Back

Ministerul Sănătăţii Publice

Ordinul nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 25.10.2007

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 17.02.2011!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 32,92 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (4) din titlul IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. 10.217 din 1 octombrie 2007,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

CAPITOLUL I Definiţii

Art. 1. -

În înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:

1. unitate de primire urgenţe (UPU) - secţia sau secţia clinică aflată în structura unui spital judeţean, regional sau în structura spitalelor aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, cu personal propriu, special pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă ale pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe;

2. compartiment de primire urgenţe (CPU) - secţia aflată în structura unui spital orăşenesc, municipal sau în structura spitalelor aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, cu personal propriu, special pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă ale pacienţilor cu afecţiuni acute care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe;

3. compartiment de primire urgenţe de specialitate (CPU - S) - structura aflată în cadrul unui spital de specialitate, cu personal din specialitatea secţiei sau secţiilor de specialitate, destinată primirii, evaluării şi tratamentului de urgenţă ale pacienţilor cu afecţiuni acute specifice profilului spitalului respectiv, care se prezintă la spital spontan, sunt transferaţi de la o altă UPU sau de la un alt CPU pentru consult/internare sau care sunt transportaţi de ambulanţe;

4. personal propriu - personalul medical cu pregătire specifică, precum şi personalul auxiliar care este încadrat la UPU sau CPU, desfăşurând activitatea integral în secţia respectivă;

5. triaj - mecanismul sau procedura prin care pacienţii care se prezintă în UPU sau CPU sunt evaluaţi şi clasificaţi, la sosire în UPU sau CPU, de către o persoană competentă (medic sau cadru sanitar mediu), luând în considerare starea lor clinică şi acuzele cu care se prezintă, corelate cu vârsta şi antecedentele acestora, stabilitatea funcţiilor vitale, potenţialul de agravare a stării lor, necesitatea instituirii unui tratament sau a efectuării unor investigaţii, precum şi alte date considerate relevante astfel încât să fie stabilită prioritatea cu care un pacient este asistat şi nivelul de asistenţă necesară acestuia. Triajul este un proces continuu, fiind necesară reevaluarea periodică a pacienţilor până la plecarea acestora din UPU sau CPU;

6. spaţiu pentru primire/triaj din cadrul UPU sau CPU - un spaţiu în cadrul UPU şi al CPU, aflat la intrare, unde sunt primiţi pacienţii sosiţi în UPU sau CPU cu ambulanţele sau prin mijloacele proprii, triaţi în vederea stabilirii priorităţii din punct de vedere clinic şi repartizaţi la locul de tratament potrivit stării lor clinice. Pacienţii aflaţi în stare critică sosiţi cu ambulanţele pot avea un traseu separat, triajul lor fiind efectuat direct de personalul ambulanţei. În cadrul spaţiului pentru primire/triaj pot exista şi spaţii de aşteptare, supravegheate de personalul UPU/CPU, unde vor aştepta pacienţii care nu prezintă probleme vitale până la momentul introducerii lor în spaţiile de tratament;

7. birou de informare/documentare - punctul de la care publicul poate obţine informaţii orientative legate de problemele lor, precum şi locul unde se înregistrează pacienţii sosiţi în UPU/CPU, indiferent de modalitatea de sosire. În acest punct se colectează şi se stochează datele statistice din cadrul UPU/CPU, inclusiv cele necesare completării registrelor regionale sau naţionale;

8. camera de resuscitare din cadrul UPU sau a CPU - cameră destinată acordării asistenţei medicale de urgenţă pacienţilor aflaţi în stare critică, cu funcţiile vitale instabile, având nevoie de intervenţia imediată a personalului UPU sau CPU în colaborare cu personalul din secţiile spitalului respectiv, fiind dotată cu echipamentele, materialele şi medicamentele specifice necesare acordării asistenţei de urgenţă pacienţilor respectivi, indiferent de vârstă şi patologia cu care se prezintă;

9. spaţiu pentru evaluare şi tratament imediat - spaţiu din cadrul UPU sau CPU destinat primirii, evaluării, monitorizării şi aplicării tratamentului de urgenţă pacienţilor care necesită investigaţii şi îngrijiri imediate în UPU sau CPU, având funcţiile vitale stabile la momentul sosirii, dar cu potenţial de agravare pe termen scurt. Un astfel de spaţiu este destinat primirii mai multor pacienţi simultan, asigurând separarea între pacienţi cu perdele, paravane mobile sau alte modalităţi flexibile, evitând compartimentarea spaţiului sub formă de camere;

10. spaţiu pentru evaluare şi tratament al urgenţelor minore - spaţiu din cadrul UPU sau CPU destinat primirii, evaluării şi aplicării tratamentului de urgenţă pacienţilor care se prezintă cu probleme acute, dar care nu pun viaţa în pericol şi nu necesită monitorizare şi tratament imediat. Un astfel de spaţiu este destinat primirii mai multor pacienţi simultan, asigurând separarea între pacienţi cu perdele, paravane mobile sau alte modalităţi flexibile, evitând compartimentarea spaţiului sub formă de camere;

11. spaţii de consultaţii specifice - spaţiile sau camerele dotate şi destinate acordării consultaţiilor specifice unor categorii de pacienţi, pentru cazurile în profil ginecologie sau în profil pediatrie, de urgenţă, în cadrul UPU sau CPU. Spaţiile specifice pot fi destinate şi unor categorii de examinări paraclinice, cum ar fi endoscopiile de urgenţă în cadrul UPU;

12. spaţiu/cameră de izolare - camera sau spaţiul destinat izolării cazurilor contagioase aflate în UPU de restul pacienţilor. Astfel de spaţii pot fi concepute inclusiv cu sisteme care asigură presiune negativă;

13. spaţii de depozitare - spaţiile destinate depozitării materialelor sanitare, a medicamentelor şi echipamentelor necesare UPU sau CPU în activitatea zilnică sau în situaţii speciale;

14. spaţii destinate formării şi instruirii personalului - spaţiile formate din sală sau săli de curs şi de şedinţe, dotate corespunzător activităţii de formare şi de instruire a personalului propriu;

15. spaţiu pentru decontaminare - spaţiul aflat în exteriorul UPU sau CPU, dotat corespunzător şi destinat decontaminării pacienţilor contaminaţi cu substanţe chimice periculoase înaintea intrării lor în spaţiile de primire/triaj şi de tratament;

16. spaţii administrative - spaţiile formate din birouri ale personalului de conducere al UPU/CPU, respectiv birou al medicului-şef, birou al asistentului-şef etc.;

17. spaţiu pentru igienizare/deparazitare - spaţiul dotat corespunzător pentru igienizarea pacienţilor aflaţi în UPU sau care urmează a fi internaţi din UPU/CPU în spital;

18. spaţii destinate personalului - spaţiile destinate personalului pentru pauze, odihnă de scurtă durată, studiu etc.;

19. spaţii tehnice şi auxiliare - spaţiile destinate funcţionării UPU/CPU, precum spaţiile destinate centralelor termice, şi spaţiile destinate personalului şi publicului din cadrul UPU/CPU, cum ar fi: grupuri sanitare, duşuri, vestiar etc.;

20. spaţii pentru investigaţii paraclinice/laborator - spaţiile destinate laboratorului de analize medicale de urgenţă, precum şi altor investigaţii paraclinice care necesită locaţii special destinate, cum ar fi: radiologia, computer tomograf, endoscopie etc.;

21. spaţii de aşteptare pacienţi - spaţiile destinate pacienţilor a căror stare clinică permite aşteptarea, integrate în spaţiul pentru primire/triaj, fiind sub monitorizarea continuă a personalului din UPU/CPU;

22. spaţii de aşteptare aparţinători - spaţiile destinate aşteptării aparţinătorilor pacienţilor aflaţi în UPU/CPU;

23. spaţiu pentru decedaţi - spaţiul destinat depunerii pacienţilor decedaţi în UPU până la transportul lor la morga unităţii sanitare.

CAPITOLUL II Unităţile de primire a urgenţelor (UPU)

SECŢIUNEA 1 Organizarea şi clasificarea

Art. 2. -

UPU sunt organizate astfel încât să permită primirea, trierea, investigarea, stabilizarea şi aplicarea tratamentului de urgenţă pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport.

Art. 3. -

UPU sunt secţii independente aflate în structura spitalelor.

Art. 4. -

În UPU pot lucra, după caz, următoarele categorii de personal:

1. medici în specialitatea medicină de urgenţă;

2. medici rezidenţi în medicină de urgenţă, în condiţiile legii;

3. medici în specialitatea anestezie terapie intensivă (ATI) în regim de gardă, iar medicii ATI încadraţi în aceste structuri au obligaţia să-şi desfăşoare întreaga activitate în cadrul UPU;

4. medici în specialitatea radiologie şi imagistică medicală în regim de gardă, iar medicii din specialitatea respectivă încadraţi în aceste structuri au obligaţia să-şi desfăşoare întreaga activitate în cadrul UPU;

5. medici de medicină generală sau medicină de familie cu competenţă/atestat în medicină de urgenţă, angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în condiţiile legii;

6. medici care au parcurs integral perioada de rezidenţiat în medicină de urgenţă fără a promova examenul de medic specialist, respectând reglementările în vigoare;

7. medici în specialitatea pediatrie în regim de gardă, iar medicii pediatrii încadraţi în aceste structuri au obligaţia să-şi desfăşoare întreaga activitate în cadrul UPU;

8. asistenţi medicali;

9. asistenţi sociali;

10. asistenţi/tehnicieni de radiologie şi imagistică medicală;

11. asistenţi/tehnicieni de laborator;

12. personal de informatică;

13. registratori medicali/operatori calculator;

14. personal auxiliar (de exemplu, infirmieri, brancardieri, îngrijitori de curăţenie, personal de pază, personal de secretariat);

15. personal paramedical, conducători auto, în cazul în care în structura UPU există un serviciu mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare/(SMURD), organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 5. -

În UPU există, după caz, următoarele funcţii:

1. medic-şef al UPU sau medic-şef al UPU-SMURD, în cazul în care UPU operează un serviciu de asistenţă de urgenţă prespitalicească, în colaborare cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

2. asistent-şef UPU;

3. asistent medical;

4. asistent medico-social/asistent social;

5. medic specialist/primar de medicină de urgenţă sau ATI;

6. medic responsabil de tură;

7. asistent responsabil de tură;

8. medic;

9. asistent;

10. administrator;

11. registrator medical;

12. operator calculator;

13. infirmier, brancardier, îngrijitor de curăţenie;

14. personal de pază;

15. personal de informatică;

16. personal secretariat.

Art. 6. -

În UPU pot exista, după caz, următoarele funcţii:

1. medici/asistenţi coordonatori ai compartimentelor din cadrul UPU (de exemplu, radiologie, laborator, SMURD);

2. tehnician;

3. conducător auto cu pregătire paramedicală.

Art. 7. -

UPU sunt clasificate în două categorii, după cum urmează:

1. UPU de tip I, în cadrul spitalelor regionale de urgenţă de nivel de competenţă IA sau IB de profil pediatrie; în situaţia în care unităţile sanitare nominalizate au în structură unităţi SMURD terestre sau aeriene implicate în activitatea prespitalicească, UPU sunt de tip IA;

2. UPU de tip II, în cadrul spitalelor judeţene de urgenţă şi al spitalelor de urgenţă din municipiul Bucureşti de nivel de competenţă IIA; în situaţia în care unităţile sanitare nominalizate au în structură unităţi SMURD terestre sau aeriene implicate în activitatea prespitalicească, UPU sunt de tip IIA.

Art. 8. -

Criteriile de clasificare ale UPU sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 9. -

Un spital regional de urgenţă de nivel de competenţă I A are în structură o UPU de tip I sau I A.

Art. 10. -

Un spital de urgenţă de nivel de competenţă II A are în structură o UPU de tip II sau II A.

Art. 11. -

UPU au următoarele spaţii funcţionale, organizate şi dotate în conformitate cu anexa nr. 1:

1. spaţiul de primire/triaj a/al pacienţilor;

2. biroul de informare/documentare UPU;

3. camera de resuscitare;

4. spaţiul pentru evaluare şi tratament imediat;

5. spaţiul pentru evaluarea şi tratamentul urgenţelor minore care nu necesită monitorizare;

6. spaţiul pentru ghipsare/pregătirea atelelor ghipsate;

7. spaţii de consultaţii specifice;

8. spaţii de izolare;

9. spaţii de depozitare;

10. spaţii de aşteptare;

11. spaţiul de prelucrări sanitare/deparazitare;

12. spaţiul de decontaminare;

13. spaţii destinate investigaţiilor paraclinice şi radiologice;

14. spaţii administrative;

15. spaţiul destinat întâlnirilor colective ale personalului UPU, precum şi instruirii personalului şi, după caz, a rezidenţilor din cadrul UPU.

se încarcă...