt:

a) analiza proiectului de management;

b) susţinerea proiectului de management în cadrul unui interviu.

Art. 6. -

Regulamentul de organizare a concursului şi modelul caietului de sarcini, cu luarea în considerare a specificului fiecărei instituţii, se elaborează de Ministerul Culturii şi Cultelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. -

(1) Caietul de sarcini se întocmeşte de autoritate şi se aprobă prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorităţii.

(2) Autoritatea are obligaţia să demareze procedurile prevăzute la alin. (1) cu 120 de zile lucrătoare înainte de data încetării contractului de management.

(3) În cazurile în care contractul de management încetează înainte de termen, prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), termenul de 120 de zile curge de la data constatării cauzei de încetare.

Art. 8. -

Autoritatea are obligaţia de a stabili termenele pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor, precum şi pe cele pentru desfăşurarea etapelor de concurs, astfel încât să asigure:

a) minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de management;

b) între 7 şi 14 zile calendaristice pentru analizarea acestora de către membrii comisiei de concurs.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...