Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 24.10.2010! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 16,65 Lei

În vigoare de la 14.12.2008

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 04.12.2008.

Fişa actului →

Mergi la art.

*) Potrivit art. 5, alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 937/2010, în cazul preparatelor inflamabile, există derogări de la aplicarea metodelor de testare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 440/2008, cu modificările ulterioare, conform prevederilor pct. 2.2.5 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre instituie cadrul legal pentru clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase pentru om şi mediu, în vederea introducerii pe piaţă a acestora.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică următoarelor substanţe şi preparate în stare finită, destinate utilizatorului final:

a) medicamentelor de uz uman, reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

b) produselor medicamentoase de uz veterinar, reglementate de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare;

c) produselor cosmetice, reglementate de Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) amestecurilor de substanţe devenite deşeuri, reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

e) produselor alimentare;

f) produselor care constituie hrană pentru animale;

g) produselor de protecţia plantelor, reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţia plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;

h) substanţelor radioactive, reglementate de Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu completările ulterioare, şi de Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, cu completările ulterioare;

i) altor substanţe sau preparate pentru care există proceduri comunitare de notificare sau de aprobare prin alte reglementări legale în vigoare şi pentru care cerinţele sunt echivalente cu cele stabilite prin prezenta hotărâre.

(3) De asemenea, prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul:

a) transportului substanţelor periculoase pe calea ferată, căi rutiere, aeriene sau pe căi navigabile interioare şi maritime;

b) substanţelor în tranzit, care sunt sub supraveghere vamală, cu condiţia ca ele să nu sufere nicio transformare sau prelucrare.

(4) Pentru aplicarea prezentei hotărâri se desemnează ca autorităţi competente următoarele instituţii:

a) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile - autoritate de coordonare şi de reglementare;

b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - autoritate de implementare;

c) Garda Naţională de Mediu şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - autorităţi de control şi inspecţie.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) substanţe - elementele chimice şi compuşii lor, în stare naturală sau obţinuţi prin orice proces de producţie, inclusiv orice aditiv necesar pentru a menţine stabilitatea produselor şi orice impuritate rezultată din procesul utilizat, dar excluzând orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substanţei sau fără modificarea compoziţiei sale;

b) preparate - amestecurile sau soluţiile de două sau mai multe substanţe;

c) introducere pe piaţă - punerea la dispoziţia unor terţe părţi a substanţelor. Importul pe teritoriul vamal al Uniunii Europene este, de asemenea, considerat introducere pe piaţă în sensul prezentei hotărâri;

d) EINECS - Inventarul european al substanţelor chimice existente. Acest inventar conţine lista definitivă a tuturor substanţelor considerate a fi pe piaţa comunitară la 18 septembrie 1981.

(2) În sensul prezentei hotărâri, sunt considerate periculoase următoarele substanţe şi preparate:

a) substanţele şi preparatele explozive - substanţele solide, lichide, sub formă de pastă sau gelatinoase şi preparatele care pot să reacţioneze exoterm în absenţa oxigenului din atmosferă, producând imediat emisii de gaze, şi care, în condiţii de testare determinate, detonează, produc o deflagraţie rapidă sau care, sub efectul căldurii, explodează, când sunt închise parţial;

b) substanţele şi preparatele oxidante - substanţele şi preparatele care, în contact cu alte substanţe, în special cu substanţele inflamabile, produc o reacţie puternic exotermă;

c) substanţele şi preparatele extrem de inflamabile - substanţele şi preparatele lichide care au un punct de aprindere extrem de scăzut şi un punct de fierbere scăzut, precum şi substanţele şi preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura şi presiunea mediului ambiant;

d) substanţele şi preparatele foarte inflamabile:

- substanţele şi preparatele care se pot încălzi şi, în final, se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau

- substanţele şi preparatele solide care se pot aprinde cu uşurinţă după un scurt contact cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau să se consume după îndepărtarea sursei de aprindere; sau

- substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut; sau

- substanţele şi preparatele care, în contact cu apa sau aerul umed, emană gaze foarte inflamabile, în cantităţi periculoase;

e) substanţele şi preparatele inflamabile - substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut;

f) substanţele şi preparatele foarte toxice - substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, chiar şi în cantităţi foarte mici, pot provoca moartea ori afecţiuni acute sau cronice ale sănătăţii;

g) substanţele şi preparatele toxice - substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, chiar şi în cantităţi mici, pot provoca moartea ori afecţiuni acute sau cronice ale sănătăţii;

h) substanţele şi preparatele nocive - substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, pot provoca moartea ori afecţiuni acute sau cronice ale sănătăţii;

i) substanţele şi preparatele corozive - substanţele şi preparatele care, în contact cu ţesuturile vii, exercită o acţiune distructivă asupra acestora din urmă;

j) substanţele şi preparatele iritante - substanţele şi preparatele necorozive care, în contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau mucoasa, pot provoca o reacţie inflamatorie;

k) substanţele şi preparatele sensibilizante - substanţele şi preparatele care, prin inhalare sau penetrare cutanată, pot induce o reacţie de hipersensibilizare, astfel încât, la o expunere ulterioară la substanţă sau preparat, provoacă efecte adverse caracteristice;

l) substanţele şi preparatele cancerigene - substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, pot produce cancer sau pot creşte incidenţa lui;

m) substanţele şi preparatele mutagene: substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, pot produce anomalii genetice ereditare sau pot creşte incidenţa lor;

n) substanţele şi preparatele toxice pentru reproducere - substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, pot produce sau creşte incidenţa efectelor adverse nonereditare asupra urmaşilor şi/sau pot afecta funcţiile ori capacitatea de reproducere masculină sau feminină;

o) substanţele şi preparatele periculoase pentru mediu - substanţele şi preparatele care, dacă pătrund în mediu, prezintă sau ar putea prezenta un risc imediat sau întârziat pentru una sau mai multe componente ale mediului.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...