Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14.12.2008 până la 03.08.2016, fiind abrogat(ă) prin Hotărâre nr. 539/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre instituie cadrul legal pentru clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase pentru om şi mediu, în vederea introducerii pe piaţă a acestora.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică următoarelor substanţe şi preparate în stare finită, destinate utilizatorului final:

a) medicamentelor de uz uman, reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

b) produselor medicamentoase de uz veterinar, reglementate de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare;

c) produselor cosmetice, reglementate de Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) amestecurilor de substanţe devenite deşeuri, reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

e) produselor alimentare;

f) produselor care constituie hrană pentru animale;

g) produselor de protecţia plantelor, reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţia plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;

h) substanţelor radioactive, reglementate de Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu completările ulterioare, şi de Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, cu completările ulterioare;
Jurisprudență (1)

i) altor substanţe sau preparate pentru care există proceduri comunitare de notificare sau de aprobare prin alte reglementări legale în vigoare şi pentru care cerinţele sunt echivalente cu cele stabilite prin prezenta hotărâre.

(3) De asemenea, prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul:

a) transportului substanţelor periculoase pe calea ferată, căi rutiere, aeriene sau pe căi navigabile interioare şi maritime;

b) substanţelor în tranzit, care sunt sub supraveghere vamală, cu condiţia ca ele să nu sufere nicio transformare sau prelucrare.

(4) Pentru aplicarea prezentei hotărâri se desemnează ca autorităţi competente următoarele instituţii:

a) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile - autoritate de coordonare şi de reglementare;

b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - autoritate de implementare;

c) Garda Naţională de Mediu şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - autorităţi de control şi inspecţie.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) substanţe - elementele chimice şi compuşii lor, în stare naturală sau obţinuţi prin orice proces de producţie, inclusiv orice aditiv necesar pentru a menţine stabilitatea produselor şi orice impuritate rezultată din procesul utilizat, dar excluzând orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substanţei sau fără modificarea compoziţiei sale;

b) preparate - amestecurile sau soluţiile de două sau mai multe substanţe;

c) introducere pe piaţă - punerea la dispoziţia unor terţe părţi a substanţelor. Importul pe teritoriul vamal al Uniunii Europene este, de asemenea, considerat introducere pe piaţă în sensul prezentei hotărâri;

d) EINECS - Inventarul european al substanţelor chimice existente. Acest inventar conţine lista definitivă a tuturor substanţelor considerate a fi pe piaţa comunitară la 18 septembrie 1981.

(2) În sensul prezentei hotărâri, sunt considerate periculoase următoarele substanţe şi preparate:

a) substanţele şi preparatele explozive - substanţele solide, lichide, sub formă de pastă sau gelatinoase şi preparatele care pot să reacţioneze exoterm în absenţa oxigenului din atmosferă, producând imediat emisii de gaze, şi care, în condiţii de testare determinate, detonează, produc o deflagraţie rapidă sau care, sub efectul căldurii, explodează, când sunt închise parţial;

b) substanţele şi preparatele oxidante - substanţele şi preparatele care, în contact cu alte substanţe, în special cu substanţele inflamabile, produc o reacţie puternic exotermă;

c) substanţele şi preparatele extrem de inflamabile - substanţele şi preparatele lichide care au un punct de aprindere extrem de scăzut şi un punct de fierbere scăzut, precum şi substanţele şi preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura şi presiunea mediului ambiant;

d) substanţele şi preparatele foarte inflamabile:

- substanţele şi preparatele care se pot încălzi şi, în final, se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau

- substanţele şi preparatele solide care se pot aprinde cu uşurinţă după un scurt contact cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau să se consume după îndepărtarea sursei de aprindere; sau

- substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut; sau

- substanţele şi preparatele care, în contact cu apa sau aerul umed, emană gaze foarte inflamabile, în cantităţi periculoase;

e) substanţele şi preparatele inflamabile - substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut;

f) substanţele şi preparatele foarte toxice - substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, chiar şi în cantităţi foarte mici, pot provoca moartea ori afecţiuni acute sau cronice ale sănătăţii;

g) substanţele şi preparatele toxice - substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, chiar şi în cantităţi mici, pot provoca moartea ori afecţiuni acute sau cronice ale sănătăţii;

h) substanţele şi preparatele nocive - substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, pot provoca moartea ori afecţiuni acute sau cronice ale sănătăţii;

i) substanţele şi preparatele corozive - substanţele şi preparatele care, în contact cu ţesuturile vii, exercită o acţiune distructivă asupra acestora din urmă;

j) substanţele şi preparatele iritante - substanţele şi preparatele necorozive care, în contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau mucoasa, pot provoca o reacţie inflamatorie;

k) substanţele şi preparatele sensibilizante - substanţele şi preparatele care, prin inhalare sau penetrare cutanată, pot induce o reacţie de hipersensibilizare, astfel încât, la o expunere ulterioară la substanţă sau preparat, provoacă efecte adverse caracteristice;

l) substanţele şi preparatele cancerigene - substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, pot produce cancer sau pot creşte incidenţa lui;

m) substanţele şi preparatele mutagene: substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, pot produce anomalii genetice ereditare sau pot creşte incidenţa lor;

n) substanţele şi preparatele toxice pentru reproducere - substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, pot produce sau creşte incidenţa efectelor adverse nonereditare asupra urmaşilor şi/sau pot afecta funcţiile ori capacitatea de reproducere masculină sau feminină;

o) substanţele şi preparatele periculoase pentru mediu - substanţele şi preparatele care, dacă pătrund în mediu, prezintă sau ar putea prezenta un risc imediat sau întârziat pentru una sau mai multe componente ale mediului.

Art. 3. -

Testarea şi evaluarea proprietăţilor substanţelor în vederea clasificării se efectuează în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) şi de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

CAPITOLUL II Clasificarea substanţelor periculoase

Art. 4. -

(1) Substanţele se clasifică pe baza proprietăţilor lor intrinseci, conform categoriilor prevăzute la art. 2 alin. (2). La clasificarea substanţelor se iau în considerare impurităţile, atât timp cât concentraţiile acestora din urmă depăşesc limitele de concentraţie prevăzute la alin. (4).

(2) Principiile generale de clasificare şi etichetare a substanţelor şi preparatelor se aplică în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1, cu excepţia cazurilor în care în alte acte normative comunitare sunt specificate cerinţe contrare pentru preparate periculoase.

(3) Lista substanţelor periculoase clasificate şi etichetate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Substanţele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 se caracterizează, acolo unde este cazul, prin limitele de concentraţie sau orice alt parametru care să facă posibilă o evaluare a pericolului pentru sănătate ori mediu al preparatelor ce conţin substanţele periculoase prevăzute sau al substanţelor ce conţin alte substanţe periculoase ca impurităţi.

CAPITOLUL III Obligaţiile autorităţilor competente

Art. 5. -

(1) Este interzisă introducerea pe piaţă a substanţelor ca atare sau în preparate, dacă acestea nu sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu prevederile art. 7-17 şi cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1, şi a substanţelor înregistrate, dacă nu s-au furnizat informaţiile care rezultă din aplicarea art. 12 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu excepţia cazului în care pentru preparate există prevederi în alte acte normative comunitare.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, până când substanţa este inclusă în anexa nr. 2 sau până când se adoptă decizia ca aceasta să nu se includă, în conformitate cu procedura referitoare la adaptarea progresului tehnic, reglementată de art. 29 din Directiva 67/548/CEE, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IV Obligaţia de a efectua documentarea

Art. 6. -

(1) Producătorii, distribuitorii şi importatorii substanţelor periculoase prevăzute în EINECS, dar care nu au fost încă incluse în anexa nr. 2, sunt obligaţi să efectueze o documentare pentru a obţine datele relevante şi accesibile existente privind proprietăţile unor asemenea substanţe.

(2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1), aceştia ambalează şi etichetează provizoriu aceste substanţe conform prevederilor art. 7-17 şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 1.

CAPITOLUL V Ambalarea

Art. 7. -

(1) Este interzisă introducerea pe piaţă a substanţelor periculoase dacă ambalajul acestora nu îndeplineşte următoarele cerinţe:

a) ambalajul trebuie să fie proiectat şi realizat astfel încât să împiedice orice pierdere a conţinutului; această cerinţă nu se aplică în cazul în care sunt prevăzute mecanisme speciale de securitate;

b) materialele din care sunt realizate ambalajul şi sistemele de închidere trebuie să fie rezistente la atacul conţinutului şi nu trebuie să formeze compuşi periculoşi cu conţinutul;

c) ambalajul şi sistemele de închidere trebuie să fie rezistente şi solide pentru a se evita slăbirea acestora şi pentru a îndeplini criteriile de securitate în condiţiile unei manipulări normale;

d) recipientele prevăzute cu sisteme de închidere care să permită reînchiderea sunt astfel proiectate şi realizate încât ambalajul să poată fi închis în mod repetat fără pierderi de conţinut;

e) fiecare recipient, indiferent de capacitate, care conţine substanţe vândute sau puse la dispoziţia publicului larg şi etichetate foarte toxic, toxic sau coroziv, conform definiţiilor din prezenta hotărâre, trebuie să aibă un sistem de închidere rezistent la manipularea de către copii şi un însemn tactil de avertizare a pericolului;

f) fiecare recipient, indiferent de capacitate, care conţine substanţe vândute sau puse la dispoziţia publicului larg şi etichetate nociv, extrem de inflamabil sau foarte inflamabil, conform definiţiilor din prezenta hotărâre, trebuie să aibă un însemn tactil de avertizare a pericolului.

(2) Iniţial, ambalajele trebuie să fie închise cu un sigiliu, astfel încât atunci când ambalajul este deschis pentru prima oară sigiliul să se deterioreze iremediabil.

(3) Lista substanţelor prevăzute în anexa nr. 2 pentru care ambalajul trebuie prevăzut cu dispozitivele şi însemnele prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) se modifică în conformitate cu adaptările la progresul tehnic.

(4) Specificaţiile tehnice ale dispozitivelor prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) se modifică în conformitate cu adaptările la progresul tehnic şi sunt prevăzute la pct. A şi B din anexa nr. 3.

CAPITOLUL VI Etichetarea

Art. 8. -

Este interzisă introducerea pe piaţă a substanţelor periculoase dacă etichetele de pe ambalaje nu îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 9.

Art. 9. -

Fiecare ambalaj prezintă, într-o formă clară, cu caracter de neşters, următoarele menţiuni:

a) denumirea substanţei potrivit prevederilor anexei nr. 2. Dacă substanţa nu este prevăzută încă în lista din anexa nr. 2, trebuie să i se dea o denumire, utilizând o denumire recunoscută pe plan internaţional;

b) numele şi adresa completă, inclusiv numărul de telefon al persoanei cu sediul/domiciliul în Comunitatea Europeană, responsabilă de introducerea pe piaţă a substanţei, indiferent dacă este producătorul, importatorul sau distribuitorul;

c) simboluri de pericol, dacă există, şi indicarea pericolului pe care îl prezintă utilizarea substanţei;

d) frazele-tip care să indice riscurile speciale cauzate de utilizarea substanţei periculoase (frazele R);

e) frazele-tip referitoare la utilizarea în siguranţă a substanţei (frazele S);

f) numărul CE, dacă a fost atribuit.

Art. 10. -

(1) Simbolurile de pericol prevăzute la art. 9 lit. c) şi textul indicaţiilor de pericol sunt prevăzute în anexa nr. 4. Pentru simbolurile de pericol trebuie respectate următoarele cerinţe:

a) simbolurile de pericol trebuie tipărite cu negru pe un fond galben-portocaliu;

b) simbolurile de pericol şi indicaţiile de pericol, care sunt utilizate pentru fiecare substanţă, trebuie să fie în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(2) Pentru substanţele periculoase care nu apar încă în anexa nr. 2, simbolurile de pericol şi indicaţiile de pericol sunt atribuite în conformitate cu regulile prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Atunci când unei substanţe i se atribuie mai mult de un simbol de pericol, trebuie respectate următoarele:

a) obligaţia de a menţiona simbolurile care conţin litera "T" face opţională utilizarea simbolurilor care conţin literele "X" şi "C", cu excepţia cazului în care anexa nr. 2 cuprinde prevederi contrare;

b) obligaţia de a menţiona simbolul "C" face opţională utilizarea simbolurilor care conţin litera "X";

c) obligaţia de a menţiona simbolul "E" face opţională utilizarea simbolurilor care conţin literele "F" şi "O".

Art. 11. -

(1) Textul frazelor "R" trebuie să fie în conformitate cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Frazele "R" utilizate pentru fiecare substanţă trebuie să fie în conformitate cu cele prevăzute în anexa nr. 2.

(3) În cazul substanţelor periculoase care nu sunt încă prevăzute în anexa nr. 2, frazele "R" utilizate trebuie stabilite în conformitate cu regulile prevăzute în anexa nr. 1.

se încarcă...