Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ordinul nr. 2599/2007 privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar pentru profesori documentarişti

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05.12.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

Bibliografie selectivă:

Partea I

Cristea, S., Studii de pedagogie generală. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2004.

Cucoş, C., Pedagogie generală. Iaşi: Polirom, 2000.

Dragomir, Mariana., Managementul activităţii didactice. Cluj-Napoca: Eurodidact, 2003.

Evaluarea curentă şi examenele: Ghid pentru profesori. Bucureşti: ProGnosis, 2001.

Ionescu, M., Didactica modernă. Cluj: Editura Dacia, 1995.

Iucu, R., Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Iaşi: Polirom, 2000.

Landsheere, G.; Landsheere,V., Definirea obiectivelor educaţionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1979.

Landsheere, G., Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975.

Neacşu, Ion, Instruire şi învăţare. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1990.

Pânişoară, O., Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune eficientă. Iaşi: Polirom, 2003.

Păun, Emil, Şcoala: abordare sociopedagogică. Iaşi: Polirom, 1999.

Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom, 2002.

Popovici, D., Elemente de psihopedagogia integrării. Bucureşti: Pro Humanitate, 1999.

Potolea, D., Profesorul şi conducerea strategiilor învăţării. În: Structuri, strategii, performanţe în învăţământ. Bucureşti: Editura Academiei, 1989.

Radu, Ion, Evaluarea procesului didactic. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2000.

Roco, Mihaela, Creativitatea şi inteligenţa emoţională. Iaşi: Polirom, 2001.

Stoica, Adrian, Evaluarea progresului şcolar: de la teorie la practică. Bucureşti: Humanitas Educaţional, 2003.

Stoica, Adrian, Reforma evaluării în învăţământ. Bucureşti: Sigma,1999.

Şchiopu, U.; Verza, E., Psihologia vârstelor. Ciclurile vieţii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.

Consiliere şi orientare. Ghid metodologic. Bucureşti: MEC-CNC, 2001.

Ungureanu, D., Educaţie şi curriculum. Timişoara: EUROSTAMPA, 1999.

Văideanu, G., Educaţia la frontiera dintre milenii. Bucureşti: Editura Politică, 1988.

Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculum-ul învăţământului obligatoriu. Iaşi: Polirom, 2002.

Partea a II-a

Atanasiu, Pia, Metode şi tehnici de lucru pentru sistemele de informare ştiinţifică. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976.

Bayard-Pierlot, Jacqueline; Birglin, Marie-Jose, Cles pour le CDI. Paris: Hachette Litterature, 1994.

Bădău, Georgeta, Iniţiere în cercetarea documentară. Alba Iulia: [s.n.], 2004.

Bădău, Georgeta; Panait, Antonina, Amenajarea şi gestionarea unui CDI: Ghid pentru personalul de conducere şi personalul din centrele de documentare şi informare. Alba Iulia: [s.n.], 2006.

Brugnon, Albert, Activites autour des albums "Premiere lecture Rouge et OR". MDI, 1994.

Biblioteconomie: Manual. Bucureşti: A.B.B.P.R., 1994. Cassagnes, Paul; Garcia- Debanc, Claudine; Debanc, JeanPierre, 50 activites pour apprivoiser les livres en classe ou en B.C.D. CRDP Midi-Pyrenees, [s.a.].

Centrul de Documentare şi Informare. Alba Iulia, 2002.

Chapron, Francoise, Les CDI (Centres de documentation et d'information) des lycees et colleges. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.

Ciubăncan, Lucia, Bibliotecarul şcolar. Ghid practic. ClujNapoca: Eurodidact, 2002

Creer, renover l'espace C.D.I. Limoges: C.R.D.P. du Limousin, 1994.

Darrobers, M; Le Pottier, N., La recherche documentaire. Paris: Nathan, 1999.

Enache, Ionel; Maftei, Mihaela, Marketingul în bibliotecă. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2003.

Ghidul bibliotecarului şcolar pentru liceele pedagogice. Bucureşti: Editura Bibliotecii Pedagogice Naţionale "I.C. Petrescu", 2004.

Horvat, Săluc, Introducere în biblioteconomie. Bucureşti: Grafoart, 1996.

Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (art. 1-7).

Le Livre bleu des enseignants-documentalistes. Orleans: CRDP de l'Academie d'Orleans-Tours, 2002.

Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ. Bucureşti, 2001.

Moser, Alain; Moissonnier, Daniel; Fauchard, Joel, L'aide au travail personnel de l'eleve. C.R.D.P. de Reims, Hachette Education, 1998.

Le multimedia au CDI pour s'informer, produire, communiquer. CRDP de Basse-Normandie, 1999.

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.961/28.08.2006 privind înfiinţarea şi susţinerea centrelor de documentare şi informare, precum şi formarea continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control şi a personalului din centrele de documentare şi informare.

Poupelin, Michel; Monthus, Marie, Guide a l'usage des documentalistes et de leurs partenaires dans l'etablissement. Paris: Hachette Education, 1995.

Poslaniec, Christian; Houyel, Christine, Activites de lecture a partir de la litterature jeunesse. Paris: Hachette Education, 2000.

Projets-lecture au coeur du C.D.I. C.R.D.P. de l'Academie de Creteil, 1999.

Recherche documentaire et maîtrise de l'information. Formation des eleves par le professeur documentaliste de la sixieme a la terminale. Rouen: C.R.D.P. de Haute-Normandie, 1999.

Regneală, Mircea., Studii de biblioteconomie. Constanţa: Ex Ponto, 2001.

Regneală, Mircea, Dicţionar explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa informării. Constanţa: Exporta, 2002.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare: instrucţiuni metodologice: aprobat prin Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 6.566/17.06.1994. Bucureşti: Biblioteca Centrală Pedagogică, 1994.

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de documentare şi informare.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului de documentare şi informare (C.D.I.), 2005.

Richter, Brigitte, Ghid de biblioteconomie. Bucureşti: Editura Grafoart, 1995.

Savoir faire avec le CDI: Guide pratique destine aux enseignants. Creteil: CRDP, 1996.

Statutul profesorului documentarist.

Spirlet, Jean-Pierre; A.R.P.E.J., Utiliser la presse au college et au lycee. Paris: Edition du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, 1994.

Stoica, Ion, Criza în structurile infodocumentare: sensuri şi semnificaţii contemporane. Constanţa: Ex Ponto, 2001.

Stoica, Ioan, Structuri şi relaţii informaţionale în dezvoltarea învăţământului şi a cercetării româneşti. Bucureşti: Alternative, 1997.

Stueart, Robert; Moran, Barbara, Managementul pentru biblioteci şi centre de informare. Bucureşti: Biblioteca Naţională a României şi Asociaţia Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice - România, 1998.

se încarcă...