Back

Parlamentul României

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27.10.1997 până la 29.06.2013, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. Acțiuni respinse (12), Jurisprudență (1020)

Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, şi se taxează în mod diferenţiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute de lege.
Referințe (1), Jurisprudență (91)

Art. 2. Acțiuni respinse (27), Jurisprudență (100), Referințe în cărți (1)

(1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:
Modificări (1), Acțiuni respinse (21), Referințe (1), Jurisprudență (74)

a) până la valoarea de 100.000 lei - 5.000 lei;
Modificări (7), Jurisprudență (1)

b) între 100.000 lei şi 1.000.000 lei - 5.000 lei + 10% pentru ce depăşeşte 100.000 lei;
Modificări (7), Jurisprudență (4)

c) între 1.000.000 lei şi 10.000.000 lei - 95.000 lei + 8% pentru ce depăşeşte 1.000.000 lei;
Modificări (6), Jurisprudență (9)

d) între 10.000.000 lei şi 50.000.000 lei - 815.000 lei + 6% pentru ce depăşeşte 10.000.000 lei;
Modificări (7), Jurisprudență (9)

e) între 50.000.000 lei şi 100.000.000 lei - 3.215.000 lei + 4% pentru ce depăşeşte 50.000.000 lei;
Modificări (7), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

f) între 100.000.000 lei şi 500.000.000 lei - 5.215.000 lei + 2% pentru ce depăşeşte 100.000.000 lei;
Modificări (7), Jurisprudență (11)

g) peste 500.000.000 lei - 13.215.000 lei + 1% pentru ce depăşeşte 500.000.000 lei.
Modificări (7), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (26)

(2) În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 500.000 lei, indiferent de valoarea contestată.
Modificări (5), Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (36)

(3) Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarată în acţiune sau în cerere. Dacă această valoare este contestată sau apreciată de instanţă ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.
Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (10)

Art. 3. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (133)

Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:
Jurisprudență (18)

a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă - 50.000 lei;
Modificări (5), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (16)

b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani - 25.000 lei;
Modificări (4), Jurisprudență (76)

c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj - 50.000 lei.
Modificări (5), Acțiuni respinse (17), Jurisprudență (21)

Separat de această taxă, dacă părţile contestă bunurile de împărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată;

d) cereri de recuzare în materie civilă - 10.000 lei;
Modificări (4), Jurisprudență (3)

e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - 25.000 lei;
Modificări (4), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (34)

f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare - 25.000 lei;
Modificări (4)

g) contestaţii în anulare - 25.000 lei;
Modificări (4), Jurisprudență (34)

h) cereri de revizuire - 25.000 lei;
Modificări (4), Jurisprudență (34)

i) acţiuni în grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren - 50.000 lei.
Modificări (4), Jurisprudență (7)

În ipoteza în care se revendică şi o porţiune de teren, se va adăuga şi taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate;

j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi - 50.000 lei;
Modificări (5), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

k) cereri de strămutare în materie civilă - 10.000 lei;
Modificări (4), Jurisprudență (24)

l) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii - 10.000 lei;
Modificări (4), Jurisprudență (2)

m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (226)

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris - 10.000 lei;
Modificări (4), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

- cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 100.000 lei;
Modificări (4), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen - 10.000 lei;
Modificări (4)

o) cereri pentru încuviinţarea executării silite - 25.000 lei;
Modificări (4), Acțiuni admise (1), Jurisprudență (24)

p) cereri privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor - 1.000.000 lei;
Modificări (4)

r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit că asistenţa judiciară internaţională se efectuează gratuit:

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare - 100.000 lei;
Modificări (4)

- efectuarea de comisii rogatorii - 200.000 lei;
Modificări (4)

s) cereri de înfiinţare a popririi - 25,000 lei;
Modificări (4), Jurisprudență (4)

ş) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată;
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile - 5.000 lei;
Modificări (5)

ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte - 2.000 lei/pagină;
Modificări (4), Jurisprudență (1)

u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare comunicare - 10.000 lei;
Modificări (4)

v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate - 2.000 lei;
Modificări (4)

x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor - 50.000 lei.
Modificări (5)

Art. 4. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

Cererile pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării şi pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:

a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice - 100.000 lei;
Modificări (4), Jurisprudență (2)

b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - 50.000 lei.
Modificări (4)

Art. 5. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (12)

Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxează după cum urmează:

a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora - 100.000 lei;
Modificări (4), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (4)

b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului - 100.000 lei.
Modificări (4), Jurisprudență (2)

Art. 6. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (11)

Cererile neevaluabile în bani, în materie comercială, se taxează după cum urmează:
Modificări (1)

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale - 100.000 lei;
Modificări (5), Jurisprudență (13)

b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic - 100.000 lei;
Modificări (4)

c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare - 100.000 lei;
Modificări (7), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (40)

d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic) - 50.000 lei.
Modificări (4)

Art. 7. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (9)

Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei - 100.000 lei;
Modificări (4), Jurisprudență (20)

b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţară - 20.000 lei;
Modificări (4)

c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui său, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei - 15.000 lei.
Modificări (4), Jurisprudență (5)

Art. 8. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (3)

Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre birourile notarilor publici - 20.000 lei;
Modificări (4)

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial - 20.000 lei;
Modificări (4)

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei - 10.000 lei.
Modificări (4)

Art. 9. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (21)

(1) Transcrierea sau, după caz, întabularea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură privată, şi a ordonanţelor de adjudecare se taxează în funcţie de valoarea declarată de părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea terenurilor şi construcţiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel:
Jurisprudență (3)

a) până la 1.000.000 lei - 4%, dar nu mai puţin de 10.000 lei;
Modificări (6)

b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei - 40.000 lei + 3% pentru suma care depăşeşte 1.000.000 lei;
Modificări (7)

c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei - 160.000 lei + 2% pentru suma care depăşeşte 5.000.000 lei;
Modificări (7)

d) de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei - 260.000 lei + 1,5% pentru suma care depăşeşte 10.000.000 lei;
Modificări (7)

e) peste 15.000.000 lei - 335.000 lei + 1% pentru suma care depăşeşte 15.000.000 lei.
Modificări (7)

(2) Transcrierea, respectiv întabularea dreptului de proprietate asupra activelor imobilare, definite potrivit legii, vândute de către societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi de fostele cooperative agricole de producţie cu ocazia lichidării acestora, se taxează cu 0,02% din preţul activului dobândit.
Jurisprudență (43)

(3) În cazul actelor autentificate de notarii publici, pentru care s-a perceput taxa de autentificare potrivit legii, nu se mai percepe şi taxa de transcriere sau, după caz, de înscriere în registrele de publicitate.

(4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanţă garantat, dar nu mai mult de 100.000 lei. Înscrierea mai multor garanţii pentru acelaşi credit nu poate depăşi taxa maximă prevăzută mai sus.
Modificări (4)

(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie se taxează cu 10.000 lei.
Modificări (4)

(6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efecuare a operaţiunilor de publicitate, se taxează cu 20.000 lei.
Modificări (4), Jurisprudență (3)

Art. 10. Acțiuni respinse (15), Jurisprudență (11)

Cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie şi de chemare în garanţie se taxează după regulile aplicabile cererii sau acţiunii principale.
Jurisprudență (1)

Art. 11. Modificări (1), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (566)

(1) Cererile pentru exercitarea căilor ordinare de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50% din:
Acțiuni respinse (10), Jurisprudență (322)

- taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă;

- taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani.

(2) Se timbrează cu 10.000 lei cererile pentru exercitarea căilor ordinare de atac împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:
Modificări (4), Jurisprudență (116)

- încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acţiunea de partaj;

- încheierea de suspendare a judecării cauzei;

- hotărârile de declinare a competenţei şi de dezinvestire;

- hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrată sau nesemnată;

- hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.

Art. 12. Acțiuni respinse (2), Referințe (1)

Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, se taxează cu 20.000 lei.
Modificări (4)

Art. 13. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (50)

Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se timbrează cu 20.000 lei.
Modificări (4), Jurisprudență (1)

Art. 14. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (16)

Când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.

se încarcă...