Back

Ministerul Sănătăţii Publice

Ordinul nr. 1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11.09.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N./9.169 din 1 septembrie 2008,

având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Modificări (2)

Specialităţile obţinute anterior prezentului ordin, precum şi cele în curs de derulare rămân valabile.

Art. 3. -

La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din reţeaua sanitară, publicate, în specialităţile create sau care au asimilat specialităţi sub incidenţa normelor anterioare ca urmare a alinierii la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atât medicii care şi-au păstrat vechea specialitate, cât şi cei care au optat pentru specialitatea creată prin asimilare sau scindare.

Art. 4. -

Medicii specialişti şi primari, confirmaţi în specialităţile a căror denumire s-a modificat sub incidenţa normelor anterioare, îşi pot păstra vechea denumire a specialităţii sau pot solicita schimbarea acesteia, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. -

(1) Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea "Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari", aflaţi în pregătire la data intrării în vigoare a prezentului ordin, susţin examen de medic specialist şi se confirmă specialişti în specialitatea "Chirurgie cardiovasculară".

(2) Titularii certificatului de specialist în "Chirurgie cardiovasculară/Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari" pot desfăşura activităţile de medic specialist în "Chirurgie vasculară" şi pot ocupa post în specialitatea "Chirurgie vasculară".

(3) Titularii certificatului de specialist în "Chirurgie cardiovasculară/Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari" pot obţine gradul de medic primar în specialitatea "Chirurgie cardiovasculară", respectiv "Chirurgie vasculară", în funcţie de specialitatea practicată, cu respectarea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute de normele în vigoare.

Art. 6. -

(1) Specialitatea "Ortopedie şi traumatologie" asimilează specialitatea "Ortopedie pediatrică".
Jurisprudență (1)

(2) Accesul la formare în specialitatea "Ortopedie pediatrică" este sistat.
Jurisprudență (1)

Art. 7. -

(1) De la data intrării în pregătirea de specialitate a medicilor confirmaţi rezidenţi în urma concursului de rezidenţiat din sesiunea noiembrie 2006, formarea în specialitatea "Ortopedie şi traumatologie" cuprinde şi domenii din specialitatea asimilată, în proporţia care să garanteze însuşirea adecvată a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare desfăşurării asistenţei medicale de specialitate în domeniul ortopediei pediatrice.

(2) Durata de pregătire în specialitatea "Ortopedie şi traumatologie" nu se modifică.

(3) Certificatul de medic specialist în "Ortopedie şi traumatologie", eliberat la sfârşitul formării în specialitatea prevăzută la alin. (2), abilitează deţinătorul să exercite şi activităţile de ortopedie pediatrică.

Art. 8. -

(1) Medicii rezidenţi în curs de specializare în "Ortopedie pediatrică" pot opta pentru reprofilarea în specialitatea "Ortopedie şi traumatologie".

(2) Formarea în specialitatea "Ortopedie şi traumatologie" respectă condiţia de durată prevăzută de prezentul ordin pentru această specialitate şi se face prin parcurgerea diferenţelor de curriculum rezultate ca urmare a aplicării procedurii de recunoaştere a stagiilor comune în specialitatea "Ortopedie şi traumatologie".

Art. 9. -

Medicii confirmaţi specialişti şi primari în specialitatea "Ortopedie pediatrică" îşi păstrează drepturile câştigate care decurg din titlul şi gradul profesional dobândite. Aceştia au acces cu prioritate la formare în specialitatea "Ortopedie şi traumatologie", fără concurs de rezidenţiat, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare.

Art. 10. -

Până la data confirmării ca specialişti în specialitatea "Ortopedie şi traumatologie" a medicilor confirmaţi rezidenţi în urma concursului de rezidenţiat din sesiunea noiembrie 2006, unităţile sanitare publice pot organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante în specialitatea "Ortopedie pediatrică".

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Pentru specialitatea "Chirurgie orală şi maxilo-facială", la concursurile de rezidenţiat organizate de Ministerul Sănătăţii Publice în sesiuni anterioare trimestrului IV al anului 2009 se pot prezenta cei care au dobândit diploma de medic, precum şi cei care au dobândit diploma de medic stomatolog. În cazul specialităţii "Chirurgie orală şi maxilo-facială", concursul de rezidenţiat organizat în aceste sesiuni se va susţine pe locuri stabilite separat pentru absolvenţii facultăţilor de medicină şi pentru absolvenţii facultăţilor de medicină dentară, pe baza tematicilor prevăzute pentru specialităţile chirurgicale şi, respectiv, pentru specialităţile medico-dentare.

(2) Începând cu sesiunea concursului de rezidenţiat organizat în trimestrul IV al anului 2009, în specialitatea "Chirurgie orală şi maxilo-facială" vor fi confirmaţi rezidenţi numai medicii care au două licenţe, în medicină şi în medicină dentară.

Art. 12. -

Rezidenţii în specialităţile "Stomatologie generală", "Farmacie generală" şi "Industrie farmaceutică şi cosmetică", specialităţi pentru care, sub incidenţa normelor anterioare, s-a sistat formarea, îşi continuă pregătirea şi susţin examenul de specialist în specialităţile în care au fost confirmaţi. Aceştia au acces la formare în a doua specialitate, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare.

Art. 13. -

Titlurile dobândite de medicii specialişti şi medicii dentişti specialişti, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, în unul dintre aceste state, care certifică dobândirea unui grad profesional similar gradului de primar, se recunosc de către Ministerul Sănătăţii Publice.

Art. 14. -

Medicii specialişti şi medicii dentişti specialişti, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care fac dovada experienţei profesionale de minimum 5 ani în specialitate, însuşită pe teritoriul unuia dintre statele enumerate, pot dobândi gradul de medic primar şi, respectiv, medic dentist primar, după promovarea examenului de medic, respectiv farmacist primar, organizat de Ministerul Sănătăţii Publice.

Art. 15. -

(1) Farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care fac dovada unei experienţe profesionale de cel puţin 3 ani, însuşită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialităţile farmaceutice prevăzute în anexă, la pct. III, pot fi recunoscuţi ca specialişti.

(2) Farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care fac dovada unei experienţe profesionale însuşite în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialităţile farmaceutice prevăzute în anexă, la pct. III, cu durata similară celei necesare dobândirii gradului de farmacist primar în România, se pot prezenta la examenul de farmacist primar organizat de Ministerul Sănătăţii Publice.

Art. 16. -

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii primari îşi păstrează drepturile câştigate care decurg din gradul profesional dobândit.

Art. 17. -

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti şi primari pot obţine a doua specialitate şi pot efectua pregătire în vederea dobândirii de atestate de studii complementare, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 18. -

Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 19. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.142/2007 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 17 iulie 2007.

Art. 20. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 2 septembrie 2008.

Nr. 1.509.

ANEXĂ
Modificări (2)

NOMENCLATOR
de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru
reţeaua de asistenţă medicală

I. DOMENIUL MEDICINĂ

I.1. Specialităţi clinice

I.1.1. Grupa specialităţilor medicale

Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
1. Alergologie şi imunologie clinică 5 ani
2. Anestezie şi terapie intensivă 5 ani
3. Boli infecţioase 5 ani
4. Cardiologie 6 ani
5. Dermatovenerologie 5 ani
6. Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 5 ani
7. Endocrinologie 5 ani
8. Expertiza medicală a capacităţii de muncă 4 ani
9. Farmacologie clinică 4 ani
10. Gastroenterologie 5 ani
11. Genetică medicală 5 ani
12. Geriatrie şi gerontologie 5 ani
13. Hematologie 5 ani
14. Medicină de familie 3 ani
15. Medicină de urgenţă 5 ani
16. Medicină internă 5 ani
17. Medicina muncii 4 ani
18. Medicină sportivă 5 ani
19. Nefrologie 5 ani
20. Neonatologie 5 ani
21. Neurologie 5 ani
22. Neurologie pediatrică 5 ani
23. Oncologie medicală 5 ani
24. Pediatrie 5 ani
25. Pneumologie 5 ani
26. Psihiatrie 5 ani
27. Psihiatrie pediatrică 5 ani
28. Radioterapie 5 ani
29. Recuperare, medicină fizică şi balneologie 5 ani
30. Reumatologie 5 ani


Modificări (2)

I.1.2. Grupa specialităţilor chirurgicale

Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
31. Chirurgie cardiovasculară 7 ani
32. Chirurgie generală 6 ani
33. Chirurgie orală şi maxilo-facială*) 5 ani
34. Chirurgie pediatrică 6 ani
35. Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă 6 ani
36. Chirurgie toracică 6 ani
37. Chirurgie vasculară 5 ani
38. Neurochirurgie 7 ani
39. Obstetrică-ginecologie 5 ani
40. Oftalmologie 5 ani
41. Ortopedie pediatrică**) 6 ani
42. Ortopedie şi traumatologie 6 ani
43. Otorinolaringologie 5 ani
44. Urologie 5 ani


Modificări (1)

*) Specialitate chirurgicală cu condiţii de acces în curs de armonizare cu normele Uniunii Europene.
Modificări (1)

Pentru specialitatea "Chirurgie orală şi maxilo-facială", la concursurile de rezidenţiat organizate de Ministerul Sănătăţii Publice în sesiuni anterioare trimestrului IV al anului 2009 se pot prezenta deţinătorii diplomei de medic, precum şi deţinătorii diplomei de medic stomatolog.

Începând cu sesiunea concursului de rezidenţiat organizat în trimestrul IV al anului 2009, în specialitatea "Chirurgie orală şi maxilo-facială" vor fi confirmaţi rezidenţi numai medicii care au două licenţe, în medicină şi în medicină dentară.

**) Specialitate asimilată, cu acces la formare sistat.

I.2. Specialităţi paraclinice

Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
1. Anatomie patologică 5 ani
2. Epidemiologie 4 ani
3. Igienă 4 ani
4. Medicină de laborator 5 ani
5. Medicină legală 5 ani
6. Medicină nucleară 4 ani
7. Radiologie-imagistică medicală 5 ani
8. Sănătate publică şi management 4 ani

I.3. Lista specialităţilor medicale pentru care formarea se face la solicitarea unităţilor sanitare (prin rezidenţiat sau a doua specialitate)

Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
1. Epidemiologie 4 ani
2. Expertiza medicală a capacităţii de muncă 4 ani
3. Genetică medicală 5 ani
4. Igienă 4 ani
5. Medicină sportivă 5 ani
6. Neonatologie 5 ani
7. Neurologie pediatrică 5 ani
8. Oncologie medicală 5 ani

I.4. Lista specialităţilor care asimilează specialităţi în care accesul la formare este sistat

Nr. crt. Denumirea specialităţii de asimilare Durata specialităţii asimilate
1. Ortopedie şi traumatologie Ortopedie pediatrică

II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
1. Chirurgie dento-alveolară 3 ani
2. Ortodonţie şi ortopedie dento-facială 3 ani

III. DOMENIUL FARMACIE

Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
1. Farmacie clinică 3 ani
2. Laborator farmaceutic 3 ani

se încarcă...