Back

Ministerul Culturii şi Cultelor

Norma metodologică de clasare şi inventariere a monumentelor istorice din 18.04.2008

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17.07.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Clasarea şi inventarierea monumentelor istorice se realizează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, şi ale prezentelor norme metodologice emise de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.
Modificări (1)

Art. 2. -

Clasarea este procedura prin care se conferă regim de monument istoric unui bun imobil, conform art. 8 din Legea nr. 422/2001, republicată.

Art. 3. -

(1) Inventarierea este un ansamblu de proceduri cu ajutorul cărora sunt identificate - prin cercetare şi analiză ştiinţifică - acele bunuri imobile care datorită caracteristicilor lor sunt susceptibile de a fi clasate ca monumente istorice.

(2) Inventarierea are un caracter sistematic, în analiza tuturor categoriilor de bunuri imobile inventariate fiind folosită o metodă unică.

(3) Inventarierea monumentelor istorice constă în procedura de alcătuire a fişei analitice şi minimale a fiecărui monument, în care sunt consemnate informaţiile tehnice şi ştiinţifice, toate intervenţiile umane, precum şi modificările naturale survenite în decursul timpului, în condiţiile Legii nr. 422/2001, republicată, şi potrivit prezentelor norme metodologice.

CAPITOLUL II Procedura de realizare a fişei monumentului

Art. 4. - Jurisprudență (1)

(1) Fişa analitică de inventariere a unui monument istoric, prevăzută în anexa nr. 2, este realizată de către un specialist atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor, potrivit legii, din cadrul Serviciului de monumente istorice din serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
Modificări (1)

(2) În cazul în care în cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor nu este încadrat un specialist atestat, fişa analitică de inventariere este realizată de către un expert sau specialist atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor, potrivit legii.
Modificări (1)

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Etapele pe care specialistul sau, după caz, expertul prevăzut la art. 4 trebuie să le urmeze în vederea realizării fişei analitice de inventariere a unui monument istoric sunt următoarele:

a) cercetarea pe teren a monumentului istoric, urmărindu-se:
Jurisprudență (1)

- verificarea denumirii oficiale, a denumirilor anterioare şi, după caz, a hramului bisericii sau a denumirii ansamblului;

- verificarea adresei corecte;

- descrierea sumară a imobilului;

- stabilirea datei construirii, a istoricului şi a stării de conservare;

- schiţa planului de situaţie;

- fotografii ale imobilului;

b) obţinerea de informaţii de la autoritatea administraţiei publice locale în legătură cu:
Jurisprudență (1)

- regimul juridic al proprietăţii, actual şi anterior;

- planul cadastral al imobilului;

- reglementările urbanistice în care se înscrie imobilul;

c) obţinerea de informaţii bibliografice şi de arhivă:

- stabilirea ctitorului, a finanţatorului sau a autorului, după caz;

- stabilirea lucrărilor anterioare de restaurare;

- cercetarea altor surse de documentare.

(2) Fişa analitică de inventariere a unui monument istoric se redactează astfel:

a) inserarea codului;

b) sinteza informaţiilor asupra fiecărui capitol şi câmp din fişă;

c) completarea câmpurilor fişei;

d) introducerea datelor conform instrucţiunilor cuprinse în anexa nr. 4.

(3) Fişa analitică de inventariere completată potrivit alin. (1) este transmisă, atât pe suport hârtie, cât şi magnetic, Direcţiei monumente istorice şi arheologie din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, unde este înregistrată de către inspectorul de zonă.
Modificări (1)

(4) Direcţia monumente istorice şi arheologie din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor transmite fişa analitică de inventariere prevăzută la alin. (2) Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, în vederea verificării criteriilor de clasare utilizate.
Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Lista monumentelor istorice se întocmeşte de către specialiştii Direcţiei ştiinţifice din cadrul Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, potrivit art. 4 şi 5, cu avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi, după caz, al Comisiei Naţionale de Arheologie.

(2) Lista monumentelor istorice se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează conform legii.

(3) Lista monumentelor istorice cuprinsă în anexa nr. 1 stă la baza întocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor istorice, a planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor urbanistice.

CAPITOLUL III Criterii de clasare a bunurilor imobile

Art. 7. -

(1) Criteriul de clasare este un standard calitativ şi cantitativ pe baza căruia se evaluează semnificaţia şi importanţa culturală a bunurilor imobile şi se determină categoria juridică şi grupa valorică a patrimoniului cultural naţional imobil din care fac parte aceste bunuri, respectiv grupa A sau B de monumente istorice.

(2) Clasarea unui imobil se realizează în baza următoarelor criterii:

a) criteriul vechimii;

b) criteriul referitor la valoarea arhitecturală, artistică şi urbanistică;

c) criteriul referitor la frecvenţă (raritate şi unicitate);

d) criteriul referitor la valoarea memorial-simbolică.

Art. 8. -

(1) Calificativele acordate unui imobil în baza criteriului vechimii sunt următoarele1):

a) imobil ridicat până în anul 1775 - excepţional;

b) imobil ridicat între anii 1775-1830 - foarte mare;

c) imobil ridicat între anii 1830-1870 - mare;

d) imobil ridicat între anii 1870-1920 - medie;

e) imobil ridicat între anii 1920-1960 - mică;

f) imobil ridicat după anul 1960 - nulă.

1) Acest criteriu nu se aplică siturilor arheologice.

(2) Evaluarea în baza criteriului vechimii este ponderată de autenticitatea concepţiei, materialelor şi procedeelor de construcţie şi a amplasamentului, invers proporţional cu vechimea imobilului.

(3) La acordarea calificativelor în baza criteriului vechimii se au în vedere şi:

a) vechimea iniţială a imobilului şi a intervenţiilor ulterioare;

b) vechimea elementelor componente ale imobilului;

c) vestigiile arheologice atestate, aparţinând unor imobile anterioare celui care face obiectul evaluării;

d) ponderea elementelor componente, provenite din intervenţiile ulterioare ridicării imobilului.

Art. 9. -

(1) Criteriul referitor la valoarea arhitecturală, artistică şi urbanistică are drept scop stabilirea valorii imobilului din punct de vedere estetic, funcţional şi tehnic.

(2) Calificativele acordate în baza criteriului referitor la valoarea arhitecturală, artistică şi urbanistică sunt: excepţional, foarte mare, mare, medie, mică.

(3) La acordarea calificativelor în baza criteriului referitor la valoarea arhitecturală, artistică şi urbanistică se au în vedere:

a) coerenţa planimetrică şi structurală, precum şi concepţia tehnică;

b) reprezentativitatea pentru o epocă istorică, un autor sau stil;

c) semnificaţia pentru o anumită arie istorico-geografică;

d) plastica arhitecturală a faţadelor şi a interioarelor;

e) componente artistice valoroase;

f) valoarea diferitelor părţi componente şi ponderea celor care conferă imobilului un anumit caracter;

g) relaţia cu contextul urban şi natural, apartenenţa la un ansamblu sau sit construit ori natural, păstrat parţial sau total;

h) reprezentativitatea în cadrul unui program, unor politici urbane sau al unor tipologii.

Art. 10. -

(1) Criteriul referitor la frecvenţă (raritate şi unicitate) are drept scop stabilirea valorii imobilului din punctul de vedere al frecvenţei şi rarităţii imobilului, componentelor acestuia sau a ansamblului.

(2) Calificativele acordate în baza criteriului referitor la frecvenţă sunt: excepţională, foarte mare, mare, medie, mică.

(3) La acordarea calificativelor în baza criteriului referitor la frecvenţă (raritate şi unicitate) se au în vedere:

a) unicitatea imobilului, componentelor sau ansamblului;

b) dacă reprezintă cap de serie pentru o zonă istoricogeografică, etnografică sau pentru un autor;

c) raritatea sau apartenenţa la o serie restrânsă pentru o zonă istorico-geografică, etnografică sau pentru o perioadă istorică;

d) tipicitatea pentru o zonă istorico-geografică, etnografică, pentru un stil sau pentru o epocă;

e) frecvenţa obiectivelor valoroase într-un ansamblu istoric constituit.

Art. 11. -

(1) Criteriul referitor la valoarea memorialsimbolică are drept scop stabilirea valorii imobilului din punctul de vedere al simbolisticii pe care acesta o prezintă.

(2) La acordarea calificativelor în baza criteriului referitor la valoarea memorial-simbolică se au în vedere:

a) imobilele legate de anumite momente şi locuri istorice, culturale, politice sau sociale, precum şi cele reprezentative pentru anumite personalităţi;

b) construcţiile anterioare dispărute, de importanţă istorică recunoscută, atestate prin orice surse, documentare sau arheologice;

c) prezenţa în memoria comunităţii, la nivel european, naţional sau local;

d) dacă imobilul respectiv este legat de anumite tradiţii locale.

Art. 12. -

(1) În vederea clasării unui imobil în grupa A a monumentelor istorice este necesară:

a) acordarea cel puţin a unui calificativ excepţional, cu excepţia imobilelor incluse în Lista patrimoniului mondial şi a celor din Lista indicativă de includere în Lista patrimoniului mondial;

b) acordarea cel puţin a calificativului mare la toate criteriile de clasare, cu excepţia criteriului referitor la valoarea memorial-simbolică;

c) acordarea cel puţin a unui calificativ foarte mare, a unui calificativ mare şi a unui calificativ medie.

(2) În vederea clasării unui imobil în grupa B a monumentelor istorice este necesară acordarea a cel puţin 3 calificative medie, cu excepţia cazurilor în care, în funcţie de zona istorico-geografică, la criteriul vechime se acordă calificativul mică.

se încarcă...