Back

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1181/2007 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală

În vigoare de la 04.09.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul dispoziţiilor art. 4 alin (2) pct. 2 şi ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

având în vedere prevederile art. 109 şi ale art. 228 alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 106.4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Instrucţiunile privind întocmirea şi obiectivele minimale ale Raportului de inspecţie fiscală sunt prezentate în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 551/2004.

Art. 5. -

Direcţia generală de coordonare a inspecţiei fiscale, Direcţia antifraudă fiscală, direcţiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 23 august 2007.

Nr. 1.181.

ANEXA Nr. 1

APROBAT
Conducătorul activităţii
de inspecţie fiscală,
Funcţia,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RAPORT DE INSPECŢIE FISCALĂ
încheiat la data de .............

CAPITOLUL I Date despre inspecţia fiscală

CAPITOLUL II Date despre contribuabil

CAPITOLUL III Constatări fiscale

(se completează pentru fiecare obligaţie fiscală verificată)

1. Informaţii despre obligaţia fiscală

2. Obiective minimale avute în vedere

3. Baza de impunere
Jurisprudență (1)

4. Soluţionarea decontului de taxă pe valoarea adaugată cu sume negative cu opţiune de rambursare

CAPITOLUL IV Alte constatări

1. Organizarea şi conducerea evidenţei contabile

2. Utilizarea şi ţinerea registrelor

CAPITOLUL V Discuţia finală cu contribuabilul

1. Prezentarea sintezei punctului de vedere al contribuabilului

2. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului

CAPITOLUL VI Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale

CAPITOLUL VII Anexe
Jurisprudență (1)

Avizat
Şef serviciu/birou, Întocmit
Numele şi prenumele, Numele şi prenumele,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura Funcţia şi semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

INSTRUCŢIUNI
privind întocmirea şi obiectivele minimale ale
Raportului de inspecţie fiscală

Raportul de inspecţie fiscală se întocmeşte de echipa de inspecţie fiscală pentru consemnarea constatărilor inspecţiei fiscale, indiferent dacă se stabilesc sau nu diferenţe de obligaţii fiscale suplimentare în cadrul unei inspecţii fiscale generale ori parţiale.

CAPITOLUL I Date despre inspecţia fiscală

Prezentarea organelor de inspecţie fiscală care efectuează verificarea şi care întocmesc raportul de inspecţie fiscală, precizându-se, pentru fiecare, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei de inspecţie fiscală, unitatea fiscală din care face parte şi numărul şi data ordinului de serviciu.

De asemenea, se vor preciza:

- temeiul juridic al inspecţiei fiscale;

- numărul şi data transmiterii avizului de inspecţie fiscală. În cazul în care data începerii inspecţiei fiscale a fost amânată, se vor specifica numărul şi data acordului, precum şi noul termen aprobat;

- perioada supusă verificării. În cazul în care verificarea se va face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de inspecţie fiscală, se va înscrie perioada verificată efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspecţiei fiscale;

- numărul de înregistrare şi data începerii inspecţiei fiscale înscrise în Registrul unic de control;

- perioada în care s-a desfăşurat inspecţia fiscală, precum şi locul de desfăşurare. În cazul în care inspecţia fiscală a fost suspendată, se vor înscrie perioadele în care s-a efectuat inspecţia fiscală;

- obligaţiile fiscale şi perioadele care fac obiectul inspecţiei fiscale;

- modul de îndeplinire a dispoziţiilor stabilite prin ultimul act de control.

CAPITOLUL II Date despre contribuabil

1. Datele de identificare ale contribuabilului: denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, codul CAEN al activităţii principale desfăşurate, capitalul social subscris şi vărsat, comentarii privind majorarea/diminuarea capitalului social.

2. Forma de proprietate, forma juridică, precum şi principalii acţionari/asociaţi şi evoluţia capitalului social.
Jurisprudență (1)

3. Informaţii referitoare la acţionari/asociaţi, în situaţia în care sunt constatate relaţii de participare la alt contribuabil cu care are relaţii de afaceri.

4. Verificarea corectitudinii listei conturilor bancare cu cele comunicate de unităţile bancare organelor fiscale competente;

5. Evoluţia cifrei de afaceri şi a rezultatului exerciţiului financiar, conform ultimelor 3 bilanţuri anuale, indiferent de perioada verificată.

6. Verificarea evidenţei documentelor cu regim special, cu prezentarea actelor cu care au fost achiziţionate: plaja de numere pentru facturile achiziţionate, facturile utilizate, alte documente cu regim special, documente cu regim special anulate, stocul celor rămase (pentru perioada de până la 31 decembrie 2006). Începând cu 1 ianuarie 2007 se vor verifica existenţa seriei şi plajei de numere aprobate de conducerea societăţii şi data începerii utilizării acestora.

7. Prezentarea subunităţilor contribuabilului cu precizări specifice, dacă este cazul, pentru cele care prezintă un interes fiscal deosebit: declararea punctelor de lucru, respectarea regimului autorizărilor, antrepozit fiscal, utilizator final, jocuri de noroc - licenţe etc.

8. Persoana care asigură administrarea activităţii contribuabilului verificat.

9. Persoana care răspunde de conducerea contabilităţii.

10. Persoana desemnată să reprezinte contribuabilul pe durata inspecţiei fiscale.

11. Prezentarea relaţiilor de afiliere dintre contribuabilul verificat şi alţi contribuabili care au calitatea de clienţi sau furnizori.

CAPITOLUL III Constatări fiscale
Jurisprudență (1)

Pentru fiecare obligaţie fiscală care a făcut obiectul inspecţiei fiscale se vor avea în vedere şi se vor cuprinde în constatări următoarele:

1. Informaţii despre obligaţia fiscală:

- denumirea obligaţiei fiscale;

- perioada supusă inspecţiei fiscale;

- prezentarea procedurii de control utilizate. În cazul controlului prin sondaj, selectarea documentelor şi a operaţiunilor semnificative se apreciază de organul de inspecţie fiscală in funcţie de natura activităţii contribuabilului;

- facilităţile fiscale (scutiri, reduceri, ajutor de stat, subvenţii) de care a beneficiat contribuabilul în perioada supusă inspecţiei fiscale şi modul de respectare a acestora.

2. Obiective minimale avute în vedere

În acţiunea de inspecţie fiscală se vor avea în vedere următoarele obiective minimale:

- verificarea realităţii declaraţiilor fiscale şi informative în corelaţie cu datele din evidenţa contabilă, registrele societăţii sau orice alte documente justificative existente în societate ori obţinute prin controale încrucişate, precum şi cu alte declaraţii depuse în conformitate cu legile speciale;

- verificarea existenţei contractelor şi modul lor de derulare, în vederea determinării tuturor operaţiunilor impozabile realizate de contribuabil, inclusiv identificarea faptică a surselor generatoare de venit;

- verificarea înregistrării tuturor veniturilor aferente activităţii desfăşurate;

- verificarea utilizării documentelor cu regim special, pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2007. După această dată se va verifica modul de alocare şi gestionare a documentelor fiscale conform prevederilor legale;

- verificarea modului de înregistrare a cheltuielilor aferente obţinerii veniturilor, precum şi a tratamentului fiscal al acestora;

- verificarea corectitudinii sumelor utilizate cu drept de deducere din impozitele, taxele sau contribuţiile datorate.

3. Baza de impunere

A. În cazul în care se constată aspecte care modifică baza de impunere, se vor menţiona:

- elementele identificate în activitatea contribuabilului care au influenţat baza de impunere;

- punctul de vedere al inspecţiei fiscale faţă de interpretarea contribuabilului;

- consecinţele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de drept şi temeiul legal pentru modificarea bazei de impunere;

- modul de calcul al bazei impozabile şi stabilirea eventualelor diferenţe, precum şi calculul impozitului, taxei sau al contribuţiei stabilite suplimentar. Pentru obligaţiile fiscale pentru care legea prevede dreptul contribuabilului de a efectua deduceri/reduceri se va verifica modul de exercitare a acestui drept şi corectitudinea calculului sumei deduse;

- calculul obligaţiilor fiscale accesorii la diferenţele de impozite, taxe sau contribuţii stabilite de inspecţia fiscală;

- stabilirea responsabilităţilor pentru aplicarea sau determinarea eronată a bazei impozabile şi efectuarea de propuneri pentru sancţionare conform prevederilor legale, acolo unde este cazul.

B. În cazul în care baza de impunere nu se modifică, se va menţiona acest lucru. În această situaţie se vor prezenta următoarele:

- perioadele efectiv verificate;

- documentele care au stat la baza concluziei că obligaţia fiscală este corect determinată.

4. Soluţionarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare
Jurisprudență (1)

Pentru soluţionarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare se va efectua inspecţie fiscală parţială, care va avea ca obiect doar verificarea TVA-ului.

Dacă se soluţionează mai multe deconturi, fiecare dintre ele va fi verificat separat, cu înscrierea distinctă a constatărilor aferente fiecăruia dintre acestea, astfel:

- prima perioadă verificată va cuprinde intervalul de timp de la începutul perioadei anterioare neverificate (cu condiţia încadrării în termenul legal de prescripţie) până la data de sfârşit a perioadei aferente decontului de TVA cu sume negative în care s-a bifat opţiunea de rambursare;

- următoarea perioadă verificată va începe de la data ultimului decont verificat până la sfârşitul perioadei aferente următorului decont ce urmează a se verifica.

În acelaşi mod se va continua până la soluţionarea tuturor deconturilor de TVA cu sume negative cu opţiune de rambursare, depuse şi neverificate.

Soluţionarea fiecărui decont de TVA cu sume negative cu opţiunea de rambursare se va finaliza astfel:

- în cazul în care nu se constată sume suplimentare în baza raportului de inspecţie fiscală, se va emite decizia de nemodificare a bazei de impunere, care, împreună cu un exemplar al raportului de inspecţie fiscală, se va transmite după avizare şi aprobare compartimentului de specialitate pentru emiterea deciziei de rambursare;

- în cazul în care se constată sume suplimentare în baza raportului de inspecţie fiscală, se va emite decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, care în acest caz are şi rol de decizie de rambursare.

se încarcă...