Back

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 457/2008 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de mamifere, altele decât cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră şi muflon, şi de păsări admise la vânătoare pentru sezonul de vânătoare 2008-2009

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 04.08.2008 până la 31.12.2009

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 05.12.2008!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 32,84 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi ale art. 36 alin. (1) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

văzând avizele Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile înregistrate cu nr. 106.593 din 2 iulie 2008 şi nr. 106.594 din 2 iulie 2008,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de mamifere, altele decât cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră şi muflon, şi de păsări admise la vânătoare pentru sezonul de vânătoare 2008-2009, prevăzute în anexele centralizatoare nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Exemplarele de mistreţ aprobate a se recolta în afara perioadei de vânătoare în temeiul art. 36 alin. (1) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul sezonului de vânătoare 2008-2009, sunt incluse în cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin.

Art. 2. -

Cotele de recoltă aprobate potrivit art. 1 alin. (1), repartizate pe fonduri de vânătoare, se comunică gestionarilor fondurilor de vânătoare de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare.

Art. 3. -

(1) Pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii situaţiei epidemiologice a pestei porcine clasice se aprobă recoltarea la nivelul întregii ţări a unui număr de 3.120 de exemplare de purcei de mistreţ (cu vârsta de până la un an), suplimentar cotelor de recoltă prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

(2) Repartizarea pe judeţe a exemplarelor menţionate la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin, iar distribuirea acestora pe gestionari şi fonduri de vânătoare se realizează de către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare împreună cu gestionarii fondurilor de vânătoare.

Art. 4. -

(1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează în condiţiile legii, pentru fiecare fond de vânătoare, în cadrul sezonului de vânătoare 2008-2009, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.

(2) Cu respectarea cotelor de recoltă, numărul maxim de exemplare din speciile ciocârlie (Alauda arvensis) şi prepeliţă (Coturnix coturnix) ce se pot recolta într-o zi de către fiecare vânător înscris în autorizaţia de vânătoare este de 100, respectiv 50.

(3) Pe fondurile de vânătoare care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile de vânătoare unde practicarea vânătorii este admisă, potrivit legii.

Art. 5. -

(1) În situaţii impuse de modificarea condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond de vânătoare sau a mişcărilor naturale de efective, în cursul sezonului de vânătoare 2008-2009, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare analizează şi aprobă, pe baza propriilor documente de constatare, anterior desfăşurării acţiunilor de vânătoare, reaşezarea între fonduri de vânătoare a cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.

(2) Prin condiţii ecologice, în sensul alin. (1), se înţelege secetă, inundaţii, temperaturi extreme, strat gros de zăpadă, prezenţa gheţii pe o perioadă lungă de timp, incendii, prezenţa culturilor agricole preferate de fauna cinegetică în anumite perioade ale anului, fructificaţia arborilor forestieri şi a pomilor fructiferi, doborâturi sau rupturi masive de vânt în bazinele forestiere, exploatări forestiere pe suprafeţe mari şi intensitatea pasajului pentru speciile migratoare.

(3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare vor depune la Direcţia management fond cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).

Art. 6. -

(1) Pentru exemplarele de mistreţ care produc pagube culturilor agricole sau silvice se împuternicesc inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare să aprobe recoltarea acestora în afara perioadei legale de vânare, prin metoda la pândă.

(2) Aprobarea prevăzută la alin. (1) se acordă la solicitarea scrisă a gestionarului sau a proprietarilor de culturi agricole ori silvice, după verificarea pe teren a veridicităţii solicitării.

(3) Exemplarele recoltate în condiţiile alin. (1) se scad din cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin.

Art. 7. -

(1) Trofeele aparţinând exemplarelor recoltate în condiţiile prezentului ordin se evaluează conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 418/2005 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de Vânătoare şi Protecţie a Vânatului.

(2) Comisiile de evaluare se stabilesc prin decizie a conducătorului executiv al gestionarului fondului de vânătoare.

(3) Din comisiile prevăzute la alin. (2) face parte şi un reprezentant de specialitate al inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare pe a cărui rază de activitate este situat fondul de vânătoare din care provin trofeele de vânat.

Art. 8. -

Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile sale de specialitate.

Art. 9. -

Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin şi cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 279/2008 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră şi muflon pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2008 - 14 mai 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 15 mai 2008, reprezintă baza de calcul pentru tarifele de gestionare aferente sezonului de vânătoare 2008-2009.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dacian Cioloş

Bucureşti, 17 iulie 2008.

Nr. 457.

ANEXA Nr. 1

SITUAŢIA
cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2008-2009 la
speciile mistreţ, iepure, fazan, potârniche şi cocoş de munte

Nr. crt. Judeţul Gestionarul fondurilor de vânătoare Cote de recoltă aprobate (bucată) la:
Mistreţ Iepure Fazan Potârniche Cocoş de munte (mascul)
0 1 2 3 4 5 6 7
1 AB RNP 114 40 15 0 10
2 AJVPS Alba 457 565 525 175 9
3 AVPS Transilvania Cluj 42 0 0 0 2
4 AVPS Diana Aiud 13 30 50 5 0
5 ASV Târnavele Blaj 6 0 0 0 0
6 AVPS Cerbul Carpatin Zlatna 13 10 0 0 0
7 AVPS Căprioara Cib 15 10 0 0 0
8 AVPS Mistreţul Cugir 10 25 100 70 0
9 AVPS Cerbul Câlnic 17 0 0 0 0
1 Total judeţ 687 680 690 250 21
10 AR RNP 654 100 320 5 0
11 AJVPS Arad 376 5290 5690 50 0
12 AVPS Diana Turnu 2 290 400 10 0
13 AIVP Hubertus Lipova 130 5 20 0 0
14 AVPS Crisius Socodor 27 70 230 10 0
15 AVP Căpriorul Timiş 30 20 30 0 0
16 AVPS Şoimul Bucureşti 20 5 0 0 0
2 Total judeţ 1239 5780 6690 75 0
17 AG RNP 96 165 60 120 7
18 AJVPS Argeş 97 2130 610 880 10
19 AVPS Sitarul Bucureşti 24 410 230 120 0
20 AVPS Diana Piteşti 80 700 500 200 10
21 AVPS Şoimul Bucureşti (G) 20 20 0 0 0
22 AV Hunter Club Piteşti 20 0 0 0 5
23 AVPS Cerbul Bucureşti 25 0 0 0 10
24 ICAS - Filiala Piteşti 13 11 0 0 0
3 Total judeţ 375 3436 1400 1320 42
25 BC RNP 145 325 60 35 5
26 AJVPS Bacău 168 2150 160 300 7
27 SVPS Bacău 32 480 5 80 2
28 AV Diana Oneşti 25 50 0 10 0
4 Total judeţ 370 3005 225 425 14
29 BH RNP 316 480 1263 231 0
30 AJVPS Bihor 355 2885 5640 925 0
31 AVPS Gorunul Aleşd 6 100 120 30 0
32 AVPS Ceica 7 30 80 20 0
33 AVPS Beiuş 95 50 250 90 0
34 AVPS Wild Boar Bucureşti 63 30 100 0 0
35 Facultatea Oradea 15 60 85 5 0
5 Total judeţ 857 3635 7538 1301 0
36 BN RNP 33 0 0 0 4
37 AJVPS Bistriţa-Năsăud 76 860 510 0 3
38 SV Montana Coşbuc 12 35 35 0 2
39 SC Someşul Rodna 6 10 0 0 1
40 OV Transilvania Bistriţa 5 20 0 0 0
41 SC Bistriţa-Tihuţa 8 15 0 0 4
42 AV Călimanii Şieu 14 10 0 0 1
43 AV Acvila Teaca 18 10 5 0 0
44 AV Vulpea Herina 31 50 25 0 0
45 AV Ardealul Lechinţa 6 15 20 0 0
46 AV Diana Bistriţa 3 25 25 0 0
47 LS Năsăud 2 10 0 0 0
48 ICAS - Filiala Bistriţa 5 65 17 0 0
6 Total judeţ 219 1125 637 0 15
49 BV RNP 94 5 1 2 5
50 AJVPS Braşov 95 260 0 40 8
51 AVPS Rupea 77 60 70 30 0
52 AVPS Făgăraş 101 90 70 40 6
53 AVPS Zăganul Braşov 25 30 0 20 0
54 Club Diana Braşov 20 50 60 30 0
55 AVPS Codru Verde 20 25 0 10 0
56 Universitatea Transilvania Braşov 13 35 20 0 1
7 Total judeţ 445 555 221 172 20
57 BR RNP 12 1125 600 160 0
58 AJVPS Brăila 53 4840 1300 252 0
59 AVPS Diana Bucureşti 0 320 0 10 0
60 AVPS Acvila Bucureşti 0 200 50 10 0
61 AJVPS Braşov 1 100 100 0 0
62 AVPS Sitarul Bucureşti 0 150 100 20 0
63 AVPS Cocorul Bucureşti 7 120 200 70 0
64 AVPS Şoimul Bucureşti (V) 17 300 150 100 0
8 Total judeţ 90 7155 2500 622 0
65 BT RNP 65 615 35 60 0
66 AJVPS Botoşani 49 4335 25 500 0
67 AVPS Luceafărul Mihai Eminescu 2 170 10 10 0
68 AVPS Cocorul Bucureşti 2 170 0 20 0
69 AVPS Lunca Bucureşti 0 80 0 0 0
70 AVPS Huntsmanship 45 30 0 0 0
71 AJVPS Suceava 10 200 0 15 0
9 Total judeţ 173 5600 70 605 0
72 BZ RNP 78 325 6 7 5
73 AJVPS Buzău 376 6790 561 948 3
74 AVPS Diana Bucureşti 0 70 0 10 0
75 AVPS Acvila Bucureşti 0 110 0 10 0
76 AV Căprioara Râmnic 5 500 25 90 0
77 AVPS Bradul Bucureşti 18 15 10 0 0
78 AVPS Călăuza Bucureşti 30 5 0 0 0
10 Total judeţ 507 7815 602 1065 8
79 CS RNP 104 84 598 121 1
80 AJVPS Caraş-Severin 318 305 915 205 1
81 ICAS - Filiala Caraş-Severin 10 10 20 0 0
11 Total judeţ 432 399 1533 326 2
82 CL RNP 130 295 295 0 0
83 AJVPS Călăraşi 135 1650 370 190 0
84 AVPS Sitarul Bucureşti 44 1860 490 260 0
85 AVPS Acvila Bucureşti 0 200 50 40 0
86 AVPS Vulturul Bucureşti 22 270 110 90 0
87 AVPS Unirea Bucureşti 12 135 0 20 0
88 AVPS Diana Bucureşti 72 350 330 60 0
89 AVPS Olteniţa 88 270 420 85 0
90 AVPS Bradul Bucureşti 1 130 80 30 0
91 AVPS Cocorul Bucureşti 1 200 20 80 0
92 AVPS Bucureşti 40 120 70 20 0
93 ICAS - Filiala Bărăgan 7 70 40 0 0
12 Total judeţ 552 5550 2275 875 0
94 CJ RNP 116 80 80 0 12
95 AJVPS Cluj 432 1720 1285 230 4
96 AVPS Potaissa Turda 46 90 140 25 0
97 Asociaţia Diana Club Cluj 13 10 20 0 0
98 AV Artemis Cluj 17 10 10 0 0
99 Clubul de Vânătoare Diana Cluj 30 40 30 0 0
100 AV Someşul Dej 10 30 30 0 0
13 Total judeţ 664 1980 1595 255 16
101 CT RNP 21 204 50 110 0
102 AJVPS Constanţa 233 2950 530 320 0
103 AVPS Acvila Bucureşti 10 60 70 20 0
104 AVPS Egreta Bucureşti 45 60 250 25 0
105 AVPS Căpriorul Timiş 25 30 60 15 0
14 Total judeţ 334 3304 960 490 0
106 CV RNP 133 90 0 0 5
107 AJVPS Covasna 390 1325 0 885 4
108 AVPS Cerbul Zagon 45 40 0 10 2
109 AVPS Balvanyos 40 30 0 35 6
110 Club Romsilva 15 10 0 0 2
111 Universitatea Transilvania Braşov 20 30 0 0 0
15 Total judeţ 643 1525 0 930 19
112 DB RNP 21 140 75 60 4
113 AJVPS Dâmboviţa 36 1560 605 425 3
114 AVPS Acvila Bucureşti 6 240 250 30 0
115 AVPS Unirea Bucureşti 3 200 200 45 0
116 AVPS Şoimul Dunărean 4 160 150 0 0
117 AVPS Stejarul Bucureşti 6 90 50 20 0
16 Total judeţ 76 2390 1330 580 7
118 DJ RNP 70 100 280 250 0
119 AJVPS Dolj 69 3790 1610 1600 0
120 AJVPS Mehedinţi 0 360 70 700 0
121 AVPS Diana Dolj 7 130 60 110 0
122 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 0 0 0
17 Total judeţ 146 4380 2020 2660 0
123 GL RNP 76 555 200 230 0
124 AJVPS Galaţi 110 6315 1385 965 0
18 Total judeţ 186 6870 1585 1195 0
125 GR RNP 85 510 380 135 0
126 AJVPS Giurgiu 45 1690 385 145 0
127 AVPS Lunca Bucureşti 15 670 225 210 0
128 AVPS Unirea Bucureşti 0 80 20 20 0
129 AVPS Diana Bucureşti 14 170 260 260 0
130 AVPS Vulturul Bucureşti 10 100 90 80 0
131 AVPS Şoimul Bucureşti (V) 15 150 100 100 0
132 AVPS Bradul Bucureşti 43 100 100 40 0
133 AVPS Şoimul Bucureşti (C) 8 80 100 50 0
134 AVPS Alcedo Bucureşti 10 90 60 60 0
19 Total judeţ 245 3640 1720 1100 0
135 GJ RNP 64 120 60 25 7
136 AJVPS Gorj 50 585 345 30 0
20 Total judeţ 114 705 405 55 7
137 HR RNP 149 56 0 15 34
138 AVPS Miercurea-Ciuc 118 121 0 49 26
139 AVPS Gheorgheni 70 20 0 8 8
140 AVPS Topliţa 55 50 0 15 6
141 AVPS Târnava Mare Odorheiu Secuiesc 275 225 50 20 12
142 Clubul Vânătorilor Profesionişti din Silvicultură Miercurea-Ciuc 15 26 0 0 4
143 AVPS Gordon 40 40 0 20 0
144 AVPS Szent Anna 5 10 0 8 0
145 AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc 160 70 30 7 0
146 AVPS Salon 75 30 20 5 0
21 Total judeţ 962 648 100 147 90
147 HD RNP 186 0 75 10 14
148 AJVPS Hunedoara 383 60 900 70 7
149 AIVPS Şoimul Românesc Rapolt 20 0 0 0 0
150 AIVPS Godeanu Orăştie 25 5 30 0 0
151 AVPS Căpriorul Mărtineşti 8 20 20 20 0
152 AVS Diana Hunedoara 25 40 75 30 0
22 Total judeţ 647 125 1100 130 21
153 IL RNP 110 460 410 75 0
154 AVPS Ialomiţa 145 2765 1715 70 0
155 AVPS Acvila Bucureşti 95 170 180 30 0
156 AVPS Diana Bucureşti 15 210 50 5 0
157 AVPS Unirea Bucureşti 0 365 10 45 0
158 AVPS Lunca Bucureşti 3 700 35 20 0
159 AVPS Vulturul Bucureşti 5 500 140 130 0
160 AVPS Şoimul Bucureşti 1 150 60 60 0
23 Total judeţ 374 5320 2600 435 0
161 IS RNP 155 320 300 45 0
162 AVPS Iaşi 86 4830 340 195 0
163 AV Zimbrul Iaşi 13 360 25 30 0
164 SV George Topârceanu 10 380 30 40 0
165 RNP 2 70 0 0 0
24 Total judeţ 266 5960 695 310 0
166 IF RNP 40 95 40 0 0
167 AVPS Sitarul Bucureşti 8 220 180 55 0
168 AVPS Acvila Bucureşti 2 60 50 10 0
169 AVPS Lunca Bucureşti 4 480 140 85 0
170 AVPS Stejarul Bucureşti 7 80 40 10 0
171 AVPS Diana Bucureşti 0 120 220 180 0
172 AVPS Vulturul Bucureşti 10 100 60 40 0
173 AVPS Unirea Bucureşti 4 100 25 25 0
174 AVPS Zimbrul Bucureşti 8 70 50 10 0
175 AVPS Şoimul Bucureşti (V) 0 230 100 100 0
176 AVPS Şoimul Bucureşti (C) 8 70 80 40 0
177 ICAS Bucureşti 0 30 20 10 0
178 RAPPS 50 20 0 0 0
179 LS Brăneşti 1 40 20 0 0
25 Total judeţ 142 1715 1025 565 0
180 MM RNP 90 104 71 30 15
181 AJVPS Maramureş 170 565 540 0 6
26 Total judeţ 260 669 611 30 21
182 MH RNP 20 0 0 0 0
183 AJVPS Mehedinţi 113 1965 1200 2010 0
184 AVPS Cocorul Bucureşti 8 6 0 0 1
27 Total judeţ 141 1971 1200 2010 1
185 MS RNP 220 210 125 22 25
186 AJVPS Mureş 618 2105 940 95 5
187 AVPS Sighişoara 75 49 30 0 0
188 AVPS Cerbul Bucureşti 38 0 0 0 7
189 AV Darul Călimanilor Reghin 25 30 10 5 3
190 Colegiul Silvic Gurghiu 10 10 5 0 0
191 AV Hermina Reghin 40 0 0 0 0
28 Total judeţ 1026 2404 1110 122 40
192 NT RNP 89 120 0 0 15
193 AJVPS Neamţ 44 1215 0 125 8
194 AVPS Roman 12 1070 8 220 0
195 AVPS Cocorul Bucureşti 12 10 0 0 5
196 AVPS Zimbru Târgu-Neamţ 9 290 0 55 1
197 AVPS Şoimul Tazlău 7 15 0 0 1
29 Total judeţ 173 2720 8 400 30
198 OT RNP 85 555 220 450 0
199 AJVPS Olt 179 4200 1780 2019 0
200 AVPS Diana Bucureşti 8 380 130 145 0
201 AVPS Vulturul Bucureşti 5 250 80 80 0
30 Total judeţ 277 5385 2210 2694 0
202 PH RNP 50 200 125 40 3
203 AJVPS Prahova 78 1375 623 735 0
204 AVPS Câmpina 61 450 35 100 0
205 AVP Căpriorul Timiş 25 160 100 40 0
31 Total judeţ 214 2185 883 915 3
206 SM RNP 195 250 363 183 0
207 AJVPS Satu Mare 168 2015 2495 270 0
208 AVPS Carei 12 130 150 0 0
32 Total judeţ 375 2395 3008 453 0
209 SJ RNP 166 180 375 160 0
210 AJVPS Sălaj 209 695 595 100 0
33 Total judeţ 375 875 970 260 0
211 SB RNP 146 60 55 35 17
212 AJVPS Sibiu 313 272 334 98 17
213 AVPS Jderul Nou Român 23 8 20 5 0
214 AVP Păltiniş 10 30 25 25 0
215 AV Cindrelul Gura Râului 9 20 20 5 0
216 AV Pădurea Neagră 30 20 30 10 0
217 AV Hubertus Slimnic 3 10 50 20 0
218 AVPS Pajura 15 5 10 25 3
34 Total judeţ 549 425 544 223 37
219 SV RNP 144 123 0 30 40
220 AJVPS Suceava 173 2120 0 295 25
221 SV Bucovina Suceava 22 70 0 30 0
222 AVPS Cocorul Bucureşti 10 10 0 0 6
223 ICAS Bucureşti 12 0 0 0 3
224 Facultatea Suceava 11 40 0 5 0
225 LS Câmpulung Moldovenesc 5 3 0 0 0
35 Total judeţ 377 2366 0 360 74
226 TR RNP 20 370 70 100 0
227 AJVPS Teleorman 93 3510 610 1530 0
228 AVPS Lunca Bucureşti 9 740 175 290 0
229 AVPS Unirea Bucureşti 33 575 155 80 0
230 AVPS Diana Bucureşti 7 310 210 240 0
231 AVPS Sitarul Bucureşti 18 900 340 230 0
232 AVPS Vulturul Bucureşti 2 200 30 80 0
233 AVPS Cerbul Bucureşti 60 120 120 50 0
234 AVPS Cocorul Bucureşti 1 100 40 110 0
235 AVPS Dacrom 4 100 330 60 0
236 AVPS Şoimul Zimnicea 0 120 20 30 0
237 AVPS Vedea 45 350 200 30 0
238 AVPS Bradul Bucureşti 1 150 20 25 0
239 AVPS Turris Turnu Măgurele 20 50 150 0 0
240 AVPS Interagro 80 160 400 90 0
36 Total judeţ 393 7755 2870 2945 0
241 TM RNP 422 652 1073 220 0
242 AJVPS Timiş 286 6625 8485 0 0
243 AV Silva Deta 0 40 160 0 0
244 Clubul Vânătorilor Profesionişti din Silvicultură Miercurea-Ciuc 0 100 150 0 0
245 Liceul Silvic Timişoara 6 150 150 0 0
246 AV Sfântul Eustaţiu 10 150 150 0 0
247 AVP Căpriorul Timiş 0 300 150 0 0
37 Total judeţ 724 8017 10318 220 0
248 TL RNP 60 250 80 120 0
249 AJVPS Tulcea 207 1550 3340 795 0
250 AVPS Diana Bucureşti 10 50 120 0 0
251 AVPS Bradul Bucureşti 10 0 60 0 0
252 AVPS Dacia Bucureşti 6 210 130 160 0
253 AVPS Jderul Bucureşti 3 50 20 35 0
254 AVPS Egreta Bucureşti 15 200 30 50 0
255 AVPS Delta Club 5 50 62 0 0
256 AVPS Diana de Calatis 1 100 10 40 0
257 AVPS Bendis Bucureşti 1 100 20 50 0
258 AVPS Mistreţul Bucureşti 0 60 0 40 0
259 AVP Câmpulung 1 50 10 30 0
38 Total judeţ 319 2670 3882 1320 0
260 VS RNP 71 460 55 17 0
261 AJVPS Vaslui 137 5030 649 405 0
262 RNP 1 40 7 15 0
263 AVPS Iaşi 2 100 10 5 0
39 Total judeţ 211 5630 721 442 0
264 VL RNP 107 165 160 55 22
265 AJVPS Vâlcea 151 1460 895 345 10
266 AVPS Artemis Râmnicu Vâlcea 56 110 55 100 4
267 AVPS Pajura Horezu 12 2 0 0 4
40 Total judeţ 326 1737 1110 500 40
268 VN RNP 90 330 150 70 6
269 AJVPS Vrancea 182 3890 280 295 1
270 ICAS - Filiala Vrancea 23 20 0 0 0
41 Total judeţ 295 4240 430 365 7
Total general 16780 134741 69391 29147 535

ANEXA Nr. 2

SITUAŢIA
cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2008-2009
la speciile marmotă, lapin, viezure, vulpe, câine enot, şacal,
jder, dihor, nevăstuică, hermelină şi bizam

Nr. crt. Judeţul Gestionarul fondurilor de vânătoare Cote de recoltă aprobate (bucată), la:
Marmotă Lapin Viezure Vulpe Câine enot Şacal Jder Dihor Nevăstuică Hermelină Bizam
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 AB RNP 0 0 6 167 0 0 8 7 7 0 0
2 AJVPS Alba 0 0 191 1270 0 17 229 131 56 0 10
3 AVPS Transilvania Cluj 0 0 6 25 0 0 16 4 7 0 0
4 AVPS Diana Aiud 0 0 2 30 0 0 2 2 0 0 0
5 ASV Târnavele Blaj 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
6 AVPS Cerbul Carpatin Zlatna 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0
7 AVPS Căprioara Cib 0 0 5 15 0 0 3 2 5 0 0
8 AVPS Mistreţul Cugir 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
9 AVPS Cerbul Câlnic 0 0 1 30 0 0 1 0 1 1 0
1 Total judeţ 0 0 216 1609 0 17 259 146 76 1 10
10 AR RNP 0 0 37 229 0 0 14 60 131 0 20
11 AJVPS Arad 0 0 32 805 0 0 12 214 162 2 46
12 AVPS Diana Turnu 0 0 0 25 0 0 0 2 10 0 10
13 AIVP Hubertus Lipova 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0
14 AVPS Crisius Socodor 0 0 0 35 0 0 0 1 2 0 0
15 AVP Căpriorul Timiş 0 0 0 15 0 0 1 2 2 0 0
16 AVPS Şoimul Bucureşti 0 0 5 15 0 0 0 2 5 0 0
2 Total judeţ 0 0 75 1132 0 0 27 281 312 2 76
17 AG RNP 2 0 12 93 0 0 9 8 6 0 0
18 AJVPS Argeş 0 0 140 615 0 0 6 60 60 0 0
19 AVPS Sitarul Bucureşti 0 0 0 20 0 0 4 5 6 0 0
20 AVPS Diana Piteşti 0 0 1 25 0 0 1 1 2 0 2
21 AVPS Şoimul Bucureşti (G) 0 0 5 15 0 0 0 10 15 0 0
22 AV Hunter Club Piteşti 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
23 AVPS Cerbul Bucureşti 0 0 5 12 0 0 4 0 0 0 0
24 ICAS - Filiala Piteşti 0 0 6 22 0 0 0 0 0 0 0
3 Total judeţ 2 0 169 812 0 0 24 84 89 0 2
25 BC RNP 0 0 15 86 0 0 16 29 10 0 50
26 AJVPS Bacău 0 0 7 200 0 0 6 0 0 0 10
27 SVPS Bacău 0 0 5 42 0 0 2 0 0 0 5
28 AV Diana Oneşti 0 0 2 6 0 0 2 0 0 0 0
4 Total judeţ 0 0 29 334 0 0 26 29 10 0 65
29 BH RNP 0 0 3 236 0 0 0 121 128 0 60
30 AJVPS Bihor 0 0 58 820 0 0 60 170 160 0 190
31 AVPS Gorunul Aleşd 0 0 0 25 0 0 0 5 5 0 30
32 AVPS Ceica 0 0 0 20 0 0 0 5 4 0 0
33 AVPS Beiuş 0 0 10 60 0 0 20 20 10 0 35
34 AVPS Wild Boar Bucureşti 0 0 1 20 0 0 2 2 3 0 0
35 Facultatea Oradea 0 0 0 20 0 0 0 2 5 0 0
5 Total judeţ 0 0 72 1201 0 0 82 325 315 0 315
36 BN RNP 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0 0
37 AJVPS Bistriţa-Năsăud 0 0 29 315 0 0 19 0 0 0 0
38 SV Montana Coşbuc 0 0 6 70 0 0 4 10 0 0 0
39 SC Someşul Rodna 0 0 1 20 0 0 4 2 2 0 0
40 OV Transilvania Bistriţa 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
41 SC Bistriţa-Tihuţa 0 0 1 20 0 0 2 1 0 0 0
42 AV Călimanii Şieu 0 0 1 30 0 0 2 2 0 0 0
43 AV Acvila Teaca 0 0 0 40 0 0 1 1 0 0 0
44 AV Vulpea Herina 0 0 2 60 0 0 2 1 0 0 0
45 AV Ardealul Lechinţa 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0
46 AV Diana Bistriţa 0 0 3 20 0 0 2 0 0 0 0
47 LS Năsăud 0 0 1 20 0 0 3 1 0 0 0
48 ICAS - Filiala Bistriţa 0 0 2 60 0 0 0 0 0 0 0
6 Total judeţ 0 0 48 754 0 0 39 18 2 0 0
49 BV RNP 0 0 1 110 0 0 3 5 5 0 0
50 AJVPS Braşov 0 0 10 335 0 0 5 70 70 0 50
51 AVPS Rupea 0 0 45 190 0 0 30 62 45 0 53
52 AVPS Făgăraş 2 0 21 250 0 0 45 18 18 0 49
53 AVPS Zăganul Braşov 0 0 10 30 0 0 10 7 0 0 0
54 Club Diana Braşov 0 0 5 20 0 0 0 10 7 0 15
55 AVPS Codru Verde 0 0 1 30 0 0 3 5 0 0 5
56 Universitatea Transilvania Braşov 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 10
7 Total judeţ 2 0 93 995 0 0 96 177 145 0 182
57 BR RNP 0 0 0 25 0 7 0 15 10 0 0
58 AJVPS Brăila 0 0 16 155 3 20 0 133 145 0 162
59 AVPS Diana Bucureşti 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
60 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
61 AJVPS Braşov 0 0 5 25 0 0 0 5 5 0 0
62 AVPS Sitarul Bucureşti 0 0 0 5 0 0 0 10 10 0 0
63 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 1 15 0 1 0 1 0 0 10
64 AVPS Şoimul Bucureşti (V) 0 0 0 10 0 3 0 0 0 0 0
8 Total judeţ 0 0 22 325 3 31 0 164 170 0 172
65 BT RNP 0 0 11 190 0 0 0 10 10 0 24
66 AJVPS Botoşani 0 0 39 470 0 0 18 51 110 48 130
67 AVPS Luceafărul Mihai Eminescu 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
68 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 2 15 0 0 0 1 0 0 15
69 AVPS Lunca Bucureşti 0 0 15 1 0 0 8 3 5 0 20
70 AVPS Huntsmanship 0 0 6 25 0 0 0 10 5 0 0
71 AJVPS Suceava 0 0 5 10 0 0 0 5 10 0 30
9 Total judeţ 0 0 78 721 0 0 26 80 140 48 219
72 BZ RNP 0 0 2 90 0 0 0 0 0 0 0
73 AJVPS Buzău 0 0 34 460 0 11 6 47 44 0 5
74 AVPS Diana Bucureşti 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0
75 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
76 AV Căprioara Râmnic 0 0 1 42 0 0 0 2 0 0 0
77 AVPS Bradul Bucureşti 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
78 AVPS Călăuza Bucureşti 0 0 2 25 0 0 0 3 2 0 0
10 Total judeţ 0 0 49 637 0 11 6 52 46 0 5
79 CS RNP 0 0 17 277 0 0 9 5 0 0 0
80 AJVPS Caraş-Severin 0 0 118 800 0 0 306 153 153 0 70
81 ICAS - Filiala Caraş-Severin 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
11 Total judeţ 0 0 135 1093 0 0 315 158 153 0 70
82 CL RNP 0 0 18 103 0 62 0 10 0 0 0
83 AJVPS Călăraşi 0 0 50 180 2 80 0 0 0 0 50
84 AVPS Sitarul Bucureşti 0 0 0 90 0 34 0 21 21 0 0
85 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
86 AVPS Vulturul Bucureşti 0 0 0 20 0 6 0 0 0 0 0
87 AVPS Unirea Bucureşti 0 0 1 5 0 0 0 6 4 0 0
88 AVPS Diana Bucureşti 0 0 0 30 0 15 0 0 0 0 5
89 AVPS Olteniţa 0 0 0 55 0 40 0 0 0 0 65
90 AVPS Bradul Bucureşti 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0
91 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 0 12 0 1 0 1 0 0 0
92 AVPS Bucureşti 0 0 4 12 0 0 0 5 5 0 10
93 ICAS - Filiala Bărăgan 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
12 Total judeţ 0 0 73 542 2 241 0 43 30 0 130
94 CJ RNP 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 0
95 AJVPS Cluj 0 0 178 1590 0 0 105 168 169 0 400
96 AVPS Potaissa Turda 0 0 4 75 0 0 1 0 4 0 0
97 Asociaţia Diana Club Cluj 0 0 1 45 0 0 1 2 0 0 0
98 AV Artemis Cluj 0 0 4 30 0 0 2 4 0 0 0
99 Clubul de Vânătoare Diana Cluj 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
100 AV Someşul Dej 0 0 3 30 0 0 0 0 0 0 0
13 Total judeţ 0 0 190 2150 0 0 109 174 173 0 400
101 CT RNP 0 0 0 33 0 24 0 0 0 0 0
102 AJVPS Constanţa 0 0 0 140 0 51 0 0 0 0 0
103 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 16 0 3 0 0 0 0 0
104 AVPS Egreta Bucureşti 0 0 1 30 0 20 1 0 0 0 20
105 AVPS Căpriorul Timiş 0 0 0 15 0 25 0 0 0 0 10
14 Total judeţ 0 0 1 234 0 123 1 0 0 0 30
106 CV RNP 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 20
107 AJVPS Covasna 0 0 42 400 0 0 65 405 420 125 270
108 AVPS Cerbul Zagon 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
109 AVPS Balvanyos 0 0 0 20 0 0 3 3 0 0 0
110 Club Romsilva 0 0 0 25 0 0 0 10 0 0 0
111 Universitatea Transilvania Braşov 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
15 Total judeţ 0 0 42 568 0 0 68 418 420 125 290
112 DB RNP 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0
113 AJVPS Dâmboviţa 0 0 28 540 0 0 0 52 12 0 8
114 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
115 AVPS Unirea Bucureşti 0 0 3 11 0 0 0 0 10 0 10
116 AVPS Şoimul Dunărean 0 0 0 8 0 0 0 0 5 0 5
117 AVPS Stejarul Bucureşti 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
16 Total judeţ 0 0 31 634 0 0 0 52 27 0 23
118 DJ RNP 0 0 40 144 0 90 0 86 100 0 9
119 AJVPS Dolj 0 0 72 516 0 144 0 85 136 0 0
120 AJVPS Mehedinţi 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
121 AVPS Diana Dolj 0 0 4 17 0 0 0 9 10 0 0
122 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Total judeţ 0 0 116 722 0 234 0 180 246 0 9
123 GL RNP 0 0 6 56 0 4 4 32 26 0 29
124 AJVPS Galaţi 0 0 2 175 0 11 0 0 0 0 160
18 Total judeţ 0 0 8 231 0 15 4 32 26 0 189
125 GR RNP 0 0 4 93 0 29 4 0 36 0 0
126 AJVPS Giurgiu 0 0 0 86 0 13 0 41 34 0 9
127 AVPS Lunca Bucureşti 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
128 AVPS Unirea Bucureşti 0 0 1 5 0 0 0 2 2 0 0
129 AVPS Diana Bucureşti 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 5
130 AVPS Vulturul Bucureşti 0 0 3 10 0 5 0 0 0 0 0
131 AVPS Şoimul Bucureşti (V) 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0
132 AVPS Bradul Bucureşti 0 0 3 10 0 15 0 0 0 0 0
133 AVPS Şoimul Bucureşti (C) 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0
134 AVPS Alcedo Bucureşti 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
19 Total judeţ 0 0 14 330 0 62 4 53 82 0 14
135 GJ RNP 0 0 3 165 0 0 2 0 0 0 0
136 AJVPS Gorj 0 0 0 186 0 0 0 0 0 0 0
20 Total judeţ 0 0 3 351 0 0 2 0 0 0 0
137 HR RNP 0 0 5 77 0 0 5 7 2 3 6
138 AVPS Miercurea-Ciuc 0 0 22 87 0 0 28 30 20 20 0
139 AVPS Gheorgheni 0 0 4 55 0 0 11 4 4 4 20
140 AVPS Topliţa 0 0 6 30 0 0 15 30 30 30 10
141 AVPS Târnava Mare Odorheiu Secuiesc 0 0 28 480 0 0 19 20 16 16 26
142 Clubul Vânătorilor Profesionişti din Silvicultură Miercurea-Ciuc 0 0 2 30 0 0 2 2 0 1 0
143 AVPS Gordon 0 0 10 40 0 0 4 2 0 0 0
144 AVPS Szent Anna 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
145 AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc 0 0 7 24 0 0 6 4 4 6 15
146 AVPS Salon 0 0 3 80 0 0 3 2 0 2 2
21 Total judeţ 0 0 87 913 0 0 93 101 76 82 89
147 HD RNP 0 0 9 240 0 0 0 0 0 0 0
148 AJVPS Hunedoara 0 0 47 795 0 0 4 26 21 0 0
149 AIVPS Şoimul Românesc Rapolt 0 0 3 15 0 0 3 0 0 0 0
150 AIVPS Godeanu Orăştie 0 0 5 20 0 0 0 10 10 0 0
151 AVPS Căpriorul Mărtineşti 0 0 7 13 0 0 1 5 6 0 0
152 AVS Diana Hunedoara 0 0 3 30 0 0 0 10 5 0 0
22 Total judeţ 0 0 74 1113 0 0 8 51 42 0 0
153 IL RNP 0 0 4 85 0 5 0 70 95 0 0
154 AVPS Ialomiţa 0 0 0 96 0 75 0 0 0 0 0
155 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 40 0 2 0 0 0 0 0
156 AVPS Diana Bucureşti 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
157 AVPS Unirea Bucureşti 0 0 2 35 0 0 0 16 10 0 0
158 AVPS Lunca Bucureşti 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0
159 AVPS Vulturul Bucureşti 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
160 AVPS Şoimul Bucureşti 0 0 5 20 0 0 0 5 10 0 0
23 Total judeţ 0 0 11 389 0 82 0 91 115 0 0
161 IS RNP 0 0 1 97 0 0 2 13 13 0 20
162 AVPS Iaşi 0 0 64 760 0 0 26 280 230 50 120
163 AV Zimbrul Iaşi 0 0 15 65 0 0 0 27 14 0 41
164 SV George Topârceanu 0 0 5 17 0 0 1 16 20 0 45
165 RNP 0 0 1 10 0 0 0 0 2 0 0
24 Total judeţ 0 0 86 949 0 0 29 336 279 50 226
166 IF RNP 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
167 AVPS Sitarul Bucureşti 0 0 5 20 0 0 2 6 6 0 5
168 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
169 AVPS Lunca Bucureşti 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0
170 AVPS Stejarul Bucureşti 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 5
171 AVPS Diana Bucureşti 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 5
172 AVPS Vulturul Bucureşti 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
173 AVPS Unirea Bucureşti 0 0 0 7 0 0 0 5 4 0 0
174 AVPS Zimbrul Bucureşti 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
175 AVPS Şoimul Bucureşti (V) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
176 AVPS Şoimul Bucureşti (C) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
177 ICAS Bucureşti 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 10
178 RAPPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 LS Brăneşti 0 0 0 9 0 0 0 5 10 0 5
25 Total judeţ 0 0 5 198 0 0 2 17 21 0 30
180 MM RNP 0 0 8 270 0 0 8 20 9 2 15
181 AJVPS Maramureş 0 0 17 650 0 0 8 11 8 0 10
26 Total judeţ 0 0 25 920 0 0 16 31 17 2 25
182 MH RNP 0 0 15 33 0 7 0 15 4 0 0
183 AJVPS Mehedinţi 0 0 0 480 0 160 0 0 0 0 0
184 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0
27 Total judeţ 0 0 16 528 0 167 0 15 4 0 0
185 MS RNP 0 0 3 468 0 0 8 1 0 0 32
186 AJVPS Mureş 0 0 43 1505 0 0 38 210 180 160 575
187 AVPS Sighişoara 0 0 3 120 0 0 2 4 0 0 0
188 AVPS Cerbul Bucureşti 0 0 2 55 0 0 3 4 0 0 1
189 AV Darul Călimanilor Reghin 0 0 4 35 0 0 3 2 2 2 5
190 Colegiul Silvic Gurghiu 0 0 2 25 0 0 4 2 2 2 2
191 AV Hermina Reghin 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
28 Total judeţ 0 0 57 2268 0 0 58 223 184 164 615
192 NT RNP 0 0 15 185 0 0 23 18 0 0 0
193 AJVPS Neamţ 0 0 30 110 0 0 31 40 32 29 23
194 AVPS Roman 0 0 26 153 0 0 0 54 52 36 33
195 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 1 15 0 0 1 0 0 0 0
196 AVPS Zimbru Târgu-Neamţ 0 0 9 26 0 0 6 13 7 14 7
197 AVPS Şoimul Tazlău 0 0 5 10 0 0 5 5 10 5 0
29 Total judeţ 0 0 86 499 0 0 66 130 101 84 63
198 OT RNP 0 0 34 84 0 0 0 26 53 0 0
199 AJVPS Olt 0 0 39 522 0 61 9 42 56 0 65
200 AVPS Diana Bucureşti 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
201 AVPS Vulturul Bucureşti 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
30 Total judeţ 0 0 73 666 0 61 9 68 109 0 65
202 PH RNP 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0
203 AJVPS Prahova 0 0 4 214 0 0 7 18 13 0 15
204 AVPS Câmpina 0 0 0 110 0 0 4 2 2 0 0
205 AVP Căpriorul Timiş 0 0 2 15 0 0 2 0 2 0 10
31 Total judeţ 0 0 6 393 0 0 13 20 17 0 25
206 SM RNP 0 0 8 300 0 0 40 10 30 0 30
207 AJVPS Satu Mare 0 0 0 960 0 0 0 60 70 0 0
208 AVPS Carei 0 0 0 20 0 0 1 1 3 0 5
32 Total judeţ 0 0 8 1280 0 0 41 71 103 0 35
209 SJ RNP 0 0 10 120 0 0 7 11 14 0 0
210 AJVPS Sălaj 0 0 120 535 0 0 49 230 215 0 65
33 Total judeţ 0 0 130 655 0 0 56 241 229 0 65
211 SB RNP 3 0 35 241 0 0 13 50 35 0 25
212 AJVPS Sibiu 0 0 68 626 0 0 54 60 46 27 188
213 AVPS Jderul Nou Român 0 0 4 23 0 0 4 1 1 1 5
214 AVP Păltiniş 0 0 4 30 0 0 3 5 0 0 0
215 AV Cindrelul Gura Râului 0 0 6 30 0 0 2 2 2 1 0
216 AV Pădurea Neagră 0 0 4 50 0 0 1 5 5 0 5
217 AV Hubertus Slimnic 0 0 2 35 0 0 2 0 0 0 0
218 AVPS Pajura 0 0 3 20 0 0 5 0 0 0 20
34 Total judeţ 3 0 126 1055 0 0 84 123 89 29 243
219 SV RNP 0 0 8 580 0 0 3 2 0 0 0
220 AJVPS Suceava 0 0 58 1037 0 0 23 61 19 10 75
221 SV Bucovina Suceava 0 0 10 40 0 0 0 10 10 10 10
222 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 1 15 0 0 2 0 0 0 1
223 ICAS Bucureşti 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
224 Facultatea Suceava 0 0 3 20 0 0 0 0 0 0 0
225 LS Câmpulung Moldovenesc 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
35 Total judeţ 0 0 80 1706 0 0 28 73 29 20 86
226 TR RNP 0 0 0 20 0 8 0 4 4 0 0
227 AJVPS Teleorman 0 0 54 203 0 31 6 0 0 0 110
228 AVPS Lunca Bucureşti 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0
229 AVPS Unirea Bucureşti 0 0 0 53 0 0 0 10 14 0 0
230 AVPS Diana Bucureşti 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5
231 AVPS Sitarul Bucureşti 0 0 0 40 0 8 2 7 16 0 0
232 AVPS Vulturul Bucureşti 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
233 AVPS Cerbul Bucureşti 0 0 5 35 0 0 2 8 5 0 0
234 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 1 15 0 0 0 1 0 0 1
235 AVPS Dacrom 0 0 1 12 0 0 1 1 2 0 0
236 AVPS Şoimul Zimnicea 0 0 1 10 0 0 0 2 2 0 10
237 AVPS Vedea 0 0 20 30 0 0 0 20 30 0 0
238 AVPS Bradul Bucureşti 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
239 AVPS Turris Turnu Măgurele 0 0 10 3 0 2 1 4 4 0 2
240 AVPS Interagro 0 0 5 40 0 60 0 15 15 0 5
36 Total judeţ 0 0 97 559 0 109 12 72 92 0 133
241 TM RNP 0 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0
242 AJVPS Timiş 0 0 29 1493 0 0 16 59 120 0 240
243 AV Silva Deta 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
244 Clubul Vânătorilor Profesionişti din Silvicultură Miercurea-Ciuc 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
245 Liceul Silvic Timişoara 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 10
246 AV Sfântul Eustaţiu 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
247 AVP Căpriorul Timiş 0 0 0 15 0 0 0 5 5 0 10
37 Total judeţ 0 0 31 1763 0 0 16 64 125 0 260
248 TL RNP 0 0 3 131 0 98 3 5 7 0 0
249 AJVPS Tulcea 0 0 0 382 59 459 0 0 0 0 0
250 AVPS Diana Bucureşti 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 10
251 AVPS Bradul Bucureşti 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
252 AVPS Dacia Bucureşti 0 0 1 12 3 5 1 2 2 0 10
253 AVPS Jderul Bucureşti 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
254 AVPS Egreta Bucureşti 0 0 2 20 0 15 1 1 3 0 0
255 AVPS Delta Club 0 0 0 7 20 0 0 0 0 0 20
256 AVPS Diana de Calatis 0 0 2 20 0 6 0 2 0 0 0
257 AVPS Bendis Bucureşti 0 0 5 15 0 15 0 5 5 0 0
258 AVPS Mistreţul Bucureşti 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 0
259 AVP Câmpulung 0 0 0 6 1 2 0 2 2 0 0
38 Total judeţ 0 0 13 635 85 605 5 22 24 0 50
260 VS RNP 0 0 10 176 0 0 2 15 7 0 10
261 AJVPS Vaslui 0 0 23 410 0 50 0 40 13 0 855
262 RNP 0 0 1 9 0 0 0 3 3 0 0
263 AVPS Iaşi 0 0 3 25 0 0 0 10 10 0 0
39 Total judeţ 0 0 37 620 0 50 2 68 33 0 865
264 VL RNP 0 0 25 178 0 0 25 2 0 0 4
265 AJVPS Vâlcea 0 0 30 403 0 3 19 20 6 0 8
266 AVPS Artemis Râmnicu Vâlcea 0 0 4 55 0 0 4 0 0 0 5
267 AVPS Pajura Horezu 0 0 2 20 0 0 4 2 0 0 0
40 Total judeţ 0 0 61 656 0 3 52 24 6 0 17
268 VN RNP 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 3
269 AJVPS Vrancea 0 0 22 70 0 0 19 35 20 0 10
270 ICAS - Filiala Vrancea 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
41 Total judeţ 0 0 22 224 0 0 19 35 20 0 13
Total general: 7 0 2595 33364 90 1811 1697 4342 4177 607 5106

ANEXA Nr. 3

SITUAŢIA
cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2008-2009 la
speciile: porumbel gulerat, porumbel de scorbură, turturică,
guguştiuc, prepeliţă, ciocârlie decâmp, graur, sturz de vâsc, sturz
cântător, sturzul viilor, stăncuţă, gâscă de vară

Nr. crt. Fondul de vânătoare Cote de recoltă aprobate (bucată) la:
Judeţul Denumirea Porumbel gulerat Porumbel de scorbură Turturică Guguştiuc Prepeliţă Ciocârlie de câmp Graur Sturz de vâsc Sturz cântător Sturzul viilor Stăncuţă Gâscă de vară
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AB RNP 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 5 0
2 AJVPS Alba 3700 1050 790 510 1080 8200 220 0 1700 3250 340 0
3 AVPS Transilvania Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AVPS Diana Aiud 10 0 10 10 0 0 100 0 0 0 10 5
5 ASV Târnavele Blaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AVPS Cerbul Carpatin Zlatna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AVPS Căprioara Cib 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AVPS Mistreţul Cugir 300 0 0 200 100 1000 300 200 200 200 0 0
9 AVPS Cerbul Câlnic 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Total judeţ 4022 1050 800 720 1180 9200 685 200 1900 3450 355 5
10 AR RNP 0 0 0 50 480 0 0 0 0 340 0 5
11 AJVPS Arad 55 0 35 1980 1975 570 320 230 0 630 0 65
12 AVPS Diana Turnu 0 0 100 150 150 0 50 0 0 25 0 20
13 AIVP Hubertus Lipova 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2
14 AVPS Crisius Socodor 10 0 0 20 50 0 0 0 35 0 0
15 AVP Căpriorul Timiş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 AVPS Şoimul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Total judeţ 65 0 135 2210 2655 570 370 230 0 1030 0 92
17 AG RNP 30 0 30 30 500 150 30 0 0 30 0 30
18 AJVPS Argeş 1035 0 1065 2450 1775 3700 1100 440 0 700 0 60
19 AVPS Sitarul Bucureşti 30 0 0 200 150 400 40 0 0 40 0 0
20 AVPS Diana Piteşti 20 0 15 100 200 0 150 0 50 50 0 50
21 AVPS Şoimul Bucureşti (G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 AV Hunter Club Piteşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 AVPS Cerbul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ICAS - Filiala Piteşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Total judeţ 1115 0 1110 2780 2625 4250 1320 440 50 820 0 140
25 BC RNP 35 0 0 70 50 0 100 0 0 100 0 0
26 AJVPS Bacău 100 100 320 480 170 200 50 0 0 20 0 5
27 SVPS Bacău 70 0 20 70 10 0 80 0 0 0 0 10
28 AV Diana Oneşti 15 25 20 5 10 0 10 0 0 0 0 0
4 Total judeţ 220 125 360 625 240 200 240 0 0 120 0 15
29 BH RNP 265 300 1370 1470 3350 3500 1650 0 0 0 0 65
30 AJVPS Bihor 420 0 870 3150 6450 5610 800 0 50 0 0 500
31 AVPS Gorunul Aleşd 20 0 50 50 100 100 30 0 0 0 0 10
32 AVPS Ceica 0 0 30 70 75 0 50 0 0 0 0 0
33 AVPS Beiuş 150 0 80 150 400 200 300 0 0 0 0 40
34 AVPS Wild Boar Bucureşti 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
35 Facultatea Oradea 5 0 10 10 25 0 0 0 0 0 0 5
5 Total judeţ 860 300 2410 4900 10410 9410 2830 0 50 0 0 620
36 BN RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 AJVPS Bistriţa-Năsăud 270 0 0 0 120 400 480 0 0 650 0 0
38 SV Montana Coşbuc 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
39 SC Someşul Rodna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 OV T ransilvania Bistriţa 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0
41 SC Bistriţa-Tihuţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 AV Călimanii Şieu 20 0 0 0 0 0 10 0 0 40 0 0
43 AV Acvila Teaca 5 0 0 0 0 0 10 0 0 5 0 0
44 AV Vulpea Herina 15 0 0 0 0 35 0 0 20 0 0
45 AV Ardealul Lechinţa 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0
46 AV Diana Bistriţa 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 0 0
47 LS Năsăud 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ICAS - Filiala Bistriţa 25 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0
6 Total judeţ 355 0 0 0 120 400 620 0 0 775 0 0
49 BV RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 AJVPS Braşov 500 0 0 200 400 0 100 50 0 0 0 10
51 AVPS Rupea 90 0 85 75 0 0 65 0 0 0 0 0
52 AVPS Făgăraş 63 0 0 63 63 150 90 90 0 0 450 0
53 AVPS Zăganul Braşov 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Club Diana Braşov 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
55 AVPS Codru Verde 0 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0
56 Universitatea Transilvania Braşov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Total judeţ 673 0 85 373 473 150 280 140 0 0 450 10
57 BR RNP 250 0 450 180 1350 6250 200 0 0 0 0 130
58 AJVPS Brăila 2220 0 3180 1840 4850 25000 1370 0 0 910 0 690
59 AVPS Diana Bucureşti 0 0 50 750 1600 4800 150 0 0 0 0 60
60 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 50 100 0 0 0 0 0 0 0
61 AJVPS Braşov 100 10 0 10 200 100 50 0 0 10 5 25
62 AVPS Sitarul Bucureşti 50 0 0 50 50 0 0 0 0 10 0 100
63 AVPS Cocorul Bucureşti 100 0 0 100 50 100 20 50 0 0 0 30
64 AVPS Şoimul Bucureşti (V) 50 0 100 100 100 200 0 0 0 0 0 100
8 Total judeţ 2770 10 3780 3080 8300 36450 1790 50 0 930 5 1135
65 BT RNP 35 0 5 80 220 0 145 20 0 0 0 35
66 AJVPS Botoşani 130 0 255 975 2400 3000 1200 300 0 0 0 410
67 AVPS Luceafărul Mihai Eminescu 15 0 20 30 50 0 100 20 0 0 0 30
68 AVPS Cocorul Bucureşti 20 0 20 20 0 0 20 10 0 0 0 0
69 AVPS Lunca Bucureşti 5 0 20 100 150 0 100 0 0 0 0 30
70 AVPS Huntsmanship 30 0 30 50 50 0 100 50 0 0 30 200
71 AJVPS Suceava 20 0 40 40 50 500 0 50 0 0 0 0
9 Total judeţ 255 0 390 1295 2920 3500 1665 450 0 0 30 705
72 BZ RNP 60 0 80 80 300 2000 0 0 0 60 0 30
73 AJVPS Buzău 32 22 1410 3940 10050 26500 0 450 0 790 0 255
74 AVPS Diana Bucureşti 0 0 10 100 100 500 100 0 0 0 0 10
75 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 50 200 0 0 0 0 0 0 0
76 AV Căprioara Râmnic 80 0 50 300 30 250 150 0 30 60 0 0
77 AVPS Bradul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 AVPS Călăuza Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Total judeţ 172 22 1550 4470 10680 29250 250 450 30 910 0 295
79 CS RNP 105 0 70 0 2700 3325 500 0 0 2900 0 250
80 AJVPS Caraş-Severin 650 0 820 1070 840 1800 1450 0 0 0 0 0
81 ICAS - Filiala Caraş-Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Total judeţ 755 0 890 1070 3540 5125 1950 0 0 2900 0 250
82 CL RNP 350 0 300 250 8000 5500 200 0 0 0 0 220
83 AJVPS Călăraşi 960 0 650 1400 2750 10000 0 0 0 0 0 380
84 AVPS Sitarul Bucureşti 60 0 20 1600 3000 7500 240 0 0 240 0 0
85 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 300 600 1200 0 0 0 0 0 60
86 AVPS Vulturul Bucureşti 70 0 100 250 600 500 0 0 0 300 0 0
87 AVPS Unirea Bucureşti 15 0 10 70 300 500 20 0 0 0 0 0
88 AVPS Diana Bucureşti 330 0 50 1100 3000 5000 125 0 0 0 0 50
89 AVPS Olteniţa 250 250 250 500 850 6000 300 0 0 250 0 125
90 AVPS Bradul Bucureşti 15 0 30 100 150 1500 50 0 0 30 0 20
91 AVPS Cocorul Bucureşti 15 0 10 50 500 1000 50 0 0 0 0 0
92 AVPS Bucureşti 20 0 10 50 700 750 10 0 0 0 0 5
93 ICAS - Filiala Bărăgan 50 0 0 50 100 1000 0 0 0 0 0 0
12 Total judeţ 2135 250 1430 5720 20550 40450 995 0 0 820 0 860
94 CJ RNP 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 AJVPS Cluj 455 0 580 870 280 14600 3120 0 0 1940 180 160
96 AVPS Potaissa Turda 65 0 5 55 60 200 210 80 0 80 0 5
97 Asociaţia Diana Club Cluj 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
98 AV Artemis Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Clubul de Vânătoare Diana Cluj 15 0 15 20 10 0 30 0 0 0 0 0
100 AV Someşul Dej 15 0 0 10 0 0 50 0 0 0 0 0
13 Total judeţ 750 0 600 955 400 14800 3410 80 0 2020 180 165
101 CT RNP 0 0 200 0 400 1200 0 0 0 200 0 100
102 AJVPS Constanţa 280 0 310 1000 960 19700 1100 0 0 340 0 1250
103 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 70 40 0 0 0 0 0 0 0
104 AVPS Egreta Bucureşti 50 0 50 100 600 1500 100 0 0 1000 0 50
105 AVPS Căpriorul Timiş 10 0 0 0 20 0 25 0 0 20 0 20
14 Total judeţ 340 0 560 1170 2020 22400 1225 0 0 1560 0 1420
106 CV RNP 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 AJVPS Covasna 1105 0 25 1100 0 0 700 0 0 0 0 70
108 AVPS Cerbul Zagon 10 0 5 5 0 0 0 5 0 0 5 0
109 AVPS Balvanyos 10 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
110 Club Romsilva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Universitatea Transilvania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Total judeţ 1145 0 35 1105 0 0 700 10 0 0 5 70
112 DB RNP 110 0 80 60 150 0 190 80 0 0 0 0
113 AJVPS Dâmboviţa 475 0 360 4730 1530 0 0 1810 0 0 0 0
114 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 AVPS Unirea Bucureşti 20 0 20 180 160 0 100 0 0 0 0 0
116 AVPS Şoimul Dunărean 20 0 0 50 100 0 20 0 0 0 0 0
117 AVPS Stejarul Bucureşti 10 0 0 10 10 0 20 0 0 0 0 0
16 Total judeţ 635 0 460 5030 1950 0 330 1890 0 0 0 0
118 DJ RNP 350 0 1220 580 1990 1700 1220 0 0 820 1060 260
119 AJVPS Dolj 150 0 300 620 1460 2000 60 0 0 260 0 170
120 AJVPS Mehedinţi 0 60 0 300 1200 600 600 0 0 0 0 0
121 AVPS Diana Dolj 0 20 0 190 150 100 150 0 0 130 0 0
122 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Total judeţ 500 80 1520 1690 4800 4400 2030 0 0 1210 1060 430
123 GL RNP 180 0 470 410 140 0 480 0 0 200 0 70
124 AJVPS Galaţi 465 0 330 4845 530 0 575 0 0 0 0 420
18 Total judeţ 645 0 800 5255 670 0 1055 0 0 200 0 490
125 GR RNP 30 0 30 0 450 1500 0 0 0 0 0 0
126 AJVPS Giurgiu 0 0 0 2800 880 0 1000 0 0 0 0 570
127 AVPS Lunca Bucureşti 60 0 0 1550 960 3200 0 0 0 0 0 40
128 AVPS Unirea Bucureşti 10 0 0 200 70 0 40 0 0 0 0 0
129 AVPS Diana Bucureşti 0 0 0 800 800 1500 100 0 0 0 0 20
130 AVPS Vulturul Bucureşti 20 0 0 50 500 400 20 0 0 100 0 0
131 AVPS Şoimul Bucureşti (V) 20 0 30 100 100 0 0 0 0 0 0 0
132 AVPS Bradul Bucureşti 0 0 0 100 100 300 0 0 0 0 0 0
133 AVPS Şoimul Bucureşti (C) 20 0 50 50 200 0 20 50 0 50 0 0
134 AVPS Alcedo Bucureşti 0 0 0 100 50 0 0 0 0 0 0 0
19 Total judeţ 160 0 110 5750 4110 6900 1180 50 0 150 0 630
135 GJ RNP 0 0 0 0 0 0 500 600 0 600 60 0
136 AJVPS Gorj 50 0 0 45 50 0 0 190 0 0 0 5
20 Total judeţ 50 0 0 45 50 0 500 790 0 600 60 5
137 HR RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 AVPS Miercurea-Ciuc 66 0 62 40 62 0 0 0 0 0 0 0
139 AVPS Gheorgheni 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
140 AVPS Topliţa 0 15 25 5 20 0 40 0 0 20 25 0
141 AVPS Târnava Mare Odorheiu Secuiesc 60 0 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Clubul Vânătorilor Profesionişti din Silvicultură Miercurea-Ciuc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 AVPS Gordon 20 0 0 0 30 0 100 0 0 0 0
144 AVPS Szent Anna 10 0 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0
145 AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc 10 0 0 4 12 0 60 30 0 30 45 10
146 AVPS Salon 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
21 Total judeţ 184 15 121 72 136 0 100 130 0 50 70 14
147 HD RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 AJVPS Hunedoara 60 0 10 10 150 0 190 90 0 0 0 0
149 AIVPS Şoimul Românesc Rapolt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 AIVPS Godeanu Orăştie 10 0 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0
151 AVPS Căpriorul Mărtineşti 20 0 10 30 7 0 7 0 0 0 0
152 AVS Diana Hunedoara 20 0 30 100 20 0 20 80 0 0 0 0
22 Total judeţ 110 0 60 150 197 0 210 177 0 0 0 0
153 IL RNP 900 150 1050 600 2500 6000 450 0 0 300 0 20
154 AVPS Ialomiţa 1780 0 840 2050 4950 8900 120 0 0 250 0 260
155 AVPS Acvila Bucureşti 100 0 0 470 200 0 0 0 0 0 0 0
156 AVPS Diana Bucureşti 30 0 100 700 1000 4100 150 0 0 0 0 30
157 AVPS Unirea Bucureşti 30 0 0 190 700 1200 0 0 0 0 0 20
158 AVPS Lunca Bucureşti 0 0 0 350 600 1800 0 0 0 0 0 50
159 AVPS V ulturul Bucureşti 0 0 0 400 440 600 0 0 0 300 0 0
160 AVPS Şoimul Bucureşti 0 0 100 200 200 1000 0 0 0 0 0 20
23 Total judeţ 2840 150 2090 4960 10590 23600 720 0 0 850 0 400
161 IS RNP 40 0 0 140 2000 4500 250 80 0 0 0 0
162 AVPS Iaşi 80 0 70 640 180 0 260 0 0 0 0 135
163 AV Zimbrul Iaşi 40 0 15 40 15 0 40 0 0 0 0 5
164 SV George Topârceanu 20 20 40 80 200 200 200 40 0 0 0 90
165 RNP 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
24 Total judeţ 180 20 125 900 2405 4700 750 120 0 0 0 230
166 IF RNP 0 0 0 30 60 600 0 0 0 0 0 0
167 AVPS Sitarul Bucureşti 45 0 0 350 150 0 35 0 0 20 0 0
168 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 300 100 0 0 0 0 0 0 0
169 AVPS Lunca Bucureşti 0 0 50 2450 500 2000 0 0 0 0 0 0
170 AVPS Stejarul Bucureşti 10 0 5 5 10 0 10 0 0 0 0 0
171 AVPS Diana Bucureşti 0 0 0 1400 200 1500 100 0 0 0 0 20
172 AVPS V ulturul Bucureşti 0 0 0 300 300 300 0 0 0 100 0 0
173 AVPS Unirea Bucureşti 10 0 10 200 50 0 50 0 0 0 0 0
174 AVPS Zimbrul Bucureşti 0 0 0 50 150 500 0 0 0 0 0 0
175 AVPS Şoimul Bucureşti (V) 0 0 50 100 100 0 0 0 0 0 0 0
176 AVPS Şoimul Bucureşti (C) 50 0 100 150 100 200 0 0 0 0 0 0
177 ICAS Bucureşti 20 0 50 20 20 0 0 0 0 0 0 0
178 RAPPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 LS Brăneşti 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0
25 Total judeţ 135 0 265 5375 1760 5100 195 0 0 120 0 20
180 MM RNP 100 0 0 50 100 0 0 0 0 0 0 30
181 AJVPS Maramureş 130 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 5
26 Total judeţ 230 0 0 50 200 0 0 0 0 0 0 35
182 MH RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 AJVPS Mehedinţi 465 0 330 2700 4200 1200 7850 680 0 0 0 0
184 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Total judeţ 465 0 330 2700 4200 1200 7850 680 0 0 0 0
185 MS RNP 30 0 30 0 720 1500 300 1400 0 0 0 8
186 AJVPS Mureş 620 0 0 420 1345 0 590 140 0 0 870 46
187 AVPS Sighişoara 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0
188 AVPS Cerbul Bucureşti 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0
189 AV Darul Călimanilor Reghin 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
190 Colegiul Silvic Gurghiu 5 5 5 5 0 0 10 10 0 0 10 0
191 AV Hermina Reghin 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
28 Total judeţ 655 5 35 430 2125 1500 1010 1610 0 0 880 54
192 NT RNP 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 AJVPS Neamţ 210 0 150 305 150 730 225 0 0 0 0 0
194 AVPS Roman 540 0 600 1550 1100 1250 1700 0 1500 0 0 80
195 AVPS Cocorul Bucureşti 80 0 85 135 80 300 120 115 0 0 0 0
196 AVPS Zimbru Târgu-Neamţ 15 0 5 15 0 0 30 0 0 0 0 0
197 AVPS Şoimul Tazlău 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
29 Total judeţ 905 0 840 2005 1330 2280 2075 115 1510 0 0 80
198 OT RNP 20 0 50 180 1050 0 180 0 0 250 0 120
199 AJVPS Olt 50 0 350 2795 4835 7550 1075 0 0 1825 0 0
200 AVPS Diana Bucureşti 100 0 100 700 600 3200 100 0 0 0 0 0
201 AVPS Vulturul Bucureşti 20 0 20 200 300 0 0 100 0 0 0 0
30 Total judeţ 190 0 520 3875 6785 10750 1355 100 0 2075 0 120
202 PH RNP 30 0 30 20 350 1800 40 0 0 0 0 0
203 AJVPS Prahova 340 0 1610 3715 1670 5750 400 0 0 0 0 275
204 AVPS Câmpina 0 0 0 2500 1000 0 0 0 0 100 0 0
205 AVP Căpriorul Timiş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
31 Total judeţ 370 0 1640 6235 3020 7550 440 0 0 100 0 285
206 SM RNP 170 20 200 290 925 0 560 0 0 700 0 80
207 AJVPS Satu Mare 80 0 0 200 420 400 200 0 0 400 0 90
208 AVPS Carei 10 0 10 10 150 200 20 0 0 40 0 0
32 Total judeţ 260 20 210 500 1495 600 780 0 0 1 1400 170
209 SJ RNP 0 0 0 0 350 0 170 0 0 220 0 20
210 AJVPS Sălaj 370 0 230 230 200 0 850 0 0 1090 0 20
33 Total judeţ 370 0 230 230 550 0 1020 0 0 1310 0 40
211 SB RNP 0 40 30 60 50 0 190 50 0 0 290 0
212 AJVPS Sibiu 325 0 85 195 270 0 445 120 0 0 905 20
213 AVPS Jderul Nou Român 2 20 2 2 3 0 3 1 0 0 0 4
214 AVP Păltiniş 0 15 0 10 0 0 20 0 0 0 0 10
215 AV Cindrelul Gura Râului 25 0 5 20 10 0 100 50 0 0 100 0
216 AV Pădurea Neagră 10 0 0 0 40 0 30 40 0 0 100 15
217 AV Hubertus Slimnic 0 20 0 0 10 0 0 130 0 0 0 0
218 AVPS Pajura 0 6 0 5 0 0 10 5 0 0 30 10
34 Total judeţ 362 101 122 292 383 0 798 396 0 0 1425 59
219 SV RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 AJVPS Suceava 1195 0 275 545 435 0 1510 755 0 0 52 25
221 SV Bucovina Suceava 50 0 40 0 50 0 0 10 0 0 20 0
222 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
223 ICAS Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Facultatea Suceava 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5
225 LS Câmpulung Moldovenesc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Total judeţ 1255 0 315 545 495 0 1510 785 0 0 72 30
226 TR RNP 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
227 AJVPS Teleorman 350 0 320 2450 2800 8700 1400 0 0 1700 0 140
228 AVPS Lunca Bucureşti 0 0 0 670 810 2100 0 0 0 0 0 20
229 AVPS Unirea Bucureşti 55 0 20 280 250 500 0 0 0 0 0 0
230 AVPS Diana Bucureşti 40 0 40 700 300 1500 0 0 0 0 0 0
231 AVPS Sitarul Bucureşti 30 0 0 225 475 1400 40 0 0 80 0 0
232 AVPS Vulturul Bucureşti 0 0 0 100 300 400 0 0 0 100 0 0
233 AVPS Cerbul Bucureşti 30 0 20 50 120 0 50 0 0 0 0 0
234 AVPS Cocorul Bucureşti 10 0 0 100 200 500 0 0 0 10 0 4
235 AVPS Dacrom 50 0 30 50 150 100 100 0 0 100 0 10
236 AVPS Şoimul Zimnicea 0 0 0 80 80 80 80 0 0 0 0 60
237 AVPS Vedea 50 10 50 100 300 0 100 0 0 50 0 50
238 AVPS Bradul Bucureşti 0 0 20 50 400 1000 50 0 0 0 0 0
239 AVPS Turris Turnu Măgurele 10 0 0 10 10 0 20 0 0 0 0 0
240 AVPS Interagro 70 0 90 200 300 0 400 0 0 0 0 70
36 Total judeţ 695 10 590 5065 6615 16280 2240 0 0 2040 0 354
241 TM RNP 0 0 180 530 1320 550 150 0 0 2600 0 9
242 AJVPS Timiş 515 0 2765 4875 5265 1300 620 0 0 1460 0 80
243 AV Silva Deta 0 0 0 70 120 0 0 0 0 0 0 0
244 Clubul Vânătorilor Profesionişti din Silvicultură Miercurea-Ciuc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Liceul Silvic Timişoara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 AV Sfântul Eustaţiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 AVP Căpriorul Timiş 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0
37 Total judeţ 515 0 2945 5625 6855 1850 770 0 0 4060 0 89
248 TL RNP 100 0 0 150 300 0 150 0 0 0 0 150
249 AJVPS Tulcea 6800 0 2700 4650 10500 12600 5150 0 0 2950 0 4900
250 AVPS Diana Bucureşti 50 0 0 100 100 500 0 0 0 0 0 200
251 AVPS Bradul Bucureşti 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
252 AVPS Dacia Bucureşti 500 0 40 100 800 2000 500 400 400 600 0 500
253 AVPS Jderul Bucureşti 150 0 50 150 500 500 100 0 0 0 0 150
254 AVPS Egreta Bucureşti 80 0 80 240 600 1000 400 0 0 1000 0 50
255 AVPS Delta Club 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 100
256 AVPS Diana de Calatis 110 0 0 100 360 500 100 0 0 0 0 70
257 AVPS Bendis Bucureşti 0 0 50 100 200 200 100 0 0 500 0 50
258 AVPS Mistreţul Bucureşti 0 0 50 50 200 0 0 0 0 0 0 0
259 AVP Câmpulung 100 0 50 150 400 300 150 0 0 0 0 50
38 Total judeţ 7990 0 3020 5790 13960 17600 6680 400 400 5050 0 6370
260 VS RNP 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
261 AJVPS Vaslui 183 0 315 900 745 0 1480 0 0 0 0 120
262 RNP 10 0 30 30 0 0 20 0 0 0 0 0
263 AVPS Iaşi 10 0 10 20 5 0 10 0 0 0 0 5
39 Total judeţ 203 0 355 950 850 0 1510 0 0 0 0 125
264 VL RNP 0 0 20 0 20 0 50 50 0 0 0 0
265 AJVPS Vâlcea 100 0 0 400 160 0 390 360 0 0 0 170
266 AVPS Artemis Râmnicu Vâlcea 40 0 0 50 100 0 50 150 0 0 0 75
267 AVPS Pajura Horezu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Total judeţ 140 0 20 450 280 0 490 560 0 0 0 245
268 VN RNP 0 0 150 300 150 150 350 0 0 200 0 0
269 AJVPS Vrancea 410 0 1420 1660 320 0 420 30 0 0 45 340
270 ICAS - Filiala Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Total judeţ 410 0 1570 1960 470 150 770 30 0 200 45 340
Total general 36086 2158 32428 96402 142394 280615 54698 9883 3940 34490 4637 16397

ANEXA Nr. 4

SITUAŢIA
cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2008-2009
la speciile gârliţă mare, raţă mare, raţă mică, raţă fluierătoare,
raţă cu cap castaniu, raţă moţată, raţă pestriţă, raţă sunătoare,
raţă lingurar, raţă suliţar, raţă cârâitoare, raţă cu cap negru

Nr. crt. Fondul de vânătoare Cote de recoltă aprobată (bucată) la:
Judeţul Denumirea Gârliţă mare Raţă mare Raţă mică Raţă fluie- rătoare Raţă cu cap castaniu Raţă moţată Raţă pestriţă Raţă sunătoare Raţă lingurar Raţă suliţar Raţă cârâitoare Raţă cu cap negru
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AB RNP 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AJVPS Alba 85 1.895 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AVPS Transilvania Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AVPS Diana Aiud 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ASV Târnavele Blaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AVPS Cerbul Carpatin Zlatna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AVPS Căprioara Cib 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AVPS Mistreţul Cugir 0 100 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0
9 AVPS Cerbul Câlnic 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Total judeţ 85 2.205 565 0 50 0 0 0 0 0 0 0
10 AR RNP 20 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AJVPS Arad 10 2.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AVPS Diana Turnu 0 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 AIVP Hubertus Lipova 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AVPS Crisius Socodor 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 AVP Căpriorul Timiş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 AVPS Şoimul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Total judeţ 30 2.915 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 AG RNP 30 150 150 60 0 0 0 0 0 0 90 0
18 AJVPS Argeş 0 870 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 AVPS Sitarul Bucureşti 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 AVPS Diana Piteşti 50 15 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 AVPS Şoimul Bucureşti (G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 AV Hunter Club Piteşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 AVPS Cerbul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ICAS - Filiala Piteşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Total judeţ 130 1.135 935 60 0 0 0 0 0 0 90 0
25 BC RNP 0 50 35 0 0 0 0 0 0 0 25 0
26 AJVPS Bacău 10 780 190 0 0 0 0 0 0 0 180 0
27 SVPS Bacău 5 200 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 AV Diana Oneşti 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Total judeţ 15 1.040 260 0 0 0 0 0 0 0 205 0
29 BH RNP 0 940 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 AJVPS Bihor 75 5790 180 0 110 0 0 0 0 0 0 0
31 AVPS Gorunul Aleşd 10 150 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 AVPS Ceica 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 AVPS Beiuş 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 AVPS Wild Boar Bucureşti 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Facultatea Oradea 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Total judeţ 85 7.105 450 0 110 0 0 0 0 0 0 0
36 BN RNP 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 AJVPS Bistriţa-Năsăud 40 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SV Montana Coşbuc 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SC Someşul Rodna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 OV Transilvania Bistriţa 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 SC Bistriţa - Tihuţa 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 AV Călimanii Şieu 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 AV Acvila Teaca 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 AV Vulpea Herina 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 AV Ardealul Lechinţa 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 AV Diana Bistriţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 LS Năsăud 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ICAS - Filiala Bistriţa 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Total judeţ 40 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 BV RNP 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 AJVPS Braşov 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 AVPS Rupea 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 AVPS Făgăraş 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 AVPS Zăganul Braşov 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Club Diana Braşov 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 AVPS Codru Verde 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Universitatea Transilvania Braşov 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Total judeţ 0 1.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 BR RNP 775 500 925 300 200 0 0 0 100 100 550 0
58 AJVPS Brăila 3.730 2.585 1.750 255 255 255 0 255 255 245 245 245
59 AVPS Diana Bucureşti 720 220 220 0 20 0 0 0 0 0 0 0
60 AVPS Acvila Bucureşti 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 AJVPS Braşov 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 AVPS Sitarul Bucureşti 100 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 AVPS Cocorul Bucureşti 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 AVPS Şoimul Bucureşti (V) 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Total judeţ 5.630 3.765 2.995 555 475 255 0 255 355 345 795 245
65 BT RNP 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 AJVPS Botoşani 100 1.550 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 AVPS Luceafărul Mihai Eminescu 0 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 AVPS Cocorul Bucureşti 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 AVPS Lunca Bucureşti 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 AVPS Huntsmanship 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 AJVPS Suceava 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Total judeţ 415 2.015 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 BZ RNP 30 20 20 0 20 0 0 0 5 5 20 5
73 AJVPS Buzău 2.000 1.325 610 40 15 15 0 15 25 20 25 20
74 AVPS Diana Bucureşti 30 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 AV Căprioara Râmnic 300 250 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 AVPS Bradul Bucureşti 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 AVPS Călăuza Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Total judeţ 2.360 1.700 830 40 35 15 0 15 30 25 45 25
79 CS RNP 0 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 AJVPS Caraş-Severin 50 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 ICAS - Filiala Caraş-Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Total judeţ 50 3.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 CL RNP 1.400 200 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 AJVPS Călăraşi 590 620 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 AVPS Sitarul Bucureşti 350 1.075 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 AVPS Acvila Bucureşti 140 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 AVPS Vulturul Bucureşti 50 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 AVPS Unirea Bucureşti 25 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 AVPS Diana Bucureşti 470 250 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 AVPS Olteniţa 500 600 200 0 60 0 0 0 60 60 150 0
90 AVPS Bradul Bucureşti 20 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 AVPS Cocorul Bucureşti 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 AVPS Bucureşti 20 60 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 ICAS - Filiala Bărăgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Total judeţ 3.595 3.190 1.405 0 60 0 0 0 60 60 150 0
94 CJ RNP 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 AJVPS Cluj 0 3.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 AVPS Potaissa Turda 0 125 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Asociaţia Diana Club Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 AV Artemis Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Clubul de Vânătoare Diana Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 AV Someşul Dej 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Total judeţ 0 3.985 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 CT RNP 100 100 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 AJVPS Constanţa 1.210 1.360 90 30 10 10 0 10 0 0 0 0
103 AVPS Acvila Bucureşti 0 40 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 AVPS Egreta Bucureşti 50 200 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 AVPS Căpriorul Timiş 50 50 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Total judeţ 1.410 1.750 210 30 10 10 0 10 0 0 0 0
106 CV RNP 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 AJVPS Covasna 0 1.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 AVPS Cerbul Zagon 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 AVPS Balvanyos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Club Romsilva 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Universitatea Transilvania Braşov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Total judeţ 0 1.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 DB RNP 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 AJVPS Dâmboviţa 35 2.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 AVPS Acvila Bucureşti 0 600 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 AVPS Unirea Bucureşti 15 70 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 AVPS Şoimul Dunărean 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 AVPS Stejarul Bucureşti 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Total judeţ 50 3.225 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 DJ RNP 220 605 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 AJVPS Dolj 310 1.330 420 0 270 0 0 0 0 130 120 0
120 AJVPS Mehedinţi 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 AVPS Diana Dolj 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Total judeţ 530 2.315 1.025 0 270 0 0 0 0 130 120 0
123 GL RNP 0 0 95 0 0 0 0 0 0 50 0
124 AJVPS Galaţi 320 1.986 30 0 0 0 0 40 0 0 0 0
18 Total judeţ 320 1.986 125 0 0 0 0 40 0 0 50 0
125 GR RNP 0 160 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 AJVPS Giurgiu 430 3.230 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
127 AVPS Lunca Bucureşti 30 950 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 AVPS Unirea Bucureşti 0 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 AVPS Diana Bucureşti 50 450 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 AVPS Vulturul Bucureşti 20 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 AVPS Şoimul Bucureşti (V) 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 AVPS Bradul Bucureşti 0 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 AVPS Şoimul Bucureşti (C) 30 80 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 AVPS Alcedo Bucureşti 20 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Total judeţ 580 5.120 805 0 0 0 0 0 0 0 200 0
135 GJ RNP 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 AJVPS Gorj 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Total judeţ 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 HR RNP 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 AVPS Miercurea-Ciuc 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 AVPS Gheorgheni 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 AVPS Topliţa 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 AVPS Târnava Mare Odorheiu Secuiesc 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Clubul Vânătorilor Profesionişti din Silvicultură Miercurea-Ciuc 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 AVPS Gordon 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 AVPS Szent Anna 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 AVPS Salon 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Total judeţ 0 546 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 HD RNP 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 AJVPS Hunedoara 0 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 AIVPS Şoimul Românesc Rapolt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 AIVPS Godeanu Orăştie 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 AVPS Căpriorul Mărtineşti 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 AVS Diana Hunedoara 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Total judeţ 0 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 IL RNP 220 650 450 200 0 0 0 0 100 50 100 50
154 AVPS Ialomiţa 3.950 3.720 1.640 0 100 0 0 0 0 0 0 0
155 AVPS Acvila Bucureşti 20 260 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 AVPS Diana Bucureşti 300 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 AVPS Unirea Bucureşti 70 50 30 10 10 0 0 0 0 0 0 0
158 AVPS Lunca Bucureşti 50 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 AVPS Vulturul Bucureşti 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 AVPS Şoimul Bucureşti 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Total judeţ 4.640 5.210 2.390 210 110 0 0 0 100 50 100 50
161 IS RNP 0 110 70 0 30 0 0 0 0 0 0 0
162 AVPS Iaşi 125 330 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
163 AV Zimbrul Iaşi 5 35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 SV George Topârceanu 90 160 80 40 0 0 0 0 40 40 40 0
165 RNP 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Total judeţ 220 640 165 40 30 0 0 0 40 40 90 0
166 IF RNP 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 AVPS Sitarul Bucureşti 0 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 AVPS Acvila Bucureşti 0 200 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 AVPS Lunca Bucureşti 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 AVPS Stejarul Bucureşti 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 AVPS Diana Bucureşti 20 600 250 0 25 0 0 0 0 0 20 0
172 AVPS Vulturul Bucureşti 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 AVPS Unirea Bucureşti 0 70 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 AVPS Zimbrul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 AVPS Şoimul Bucureşti (V) 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 AVPS Şoimul Bucureşti (C) 0 25 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 ICAS Bucureşti 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 RAPPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 LS Brăneşti 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Total judeţ 20 2.040 575 0 25 0 0 0 0 0 20 0
180 MM RNP 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 AJVPS Maramureş 0 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Total judeţ 0 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 MH RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 AJVPS Mehedinţi 0 4.950 300 300 150 0 0 0 150 150 150 0
184 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Total judeţ 0 4.950 300 300 150 0 0 0 150 150 150 0
185 MS RNP 0 145 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 AJVPS Mureş 0 1.140 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 AVPS Sighişoara 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 AVPS Cerbul Bucureşti 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 AV Darul Călimanilor Reghin 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Colegiul Silvic Gurghiu 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 AV Hermina Reghin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Total judeţ 0 1.450 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 NT RNP 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 AJVPS Neamţ 0 720 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 AVPS Roman 80 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 AVPS Cocorul Bucureşti 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 AVPS Zimbru Târgu Neamţ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 AVPS Şoimul Tazlău 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Total judeţ 80 2.230 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 OT RNP 60 370 175 35 30 0 0 0 0 0 0 0
199 AJVPS Olt 1.955 4.770 875 30 0 30 0 0 0 20 20 0
200 AVPS Diana Bucureşti 200 1.150 1.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 AVPS Vulturul Bucureşti 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Total judeţ 2.215 6.340 2.250 65 30 30 0 0 0 20 20 0
202 PH RNP 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 AJVPS Prahova 240 2.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 AVPS Câmpina 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 AVP Căpriorul Timiş 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Total judeţ 240 2.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 SM RNP 20 745 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 AJVPS Satu Mare 0 2.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 AVPS Carei 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Total judeţ 20 2.995 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 SJ RNP 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 AJVPS Sălaj 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Total judeţ 0 1.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 SB RNP 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 AJVPS Sibiu 0 1.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 AVPS Jderul Nou Român 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 AVP Păltiniş 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 AV Cindrelul Gura Râului 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 AV Pădurea Neagră 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 AV Hubertus Slimnic 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 AVPS Pajura 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Total judeţ 0 1.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 SV RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 AJVPS Suceava 0 1.320 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0
221 SV Bucovina Suceava 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 AVPS Cocorul Bucureşti 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 ICAS Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Facultatea Suceava 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 LS Câmpulung Moldovenesc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Total judeţ 0 1.390 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0
226 TR RNP 0 720 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 AJVPS Teleorman 1.510 1.220 1.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 AVPS Lunca Bucureşti 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 AVPS Unirea Bucureşti 0 145 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0
230 AVPS Diana Bucureşti 60 350 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 AVPS Sitarul Bucureşti 0 275 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 AVPS Vulturul Bucureşti 20 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 AVPS Cerbul Bucureşti 0 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 AVPS Cocorul Bucureşti 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 AVPS Dacrom 20 50 50 0 0 0 0 0 0 0 30 0
236 AVPS Şoimul Zimnicea 100 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 AVPS Vedea 100 100 10 0 0 0 0 0 0 10 20 0
238 AVPS Bradul Bucureşti 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 AVPS Turris Turnu Măgurele 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 AVPS Interagro 60 150 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Total judeţ 1.910 3.670 2.305 20 0 0 0 0 0 10 50 0
241 TM RNP 2 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 AJVPS Timiş 45 5.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 AV Silva Deta 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Clubul Vânătorilor Profesionişti din Silvicultură Miercurea-Ciuc 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Liceul Silvic Timişoara 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 AV Sfântul Eustaţiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 AVP Căpriorul Timiş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Total judeţ 47 6.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 TL RNP 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 AJVPS Tulcea 4.150 4.960 4.530 1.300 3.485 1.050 2.795 1.075 1.225 1.150 0 0
250 AVPS Diana Bucureşti 230 400 200 40 40 0 0 0 20 40 20 0
251 AVPS Bradul Bucureşti 100 500 200 50 50 50 0 50 80 50 100 50
252 AVPS Dacia Bucureşti 700 200 100 0 0 0 0 0 0 0 50 0
253 AVPS Jderul Bucureşti 100 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 AVPS Egreta Bucureşti 80 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 AVPS Delta Club 110 140 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 AVPS Diana de Calatis 110 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 AVPS Bendis Bucureşti 50 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 AVPS Mistreţul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 AVP Câmpulung 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Total judeţ 5.930 6.710 5.690 1.390 3.575 1.100 2.795 1.125 1.325 1.240 170 50
260 VS RNP 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 AJVPS Vaslui 0 1.360 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 AVPS Iaşi 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Total judeţ 5 1.420 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 VL RNP 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 AJVPS Vâlcea 320 1.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 AVPS Artemis Râmnicu Vâlcea 100 150 50 0 150 0 0 0 0 0 0 150
267 AVPS Pajura Horezu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Total judeţ 420 1.310 50 0 150 0 0 0 0 0 0 150
268 VN RNP 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 AJVPS Vrancea 350 810 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 ICAS - Filiala Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Total judeţ 350 960 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total general 31.422 106.143 25.480 3.510 5.080 1.410 2.795 1.445 2.060 2.070 2.255 520

ANEXA Nr. 5

SITUAŢIA
cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2008-2009 la
speciile: lişiţă, găinuşă de baltă, sitar de pădure, becaţină comună,
cioară grivă, cioară de semănătură, cocoşar, coţofană, gaiţă

Nr. crt. Fondul de vânătoare Cote de recoltă aprobate (bucată) la:
Judeţul Denumirea Lişiţă Găinuşă de baltă Sitar de pădure Becaţină comună Cioară grivă Cioară de semănătură Cocoşar Coţofană Gaiţă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 AB RNP 15 0 35 0 100 700 0 600 400
2 AJVPS Alba 0 0 175 110 4250 3220 8300 4305 1210
3 AVPS Transilvania Cluj 0 0 0 0 70 50 0 70 30
4 AVPS Diana Aiud 0 0 0 0 25 25 0 25 25
5 ASV Târnavele Blaj 0 0 0 0 80 60 0 40 80
6 AVPS Cerbul Carpatin Zlatna 0 0 0 0 50 0 0 50 20
7 AVPS Căprioara Cib 0 0 5 0 50 0 0 50 20
8 AVPS Mistreţul Cugir 0 0 20 0 100 0 500 100 0
9 AVPS Cerbul Câlnic 0 0 2 0 30 0 0 50 30
1 Total judeţ 15 0 237 110 4755 4055 8800 5290 1815
10 AR RNP 0 0 0 40 440 215 0 530 95
11 AJVPS Arad 0 0 55 45 2350 250 90 4500 70
12 AVPS Diana Turnu 0 0 0 0 100 0 0 150 0
13 AIVP Hubertus Lipova 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AVPS Crisius Socodor 0 0 6 0 20 20 0 10 10
15 AVP Căpriorul Timiş 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 AVPS Şoimul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Total judeţ 0 0 61 85 2910 485 90 5190 175
17 AG RNP 30 30 90 60 460 150 30 435 255
18 AJVPS Argeş 320 0 250 200 260 700 0 750 800
19 AVPS Sitarul Bucureşti 0 0 10 0 100 100 0 100 100
20 AVPS Diana Piteşti 15 10 50 50 50 30 0 50 50
21 AVPS Şoimul Bucureşti (G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 AV Hunter Club Piteşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 AVPS Cerbul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 20 20
24 ICAS - Filiala Piteşti 0 0 0 0 0 0 0 30 18
3 Total judeţ 365 40 400 310 870 980 30 1385 1243
25 BC RNP 35 0 40 0 250 190 100 140 120
26 AJVPS Bacău 40 10 80 10 430 0 30 685 90
27 SVPS Bacău 50 5 20 0 110 0 0 75 0
28 AV Diana Oneşti 0 0 10 0 15 0 10 20 10
4 Total judeţ 125 15 150 10 805 190 140 920 220
29 BH RNP 0 0 100 360 720 305 1850 660 640
30 AJVPS Bihor 525 0 220 260 1045 1045 2275 1980 1050
31 AVPS Gorunul Aleşd 20 0 0 20 30 50 20 70 0
32 AVPS Ceica 0 0 15 0 20 0 80 80 0
33 AVPS Beiuş 0 0 40 40 60 20 800 100 0
34 AVPS Wild Boar Bucureşti 0 0 5 0 30 0 0 50 30
35 Facultatea Oradea 0 0 10 0 20 0 0 80 20
5 Total judeţ 545 0 390 680 1925 1420 5025 3020 1740
36 BN RNP 0 0 20 0 140 0 0 70 35
37 AJVPS Bistriţa-Năsăud 0 0 280 60 950 0 0 950 300
38 SV Montana Coşbuc 0 0 0 0 60 0 0 70 20
39 SC Someşul Rodna 0 0 10 0 35 15 0 35 15
40 OV Transilvania Bistriţa 0 0 5 0 50 0 0 25 0
41 SC Bistriţa-Tihuţa 0 0 5 0 50 0 0 35 15
42 AV Călimanii Şieu 0 0 20 0 45 15 0 25 10
43 AV Acvila Teaca 0 0 5 0 35 5 0 35 5
44 AV Vulpea Herina 0 0 10 0 35 25 0 20 10
45 AV Ardealul Lechinţa 0 0 5 0 35 0 0 25 10
46 AV Diana Bistriţa 0 0 10 0 70 30 0 50 35
47 LS Năsăud 0 0 0 0 25 0 10 25 5
48 ICAS - Filiala Bistriţa 0 0 15 0 60 0 20 60 10
6 Total judeţ 0 0 385 60 1590 90 30 1425 470
49 BV RNP 0 0 2 0 150 0 0 200 0
50 AJVPS Braşov 50 0 50 0 2800 0 0 1400 700
51 AVPS Rupea 0 0 65 0 600 0 0 190 0
52 AVPS Făgăraş 27 0 45 18 180 0 0 180 0
53 AVPS Zăganul Braşov 0 5 0 0 50 0 0 50 0
54 Club Diana Braşov 10 0 5 0 0 0 0 0 0
55 AVPS Codru Verde 0 0 20 0 0 0 0 20 20
56 Universitatea Transilvania Braşov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Total judeţ 87 5 187 18 3780 0 0 2040 720
57 BR RNP 0 0 320 125 1200 0 650 900 0
58 AJVPS Brăila 370 60 375 2415 2900 1450 1450 2900 0
59 AVPS Diana Bucureşti 0 0 0 40 400 0 0 400 0
60 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 0 20 20 0 20 20
61 AJVPS Braşov 0 0 0 0 500 500 0 200 0
62 AVPS Sitarul Bucureşti 0 0 0 0 25 25 0 25 25
63 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 5 10 50 50 0 50 50
64 AVPS Şoimul Bucureşti (V) 0 0 0 50 50 50 0 50 0
8 Total judeţ 370 60 700 2640 5145 2095 2100 4545 95
65 BT RNP 20 0 35 10 275 275 0 275 275
66 AJVPS Botoşani 500 0 275 185 650 650 0 260 260
67 AVPS Luceafărul Mihai Eminescu 0 0 25 0 50 50 0 50 25
68 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 30 0 25 25 0 25 25
69 AVPS Lunca Bucureşti 50 5 0 50 100 100 0 100 100
70 AVPS Huntsmanship 0 0 20 50 20 20 0 10 5
71 AJVPS Suceava 0 0 30 40 50 40 0 25 25
9 Total judeţ 570 5 415 335 1170 1160 0 745 715
72 BZ RNP 20 0 0 20 110 120 110 80 45
73 AJVPS Buzău 70 10 410 60 1370 580 4220 890 405
74 AVPS Diana Bucureşti 20 0 0 0 100 0 0 100 0
75 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 0 20 20 0 20 0
76 AV Căprioara Râmnic 0 0 30 0 300 0 30 180 0
77 AVPS Bradul Bucureşti 0 0 5 0 10 0 0 10 5
78 AVPS Călăuza Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 Total judeţ 110 10 445 80 1910 720 4360 1285 460
79 CS RNP 0 100 75 350 0 0 0 0 0
80 AJVPS Caraş-Severin 450 50 540 90 2040 2040 0 2040 2040
81 ICAS - Filiala Caraş-Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Total judeţ 450 150 615 440 2040 2040 0 2040 2040
82 CL RNP 0 0 80 0 1600 800 0 800 80
83 AJVPS Călăraşi 100 0 100 100 3000 3000 0 3000 750
84 AVPS Sitarul Bucureşti 110 0 30 100 2000 1000 0 2000 0
85 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 0 300 300 100 300 0
86 AVPS Vulturul Bucureşti 0 0 40 0 400 400 220 400 0
87 AVPS Unirea Bucureşti 0 0 10 0 200 100 0 100 0
88 AVPS Diana Bucureşti 0 0 20 0 300 300 100 300 0
89 AVPS Olteniţa 90 0 60 250 600 600 60 600 0
90 AVPS Bradul Bucureşti 0 0 20 0 100 100 150 100 0
91 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 0 0 100 100 0 100 0
92 AVPS Bucureşti 20 10 20 10 200 200 20 200 10
93 ICAS - Filiala Bărăgan 0 0 20 0 200 100 0 200 50
12 Total judeţ 320 10 400 460 9000 7000 650 8100 890
94 CJ RNP 0 0 0 0 1200 850 0 900 700
95 AJVPS Cluj 250 355 197 115 7200 7200 0 7200 7200
96 AVPS Potaissa Turda 20 0 10 10 125 200 0 80 0
97 Asociaţia Diana Club Cluj 0 0 5 0 100 100 0 100 100
98 AV Artemis Cluj 0 0 0 0 50 50 0 50 0
99 Clubul de Vânătoare Diana Cluj 0 0 5 0 100 100 30 100 100
100 AV Someşul Dej 0 0 10 0 20 100 0 100 50
13 Total judeţ 270 355 227 125 8795 8600 30 8530 8150
101 CT RNP 0 0 30 0 500 500 0 500 40
102 AJVPS Constanţa 190 0 110 120 4700 4700 0 4700 0
103 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 0 400 400 0 400 0
104 AVPS Egreta Bucureşti 10 10 15 25 200 200 500 200 0
105 AVPS Căpriorul Timiş 30 0 10 0 200 200 10 200 0
14 Total judeţ 230 10 165 145 6000 6000 510 6000 40
106 CV RNP 0 0 60 0 0 0 0 500 500
107 AJVPS Covasna 0 0 430 0 0 50 0 50 0
108 AVPS Cerbul Zagon 0 0 25 0 0 0 0 5 0
109 AVPS Balvanyos 0 0 15 0 0 0 0 0 0
110 Club Romsilva 0 0 10 0 0 0 0 0 0
111 Universitatea Transilvania Braşov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Total judeţ 0 0 540 0 0 50 0 555 500
112 DB RNP 0 0 200 0 0 110 0 60 60
113 AJVPS Dâmboviţa 0 0 1160 0 610 0 0 470 0
114 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 AVPS Unirea Bucureşti 40 0 35 0 0 40 0 40 0
116 AVPS Şoimul Dunărean 0 0 10 0 50 50 0 50 50
117 AVPS Stejarul Bucureşti 0 0 5 0 0 20 0 20 20
16 Total judeţ 40 0 1410 0 660 220 0 640 130
118 DJ RNP 600 180 190 150 1430 1420 0 850 420
119 AJVPS Dolj 240 90 50 190 2650 0 0 2650 0
120 AJVPS Mehedinţi 0 0 0 0 0 300 0 0 0
121 AVPS Diana Dolj 0 0 20 0 0 0 0 0 0
122 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Total judeţ 840 270 260 340 4080 1720 0 3500 420
123 GL RNP 70 0 55 10 370 460 130 290 70
124 AJVPS Galaţi 35 0 80 115 1750 1750 150 700 700
18 Total judeţ 105 0 135 125 2120 2210 280 990 770
125 GR RNP 0 0 20 20 700 700 0 700 180
126 AJVPS Giurgiu 70 0 35 105 4000 2000 0 4000 0
127 AVPS Lunca Bucureşti 0 0 90 90 1600 1600 0 1600 0
128 AVPS Unirea Bucureşti 0 0 10 10 100 200 0 100 20
129 AVPS Diana Bucureşti 100 0 100 40 200 100 200 200 0
130 AVPS Vulturul Bucureşti 0 0 10 0 200 200 300 200 20
131 AVPS Şoimul Bucureşti (V) 0 0 30 0 100 100 0 100 0
132 AVPS Bradul Bucureşti 0 0 50 50 200 200 0 200 0
133 AVPS Şoimul Bucureşti (C) 0 0 30 0 200 200 150 200 0
134 AVPS Alcedo Bucureşti 0 0 20 0 50 0 100 50 0
19 Total judeţ 170 0 395 315 7350 5300 750 7350 220
135 GJ RNP 0 0 15 0 265 250 0 80 40
136 AJVPS Gorj 0 0 0 0 400 200 0 0 0
20 Total judeţ 0 0 15 0 665 450 0 80 40
137 HR RNP 0 0 48 0 175 0 0 162 170
138 AVPS Miercurea-Ciuc 0 0 152 0 220 220 0 200 200
139 AVPS Gheorgheni 0 0 20 0 80 0 0 80 0
140 AVPS Topliţa 0 0 30 10 70 25 0 50 30
141 AVPS Târnava Mare Odorheiu Secuiesc 0 0 140 0 20 0 0 315 0
142 Clubul Vânătorilor Profesionişti din Silvicultură Miercurea-Ciuc 0 0 25 0 80 0 0 30 0
143 AVPS Gordon 0 0 30 0 100 0 0 200 0
144 AVPS Szent Anna 0 0 0 0 0 0 20 0 0
145 AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc 0 6 35 0 30 0 0 90 20
146 AVPS Salon 0 0 20 0 20 0 0 20 0
21 Total judeţ 0 6 500 10 795 245 0 1167 420
147 HD RNP 0 0 0 0 310 0 0 310 160
148 AJVPS Hunedoara 20 0 60 10 1860 50 0 2005 1285
149 AIVPS Şoimul Românesc 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Rapolt
150 AIVPS Godeanu Orăştie 0 0 0 0 50 0 0 50 50
151 AVPS Căpriorul Mărtineşti 0 0 5 0 50 0 0 50 50
152 AVS Diana Hunedoara 0 0 10 0 50 0 0 50 30
22 Total judeţ 20 0 75 10 2350 50 0 2465 1575
153 IL RNP 40 20 270 310 600 600 300 600 0
154 AVPS Ialomiţa 130 30 260 790 3600 3600 800 3600 50
155 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 30 0 800 800 0 800 40
156 AVPS Diana Bucureşti 0 0 10 0 300 300 100 300 0
157 AVPS Unirea Bucureşti 0 0 0 0 600 600 0 300 0
158 AVPS Lunca Bucureşti 0 0 30 30 1200 1200 0 1200 0
159 AVPS Vulturul Bucureşti 40 0 0 0 600 600 300 600 0
160 AVPS Şoimul Bucureşti 0 0 20 20 200 200 0 200 0
23 Total judeţ 210 50 620 1150 7900 7900 1500 7600 90
161 IS RNP 60 50 50 80 1250 600 300 800 800
162 AVPS Iaşi 220 110 60 0 1550 0 0 1240 370
163 AV Zimbrul Iaşi 10 0 0 0 200 110 0 115 80
164 SV George Topârceanu 40 40 20 200 200 200 0 200 200
165 RNP 0 0 0 0 25 0 0 25 0
24 Total judeţ 330 200 130 280 3225 910 300 2380 1450
166 IF RNP 0 0 30 0 600 600 150 600 0
167 AVPS Sitarul Bucureşti 20 0 35 50 200 200 0 200 0
168 AVPS Acvila Bucureşti 0 0 5 0 200 200 0 200 0
169 AVPS Lunca Bucureşti 50 0 80 50 1000 1000 0 1000 0
170 AVPS Stejarul Bucureşti 0 0 4 0 200 200 0 200 0
171 AVPS Diana Bucureşti 50 0 60 30 400 400 100 400 0
172 AVPS Vulturul Bucureşti 0 0 10 0 200 200 0 200 0
173 AVPS Unirea Bucureşti 40 0 10 30 100 100 0 100 0
174 AVPS Zimbrul Bucureşti 0 0 0 0 100 100 0 100 0
175 AVPS Şoimul Bucureşti (V) 100 0 10 0 100 100 0 100 0
176 AVPS Şoimul Bucureşti (C) 0 0 20 0 200 200 0 200 0
177 ICAS Bucureşti 10 0 10 0 100 100 0 100 10
178 RAPPS 0 0 0 0 100 200 0 200 0
179 LS Brăneşti 0 0 0 0 100 100 0 100 0
25 Total judeţ 270 0 274 160 3600 3700 250 3700 10
180 MM RNP 0 0 120 50 1725 0 0 575 295
181 AJVPS Maramureş 0 0 50 0 4400 0 0 4400 2325
26 Total judeţ 0 0 170 50 6125 0 0 4975 2620
182 MH RNP 0 0 0 0 250 0 0 0 0
183 AJVPS Mehedinţi 150 0 115 300 0 6400 0 1600 0
184 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 0 0 50 0 0 50 0
27 Total judeţ 150 0 115 300 300 6400 0 1650 0
185 MS RNP 0 0 37 20 395 35 0 595 325
186 AJVPS Mureş 250 0 515 10 1260 1300 0 2350 500
187 AVPS Sighişoara 0 0 60 0 120 0 0 120 0
188 AVPS Cerbul Bucureşti 0 0 15 0 0 0 0 0 0
189 AV Darul Călimanilor Reghin 0 0 5 0 40 20 0 40 0
190 Colegiul Silvic Gurghiu 0 0 10 0 20 10 0 20 10
191 AV Hermina Reghin 0 0 0 0 20 20 0 30 0
28 Total judeţ 250 0 642 30 1855 1385 0 3155 835
192 NT RNP 0 0 40 0 0 230 0 240 0
193 AJVPS Neamţ 100 0 300 170 740 285 260 215 40
194 AVPS Roman 115 430 700 420 800 850 0 625 0
195 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 80 50 150 0 0 80 20
196 AVPS Zimbru Târgu-Neamţ 0 0 0 0 0 0 50 0 0
197 AVPS Şoimul Tazlău 0 0 5 0 50 50 0 50 50
29 Total judeţ 215 430 1125 640 1740 1415 310 1210 110
198 OT RNP 290 0 85 220 800 0 0 410 0
199 AJVPS Olt 500 0 175 525 4560 1900 225 4560 0
200 AVPS Diana Bucureşti 100 0 20 120 500 0 100 500 0
201 AVPS Vulturul Bucureşti 0 0 0 0 200 0 100 200 0
30 Total judeţ 890 0 280 865 6060 1900 425 5670 0
202 PH RNP 0 0 30 0 20 25 250 55 30
203 AJVPS Prahova 205 130 1120 350 550 0 6890 580 110
204 AVPS Câmpina 0 0 240 0 150 0 0 1000 0
205 AVP Căpriorul Timiş 0 0 5 10 10 0 0 10 0
31 Total judeţ 205 130 1395 360 730 25 7140 1645 140
206 SM RNP 50 30 400 145 485 0 0 530 317
207 AJVPS Satu Mare 0 0 240 30 2200 0 0 3395 0
208 AVPS Carei 0 0 40 10 40 0 0 80 10
32 Total judeţ 50 30 680 185 2725 0 0 4005 327
209 SJ RNP 140 0 20 0 410 0 0 410 410
210 AJVPS Sălaj 0 0 360 90 2300 0 0 2300 1150
33 Total judeţ 140 0 380 90 2710 0 0 2710 1560
211 SB RNP 35 30 55 0 210 100 0 235 200
212 AJVPS Sibiu 50 20 155 20 720 745 0 720 460
213 AVPS Jderul Nou Român 0 2 5 0 20 10 0 20 0
214 AVP Păltiniş 0 0 5 0 70 0 0 50 0
215 AV Cindrelul Gura Râului 0 0 5 0 0 20 0 20 30
216 AV Pădurea Neagră 0 0 5 10 50 50 0 50 0
217 AV Hubertus Slimnic 0 0 0 0 50 0 0 5 10
218 AVPS Pajura 0 10 8 8 40 0 0 40 0
34 Total judeţ 85 62 238 38 1160 925 0 1140 700
219 SV RNP 0 0 18 0 610 0 0 515 0
220 AJVPS Suceava 150 40 235 220 140 137 0 143 18
221 SV Bucovina Suceava 0 0 60 0 0 0 0 0 0
222 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 10 0 50 50 0 50 0
223 ICAS Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Facultatea Suceava 0 0 0 0 15 15 10 15 15
225 LS Câmpulung Moldovenesc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Total judeţ 150 40 323 220 815 202 10 723 33
226 TR RNP 30 0 0 0 400 400 0 400 80
227 AJVPS Teleorman 290 130 290 550 2800 2800 1700 2800 0
228 AVPS Lunca Bucureşti 0 0 60 70 1400 1400 0 1400 0
229 AVPS Unirea Bucureşti 35 0 50 0 500 180 0 180 0
230 AVPS Diana Bucureşti 0 0 20 0 300 300 100 300 0
231 AVPS Sitarul Bucureşti 0 0 10 0 1000 1000 50 500 50
232 AVPS Vulturul Bucureşti 0 0 0 0 200 200 0 200 0
233 AVPS Cerbul Bucureşti 0 0 25 0 200 200 0 200 20
234 AVPS Cocorul Bucureşti 0 0 5 0 100 100 0 100 10
235 AVPS Dacrom 10 10 50 50 200 100 0 200 10
236 AVPS Şoimul Zimnicea 10 10 0 20 100 100 0 100 20
237 AVPS Vedea 30 10 20 100 200 100 0