Back

Ministerul Finanţelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1827/2003 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul contabilităţii

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 22.01.2004 până la 31.12.2005, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 1752/2005.

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 10.01.2005!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 32,78 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 38 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Alineatul (2) al articolului 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru perioada 2001-2004 programul de implementare a prezentelor reglementări este prevăzut mai jos."

"Sfârşitul exerciţiului financiar Cifra de afaceri a anului anterior (euro) Total active pentru anul anterior (euro) Număr mediu de salariaţi ai anului anterior
31 decembrie 2001 peste 9 milioane peste 4,5 milioane 250
31 decembrie 2002 peste 8 milioane peste 4,0 milioane 200
31 decembrie 2003 peste 7,3 milioane peste 3,65 milioane 150
31 decembrie 2004 peste 7,3 milioane peste 3,65 milioane 50"

(2) Lista cuprinzând persoanele juridice care aplică efectiv, începând cu anul 2004, reglementările menţionate la alin. (1) şi retratează situaţiile financiare ale anului 2003 este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Începând cu exerciţiul financiar al anului 2005, alineatul (1) al articolului 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 şi nr. 279 bis din 25 aprilie 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Prezentele reglementări se aplică persoanelor juridice care îndeplinesc cel puţin două dintre criteriile menţionate mai jos:

a) cifra de afaceri - până la 7,3 milioane euro;

b) total active - până la 3,65 milioane euro;

c) număr mediu de salariaţi - până la 50."

Art. 3. -

Punctul 9.2 din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

9.2. Situaţiile financiare anuale ale întreprinderii se supun spre aprobare de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, pe baza raportului administratorilor şi a raportului auditorului financiar."

Art. 4. -

Litera a) a punctului 5.35 din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi punctul 4.43 din capitolul II secţiunea a 4-a din Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

Pentru prezentarea unei imagini fidele a poziţiei financiare şi performanţei în situaţiile financiare anuale, persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, pot efectua reevaluarea imobilizărilor corporale, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acesteia.

Valoarea reevaluată reprezintă valoarea justă sau costul curent al imobilizărilor corporale la data situaţiilor financiare. Aceste valori se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi."

Art. 5. -

Normele privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 772/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 11 august 2000, se modifică după cum urmează:

a) în tot cuprinsul normelor, expresia "conturi consolidate" se înlocuieşte cu expresia "situaţii financiare consolidate";

b) situaţiile financiare consolidate cuprind bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat, situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu, politicile contabile şi notele explicative. După caz, poate fi întocmită şi situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie;

c) situaţiile financiare consolidate trebuie să furnizeze o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei, modificărilor capitalului propriu şi, eventual, a fluxurilor de trezorerie ale societăţilor incluse în consolidare, luate ca un tot unitar. Ele trebuie să precizeze politicile contabile adoptate în procesul de determinare a sumelor corespunzătoare posturilor cuprinse în situaţiile financiare consolidate.

Art. 6. -

(1) Începând cu situaţiile financiare ale anului 2005, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară1) (IFRS2)), aşa cum sunt prezentate şi publicate de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, se aplică de următoarele categorii de persoane juridice:

a) persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările ulterioare;

b) instituţiile reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;

c) instituţiile de credit;

d) societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare şi brokerii de asigurare;

e) companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome şi alte persoane juridice de interes public nominalizate de Ministerul Finanţelor Publice prin ordin al ministrului finanţelor publice;

f) persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare de către o societatemamă care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară;

g) persoanele juridice care la sfârşitul anului precedent depăşesc două din următoarele trei criterii:

- cifra de afaceri - peste 7,3 milioane euro;

- total active - peste 3,65 milioane euro;

- număr mediu de salariaţi - peste 50;

h) persoanele juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-g), pe baza aprobării date de Direcţia de reglementări contabile din Ministerul Finanţelor Publice, ca urmare a opţiunii acestora de aplicare a IFRS. Aceste persoane juridice pot aplica prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară chiar de la înfiinţarea lor.

(2) Până în anul 2005, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) aplică reglementările contabile specifice, aprobate potrivit legii.

(3) În vederea asigurării comparabilităţii cu situaţiile financiare ale anului 2005, situaţiile financiare ale anului 2004, întocmite de persoanele juridice prevăzute la alin. (1) potrivit reglementărilor contabile aplicabile şi depuse la organele în drept în conformitate cu prevederile legale, vor fi retratate conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, fără a fi depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

1) Standardele Internaţionale de Raportare Financiară includ:

a) Standardele Internaţionale de Raportare Financiară;

b) Standardele Internaţionale de Contabilitate; şi

c) Interpretările emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRIC) sau de fostul Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor (SIC) şi adoptate de IASB.

2) IFRS, conform abrevierii din limba engleză pentru "International Financial Reporting Standards".

Art. 7. -

(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) au obligaţia să asigure continuitatea aplicării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi auditarea situaţiilor financiare conform reglementărilor legale în domeniu.

(2) Fac obiectul auditării de către auditori financiari, potrivit legii, şi situaţiile financiare ale anului 2004, retratate în conformitate cu prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

Art. 8. -

(1) Începând cu situaţiile financiare ale anului 2005, grupurile de societăţi întocmesc situaţii financiare consolidate în conformitate cu reglementările contabile aplicate, astfel:

- persoanele juridice care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară efectuează consolidarea în conformitate cu prevederile acestora;

- persoanele juridice care aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, pot proceda la întocmirea situaţiilor financiare consolidate. Întocmirea acestora se efectuează în conformitate cu prevederile Normelor privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 772/2000, avându-se în vedere şi prevederile art. 5.

(2) Situaţiile financiare consolidate ale anului 2005 vor conţine informaţii comparative pentru anul 2004.

(3) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2005, o copie a raportului anual consolidat va fi depusă la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, unde este înregistrată societatea-mamă, în termen de 180 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Nedepunerea acesteia se sancţionează potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Art. 9. -

(1) Persoanele juridice vor procura de la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice discheta conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, urmând a depune, în termenul prevăzut de lege, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice discheta şi situaţiile financiare anuale listate, semnate şi ştampilate, împreună cu o copie a codului fiscal/codului unic de înregistrare, raportul administratorului, raportul auditorului financiar sau raportul cenzorilor, după caz, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.

(2) La întocmirea situaţiilor financiare anuale se va ţine seama de reglementările contabile aplicabile şi de prevederile cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. -

Direcţia de reglementări contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Precizările privind unele măsuri referitoare la încheierea exerciţiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.784/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2003, şi pct. 3-6 din Normele privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 772/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 11 august 2000, precum şi orice dispoziţie contrară.

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 22 decembrie 2003.

Nr. 1.827.

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

LISTA PERSOANELOR JURIDICE CARE APLICĂ PREVEDERILE ORDINULUI MINISTRULUI
FINANŢELOR PUBLICE NR. 94/2001 PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRILOR
CONTABILE ARMONIZATE CU DIRECTIVA A IV-A A COMUNITĂŢILOR ECONOMICE
EUROPENE ŞI CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE

Nr. crt. Judeţul Codul fiscal Denumirea persoanei juridice
1 ALBA 1755482 S.C. APA-CTTA S.A. ALBA-IULIA
2 ALBA 11551757 S.C. CUPRU MIN S.A. ABRUD
3 ALBA 6698299 S.C. MANUFACTURA DE PORŢELAN IPEC S.A.
4 ALBA 9762620 S.C. ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A.
5 ALBA 9362497 S.C. SITINDUSTRIE ROMÂNIA S.A.
6 ALBA 14179039 S.C. STAR TRANSMISSION CUGIR S.R.L.
1 ARAD 9140172 S.C. AGRIROM S.R.L. ARAD
2 ARAD 12377668 S.C. AGROOIL S.R.L.
3 ARAD 3026994 S.C. AGROINDUSTRIALA-FÎNTÎNELE S.A. FÎNTÎNELE
4 ARAD 6601468 S.C. ASTRA BUS S.R.L.
5 ARAD 8983631 S.C. EKR-ELEKTROKONTAKT ROMÂNIA S.R.L. SÎNTANA
6 ARAD 13869863 S.C. EXPO MARKET JACKSON LTD S.R.L.
7 ARAD 12458827 S.C. INDAGRARA PRODCOM S.A.
8 ARAD 1682585 S.C. INDCOOP BATTOCCHIO S.A. ARAD
9 ARAD 3028952 S.C. PRODAGRO BIAN S.R.L. ARAD
10 ARAD 5596002 S.C. TEHNODOMUS S.R.L.
1 ARGEŞ 6748664 S.C. ALCADIBO TRADING S.A.
2 ARGEŞ 4792671 S.C. AMPLAST CO S.A.
3 ARGEŞ 128302 S.C. CONARG S.A.
4 ARGEŞ 9471508 S.C. FABRICA DE SCULE ŞI MATRIŢE ARO S.A.
5 ARGEŞ 132869 S.C. MACRO S.R.L.
1 BACĂU 10825552 COMPANIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI CLEJA S.A.
2 BACĂU 3590810 S.C. ALCONEP S.R.L.
3 BACĂU 14146082 S.C. ANAMIR TRADING S.R.L.
4 BACĂU 944335 S.C. AVICOLA S.A.
5 BACĂU 14493197 S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA MOLDOVA S.A.
6 BACĂU 12447070 S.C. FINNFOREST BACO PRODUCTION S.R.L.
7 BACĂU 953198 S.C. GALLUCI S.R.L.
8 BACĂU 966333 S.C. PETROMEC S.A.
9 BACĂU 6896520 S.C. RAFO IMPERIAL OIL S.A.
10 BACĂU 2821096 S.C. SUINPROD S.A.
11 BACĂU 14785140 S.C. TERMON S.R.L.
12 BACĂU 954720 S.C. TRACOROM S.R.L.
13 BACĂU 4014726 S.C. UNIC GENERAL CONSTRUCTOR S.R.L.
1 BIHOR 10559302 C.N. TEXTILE GROUP S.A.
2 BIHOR 9834611 S.C. ARA SHOES ROMÂNIA S.R.L.
3 BIHOR 7270206 S.C. DACIA CONTINENTAL S.A.
4 BIHOR 10796627 S.C. DESPA ROMÂNIA S.R.L.
5 BIHOR 108046 S.C. NUTRIENTUL S.A.
6 BIHOR 5796116 S.C. TIGERAMIRACOM S.R.L.
7 BIHOR 202255 S.C. TRANSGEX S.A.
1 BISTRIŢA-NĂSĂUD 2736489 S.C. ARIO S.A.
2 BISTRIŢA-NĂSĂUD 569007 S.C. MEBIS S.A.
3 BISTRIŢA-NĂSĂUD 6868431 S.C. MOISAN TRANSIMPEX S.R.L.
4 BISTRIŢA-NĂSĂUD 4816223 S.C. PRISMA PROD S.R.L.
5 BISTRIŢA-NĂSĂUD 571163 S.C. RADIATOARE DIN ALUMINIU S.A.
1 BOTOŞANI 11976618 S.C. LONFIL S.A.
2 BOTOŞANI 11006920 S.C. PORŢELANUL S.A.
1 BRĂILA 11940410 S.C. AGRIMON S.R.L.
2 BRĂILA 2254811 S.C. FORAJ SONDE S.A. BRĂILA
1 BRAŞOV 14531223 C.N. ROMARM S.A. - FILIALA S.C. METROM S.A. BRAŞOV
2 BRAŞOV 14578714 C.N. ROMARM S.A. - FILIALA S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE FĂGĂRAŞ S.A.
3 BRAŞOV 14493260 S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA TRANSLIVANIA SUD S.A.
4 BRAŞOV 1094194 S.C. GABI'S S.R.L.
5 BRAŞOV 8624395 S.C. M.T.I. IMPEX S.R.L.
6 BRAŞOV 1112878 S.C. MARUB S.A.
7 BRAŞOV 14469423 S.C. PIROCHIM VICTORIA S.A.
8 BRAŞOV 14139115 S.C. POIANA CIUCAŞ S.A.
9 BRAŞOV 1098943 S.C. PRES COM S.R.L.
10 BRAŞOV 1097182 S.C. TRANSILVANIA S.A.
11 BRAŞOV 6522704 S.C. TVS HOLDING S.R.L.
12 BRAŞOV 11075840 S.C. VIESSMANN S.R.L.
1 BUCUREŞTI 14423850 C.N. ROMARM S.A. - FILIALA S.C. UZINA MECANICĂ S.A.
2 BUCUREŞTI 9975700 INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MICROBIOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CANTACUZINO
3 BUCUREŞTI 13513245 S.C. AFIN (ROMÂNIA) S.A.
4 BUCUREŞTI 6904755 S.C. AGER BUSINESS TECH S.A.
5 BUCUREŞTI 9636398 S.C. AGER DISTRIBUTION S.A.
6 BUCUREŞTI 6193482 S.C. AGROVET S.A.
7 BUCUREŞTI 11772189 S.C. ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (ROMÂNIA) S.A.
8 BUCUREŞTI 10392572 S.C. ALPINE S.A.
9 BUCUREŞTI 7025541 S.C. ALUKONIGSTAHL SISTEME DE ALUMINIU, OŢEL ŞI PLASTIC S.R.L.
10 BUCUREŞTI 4747298 S.C. AMEROM TELEVISION S.R.L.
11 BUCUREŞTI 379290 S.C. ARTA GRAFICĂ S.A.
12 BUCUREŞTI 1590376 S.C. AUTO COBĂLCESCU S.R.L.
13 BUCUREŞTI 3148878 S.C. AUTOMOTIVE TRADING SERVICES S.R.L.
14 BUCUREŞTI 11984882 S.C. B & B COLLECTION S.R.L.
15 BUCUREŞTI 13663790 S.C. B.M.S. HAUSGERATE INVEST S.R.L.
16 BUCUREŞTI 7986532 S.C. BALKAN RO TRADE & CONSTRUCTION S.R.L.
17 BUCUREŞTI 13795308 S.C. BCR LEASING S.A.
18 BUCUREŞTI 14328360 S.C. BRICOSTORE ROMÂNIA S.A.
19 BUCUREŞTI 4258968 S.C. CARPATAIR S.A.
20 BUCUREŞTI 6423794 S.C. CIUCAŞ S.R.L.
21 BUCUREŞTI 20393 S.C. COLIIANI IMPEX S.R.L.
22 BUCUREŞTI 6639012 S.C. COMAUTO MERIDIAN S.R.L.
23 BUCUREŞTI 330580 S.C. COMTEXIN S.A.
24 BUCUREŞTI 12954944 S.C. Despec România S.R.L.
25 BUCUREŞTI 1590678 S.C. DHL INTERNATIONAL ROMÂNIA S.R.L.
26 BUCUREŞTI 12376883 S.C. DIRECT SHOP S.R.L.
27 BUCUREŞTI 14180238 S.C. DOMINO CLUB S.R.L.
28 BUCUREŞTI 11477448 S.C. DUNAROM AGRITRADING S.R.L.
29 BUCUREŞTI 6597448 S.C. EDITURA ARAMIS S.R.L.
30 BUCUREŞTI 6230769 S.C. EUROGAMA INVEST S.R.L.
31 BUCUREŞTI 1589363 S.C. F.E.A. S.A.
32 BUCUREŞTI 8757715 S.C. FED PRINT S.A.
33 BUCUREŞTI 14507322 S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA SUD S.A.
34 BUCUREŞTI 5024817 S.C. FOREST TRADING 93 S.R.L.
35 BUCUREŞTI 6812040 S.C. GLENCORE PROTEIN ROMÂNIA S.R.L.
36 BUCUREŞTI 9452492 S.C. GLOBALNET S.A.
37 BUCUREŞTI 6046627 S.C. GUZU CHIM PROD COM S.R.L.
38 BUCUREŞTI 12858645 S.C. HERVE ROMÂNIA S.R.L.
39 BUCUREŞTI 1554446 S.C. INDUSTRIALEXPORT S.A.
40 BUCUREŞTI 1597790 S.C. INTERACTION S.R.L.
41 BUCUREŞTI 340312 S.C. IOR S.A.
42 BUCUREŞTI 9463750 S.C. K TECH ELECTRONICS S.R.L.
43 BUCUREŞTI 383062 S.C. LEOSER S.A.
44 BUCUREŞTI 6205960 S.C. MAGLIFICIO PRIMAVERA TRADE S.R.L.
45 BUCUREŞTI 10546701 S.C. MEDICARE GROUP S.R.L.
46 BUCUREŞTI 6479639 S.C. MEDICOVER ROMBEL S.R.L.
47 BUCUREŞTI 6769659 S.C. METALROM S.R.L.
48 BUCUREŞTI 10180820 S.C. MOTORACTIVE S.A.
49 BUCUREŞTI 9415389 S.C. NATIONAL DISTRIBUTION COMPANY S.R.L.
50 BUCUREŞTI 4264749 S.C. OMNIMPEX CHEMICALS S.A.
51 BUCUREŞTI 14428660 S.C. PETROMSERVICE S.A.
52 BUCUREŞTI 612 S.C. PIAŢA DE GROSS AGROALIMENTARA 1912 S.A.
53 BUCUREŞTI 12064199 S.C. PORSCHE LEASING ROMÂNIA S.R.L.
54 BUCUREŞTI 13943110 S.C. RENAULT ROMÂNIA S.A.
55 BUCUREŞTI 14338851 S.C. REVIZII, REPARAŢII RAME DE METROU ŞI INSTALAŢII S.A.
56 BUCUREŞTI 13348610 S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L.
57 BUCUREŞTI 12112083 S.C. RIO BUCOVINA DISTRIBUTION S.R.L.
58 BUCUREŞTI 6039204 S.C. ROCHUS S.R.L.
59 BUCUREŞTI 4888408 S.C. ROMSAT CABLE TV AND RADIO S.A.
60 BUCUREŞTI 6504163 S.C. S.T.S. DISTRIBUTION S.R.L.
61 BUCUREŞTI 2833457 S.C. SAVION HOTEL S.R.L.
62 BUCUREŞTI 12472120 S.C. SEA ROMÂNIA S.R.L.
63 BUCUREŞTI 12723320 S.C. SOLEL BONEH INTERNATIONAL ROMÂNIA S.R.L.
64 BUCUREŞTI 9927427 S.C. SPET SHIPPING S.A.
65 BUCUREŞTI 5931352 S.C. STANDARD NUTRICIA S.R.L.
66 BUCUREŞTI 13718674 S.C. SUNLIGHT ROMÂNIA S.R.L.
67 BUCUREŞTI 7025525 S.C. SYNGENTAAGRO S.R.L.
68 BUCUREŞTI 12422688 S.C. T & V TYRE TRADE S.R.L.
69 BUCUREŞTI 15034095 S.C. TELECOMUNICAŢII C.F.R. S.A.
70 BUCUREŞTI 5351010 S.C. TRANSFER INTERNATIONAL SPEDITION S.R.L.
71 BUCUREŞTI 5624374 S.C. V. TARUS RoAgencies S.R.L.
72 BUCUREŞTI 11366989 S.C. WILHELM GEIGER GMBH & CO - FILIALA BUCUREŞTI - ROMÂNIA S.R.L.
1 BUZĂU 1167164 S.C. BACHUS BUZĂU S.A.
2 BUZĂU 13362843 S.C. CASA DE VINURI VERNEŞTI 2000 S.A.
3 BUZĂU 1145395 S.C. CONTACTOARE S.A.
4 BUZĂU 6482146 S.C. EXIMPROD GRUP S.A.
5 BUZĂU 5959639 S.C. GRUP ROMET S.A.
6 BUZĂU 1154504 S.C. INTEGRAL S.A.
7 BUZĂU 5289644 S.C. NATIONAL INSTAL CONSTRUCT S.R.L.
8 BUZĂU 8384950 S.C. NATURAL EST S.A.
9 BUZĂU 1174145 S.C. NIKMOB S.A.
1 CĂLĂRAŞI 1910608 S.C. CATEX S.A.
2 CĂLĂRAŞI 1921852 S.C. REMAT S.A.
3 CĂLĂRAŞI 1916090 S.C. SIDERCA S.A.
4 CĂLĂRAŞI 13227332 S.C. TRANSAMERICAN 2000 S.R.L.
1 CARAŞ-SEVERIN 14217817 S.C. C.E.T. ENERGOTERM REŞIŢA S.A.
2 CARAŞ-SEVERIN 1070543 S.C. HERCULES S.A.
1 CLUJ 201195 R.A. DE TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI
2 CLUJ 6528510 S.C. AGIS COMPUTER S.R.L.
3 CLUJ 9478840 S.C. ARL S.A.
4 CLUJ 10817290 S.C. ASA CONS ROMÂNIA S.R.L.
5 CLUJ 14297530 S.C. AUTOMOBILE COMPONENTE ELECTRICE S.R.L.
6 CLUJ 9951956 S.C. EVW HOLDING S.R.L.
7 CLUJ 14476722 S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA TRANSILVANIA NORD S.A.
8 CLUJ 241831 S.C. GENERAL INVEST S.R.L.
9 CLUJ 3685073 S.C. JOLIDON IMPORT EXPORT S.R.L.
10 CLUJ 6702918 S.C. METALICPLAS IMPEX S.R.L.
11 CLUJ 216510 S.C. ONCOSIMPEX S.R.L.
12 CLUJ 199605 S.C. ROLICOM IMPORT EXPORT S.R.L.
13 CLUJ 2897361 S.C. TRUSTUL DE INSTALAŢII MONTAJ ŞI CONSTRUCŢII S.A.
1 CONSTANŢA 4858504 R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE CONSTANŢA SUD ŞI A ZONEI LIBERE BASARABI
2 CONSTANŢA 2421812 S.C. ARGOS S.A.
3 CONSTANŢA 1891328 S.C. CELCO S.A.
4 CONSTANŢA 11396700 S.C. CONGAZ S.A.
5 CONSTANŢA 2980547 S.C. EFORIE S.A.
6 CONSTANŢA 14500308 S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE DOBROGEA S.A.
7 CONSTANŢA 9538837 S.C. HEINRIGIMPEX S.R.L.
8 CONSTANŢA 7277646 S.C. HISTRIA SHIPMANAGEMENT S.R.L.
9 CONSTANŢA 14320595 S.C. ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII VAGOANE S.A.
10 CONSTANŢA 1910217 S.C. MINMETAL S.A.
11 CONSTANŢA 2415810 S.C. MUNCA OVIDIU S.A.
12 CONSTANŢA 12721736 S.C. PEGASUS DISTRIBUTION S.R.L.
13 CONSTANŢA 12079629 S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.
14 CONSTANŢA 14320668 S.C. RIG SERVICE S.A.
15 CONSTANŢA 2412342 S.C. STEAUA DE MARE S.A.
16 CONSTANŢA 12439094 S.C. TOMINI TRADING S.R.L.
17 CONSTANŢA 14325363 S.C. UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A.
1 COVASNA 550152 S.C. COVALACT S.A.
2 COVASNA 12437719 S.C. LEINEWEBER RO S.R.L.
3 COVASNA 544932 S.C. PLASTICO S.A.
4 COVASNA 6832411 S.C. PRODUCŢIE ARDEALUL S.R.L.
5 COVASNA 9877167 S.C. PRODUCŢIE ZARAH MODEN S.R.L.
6 COVASNA 557550 S.C. RHM PANTS S.R.L.
1 DÂMBOVIŢA 938970 C.N. ROMARM S.A. - FILIALA S.C. UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A.
2 DÂMBOVIŢA 2978636 C.N. ROMARM S.A. - FILIALA S.C. UZINA MECANICĂ MIJA S.A.
3 DÂMBOVIŢA 918620 S.C. CORINT S.A.
4 DÂMBOVIŢA 11843301 S.C. CROMSTEEL INDUSTRIES S.A.
5 DÂMBOVIŢA 13428573 S.C. ERDEMIR-ROMANIA S.R.L.
1 DOLJ 12459849 S.C. AVK ELECTROPUTERE S.A.
2 DOLJ 2292068 S.C. CONSTRUCŢII FEROVIARE S.A. CRAIOVA
3 DOLJ 2320125 S.C. COREMI S.A.
4 DOLJ 6778754 S.C. EXSERV S.R.L.
5 DOLJ 5218309 S.C. FELVIOPROD S.R.L.
6 DOLJ 14491102 S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE OLTENIA S.A.
7 DOLJ 6591550 S.C. HELIN'S TRADING S.R.L.
8 DOLJ 2319619 S.C. METAL-LEMN S.A.
9 DOLJ 14270284 S.C. TMD S.A.
1 GALAŢI 12085191 S.C. BEYLER DECOR S.A.
2 GALAŢI 9639750 S.C. CEREALCOM S.A.
3 GALAŢI 1646841 S.C. COMMET S.A.
4 GALAŢI 3552492 S.C. CONY SAT S.A.
5 GALAŢI 6514264 S.C. LEGATO S.R.L.
6 GALAŢI 5340402 S.C. PROFILAND S.R.L.
7 GALAŢI 1632862 S.C. PRUTUL SA
8 GALAŢI 10890801 S.C. TRANSURB S.A.
9 GALAŢI 1638660 S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A.
1 GIURGIU 12354400 S.C. AGER LEASING S.A.
2 GIURGIU 13698712 S.C. NOUA ERĂ S.A.
3 GIURGIU 6141165 S.C. ROMSTRADE S.R.L.
4 GIURGIU 1284598 S.C. SEA S.R.L.
5 GIURGIU 14351222 S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.
1 GORJ 14373832 C.N. ROMARM S.A. - FILIALA S.C. UZINA MECANICĂ SADU S.A.
2 GORJ 2174046 S.C. FORAJ SONDE TÎRGU-CĂRBUNEŞTI S.A.
3 GORJ 2162858 S.C. MIRFO INDUSTRIES S.A.
4 GORJ 13914972 S.C. UZINA DE AGENT TERMIC ŞI ALIMENTARE CU APĂ MOTRU S.A.
1 HARGHITA 13131768 S.C. AMIGO & INTERCOST S.R.L.
2 HARGHITA 512620 S.C. HARMOPAN S.A.
3 HARGHITA 505623 S.C. PERLA HARGHITEI S.A.
1 HUNEDOARA 14271514 C.N. A CUPRULUI, AURULUI ŞI FIERULUI MINVEST - FILIALA BRADMIN S.A. DEVA
2 HUNEDOARA 14271549 C.N. A CUPRULUI, AURULUI ŞI FIERULUI MINVEST - FILIALA CERTEJ S.A.
3 HUNEDOARA 2116860 S.C. AGROCOMPANY S.R.L.
4 HUNEDOARA 10381352 S.C. DEVA GOLD S.A.
5 HUNEDOARA 12499002 S.C. GENERAL TRUST S.A.
6 HUNEDOARA 6146243 S.C. SARGETIA FOREST S.A.
7 HUNEDOARA 2117288 S.C. SARMISMOB S.A.
8 HUNEDOARA 10998120 S.C. SOGECO ROMÂNIA S.R.L.
9 HUNEDOARA 11765220 S.C. TERMOFICARE S.A.
10 HUNEDOARA 2135195 S.C. UMIROM S.A. PETROŞANI
11 HUNEDOARA 14426988 S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
1 IALOMIŢA 6900281 S.C. AGROFAMHOLDING S.R.L. FETEŞTI
2 IALOMIŢA 6740016 S.C. ALCOPROD SERVICE S.A. URZICENI
3 IALOMIŢA 12885143 S.C. INTERCEREAL S.A. FETEŞTI
4 IALOMIŢA 2072860 S.C. TRANSMIM S.R.L. SLOBOZIA
5 IALOMIŢA 2072356 S.C. ULCOM INTERNATIONAL S.A. SLOBOZIA
6 IALOMIŢA 2088921 S.C. VALAHORUM S.A. URZICENI
1 IAŞI 1999398 R.A. DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PAŞCANI
2 IAŞI 1975100 S.C. AVICOLA IAŞI S.A.
3 IAŞI 1959695 S.C. CONEST S.A.
4 IAŞI 1977551 S.C. IULIUS GROUP S.R.L.
5 IAŞI 6308167 S.C. OMEGA IS COMUNICATIONS S.R.L.
6 IAŞI 5029644 S.C. TESS CONEX S.A.
1 ILFOV 5205651 R.A. AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
2 ILFOV 13828162 S.C. ADAM S.R.L.
3 ILFOV 1574869 S.C. AMCO OTOPENI S.A.
4 ILFOV 12364552 S.C. AMRAZ ROMÂNIA S.R.L.
5 ILFOV 14313032 S.C. BAZA DE APROVIZIONARE ŞI DESFACERE-CFR - BAD S.A.
6 ILFOV 8573178 S.C. CREAM LINE ROMÂNIA S.A.
7 ILFOV 12404878 S.C. CRIMBO GAS 2000 S.R.L.
8 ILFOV 5865976 S.C. DUMALEX GROUP S.A.
9 ILFOV 9030790 S.C. INFORM LYKOS S.A.
10 ILFOV 9539018 S.C. KARL HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL EXPED S.R.L.
11 ILFOV 8694129 S.C. MOARA LOULIS - ROMANIAN FLOUR MILLS LOULIS S.A.
12 ILFOV 13276629 S.C. PRIMA EXPORT S.R.L.
13 ILFOV 3939279 S.C. ROCON DISTRIBUTION 2000 S.R.L.
14 ILFOV 2788488 S.C. STUDIOURILE MEDIA PRO S.A.
15 ILFOV 6549912 S.C. TAMI 2 S.A.
16 ILFOV 13635692 S.C. TERRA GROUP SN IMPEX S.R.L.
17 ILFOV 9854376 S.C. TOP BRANDS DISTRIBUTION S.R.L.
18 ILFOV 3342377 S.C. UNIVERS'ALL ROMÂNIA S.R.L.
1 MARAMUREŞ 2945914 S.C. B.D.M. S.A.
2 MARAMUREŞ 13807330 S.C. ITALSOFA ROMANIA S.R.L.
3 MARAMUREŞ 12178568 S.C. R.G. HOLZ COMPANY S.R.L.
4 MARAMUREŞ 13996050 S.C. STAFFORDSHIRE TABLEWARE (ROMANIA) S.A.
1 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 4928693 S.C. 3 D BUCUREŞTI S.A.
2 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 1563215 S.C. ADEVĂRUL S.A.
3 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 11219295 S.C. AEROTEH-G.P. S.A.
4 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 6640696 S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.
5 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 7475783 S.C. ARAL ROMANIA S.R.L.
6 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 8084031 S.C. B.V. MCCANN ADVERTISING S.R.L.
7 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 12070751 S.C. BEIERSDORF ROMÂNIA S.R.L.
8 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 361803 S.C. CASTEL FILM S.R.L.
9 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 10492989 S.C. DISTRIFRUT S.R.L.
10 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 398098 S.C. FORTE COMPANY S.R.L.
11 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 1566866 S.C. I.S.P.C.F. S.A.
12 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 1593356 S.C. INTEGRA IMPORT EXPORT S.R.L.
13 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 398284 S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.
14 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 5831337 S.C. LABORMED-PHARMA S.A.
15 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 1586804 S.C. MEDEUS & CO PRODIMPEX S.R.L.
16 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 6717587 S.C. PLANET LEASING S.A.
17 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 8249636 S.C. REXCOM INTERNATIONAL S.A.
18 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 6194577 S.C. RIGIPS ROMÂNIA S.R.L.
19 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 1557850 S.C. ROMELECTRO S.A.
20 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 11277520 S.C. ROMSTAL LEASING S.R.L.
21 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 476331 S.C. SIVECO ROMÂNIA S.A.
22 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 361234 S.C. SOPREX-IMI S.A.
23 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 6543790 S.C. T C AFFAIRES S.R.L.
24 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 3507700 S.C. UNICOM HOLDING S.A.
25 MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV 4397923 S.C. VISTO PRIMEX S.R.L.
1 MEHEDINŢI 1605450 S.C. BERE - SPIRT TURNU SEVERIN S.A.
1 MUREŞ 1245068 S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.
2 MUREŞ 9941928 S.C. DURKOPP ADLER MAŞINI DE CUSUT S.R.L.
3 MUREŞ 4727746 S.C. FORAJ SONDE S.A.
4 MUREŞ 6246374 S.C. PRONTO UNIVERSAL S.R.L.
1 NEAMŢ 2045262 S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A.
2 NEAMŢ 2042665 S.C. STARO S.R.L.
3 NEAMŢ 6610440 S.C. TRUST EURO THERM S.A.
1 PRAHOVA 2704223 S.C. AUTO RO S.R.L.
2 PRAHOVA 1315252 S.C. BERE AZUGA S.A. AZUGA
3 PRAHOVA 1350845 S.C. CABLUL ROMÂNESC S.A.
4 PRAHOVA 1324099 S.C. CONFIND S.R.L.
5 PRAHOVA 13845333 S.C. GLOBAL SPIRITS COMPANY S.R.L.
6 PRAHOVA 6698086 S.C. GREROM IMPORT-EXPORT S.R.L.
7 PRAHOVA 7134646 S.C. PIRITEX S.A.
8 PRAHOVA 9593092 S.C. PRINCIPAL CONSTRUCT S.R.L.
9 PRAHOVA 13533870 S.C. RECUNOŞTINŢA PRODCOM IMPEX S.R.L.
10 PRAHOVA 1356619 S.C. REMAT PRAHOVA S.A.
11 PRAHOVA 9921041 S.C. SEFER S.A.
12 PRAHOVA 3195012 S.C. SIGA & CO CÎMPINA S.R.L.
13 PRAHOVA 1331967 S.C. SINAIA S.A.
14 PRAHOVA 3648067 S.C. SMART S.R.L.
1 SĂLAJ 12144298 S.C. TRANS BITUM S.R.L.
2 SĂLAJ 14397920 S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A.
1 SATU MARE 8539532 S.C. AUTONET IMPORT S.R.L.
2 SATU MARE 646126 S.C. NUTRISAM S.A.
3 SATU MARE 645945 S.C. POLITEX S.A.
4 SATU MARE 638557 S.C. TRICOTEX S.A.
1 SIBIU 2455050 S.C. ALCOMSIB S.A.
2 SIBIU 3099430 S.C. AMBIENT S.R.L.
3 SIBIU 804021 S.C. AUTOMECANICA S.A.
4 SIBIU 5613421 S.C. BOEMA PREST S.R.L.
5 SIBIU 787460 S.C. CONCEFA S.A.
6 SIBIU 7308203 S.C. ESAROM ROMÂNIA S.R.L.
7 SIBIU 11784329 S.C. FORTIS S.A.
8 SIBIU 11910621 S.C. POLIFLEX S.R.L.
9 SIBIU 6629604 S.C. ROMIPEL S.R.L.
10 SIBIU 14284808 S.C. SCANDIA ROMÂNĂ S.A.
11 SIBIU 10490856 S.C. TRANS EURO TEXTILE S.R.L.
1 SUCEAVA 11688704 S.C. COMINCO - BUCOVINA S.A.
2 SUCEAVA 716558 S.C. MEFITEX SA SUCEAVA
3 SUCEAVA 14725610 S.C. MINBUCOVINA S.A.
4 SUCEAVA 3177520 S.C. MOPAN S.A. SUCEAVA
5 SUCEAVA 736407 S.C. NOVAFIL S.A.
6 SUCEAVA 2559506 S.C. ROMUPS S.A. SUCEAVA
7 SUCEAVA 3177717 S.C. STARMOD S.A.
8 SUCEAVA 14682110 S.C. TERMICA S.A.
1 TELEORMAN 1388700 R.A. SAGO
1 TIMIŞ 11735628 S.C. ARTIMA RETAIL INVESTMENT COMPANY S.A.
2 TIMIŞ 14734040 S.C. CCCF-BUCUREŞTI S.A. - FILIALA S.C. DRUMURI ŞI PODURI TIMIŞOARA S.A.
3 TIMIŞ 1833467 S.C. CONFORT S.A.
4 TIMIŞ 1834705 S.C. DATATIM S.A.
5 TIMIŞ 12844577 S.C. DUNAV INTERNATIONAL CONSTRUCT S.A.
6 TIMIŞ 12911528 S.C. EUROHOLDING S.R.L.
7 TIMIŞ 14490379 S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA BANAT S.A.
8 TIMIŞ 9493204 S.C. MORANDUZZO ROMÂNIA S.R.L.
9 TIMIŞ 6407195 S.C. PERFECT RENAISSANCE S.R.L.
10 TIMIŞ 10321660 S.C. PORTO PETROL S.R.L.
11 TIMIŞ 11607939 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.
12 TIMIŞ 1817950 S.C. PROMPT S.A.
13 TIMIŞ 14318420 S.C. SOCIETATEA DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII DRUMURI S.A.
14 TIMIŞ 1818602 S.C. SOLVENTUL S.A.
15 TIMIŞ 2485786 S.C. SPUMOTIM S.A.
16 TIMIŞ 13434141 S.C. TECHNIC DEVELOPMENT S.R.L.
17 TIMIŞ 1833246 S.C. TENDER S.A.
18 TIMIŞ 12288994 S.C. UPC ROMÂNIA S.A.
19 TIMIŞ 1834500 S.C. UZINELE TEXTILE TIMIŞOARA S.A.
1 TULCEA 2362597 S.C. CONFECŢIA S.A.
2 TULCEA 14528775 S.C. FERAL S.R.L.
3 TULCEA 8246869 S.C. GRECALE IMPEX S.R.L.
4 TULCEA 10903723 S.C. PISCICOLA - TOUR S.R.L.
5 TULCEA 2369455 S.C. PLASTEX S.A.
1 VASLUI 2808054 S.C. AGROCOMPLEX BÂRLAD S.A.
2 VASLUI 14330262 S.C. TERMICA VASLUI S.A.
1 VÂLCEA 5834325 S.C. ANTARES S.R.L.
2 VÂLCEA 2988648 S.C. VALENTINA S.R.L.
1 VRANCEA 12190081 S.C. VINEXPORT S.A.

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

A. Prevederi specifice persoanelor juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare

1. Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe baza balanţei de verificare rezultată după aplicarea IAS, mai puţin IAS 29 "Raportarea financiară în economii hiperinflaţioniste" şi SIC 19 "Moneda de raportare - Evaluarea şi prezentarea în situaţiile financiare în conformitate cu IAS 21 şi IAS 29", şi se depun la organele în drept, potrivit legii.

Persoanele juridice care au optat pentru aplicarea IAS 29 efectuează ajustările la inflaţie extracontabil. Situaţiile financiare obţinute pe baza ajustărilor extracontabile sunt pentru uzul utilizatorilor de informaţii, alţii decât instituţiile statului.

2. Situaţiile financiare retratate în primul an de aplicare a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se supun aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor şi se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până la data de 30 noiembrie a anului următor celui retratat.

3. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat în situaţiile financiare ale unei societăţi, valoarea corespunzătoare pentru exerciţiul financiar precedent trebuie prezentată într-o coloană separată, cu excepţia situaţiilor financiare retratate care prezintă numai informaţii aferente anului curent.

4. Fiecare element obligatoriu prezentat în situaţiile financiare anuale ale unei persoane juridice poate fi prezentat mai detaliat decât se cere în formatul adoptat, dacă această detaliere conduce la prezentarea unei informaţii mai elocvente pentru utilizatorii de informaţii.

De asemenea, nu se menţin în bilanţ şi în contul de profit şi pierdere acele elemente (posturi) pentru care nu există valori atât în exerciţiul financiar curent, cât şi în cel precedent, fără a se modifica însă numărul de rând înscris în formatul prezentat în Capitolul III din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

5. În formularul "Bilanţ" din Capitolul III al Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după rd. 62 "Venituri în avans" se vor adăuga două rânduri, astfel:

- rd. 63 "Subvenţii pentru investiţii" (ct. 131);

- rd. 64 "Venituri înregistrate în avans" (ct. 472),

urmând să se renumeroteze rândurile următoare.

În mod corespunzător, indicatorii de la pct. E, F şi I se vor calcula astfel:

- E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 47 - 64) 48
- F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 48 - 63) 49
- I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 63 + 64) 62

6. În formularul "Contul de profit şi pierdere" din Capitolul III al Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după rd. 60 "Impozitul pe profit" se vor adăuga trei rânduri, astfel:

- rd. 61 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent" (ct. 6911);

- rd. 62 "Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat" (ct. 6912);

- rd. 63 "Venituri din impozitul pe profit amânat" (ct. 791),

urmând să se renumeroteze rândurile următoare.

7. Subunităţile fără personalitate juridică cu sediul în străinătate, ale persoanelor juridice române care aplică prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aplică prevederile ordinului menţionat chiar dacă nu îndeplinesc condiţiile cerute de acesta, în vederea asigurării unor informaţii comparabile.

Situaţiile financiare ale subunităţilor trebuie convertite în lei, în conformitate cu cerinţele IAS 21 "Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar".

Prevederile de mai sus se aplică şi subunităţilor cu sediul în România ce aparţin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate, dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de ordinul menţionat.

Informaţiile cuprinse în situaţiile financiare anuale sunt exprimate în mii lei.

8. Notele explicative cuprinse în Capitolul III din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt limitative, existând obligativitatea păstrării ordinii de prezentare a notelor exemplificate în reglementările menţionate, celelalte note urmând a se numerota începând cu nr. 11.

9. În "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40) informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz.

B. Prevederi comune persoanelor juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi celor care aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002

10. Persoanele juridice, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate şi de reglementările contabile aplicate, inclusiv persoanele juridice aflate în curs de lichidare, până la terminarea lichidării, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Situaţiile financiare anuale se vor întocmi avându-se în vedere următoarele formate:

a) Persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, formatul din aceste reglementări, precum şi formularele cod 30 şi cod 40 de la pct. 19. De asemenea, se va ţine seama de prevederile de la lit. A;

b) Persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, care aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002, formatul din aceste reglementări, precum şi formularele cod 30 şi cod 40 de la pct. 19. Microîntreprinderile prevăzute la art. 26 alin. (6) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, utilizează aceleaşi formate, cu excepţia formularului cod 40 de la pct. 19.

11. Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, bilanţul va purta simbolul cod 10, iar contul de profit şi pierdere - simbolul cod 20.

12. Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept şi au precizate în antetul bilanţului următoarele elemente:

Judeţul ___________________________─_─_─ Forma de proprietate ___________─_─_─
Persoana juridică             Activitatea preponderentă
Adresa: localitatea ______, sectorul __, (denumire clasă CAEN) _______________
str. ________________ nr. ___, bl. ____,
sc. ______________, ap. ________________ Cod clasă CAEN _________________─_─_─
Telefon _____________, fax _____________ Cod fiscal/Cod unic de înregistrare
Număr din registrul comerţului _________ ________________─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─

Forma de proprietate se va înscrie conform Nomenclatorului prevăzut în Anexă.

Persoanele juridice vor completa codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării Activităţilor din Economia Naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizările ulterioare.

13. Elementele monetare în valută se evidenţiază în contabilitate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data de 31 decembrie.

14. Cifra de afaceri netă din formularul "Contul de profit şi pierdere" cuprinde sumele provenite din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii ce intră în categoria activităţilor curente, după scăderea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adăugată şi a altor impozite, şi taxe aferente.

15. În cazul vânzării de active care nu reprezintă activitate curentă, rezultatul cedării se reflectă în contabilitate astfel:

- în cazul înregistrării unui câştig din cedare, acesta se înscrie la rândul 08 "Alte venituri din exploatare" din formularul "Contul de profit şi pierdere";

- în cazul înregistrării unei pierderi din cedare, aceasta se înscrie la rândul 26 "Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate" din formularul "Contul de profit şi pierdere".

16. Persoanele juridice înscriu în formularul "Contul de profit şi pierdere", la rândul 15 "Salarii", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

17. Persoanele juridice pot depune situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.

18. Persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul anului nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună o declaraţie pe proprie răspundere la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a societăţii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa şi numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la Registrul comerţului;

- codul fiscal/codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

19. Persoanele juridice anexează la situaţiile financiare anuale depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice formularele "Date informative" (cod 30) şi "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40), care au următorul format:

DATE INFORMATIVE

Cod 30 - mii lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 01
Unităţi care au înregistrat pierdere 02
II. Date privind plăţile restante Nr. rând Total col. 2 + 3 Din care:
Pentru activitatea curentă Pentru investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: 03
Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), din care: 04
- peste 30 de zile 05
- peste 90 de zile 06
- peste 1 an 07
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care: 08
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 09
- contribuţii de la persoane juridice sau fizice care angajează personal salariat şi contribuţia persoanelor asigurate la fondul asigurărilor sociale de sănătate 10
- contribuţia pentru pensia suplimentară 11
- contribuţii de la persoane juridice sau fizice care utilizează munca salariată şi contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la salariaţi 12
- alte datorii sociale 13
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale 14
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 15
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 16
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 17
Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 19 la 21), din care: 18
- restante după 30 de zile 19
- restante după 90 de zile 20
- restante după 1 an 21
Dobânzi restante 22
III. Numărul mediu de salariaţi Nr. rd. An precedent An curent
A B 1 2
Numărul mediu de salariaţi 23
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele ______________ Numele şi prenumele _____________
Semnătura ________________________ Semnătura _______________________
Ştampila unităţi

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40 - mii lei -
Valori brute
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Creşteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1 + 2 - 3)
Total Din care: dezmembrări şi casări
A B 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5)
Imobilizări necorporale (Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizări 02 X
Avansuri şi imobilizări necorporale în curs 03 X
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 X
Imobilizări corporale Terenuri 05 X
Construcţii 06
Instalaţii tehnice şi maşini 07
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 08
Avansuri şi imobilizări corporale în curs 09 X
TOTAL (rd. 05 la 09) 10
Imobilizări financiare 11 X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04 + 10 + 11) 12
SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidenţă Amortizare la sfârşitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 (1) 7 (2) 8 (3) 9 (4)
Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare 13
Alte imobilizări 14
TOTAL (rd. 13 + 14) 15
Imobilizări corporale Terenuri 16
Construcţii 17
Instalaţii tehnice şi maşini 18
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 19
TOTAL (rd. 16 la 19) 20
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 + 20) 21
SITUAŢIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Provizioane constituite în cursul anului Provizioane reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 + 11 - 12)
A B 10 (1) 11 (2) 12 (3) 13 (4)
Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare 22
Alte imobilizări 23
Avansuri şi imobilizări necorporale în curs 24
TOTAL (rd. 22 la 24) 25
Imobilizări corporale Terenuri 26
Construcţii 27
Instalaţii tehnice şi maşini 28
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 29
Avansuri şi imobilizări corporale în curs 30
TOTAL (rd. 26 la 30) 31
Imobilizări financiare 32
(PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 32) 33
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele _______________ Numele şi prenumele _______________
Semnătura _________________________ Semnătura _________________________
Ştampila unităţi
se încarcă...