Back

Ministerul Apărării

Norma tehnică pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării din 09.05.2008

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 06.05.2009! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,30 Lei

În vigoare de la 28.05.2008

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 402 din 28.05.2008.

Fişa actului →

Mergi la art.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezentul act normativ specific cuprinde normele tehnice pentru execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale, respectiv specificaţiile orientative, ciclurile şi normele valorice pentru acestea.

Art. 2. -

În cuprinsul prezentului act normativ sensurile termenilor: "întreţinere a construcţiei" şi "reparaţii curente la construcţii" includ şi lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la instalaţiile aferente acestora.

Art. 3. -

Atribuţiile structurilor militare şi ale administratorilor de imobile pe linia întreţinerii şi reparării clădirilor şi construcţiilor speciale din patrimoniul imobiliar al armatei sunt prevăzute în acte normative specifice ale Ministerului Apărării, altele decât prezentele norme tehnice.

Art. 4. -

Duratele normale de funcţionare a clădirilor şi construcţiilor speciale, precum şi a elementelor de construcţii şi instalaţii care compun clădirile sunt prevăzute în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004.

Art. 5. -

Reglementările privind urmărirea în timp şi mentenanţa clădirilor şi construcţiilor speciale, planificarea, asigurarea cu fonduri, documentaţia tehnico-economică, executarea, decontarea, recepţia şi stabilirea valorii definitive a lucrărilor şi justificarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente sunt cuprinse în acte normative specifice ale Ministerului Apărării, altele decât prezentele norme tehnice.

Art. 6. -

Semnificaţiile unor termeni şi expresii utilizate în prezentele norme tehnice sunt cuprinse în anexa nr. 1.

CAPITOLUL II Clădiri şi construcţii speciale

Art. 7. -

Clădirile sunt construcţii care delimitează un anumit spaţiu în scopul creării condiţiilor de mediu necesare desfăşurării normale a diferitelor activităţi economice şi sociale.

Art. 8. -

(1) Elementele componente ale unei cădiri sunt:

a) structura de rezistenţă;

b) toate celelalte părţi componente ale construcţiei, care asigură funcţionalitatea acesteia.

(2) Structura de rezistenţă este formată din:

a) infrastructura, care cuprinde fundaţiile, pereţii de la subsol şi planşeul peste subsol;

b) suprastructura, care cuprinde pereţii portanţi, planşeele, scările, stâlpii, grinzile şi şarpanta.

(3) Celelalte părţi componente ale construcţiei, care asigură funcţionalitatea acesteia, sunt:

a) terasa, învelitoarea, pereţii neportanţi, curţile de lumină şi alte elemente ale clădirii propriu-zise;

b) instalaţiile interioare de apă şi canalizare, exclusiv cele care deservesc procese tehnologice;

c) instalaţiile interioare de încălzire, inclusiv centrala termică, dacă este situată în interiorul clădirii;

d) instalaţiile interioare de gaze;

e) instalaţiile interioare de ventilaţie şi condiţionare a aerului în scopuri igienice la clădiri pentru locuinţe, social-culturale şi administrative, blocuri alimentare, băi şi spălătorii, ateliere, inclusiv utilajele care deservesc aceste instalaţii, precum şi cablurile electrice aferente;

f) instalaţiile interioare de curenţi slabi: telefon, radio, reţea structurată voce - date, sistem integrat de securitate, sistem pentru managementul echipamentelor tehnologice şi funcţionale etc. Echipamentul tehnic şi aparatajul centralelor telefonice şi al celorlalte sisteme nu intră în componenţa clădirilor, chiar dacă sunt situate în interiorul acestora;

g) ascensoarele pentru persoane, pentru hrană şi pentru transport material;

h) alte instalaţii interioare care asigură funcţionalitatea clădirii.

(4) Instalaţiile de apă, canalizare şi încălzire se includ în componenţa clădirii de la căminele de racord pe reţelele exterioare; în lipsa acestora se includ în componenţa clădirii 3 m de conductă, măsuraţi de la exteriorul clădirii.

(5) Instalaţiile de gaze se includ în componenţa clădirii de la contor.

(6) Instalaţiile electrice se includ în componenţa clădirii de la firida de branşament.

Art. 9. -

Nu intră în componenţa clădirii:

a) branşamentele, contoarele şi tablourile de distribuţie care aparţin furnizorilor de utilităţi;

b) fundaţiile şi eşafodajele de susţinere a diferitelor maşini şi utilaje;

c) conductele tehnologice de apă, aer, abur şi conductori electrici care deservesc procese de producţie.

Art. 10. -

(1) Construcţiile speciale sunt acele obiecte de construcţii care au drept scop crearea condiţiilor pentru realizarea procesului de producţie, depozitare sau transportare.

(2) Conductele tehnologice sunt considerate construcţii speciale.

CAPITOLUL III Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri şi construcţii speciale

Art. 11. -

(1) Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente nu modifică şi nu afectează structura de rezistenţă a construcţiei, nu intervin asupra caracteristicilor iniţiale ale acesteia din punctul de vedere al cerinţelor de calitate şi nici asupra aspectului arhitectural.

(2) Aceste lucrări, conform legislaţiei în vigoare, se execută fără autorizaţie de construire şi nu măresc valoarea construcţiei.

Art. 12. -

Principalele lucrări de întreţinere şi reparaţii curente sunt următoarele:

a) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară;

b) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit;

c) zugrăveli şi vopsitorii interioare;

d) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă ale clădirii;

e) reparaţii la instalaţiile interioare şi la racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor;

f) reparaţii şi înlocuiri de pardoseli;

g) reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea calităţii şi aspectului elementelor constructive;

h) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţii - drumuri, podeţe, rigole, alei etc.;

i) lucrări de întreţinere a construcţiilor destinate stabilităţii versanţilor şi trenurilor care prezintă risc la alunecare sau inundare - drenuri, filtre din materiale naturale şi sintetice, barbacane, lucrări de artă aferente etc.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...