Back

Ministerul Finanţelor Publice

Ordinul nr. 1827/2003 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul contabilităţii

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 10.01.2005! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,30 Lei

În vigoare de la 22.01.2004 până la 31.12.2005, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 1752/2005.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 53 din 22.01.2004.

Fişa actului →

Mergi la art.

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 38 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Alineatul (2) al articolului 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru perioada 2001-2004 programul de implementare a prezentelor reglementări este prevăzut mai jos."

"Sfârşitul exerciţiului financiar Cifra de afaceri a anului anterior (euro) Total active pentru anul anterior (euro) Număr mediu de salariaţi ai anului anterior
31 decembrie 2001 peste 9 milioane peste 4,5 milioane 250
31 decembrie 2002 peste 8 milioane peste 4,0 milioane 200
31 decembrie 2003 peste 7,3 milioane peste 3,65 milioane 150
31 decembrie 2004 peste 7,3 milioane peste 3,65 milioane 50"

(2) Lista cuprinzând persoanele juridice care aplică efectiv, începând cu anul 2004, reglementările menţionate la alin. (1) şi retratează situaţiile financiare ale anului 2003 este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Începând cu exerciţiul financiar al anului 2005, alineatul (1) al articolului 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 şi nr. 279 bis din 25 aprilie 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Prezentele reglementări se aplică persoanelor juridice care îndeplinesc cel puţin două dintre criteriile menţionate mai jos:

a) cifra de afaceri - până la 7,3 milioane euro;

b) total active - până la 3,65 milioane euro;

c) număr mediu de salariaţi - până la 50."

Art. 3. -

Punctul 9.2 din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

9.2. Situaţiile financiare anuale ale întreprinderii se supun spre aprobare de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, pe baza raportului administratorilor şi a raportului auditorului financiar."

Art. 4. -

Litera a) a punctului 5.35 din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi punctul 4.43 din capitolul II secţiunea a 4-a din Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

Pentru prezentarea unei imagini fidele a poziţiei financiare şi performanţei în situaţiile financiare anuale, persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, pot efectua reevaluarea imobilizărilor corporale, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acesteia.

Valoarea reevaluată reprezintă valoarea justă sau costul curent al imobilizărilor corporale la data situaţiilor financiare. Aceste valori se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi."

Art. 5. -

Normele privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 772/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 11 august 2000, se modifică după cum urmează:

a) în tot cuprinsul normelor, expresia "conturi consolidate" se înlocuieşte cu expresia "situaţii financiare consolidate";

b) situaţiile financiare consolidate cuprind bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat, situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu, politicile contabile şi notele explicative. După caz, poate fi întocmită şi situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie;

c) situaţiile financiare consolidate trebuie să furnizeze o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei, modificărilor capitalului propriu şi, eventual, a fluxurilor de trezorerie ale societăţilor incluse în consolidare, luate ca un tot unitar. Ele trebuie să precizeze politicile contabile adoptate în procesul de determinare a sumelor corespunzătoare posturilor cuprinse în situaţiile financiare consolidate.

Art. 6. -

(1) Începând cu situaţiile financiare ale anului 2005, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară1) (IFRS2)), aşa cum sunt prezentate şi publicate de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, se aplică de următoarele categorii de persoane juridice:

a) persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările ulterioare;

b) instituţiile reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;

c) instituţiile de credit;

d) societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare şi brokerii de asigurare;

e) companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome şi alte persoane juridice de interes public nominalizate de Ministerul Finanţelor Publice prin ordin al ministrului finanţelor publice;

f) persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare de către o societatemamă care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară;

g) persoanele juridice care la sfârşitul anului precedent depăşesc două din următoarele trei criterii:

- cifra de afaceri - peste 7,3 milioane euro;

- total active - peste 3,65 milioane euro;

- număr mediu de salariaţi - peste 50;

h) persoanele juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-g), pe baza aprobării date de Direcţia de reglementări contabile din Ministerul Finanţelor Publice, ca urmare a opţiunii acestora de aplicare a IFRS. Aceste persoane juridice pot aplica prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară chiar de la înfiinţarea lor.

(2) Până în anul 2005, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) aplică reglementările contabile specifice, aprobate potrivit legii.

(3) În vederea asigurării comparabilităţii cu situaţiile financiare ale anului 2005, situaţiile financiare ale anului 2004, întocmite de persoanele juridice prevăzute la alin. (1) potrivit reglementărilor contabile aplicabile şi depuse la organele în drept în conformitate cu prevederile legale, vor fi retratate conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, fără a fi depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

1) Standardele Internaţionale de Raportare Financiară includ:

a) Standardele Internaţionale de Raportare Financiară;

b) Standardele Internaţionale de Contabilitate; şi

c) Interpretările emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRIC) sau de fostul Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor (SIC) şi adoptate de IASB.

2) IFRS, conform abrevierii din limba engleză pentru "International Financial Reporting Standards".

Art. 7. -

(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) au obligaţia să asigure continuitatea aplicării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi auditarea situaţiilor financiare conform reglementărilor legale în domeniu.

(2) Fac obiectul auditării de către auditori financiari, potrivit legii, şi situaţiile financiare ale anului 2004, retratate în conformitate cu prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

Art. 8. -

(1) Începând cu situaţiile financiare ale anului 2005, grupurile de societăţi întocmesc situaţii financiare consolidate în conformitate cu reglementările contabile aplicate, astfel:

- persoanele juridice care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară efectuează consolidarea în conformitate cu prevederile acestora;

- persoanele juridice care aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, pot proceda la întocmirea situaţiilor financiare consolidate. Întocmirea acestora se efectuează în conformitate cu prevederile Normelor privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 772/2000, avându-se în vedere şi prevederile art. 5.

(2) Situaţiile financiare consolidate ale anului 2005 vor conţine informaţii comparative pentru anul 2004.

(3) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2005, o copie a raportului anual consolidat va fi depusă la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, unde este înregistrată societatea-mamă, în termen de 180 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Nedepunerea acesteia se sancţionează potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...