Back

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie

Ordinul nr. 69/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,06 Lei

În vigoare de la 01.01.2005 până la 23.07.2006, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 288/2006.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 16.06.2004.

Fişa actului →

Mergi la art.

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, şi ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,

secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Art. 2. -

Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005.

Secretarul de stat al Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,
Gabriela Coman

Bucureşti, 10 iunie 2004.

Nr. 69.

ANEXĂ

STANDARDE MINIME OBLIGATORII PRIVIND MANAGEMENTUL DE CAZ
ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI

Managementul de caz, aplicat în domeniul protecţiei copilului, este o metodă de coordonare a tuturor activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului de către profesionişti din diferite servicii/instituţii publice şi private.

Standardele minime obligatorii prezente sunt complementare standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului. Indicatorii din documentul prezent se verifică odată cu cei prevăzuţi în standardele minime obligatorii pentru servicii. Totodată, standardele minime obligatorii prezente sunt complementare, în mod particular, cu Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 18/3.989/416/142/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap.

Standardele sunt grupate pe următoarele arii de interes:

Utilizarea metodei

1. Condiţii de utilizare a metodei

Etapele managementului de caz

2. Etapele managementului de caz

3. Evaluarea iniţială

4. Evaluarea detaliată/complexă

5. Echipa multidisciplinară

6. Planul individualizat de protecţie şi planul de servicii

7. Monitorizare şi re-evaluare

8. Monitorizarea post-servicii şi închiderea cazului

Managerul de caz

9. Recrutare şi angajare

10. Atribuţii principale şi delegarea responsabilităţilor

11. Formarea iniţială şi continuă

12. Supervizare

UTILIZAREA METODEI

Standardul 1 Condiţii de utilizare a metodei
Managementul de caz este utilizat ori de câte ori situaţia copilului impune acest lucru prin urgenţa, complexitatea şi durata intervenţiilor necesare pentru soluţionarea acesteia.
Rezultat Prin utilizarea managementului de caz în domeniul protecţiei copilului se asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, riguroasă, eficientă şi coerentă pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil.
Proceduri de implementare a standardului 1
1.1. Toţi furnizorii de servicii pentru protecţia copilului utilizează metoda managementului de caz pentru cel puţin următoarele situaţii: a) luarea unei măsuri de protecţie şi b) încadrarea într-un grad de handicap şi orientarea şcolară/profesională a copilului cu dizabilităţi. În cazurile de prevenire a abandonului şi instituţionalizării copilului, furnizorul de servicii utilizează această metodă în conformitate cu standardele minime obligatorii, denumite în continuare SMO, atât cele prezente, cât şi celelalte aprobate în domeniul protecţiei copilului.
1.2. Furnizorul de servicii asigură resursele (umane, financiare, materiale) necesare desfăşurării optime a managementului de caz în conformitate cu prevederile SMO prezente şi ale metodologiilor specifice fiecărui tip de serviciu pe care îl oferă.
1.3. În vederea utilizării corecte a managementului de caz, furnizorul de servicii îşi stabileşte, împreună cu coordonatorii serviciilor, criteriile de eligibilitate pentru accesul clienţilor la serviciile pe care le oferă (denumite şi criterii de admitere), precum şi metodologiile şi procedurile de lucru caracteristice fiecărui tip de serviciu. Aceste documente se întocmesc pe baza prevederilor SMO corespunzătoare serviciilor respective şi ale ghidurilor metodologice aferente şi, totodată, pot fi dezvoltate în raport cu practica, experienţa şi literatura de specialitate.
1.4. Coordonatorii serviciilor se asigură că aceste documente sunt aduse la cunoştinţa personalului de specialitate.
1.5. Furnizorul de servicii se asigură că aceste documente sunt re-evaluate periodic şi, după caz, revizuite, în funcţie de cel puţin următorii factori: nevoile comunităţii, dinamica serviciilor, apariţia modificărilor legislative în domeniu şi propunerile făcute de către personalul de specialitate.

Indicatorii pentru Standardul 1

(I) 1.1.1. Toţi copiii cu măsură de protecţie au desemnat un manager de caz.

(I) 1.1.2. Toţi copiii cu dizabilităţi aflaţi în evidenţa serviciului de evaluare complexă din cadrul serviciului public specializat pentru protecţia copilului au desemnat un manager de caz.

(I) 1.1.3. Numărul de copii aflaţi în evidenţa furnizorului de servicii pentru prevenire care au desemnat un manager de caz sau responsabil de caz supervizat de un manager de caz.

(I) 1.3. Existenţa criteriilor de eligibilitate/criterii de admitere, metodologiilor şi procedurilor de lucru pentru fiecare serviciu pentru protecţia copilului oferit de furnizori autorizaţi/acreditaţi conform legii. Criteriile de eligibilitate pentru beneficiari se pot referi de exemplu la: gradul de complexitate al cazului, tipul şi numărul de clienţi, nevoile şi diversitatea serviciilor etc.

(I) 1.4. Personalul din cadrul serviciilor pentru protecţia copilului cunoaşte şi aplică prevederile menţionate în aceste documente.

(I) 1.5. Periodicitatea re-evaluărilor, numărul de revizuiri şi motivaţia efectuării acestora.

ETAPELE MANAGEMENTULUI DE CAZ

Standardul 2 Etapele managementului de caz
Managementul de caz este un proces care implică parcurgerea unor etape interdependente, care sunt aceleaşi în soluţionarea fiecărui caz în parte, indiferent de ordinea în care sunt parcurse sau de durata acestora.
Rezultat Managerii de caz şi responsabilii de caz aplică unitar aceleaşi proceduri în soluţionarea cazurilor, caracteristice managementului de caz, indiferent de serviciul în care activează.
Proceduri de implementare a standardului 2
2.1. Managementul de caz, aplicat în domeniul protecţiei copilului, implică parcurgerea următoarelor etape principale:
a) Identificarea şi preluarea cazurilor: copii aflaţi în dificultate sau în situaţii de risc, copii cu dizabilităţi;
b) Evaluarea comprehensivă şi multidimensională a situaţiei copilului în context socio-familial;
c) Planificarea serviciilor şi intervenţiilor concretizată într-un plan individualizat de protecţie sau, după caz, plan de servicii;
d) Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil;
e) Monitorizarea şi re-evaluarea periodică a progreselor înregistrate, deciziilor şi intervenţiilor specializate;
f) Închiderea cazului, respectiv a procesului de furnizare a serviciilor şi intervenţiilor.
2.2. Activităţile desfăşurate în cadrul acestor etape se bazează pe principiile individualizării şi personalizării, precum şi pe implicarea activă (consultare şi participare) a copilului şi familiei/reprezentantului legal.
2.3. Managerul de caz asigură derularea acestor etape pentru toţi copiii eligibili conform prevederilor SMO prezente şi înregistrează toate informaţiile în dosarul copilului.
2.4. Managerul de caz şi responsabilul de caz folosesc metodele şi instrumentele specifice pentru documentarea cazului cerute de lege şi cele recomandate de către Federaţia Naţională a Asistenţilor Sociali din România.

Indicatorii pentru Standardul 2

(I) 2.1., 2.2. Metodologiile şi procedurile de lucru caracteristice serviciului, dosarele copiilor.

(I) 2.3. Fişa de post a managerului de caz.

(I) 2.4. Furnizorul de servicii are prevăzute în regulamentele serviciilor utilizarea documentelor şi a instrumentelor de lucru, precum şi modalităţile de înregistrare a datelor şi informaţiilor despre copil şi familie/reprezentant legal.

Standardul 3 Evaluarea iniţială
Managerul de caz asigură realizarea evaluării iniţiale a situaţiei copilului în maxim 72 de ore de la înregistrarea solicitării directe, a referirii sau a semnalării cazului, dacă nu se impune un alt termen de către alte standarde minime obligatorii în domeniul protecţiei copilului.
Rezultat Evaluarea iniţială a situaţiei copilului are loc în cel mai scurt timp, în funcţie de urgenţa şi gravitatea cazului.
Proceduri de implementare a standardului 3
3.1. Furnizorul de servicii trebuie să elaboreze proceduri de identificare, înregistrare, preluare şi repartizare a cazurilor, precum şi de desemnare a managerului de caz, astfel încât evaluarea iniţială a situaţiei copilului să se realizeze în termenul prevăzut de SMO prezent. Aceste proceduri sunt în acord cu legislaţia în vigoare, inclusiv SMO din domeniul protecţiei copilului.
3.2. Identificarea cazurilor se realizează prin cel puţin una din următoarele situaţii: a) solicitare directă din partea copilului şi/sau a familiei/reprezentantului legal, b) referire din partea unui alt serviciu/instituţii publice sau private şi c) semnalare/sesizare scrisă sau telefonică din partea unor alte persoane decât membrii familiei/reprezentantul legal.
3.3. În desemnarea managerului de caz, coordonatorul serviciului ia în considerare cel puţin următoarele aspecte: a) numărul de cazuri aflate în responsabilitatea acestuia, b) complexitatea cazuisticii, c) experienţa, d) cunoaşterea problematicii respective, e) relaţia cu copilul şi familia şi f) colaborarea cu reţeaua de servicii şi instituţii.
3.4. Evaluarea iniţială este efectuată de regulă de managerul de caz.
Aceasta poate fi efectuată şi de alţi profesionişti în condiţiile menţionate de SMO aprobate în domeniul protecţiei copilului.
3.5. Se întocmeşte un raport sau, după caz, o fişă de evaluare iniţială care trebuie să aibă avizul şefului pe ordine ierarhică.
3.6. În baza informaţiilor din raportul/fişa de evaluare iniţială se ia decizia continuării managementului de caz sau închiderii cazului prin referire sau orientare către alte servicii/instituţii abilitate.
Conţinutul raportului/fişei de evaluare iniţială, precum şi decizia luată în baza acestuia se comunică clienţilor în cel mai scurt timp de la întocmirea raportului/fişei de evaluare iniţială şi se consemnează.
Referirea implică realizarea unui document înregistrat şi transmis serviciului/instituţiei abilitate, atât direct, cât şi prin intermediul clientului, iar în unele situaţii şi contactarea telefonică a serviciului/instituţiei respective.

Indicatorii pentru Standardul 3

(I) 3.1.-3.3. Existenţa procedurilor de identificare, preluare şi repartizare a cazurilor, precum şi de desemnare a managerului de caz.

(I) 3.4. Numărul de evaluări iniţiale efectuate de managerul de caz şi respectiv de alţi profesionişti/lună/an. Evaluarea iniţială poate fi realizată de alţi profesionişti în următoarele situaţii de exemplu:

- Serviciul în cauză nu dispune de manageri de caz, situaţie în care evaluarea iniţială este efectuată de responsabilul de caz;

- În situaţiile de urgenţă în care deplasarea managerului de caz sau a echipei mobile de intervenţie necesită o durată mai mare de o oră, evaluarea iniţială este efectuată de către responsabilii de caz din cadrul autorităţii locale din comunitatea în care se află copilul. În lipsa acestora, evaluarea iniţială poate fi efectuată de persoanele resursă aflate cel mai aproape de copil. Persoanele resursă reprezintă profesionişti formaţi în domeniul în care se intervine specializat pentru copilul în cauză, care pot fi din cadrul serviciilor pentru protecţia copilului sau alte servicii/instituţii.

(I) 3.5. Rapoartele/fişele de evaluare iniţială sunt avizate de către şeful ierarhic.

(I) 3.6.1. Numărul de cazuri referite şi respectiv orientate către alte servicii/instituţii abilitate/lună/an.

(I) 3.6.2. Dosarele copiilor sau alte documente în care se consemnează informarea clienţilor cu privire la conţinutul raportului/fişei de evaluare iniţială şi decizia luată în baza acestuia.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...