Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ordinul nr. 2599/2007 privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar pentru profesori documentarişti

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05.12.2007

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

Bibliografie selectivă:

Partea I

Cristea, S., Studii de pedagogie generală. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2004.

Cucoş, C., Pedagogie generală. Iaşi: Polirom, 2000.

Dragomir, Mariana., Managementul activităţii didactice. Cluj-Napoca: Eurodidact, 2003.

Evaluarea curentă şi examenele: Ghid pentru profesori. Bucureşti: ProGnosis, 2001.

Ionescu, M., Didactica modernă. Cluj: Editura Dacia, 1995.

Iucu, R., Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Iaşi: Polirom, 2000.

Landsheere, G.; Landsheere,V., Definirea obiectivelor educaţionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1979.

Landsheere, G., Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975.

Neacşu, Ion, Instruire şi învăţare. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1990.

Pânişoară, O., Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune eficientă. Iaşi: Polirom, 2003.

Păun, Emil, Şcoala: abordare sociopedagogică. Iaşi: Polirom, 1999.

Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom, 2002.

Popovici, D., Elemente de psihopedagogia integrării. Bucureşti: Pro Humanitate, 1999.

Potolea, D., Profesorul şi conducerea strategiilor învăţării. În: Structuri, strategii, performanţe în învăţământ. Bucureşti: Editura Academiei, 1989.

Radu, Ion, Evaluarea procesului didactic. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2000.

Roco, Mihaela, Creativitatea şi inteligenţa emoţională. Iaşi: Polirom, 2001.

Stoica, Adrian, Evaluarea progresului şcolar: de la teorie la practică. Bucureşti: Humanitas Educaţional, 2003.

Stoica, Adrian, Reforma evaluării în învăţământ. Bucureşti: Sigma,1999.

Şchiopu, U.; Verza, E., Psihologia vârstelor. Ciclurile vieţii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.

Consiliere şi orientare. Ghid metodologic. Bucureşti: MEC-CNC, 2001.

Ungureanu, D., Educaţie şi curriculum. Timişoara: EUROSTAMPA, 1999.

Văideanu, G., Educaţia la frontiera dintre milenii. Bucureşti: Editura Politică, 1988.

Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculum-ul învăţământului obligatoriu. Iaşi: Polirom, 2002.

Partea a II-a

Atanasiu, Pia, Metode şi tehnici de lucru pentru sistemele de informare ştiinţifică. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976.

Bayard-Pierlot, Jacqueline; Birglin, Marie-Jose, Cles pour le CDI. Paris: Hachette Litterature, 1994.

Bădău, Georgeta, Iniţiere în cercetarea documentară. Alba Iulia: [s.n.], 2004.

Bădău, Georgeta; Panait, Antonina, Amenajarea şi gestionarea unui CDI: Ghid pentru personalul de conducere şi personalul din centrele de documentare şi informare. Alba Iulia: [s.n.], 2006.

Brugnon, Albert, Activites autour des albums "Premiere lecture Rouge et OR". MDI, 1994.

Biblioteconomie: Manual. Bucureşti: A.B.B.P.R., 1994. Cassagnes, Paul; Garcia- Debanc, Claudine; Debanc, JeanPierre, 50 activites pour apprivoiser les livres en classe ou en B.C.D. CRDP Midi-Pyrenees, [s.a.].

Centrul de Documentare şi Informare. Alba Iulia, 2002.

Chapron, Francoise, Les CDI (Centres de documentation et d'information) des lycees et colleges. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.

Ciubăncan, Lucia, Bibliotecarul şcolar. Ghid practic. ClujNapoca: Eurodidact, 2002

Creer, renover l'espace C.D.I. Limoges: C.R.D.P. du Limousin, 1994.

Darrobers, M; Le Pottier, N., La recherche documentaire. Paris: Nathan, 1999.

Enache, Ionel; Maftei, Mihaela, Marketingul în bibliotecă. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2003.

Ghidul bibliotecarului şcolar pentru liceele pedagogice. Bucureşti: Editura Bibliotecii Pedagogice Naţionale "I.C. Petrescu", 2004.

Horvat, Săluc, Introducere în biblioteconomie. Bucureşti: Grafoart, 1996.

Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (art. 1-7).

Le Livre bleu des enseignants-documentalistes. Orleans: CRDP de l'Academie d'Orleans-Tours, 2002.

Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ. Bucureşti, 2001.

Moser, Alain; Moissonnier, Daniel; Fauchard, Joel, L'aide au travail personnel de l'eleve. C.R.D.P. de Reims, Hachette Education, 1998.

Le multimedia au CDI pour s'informer, produire, communiquer. CRDP de Basse-Normandie, 1999.

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.961/28.08.2006 privind înfiinţarea şi susţinerea centrelor de documentare şi informare, precum şi formarea continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control şi a personalului din centrele de documentare şi informare.

Poupelin, Michel; Monthus, Marie, Guide a l'usage des documentalistes et de leurs partenaires dans l'etablissement. Paris: Hachette Education, 1995.

Poslaniec, Christian; Houyel, Christine, Activites de lecture a partir de la litterature jeunesse. Paris: Hachette Education, 2000.

Projets-lecture au coeur du C.D.I. C.R.D.P. de l'Academie de Creteil, 1999.

Recherche documentaire et maîtrise de l'information. Formation des eleves par le professeur documentaliste de la sixieme a la terminale. Rouen: C.R.D.P. de Haute-Normandie, 1999.

Regneală, Mircea., Studii de biblioteconomie. Constanţa: Ex Ponto, 2001.

Regneală, Mircea, Dicţionar explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa informării. Constanţa: Exporta, 2002.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare: instrucţiuni metodologice: aprobat prin Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 6.566/17.06.1994. Bucureşti: Biblioteca Centrală Pedagogică, 1994.

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de documentare şi informare.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului de documentare şi informare (C.D.I.), 2005.

Richter, Brigitte, Ghid de biblioteconomie. Bucureşti: Editura Grafoart, 1995.

Savoir faire avec le CDI: Guide pratique destine aux enseignants. Creteil: CRDP, 1996.

Statutul profesorului documentarist.

Spirlet, Jean-Pierre; A.R.P.E.J., Utiliser la presse au college et au lycee. Paris: Edition du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, 1994.

Stoica, Ion, Criza în structurile infodocumentare: sensuri şi semnificaţii contemporane. Constanţa: Ex Ponto, 2001.

Stoica, Ioan, Structuri şi relaţii informaţionale în dezvoltarea învăţământului şi a cercetării româneşti. Bucureşti: Alternative, 1997.

Stueart, Robert; Moran, Barbara, Managementul pentru biblioteci şi centre de informare. Bucureşti: Biblioteca Naţională a României şi Asociaţia Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice - România, 1998.

se încarcă...