0
Back

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1181/2007 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 5,54 Lei

În vigoare de la 04.09.2007

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 04.09.2007.

Mergi la art.

În temeiul dispoziţiilor art. 4 alin (2) pct. 2 şi ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

având în vedere prevederile art. 109 şi ale art. 228 alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 106.4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Instrucţiunile privind întocmirea şi obiectivele minimale ale Raportului de inspecţie fiscală sunt prezentate în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 551/2004.

Art. 5. -

Direcţia generală de coordonare a inspecţiei fiscale, Direcţia antifraudă fiscală, direcţiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 23 august 2007.

Nr. 1.181.

ANEXA Nr. 1

                               APROBAT
                           Conducătorul activităţii
                            de inspecţie fiscală,
                               Funcţia,
                          .............................
                            Numele şi prenumele,
                          .............................
                            Semnătura şi ştampila
                          .............................

RAPORT DE INSPECŢIE FISCALĂ
încheiat la data de .............

CAPITOLUL I Date despre inspecţia fiscală

CAPITOLUL II Date despre contribuabil

CAPITOLUL III Constatări fiscale

(se completează pentru fiecare obligaţie fiscală verificată)

1. Informaţii despre obligaţia fiscală

2. Obiective minimale avute în vedere

3. Baza de impunere

4. Soluţionarea decontului de taxă pe valoarea adaugată cu sume negative cu opţiune de rambursare

CAPITOLUL IV Alte constatări

1. Organizarea şi conducerea evidenţei contabile

2. Utilizarea şi ţinerea registrelor

CAPITOLUL V Discuţia finală cu contribuabilul

1. Prezentarea sintezei punctului de vedere al contribuabilului

2. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului

CAPITOLUL VI Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale

CAPITOLUL VII Anexe

      Avizat
  Şef serviciu/birou,                    Întocmit
  Numele şi prenumele,                Numele şi prenumele,
............................            ............................
     Semnătura                   Funcţia şi semnătura
............................            ............................

ANEXA Nr. 2

INSTRUCŢIUNI
privind întocmirea şi obiectivele minimale ale
Raportului de inspecţie fiscală

Raportul de inspecţie fiscală se întocmeşte de echipa de inspecţie fiscală pentru consemnarea constatărilor inspecţiei fiscale, indiferent dacă se stabilesc sau nu diferenţe de obligaţii fiscale suplimentare în cadrul unei inspecţii fiscale generale ori parţiale.

CAPITOLUL I Date despre inspecţia fiscală

Prezentarea organelor de inspecţie fiscală care efectuează verificarea şi care întocmesc raportul de inspecţie fiscală, precizându-se, pentru fiecare, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei de inspecţie fiscală, unitatea fiscală din care face parte şi numărul şi data ordinului de serviciu.

De asemenea, se vor preciza:

- temeiul juridic al inspecţiei fiscale;

- numărul şi data transmiterii avizului de inspecţie fiscală. În cazul în care data începerii inspecţiei fiscale a fost amânată, se vor specifica numărul şi data acordului, precum şi noul termen aprobat;

- perioada supusă verificării. În cazul în care verificarea se va face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de inspecţie fiscală, se va înscrie perioada verificată efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspecţiei fiscale;

- numărul de înregistrare şi data începerii inspecţiei fiscale înscrise în Registrul unic de control;

- perioada în care s-a desfăşurat inspecţia fiscală, precum şi locul de desfăşurare. În cazul în care inspecţia fiscală a fost suspendată, se vor înscrie perioadele în care s-a efectuat inspecţia fiscală;

- obligaţiile fiscale şi perioadele care fac obiectul inspecţiei fiscale;

- modul de îndeplinire a dispoziţiilor stabilite prin ultimul act de control.

 1. Prezentare produs
 2. Manual de utilizare
 3. Ro En

Vânzări

 • Telefon: (+40 21) 311.97.11
 • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...