Back

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei

Reglementările şi normele tehnice în transporturile rutiere din 18.12.2001

Pagina 3 din 16

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,10 Lei

În vigoare de la 15.04.2002 până la 18.05.2003, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 211/2003.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 15.04.2002.

3. Mase

3.1. Pentru circulaţia pe drumurile publice din România sarcinile maxime autorizate pe axele simplă, dublă şi triplă ale vehiculelor nu trebuie să depăşească valorile indicate în anexa nr. 2 în vigoare la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 republicată, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 79/2001.

3.2. Pentru circulaţia pe drumurile publice din România masa totală maximă autorizată pentru vehicule şi combinaţiile de vehicule nu trebuie să depăşească valorile indicate în Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 republicată, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 79/2001.

3.3. Sarcina autorizată pe axa sau axele motoare ale unui vehicul sau ale unei combinaţii de vehicule nu trebuie să fie mai mică de 25% din masa totală maximă autorizată a vehiculului sau combinaţiei de vehicule. Sarcina autorizată pe axa directoare a autovehiculelor trebuie să fie minimum:

- 20% din masa autovehiculului, pentru autotractoare şi autobuze articulate, la gol şi încărcat, iar pentru autobuze urbane la gol;

- 25% din masa autovehiculului, pentru autobuze interurbane şi autocare de turism, la gol şi încărcat, iar pentru autobuze urbane, încărcate la sarcina maximă tehnic admisibilă;

- 30% din masa autovehiculelor din categoria M1, când axa spate este încărcată la sarcina maximă tehnic admisibilă;

- 20% din masa autovehiculelor din categoria N, când axa spate este încărcată la sarcina maximă tehnic admisibilă.

La determinarea acestor mase se vor respecta condiţiile tehnice şi valorile indicate în Directiva 92/21/CEE, ultima modificare prin Directiva 95/48/CEE, şi în Directiva 97/27/CEE.

3.4. La tractoarele agricole şi forestiere nu trebuie depăşite următoarele mase şi sarcini autorizate:

- 14 tone, masa totală maximă;

- 10 tone, sarcina maximă pe axă.

La determinarea acestor sarcini se va lua în considerare şi sarcina verticală transmisă de utilajele purtate sau semipurtate.

Sarcina pe axa faţă nu trebuie să fie mai mică de 20% din masa proprie a tractorului.

3.5. Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă a unui autovehicul autorizat de constructor să tracteze o remorcă, fie că este sau nu autotractor, nu trebuie să depăşească cea mai mică dintre următoarele valori:

- masa remorcabilă tehnic admisibilă declarată de constructor;

- pentru autovehiculele destinate tractării de remorci fără frână de serviciu: 50% din masa proprie a autovehiculului, cu condiţia ca masa totală tehnic admisibilă a acestor remorci să nu fie mai mare de 750 kg;

- pentru autovehiculele având masa totală tehnic admisibilă mai mică de 3,5 t (inclusiv din categoria M1 şi destinate să tracteze remorci echipate cu frână de serviciu: masa totală tehnic admisibilă a autovehiculului (pentru autovehicule de teren multiplicată cu coeficientul 1,5), cu condiţia ca masa totală maximă tehnic admisibilă a remorcii să nu fie mai mare de 3500 kg;

- pentru autovehicule având masa totală tehnic admisibilă mai mare de 3,5 t, destinate să tracteze remorci echipate cu sistem de frânare de serviciu comandat prin inerţie: masa totală maximă tehnic admisibilă a remorcii este de 3500 kg;

- pentru autovehicule având masa totală tehnic admisibilă mai mare de 3,5 t, destinate să tracteze remorci echipate cu sistem de frânare de serviciu continuu (conform definiţiei din Directiva 71/320/CEE): masa totală, tehnic admisibilă a autovehiculului, multiplicată cu 1,5;

- pentru autovehiculele din categoriile M2 şi M3 masa tehnică admisibilă a unei remorci pentru bagaje nu poate depăşi 3.500 kg.

Autovehiculele din categoriile M şi N, care tractează remorcă şi care sunt încărcate la masa totală tehnic admisibilă a combinaţiei de vehicule, trebuie să poată porni de 5 ori pe o rampă având înclinaţie de cel puţin 12%.

3.6. Sarcina de sprijin pe dispozitivul de remorcară pentru autovehicule se stabileşte de constructorul autovehiculului, dar ea nu trebuie să fie mai mică:

- de 4% din masa totală tehnic admisibilă a remorcii, dar nu mai puţin de 25 kg pentru autovehiculele din categoria M1 (cea mai mică dintre cele două valori);

- de 4% din masa totală tehnic admisibilă a autovehiculului, dar nu mai puţin de 25 kg pentru autovehiculele din categoriile M2, M3 şi N, altele decât autotractoare sau autoremorchere, care pot tracta o remorcă cu axă centrală având masa maximă de 3500 kg (cea mai mică dintre cele două valori) la care se adaugă masa dispozitivului de remorcare;

- de 10% din masa totală tehnic admisibilă a remorcii pe care autovehiculul o poate tracta sau 1000 kg pentru autovehiculele din categoria N, altele decât autotractoare sau autoremorchere, care pot tracta o remorcă cu axă centrală având masa maximă de peste 3500 kg (cea mai mică dintre cele două valori) la care se adaugă masa dispozitivului de remorcare.

3.7. Masa remorcabilă tehnic admisibilă pentru tractoarele agricole sau forestiere nu trebuie să depăşească:

- masa remorcabilă tehnic admisibilă indicată de constructor;

- masa totală tehnic admisibilă a tractorului, fără a depăşi 1500 kg la tractarea remorcilor fără frâne;

- masa totală tehnic admisibilă a tractorului multiplicată cu 3, fără a depăşi 6000 kg la tractarea remorcilor cu frână cu comandă prin inerţie.

3.8. Sarcina de sprijin pe dispozitivul de remorcare al tractorului agricol sau forestier se stabileşte de către constructor, fără a depăşi însă 3000 kg, conform Directivei 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE, precum şi Directivei 76/432/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE.

3.9. Masa totală tehnic admisibilă a remorcii motocicletei nu trebuie să depăşească 50% din masa totală tehnic admisibilă a motocicletei.

3.10. Masa totală tehnic admisibilă pentru autovehiculele cu două, trei sau patru roţi este indicată în Directiva 93/93/CEE.

3.11. Măsurarea greutăţilor (maselor) se face în conformitate cu prevederile directivelor Uniunii Europene, ale regulamentelor ECE - UN echivalente, valabile la omologarea sistemului, componentelor sau entităţilor tehnice independente la care se referă acestea.

3.12. La omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor din categoria M1 se vor respecta condiţiile tehnice referitoare la masa vehiculelor la repartiţia acesteia pe axe şi masele remorcabile cuprinse în Directiva 92/21/CEE, ultima modificare prin Directiva 95/48/CE, la celelalte categorii de autovehicule şi remorci în Directiva 97/27/CE, pentru tractoare agricole şi forestiere, condiţiile tehnice şi prevederile cuprinse în Directiva 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE, iar pentru vehicule cu 2-3 roţi prevederile Directivei 93/93/CEE.

4. Frânarea

4.1. Sistemul de frânare al autovehiculelor, inclusiv al celor aflate în exploatare, trebuie să permită moderarea progresivă a vitezei până la oprire şi menţinerea acestora în stare oprită, să aibă o acţiune sigură, promptă şi eficientă.

4.2. Orice autovehicul trebuie dotat cu cel puţin două sisteme de frânare independente, dintre care unul poate fi declarat de securitate, sau cu două dispozitive de acţionare independente, fiecare dintre acestea putând să acţioneze atunci când celălalt s-a defectat. Cele două echipamente pot utiliza aceleaşi suprafeţe de frânare şi (parţial sau total) aceleaşi dispozitive de transmitere a comenzii, cu condiţia ca, în cazul defectării unuia dintre acestea, să se asigure frânarea pe cel puţin două dintre roţi, care nu sunt situate pe aceeaşi parte. O parte a suprafeţelor active de frânare trebuie să acţioneze direct asupra roţilor sau să fie legate de acestea printr-un sistem mecanic nedecuplabil. Frânele trebuie să poată fi uşor reglate şi/sau să aibă un sistem automat de compensare a uzurii.

4.3. Autovehiculele având o viteză maximă, prin construcţie, mai mare de 25 km/h, cu excepţia tractoarelor agricole sau forestiere, trebuie dotate cu echipamente de frânare care să asigure următoarele funcţiuni:

- frânarea de serviciu, care să permită reducerea progresivă a vitezei şi oprirea automobilului şi, după caz, a combinaţiei de vehicule; echipamentul pentru frânarea de serviciu trebuie să aibă două circuite independente, fiecare circuit acţionând cel puţin două roţi amplasate pe părţi diferite;

- frânarea de securitate, care să permită reducerea progresivă a vitezei şi oprirea automobilului şi, după caz, a combinaţiei de vehicule, în cazul defectării echipamentului pentru frânarea de serviciu;

- frânarea de staţionare, care să permită menţinerea în stare oprită a automobilului încărcat la masa totală tehnic admisibilă, inclusiv la o înclinaţie a drumului de cel puţin 18% sau 12% când automobilul tractează o remorcă încărcată, la masa tehnic admisă în autotren, chiar şi în absenţa conducătorului; dispozitivul de frânare de staţionare trebuie să rămână în poziţia de frânare prin intermediul unui sistem de acţionare mecanică şi care să nu se poată debloca accidental.

4.4. Echipamentul pentru frânarea de serviciu a autovehiculelor (cu excepţia motocicletelor) trebuie să poată realiza la omologarea/certificarea individuală, pentru autovehiculele având o viteză maximă, prin construcţie, care depăşeşte 25 km/h, o deceleraţie medie de cel puţin 5,0 m/s2, iar pentru cele la care viteza nu depăşeşte 25 km/h - de 3,5 m/s2.

4.5. La automobilele acţionate cu energie electrică înmagazinată (baterii de acumulatori), unul dintre cele două echipamente pentru frânarea de serviciu poate fi cu rezistenţă electrică sau cu scurtcircuitare, iar echipamentul pentru frânarea mecanică de staţionare trebuie să realizeze aceleaşi performanţe ca şi la automobilele propulsate de motoare cu combustie internă.

4.6. Remorcile şi semiremorcile cu două sau mai multe axe trebuie dotate cu echipament de frânare de serviciu, care acţionează pe toate roţile (cu excepţia remorcilor cu două axe distanţate între ele cu mai puţin de un metru) şi permite moderarea progresivă a vitezei şi oprirea combinaţiei de vehicule din cabina conducătorului (concomitent cu frânarea vehiculului tractor sau automat); la omologarea/certificarea individuală frâna trebuie să asigure o deceleraţie medie de cel puţin 5 m/s2, la semiremorci 4,5 m/s2, iar la cele care sunt inscripţionate pentru o viteză maximă sub 25 km/h de 3,5 m/s2; frâna trebuie să fie uşor reglabilă şi/sau să fie prevăzută cu dispozitive de compensare automată a uzurii.

Frâna de staţionare trebuie să asigure, prin mijloace exclusiv mecanice, staţionarea vehiculului, în stare încărcată, pe o pantă de cel puţin 18%, chiar şi atunci când acesta este decuplat de autovehiculul tractor; acţionarea ei se poate face şi de pe remorcă, după oprirea autotrenului.

4.7. Echipamentul de frânare nu este obligatoriu la remorcile cu masă totală tehnic admisibilă mai mică de 750 kg, respectiv 1.500 kg la remorcile lente, şi care nu depăşeşte, pentru vehiculele din categoria M1, jumătate din masa proprie a autovehiculului tractor, respectiv masa tractorului în cazul remorcilor lente.

4.8. Remorcile având o masă totală tehnic admisibilă de cel mult 3,5 t şi frâne pe toate roţile, precum şi remorcile având o masă totală tehnic admisibilă de cel mult 8,0 t pentru remorci inscripţionate pentru o viteză maximă sub 25 km/h sau 40 km/h, dar echipate cu frâne pe toate roţile, pot fi dotate cu echipament de frânare comandat de forţa de inerţie prin simpla apropiere de autovehiculul tractor, atunci când acesta frânează. La semiremorcile cu şa nu este admisă frânarea comandată de forţa de inerţie.

4.9. Mototriciclul trebuie prevăzut, pe lângă echipamentele prevăzute la pct. 4.3, şi cu frână de staţionare.

4.10. Combinaţiile de vehicule trebuie să îndeplinească prevederile privind frânarea din RE3 ECE - UN precum şi următoarele condiţii:

- echipamentele de frânare ale vehiculelor componente trebuie să fie compatibile între ele;

- pentru remorcile echipate cu sistem pneumatic de frânare, cu excepţia remorcilor lente, legătura cu autovehiculul tractor trebuie să se realizeze prin două conducte (conducta de alimentare şi conducta de comandă prin creşterea presiunii, care poate fi dublată sau înlocuită de o linie de comandă electrică) asigurându-se umplerea rezervoarelor remorcii inclusiv în timpul acţionării frânei de serviciu a remorcii, care trebuie să fie comandată de către sistemul de frânare al autovehiculului tractor;

- repartiţia şi sincronizarea forţelor de frânare între autovehiculul tractor şi remorcă trebuie să asigure o frânare fără derapaje şi stabilitate pe direcţia de deplasare (cu respectarea curbelor de aderenţă prevăzute de reglementări);

- echipamentul de frânare trebuie să asigure oprirea automată a remorcii în caz de rupere, în timpul mersului, a dispozitivului de cuplare, precum şi păstrarea capacităţii de frânare a autovehiculului tractor; această dispoziţie nu se aplică remorcilor a căror masă totală tehnic admisibilă nu depăşeşte 1,5 tone, cu condiţia ca ele să fie prevăzute cu o legătură suplimentară (lanţ, cablu etc.);

- combinaţiile de vehicule din care fac parte remorci cu sau fără frână trebuie să asigure staţionarea pe o rampă de 12%.

4.11. Căderea unei părţi a unui sistem de transmisie hidraulică a frânei automobilului trebuie să fie semnalată de un avertizor optic de culoare roşie.

4.12. În cazul apariţiei unor neetanşeităţi în circuitul fluidului de lucru, frânele pneumatice sau hidraulice ale automobilelor trebuie să acţioneze cel puţin pe două roţi, care nu sunt amplasate pe aceeaşi parte.

4.13. Autovehiculele şi remorcile trebuie prevăzute cu cale de blocare a roţilor, amplasate într-un loc pe vehicul, uşor accesibil, după cum urmează:

a) o cală de blocare pentru:

- autovehicule cu o masă totală tehnic admisibilă de peste 3,5 t;

- remorci cu două axe, cu excepţia semiremorcilor cu şa, cu masă totală tehnic admisibilă de peste 0,75 t.

b) două cale de blocare pentru:

- vehicule cu trei sau mai multe axe;

- semiremorci cu şa;

- remorci cu axă simplă sau dublă având distanţa dintre axe de cel mult 1,00 m şi o masă totală tehnic admisibilă de peste 0,75 t;

- remorcile cu două axe cu masă totală tehnic admisibilă de peste 7,5 tone.

4.14. Tractoarele agricole sau forestiere, precum şi maşinile autopropulsate pentru lucrări trebuie să fie prevăzute cu echipamente pentru frânarea de serviciu şi frânarea de staţionare, care să permită moderarea vitezei, oprirea şi menţinerea în stare oprită a vehiculului. Eficienţa frânării trebuie să corespundă condiţiilor tehnice din Directiva 76/432/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE. Frânarea de staţionare trebuie să asigure menţinerea tractorului pe o pantă de 18%, iar în cazul combinaţiei dintre un tractor şi o remorcă ce nu depăşeşte masa tractorului, dar nu mai mare de 3,0 tone, pe o pantă de 12%.

4.15. Motocultoarele sau maşinile pentru lucrări cu o axă trebuie să fie echipate cel puţin cu echipament pentru frânarea de serviciu, care să asigure frânarea unei roţi chiar şi în cazul ruperii unei piese din sistemul de frânare, reducerea vitezei şi menţinerea în stare de staţionare. La motocultoarele având o masă totală tehnic admisibilă de cel mult 250 kg, susţinute şi conduse de conducător pedestru, frâna nu este obligatorie, iar dacă ele sunt combinate cu remorcă, cu comandă de pe scaunul conducătorului, aceasta trebuie să aibă frână. Remorcile pentru motocultoare trebuie echipate cu frână.

4.16. Sistemul de frânare al tuturor autovehiculelor prevăzute cu un acumulator de energie (de exemplu aer comprimat) trebuie prevăzut cu un avertizor optic sau acustic care să semnaleze conducătorului scăderea presiunii energiei acumulate sub un nivel care să asigure cel puţin frânarea cu eficacitatea frânei de securitate la a cincea acţionare completă consecutivă a comenzii frânei de serviciu.

4.17. Tractoarele agricole şi forestiere cu o masă totală tehnic admisibilă care nu depăşeşte 4,0 tone, maşinile autopropulsate pentru lucrări şi remorcile speciale pentru diferite utilizări, care nu necesită decât deplasări ocazionale, sunt exceptate de la condiţiile tehnice privind frânarea, dacă viteza lor maximă nu depăşeşte 8 km/h şi sunt echipate cu o frână uşor accesibilă în timpul mersului şi blocabilă; maşinile agricole şi forestiere care nu sunt prevăzute cu suspensie, a căror masă proprie nu depăşeşte masa proprie a tractorului şi nici 3,0 t, nu trebuie să aibă frână proprie.

4.18. La omologarea de tip pentru circulaţie şi prima înmatriculare a vehiculelor noi, cu excepţia vehiculelor lente, componenţa şi eficienţa sistemului de frânare al vehiculelor, distribuţia forţelor de frânare pe axe, timpul de reacţie al frânelor şi încercarea frânelor la rece şi la cald trebuie să corespundă prevederilor Directivei 71/320/CEE, ultima modificare 98/12/CE (autovehicule şi remorci) sau Regulamentului nr. 13 ECE - UN, seria 09 de amendamente echivalent.

4.19. În vederea primei înmatriculări în România, autovehiculele din categoriile M2, M3, N2, N3 şi remorcile din categoriile O3 şi O4 trebuie să fie prevăzute cu sisteme de frânare antiblocare (ABS). Excepţie fac vehiculele comunale, autobuzele şi minibuzele urbane şi maşinile pentru lucrări, precum şi toate vehiculele lente (anexa nr. 2). La cererea fabricantului se pot aplica, în locul prevederilor Regulamentului nr. 13 ECE - UN, prevederile Regulamentului nr. 13 H ECE - UN (armonizat cu norme care se aplică şi în alte ţări decât cele europene)

4.20. La omologarea de tip pentru circulaţie a tractoarelor agricole şi forestiere se vor aplica condiţiile tehnice din Directiva 76/432/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE (anexa nr. 2).

4.21. La omologarea de tip pentru circulaţie a vehiculelor cu 2-3 roţi (anexa nr. 2) se aplică condiţiile tehnice din Directiva 93/14/CEE sau din Regulamentul nr. 78 ECE - UN, seria de amendamente 02.

4.22. La certificarea individuală în vederea primei înmatriculări a vehiculelor importate, care au mai fost deja înmatriculate şi utilizate în alte ţări, în România este obligatorie realizarea eficacităţii frânării de cel puţin 90% din cea prevăzută pentru vehiculele noi la pct. 4.19 - 4.21.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...