Back

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului

Norma tehnică privind organizarea şi funcţionarea staţiunilor şi punctelor comunale de montă din 03.11.2003

În vigoare de la 26.01.2004

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 10,97 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

I. Dispoziţii generale

Art. 1. -

Staţiunile comunale de montă sunt unităţi zootehnice ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor, care asigură adăpostirea şi îngrijirea reproducătorilor masculi, precum şi reproducţia la speciile bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline prin montă naturală, cu reproducători de mare valoare zootehnică.

Art. 2. -

Fiecare staţiune de montă se va organiza în aşa fel încât raza sa de activitate să nu depăşească distanţa de 4-5 km de la crescătorul de animale.

Art. 3. -

Pentru fiecare reproducător mascul, în funcţie de specie şi de vârstă, se repartizează anual un număr de femele, astfel:

- pentru un taur 50-70 de vaci;
- pentru un vier 20-30 de scroafe;
- pentru un berbec 30-35 de oi;
- pentru un armăsar 25-30 de iepe.

Art. 4. -

(1) În localităţile unde numărul femelelor de reproducţie nu justifică funcţionarea staţiunilor de montă se organizează puncte săteşti de montă.

(2) În punctele săteşti de montă acţionează reproducători proprietate a crescătorilor, autorizaţi conform legislaţiei în vigoare.

(3) Punctele săteşti de montă funcţionează la domiciliul crescătorilor de reproducători. Pentru armăsarii de montă publică aceste puncte se pot organiza în cadrul ocoalelor silvice, sedii de district şi cantoane silvice.

(4) Crescătorii de reproducători autorizaţi beneficiază de prioritate la repartizarea unor suprafeţe de teren necesare producerii furajelor pentru reproducători.

(5) Crescătorii de reproducători autorizaţi au următoarele obligaţii:

- să realizeze programul de montă stabilit pentru fiecare reproducător;

- să îngrijească şi să furajeze reproducătorii autorizaţi pe bază de raţii care să asigure necesarul biologic al acestora;

- să ţină la zi evidenţele de reproducţie;

- să supună reproducătorii autorizaţi la operaţiuni sanitare veterinare (recoltări de probe, vaccinări, tratamente) stabilite de medicii veterinari concesionari.

II. Înfiinţarea şi organizarea staţiunilor comunale de montă

Art. 5. -

Unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţene, direcţiile sanitare veterinare judeţene şi consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor, răspund de organizarea şi buna funcţionare a staţiunilor comunale de montă, scop în care vor lua următoarele măsuri:

a) staţiunea comunală de montă să funcţioneze în adăposturi separate pe specii, amplasate şi amenajate în conformitate cu normele sanitare veterinare, dotate cu padoc, stand de montă, bară de încercare, platformă de gunoi, bazin pentru urină, pichet de incendiu, ustensile de grajd pentru curăţarea adăpostului şi igiena corporală a reproducătorilor, mijloace de contenţiune, îmbrăcăminte de protecţie pentru îngrijitori şi un minimum de medicamente stabilit de medicul veterinar concesionar;

b) la fiecare staţiune comunală de montă poate fi amenajat un spaţiu de locuit, în care şeful staţiunii sau îngrijitorul care supraveghează în permanenţă staţiunea va locui în condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare cu privire la locuinţele de serviciu;

c) staţiunea comunală de montă va fi împrejmuită în mod obligatoriu, iar în incinta ei se va interzice cu desăvârşire adăpostirea altor animale decât reproducătorii.

Art. 6. -

Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor, vor determina deţinătorii de animale să declare efectivele de femele din speciile bovine, porcine, ovine, caprine şi cabaline, pentru care se solicită efectuarea montei naturale, în vederea stabilirii necesarului de reproducători.

Art. 7. -

Unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţene vor ţine evidenţa nominală a tuturor reproducătorilor din staţiunile comunale de montă.

III. Achiziţionarea şi reformarea reproducătorilor

Art. 8. -

Consiliile judeţene, sub îndrumarea şi controlul direcţiei sanitare veterinare, organizează în fiecare judeţ cel puţin un spaţiu autorizat sanitar veterinar pentru efectuarea carantinei profilactice la toate animalele de reproducţie nou-achiziţionate.

Art. 9. -

Dirijarea reproducătorilor nou-achiziţionaţi către staţiunile şi punctele comunale de montă este permisă de medicul veterinar numai după efectuarea carantinei profilactice, perioadă în care este stabilit statusul de sănătate al acestor animale.

Art. 10. -

Unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţene întocmesc la începutul fiecărui an necesarul de reproducători pentru staţiunile de montă naturală, iar consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor, asigură din bugetul local fondurile necesare cumpărării reproducătorilor.

Art. 11. -

Toţi reproducătorii, indiferent de specie, vor fi identificaţi şi înregistraţi conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 12. -

Cerinţele minime privind performanţele reproducătorilor din staţiunile comunale de montă sunt stabilite de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu".

Art. 13. -

Unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie organizează anual bonitarea şi clasarea reproducătorilor din staţiunile comunale de montă, în vederea autorizării acestora. Cu acest prilej se fac propuneri de reformă a celor inapţi pentru montă, precum şi planurile de rotire a reproducătorilor. Clasarea reproducătorilor se face de către o comisie de clasare formată din:

- reprezentantul unităţii pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie;

- medicul veterinar concesionar;

- reprezentantul consiliului comunal, orăşenesc sau municipal.

IV. Funcţionarea şi controlul activităţii staţiunilor şi punctelor comunale de montă

Art. 14. -

(1) Fiecare staţiune comunală de montă trebuie autorizată sanitar veterinar, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

(2) Staţiunile şi punctele comunale de montă funcţionează în baza autorizaţiei anuale eliberate de către unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie. Modelul de autorizaţie este prezentat în anexa nr. 1.

Art. 15. -

(1) Pentru reproducătorii din staţiunile sau punctele comunale de montă unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie vor elibera autorizaţii pentru montă, conform anexei nr. 2.1, pentru tauri şi armăsari, şi anexei nr. 2.2, pentru vieri şi berbeci. Autorizaţiile pentru montă vor fi păstrate la staţiunile sau la punctele comunale de montă.

(2) Toţi reproducătorii din cadrul staţiunilor şi punctelor comunale de montă sunt supuşi controlului sanitar veterinar, conform prevederilor Programului strategic.

Art. 16. -

(1) Reproducătorii masculi din staţiunile şi punctele comunale de montă sunt controlaţi periodic din punct de vedere seminalogic, astfel:

- taurii - primăvara, în luna aprilie, şi toamna, în luna octombrie, şi atunci când situaţia fecundităţii este necorespunzătoare;

- berbecii - cu o lună înainte de începerea campaniei de montă;

- vierii - trimestrial şi atunci când situaţia reproducţiei o impune;

- armăsarii - cu 15 zile înainte de începerea campaniei de montă.

(2) Rezultatele controlului sunt înscrise în buletinul de analiză a materialului seminal brut prezentat în anexa nr. 3.

Art. 17. -

(1) Monta femelelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline se execută pe baza unui plan de montă stabilit pentru fiecare reproducător.

(2) Programul de montă pentru toate speciile de animale se întocmeşte până la finele lunii ianuarie de către unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, în colaborare cu specialiştii agricoli de la nivelul comunelor.

Art. 18. -

Monta femelelor, cu excepţia ovinelor, se face numai la staţiunile sau punctele comunale de montă, fiind interzisă introducerea reproducătorilor în grupuri de animale.

Art. 19. -

(1) Pentru fiecare reproducător (armăsar, taur, vier) se utilizează un registru pentru montă şi produşi în care se înscrie toată activitatea reproducătorului din timpul vieţii, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4.

(2) Se interzice înscrierea în registru a doi sau mai mulţi reproducători din aceeaşi specie ori din specii diferite.

(3) Şeful staţiunii comunale de montă sau proprietarul reproducătorilor din punctul comunal de montă are obligaţia să completeze zilnic activitatea fiecărui reproducător în registrul pentru montă şi produşi.

Art. 20. -

(1) Şeful staţiunii comunale de montă sau proprietarul reproducătorilor din punctul comunal de montă are obligaţia să elibereze adeverinţa de montă, în dublu exemplar, imediat după executarea montei fiecărei femele.

(2) Pentru iepe, vaci şi scroafe se utilizează un carnet separat de adeverinţe de montă, care este prezentat în anexa nr. 5.1.

(3) Originalul adeverinţei se eliberează proprietarului, iar copia adeverinţei rămâne în carnet.

(4) În cazul în care femela repetă monta, aceasta va fi evidenţiată în aceeaşi adeverinţă.

Art. 21. -

Activitatea staţiunilor comunale de montă se desfăşoară conform programului zilnic întocmit de şeful staţiunii, iar regimul de utilizare a reproducătorilor, conform instrucţiunilor cuprinse în anexele nr. 6, 7, 8 şi 9. Instrucţiunile cuprinse în anexele nr. 6, 7, 8 şi 9 sunt aplicabile şi punctelor comunale de montă.

Art. 22. -

Reprezentanţii instituţiilor abilitate să efectueze controlul staţiunilor şi punctelor de montă vor menţiona în caietul de îndrumare şi control toate constatările şi recomandările cu privire la activitatea reproducătorului, starea lui zootehnică şi sanitară veterinară, fixându-se responsabilităţi şi termene de rezolvare pentru deficienţele constatate. Nerespectarea acestora poate atrage sancţiuni până la suspendarea autorizaţiei de folosire a reproducătorilor la montă.

Art. 23. -

La fiecare staţiune comunală de montă se deschide Registrul de fermă în care sunt evidenţiate toate mişcările din efectiv.

V. Atribuţiile personalului staţiunii comunale de montă

Art. 24. -

(1) Încadrarea cu personal a unei staţiuni comunale de montă se va face după cum urmează:

- un îngrijitor pentru 4 tauri;

- un îngrijitor pentru 30-60 de berbeci;

- un îngrijitor pentru 7 vieri;

- un îngrijitor pentru 3 armăsari.

(2) Aceste norme sunt orientative, ele pot fi majorate sau micşorate cu cel puţin 20%, cu aprobarea direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.

Art. 25. -

Personalul staţiunii comunale de montă este constituit din îngrijitori şi un şef de staţiune numit din rândul acestora.

Art. 26. -

Pe lângă sarcinile de execuţie, şeful staţiunii comunale de montă preia şi răspunde de obiectele de inventar ce aparţin acesteia. Reproducătorii se repartizează pe bază de proces-verbal fiecărui îngrijitor, cu respectarea normelor de muncă. Procesul-verbal se încheie de delegatul consiliului comunal, orăşenesc sau municipal în prezenţa obligatorie a medicului veterinar şi a reprezentantului unităţii pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie.

Art. 27. -

(1) Îngrijitorii vor fi angajaţi de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor, cu avizul medicului uman de circumscripţie şi al şefului unităţii pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, dintre crescătorii cu aptitudini pentru această activitate.

(2) Îngrijitorii şi şefii staţiunilor comunale de montă vor fi şcolarizaţi şi atestaţi, prin cursuri cu o durată de minimum o săptămână, de către unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie.

Art. 28. -

(1) Îngrijitorii din staţiunile comunale de montă au următoarele atribuţii:

a) să hrănească şi să adape reproducătorii după programul de grajd stabilit, respectând raţiile şi indicaţiile specialiştilor agricoli;

b) să pregătească furajele ce intră în componenţa raţiilor;

c) să execute zilnic îngrijirea corporală a reproducătorilor, iar periodic spălarea corporală şi curăţarea ongloanelor;

d) să asigure mişcarea zilnică a reproducătorilor, conform programului;

e) să execute curăţarea adăpostului, a padocului, să depoziteze băligarul pe platforma de gunoi. Gunoiul de grajd rezultat de la staţiunile de montă va fi folosit la fertilizarea loturilor zootehnice;

f) să folosească reproducătorii la montă conform programului;

g) să înregistreze zilnic montele efectuate de fiecare reproducător în registrul pentru montă şi produşi, în conformitate cu anexa nr. 4, păstrând în bune condiţii registrele de evidenţă;

h) să elibereze proprietarilor de animale adeverinţe de montă pentru fiecare femelă montată în staţiune, în conformitate cu anexa nr. 5.1;

i) să respecte realizarea planului de montă pentru fiecare reproducător pe care îl are în primire şi să sesizeze medicului veterinar orice suspiciune de boală la femelele prezentate la montă;

j) să vegheze asupra stării de sănătate a reproducătorilor şi să anunţe imediat medicul veterinar în caz de rănire sau suspiciune de boală;

k) să solicite proprietarilor femelelor montate în staţiunea de montă prezentarea declaraţiilor de fătare, în conformitate cu anexa nr. 5.2.

(2) Aceste atribuţii revin şi crescătorilor din punctele de montă.

Art. 29. -

(1) Şeful staţiunii comunale de montă are următoarele atribuţii:

a) supraveghează şi controlează desfăşurarea programului zilnic;

b) preia furajele şi răspunde de buna lor înmagazinare şi folosire;

c) eliberează furaje îngrijitorilor, conform raţiilor stabilite, şi asistă zilnic la hrănirea reproducătorilor.

(2) Supravegherea reproducătorilor în timpul nopţii revine şefului staţiunii comunale de montă sau îngrijitorului care locuieşte în cadrul acesteia.

Art. 30. -

Şeful staţiunii comunale de montă beneficiază de reducerea normei de deservire, potrivit prevederilor art. 24.

Art. 31. -

Lunar staţiunile şi punctele comunale de montă vor transmite la unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie tabele nominale cu femelele montate şi cu produşii obţinuţi prin fătări, în vederea constituirii bazei de date pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie.

se încarcă...