Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ordinul nr. 2599/2007 privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar pentru profesori documentarişti

Pagina 2 din 2

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 28.12.2010! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 16,59 Lei

În vigoare de la 05.12.2007

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 05.12.2007.

Mergi la art.

Domenii de competenţă

Partea I - Teme de didactică generală şi metodică

a) Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice:

1. componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri-cadru, arii curriculare, trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare;

2. proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii, de tipul: aprofundare/extindere/opţional ca disciplină nouă;

2.1. repere/condiţionări în elaborarea CDS (resurse umane, materiale, context local, interesele elevilor);

2.2. modalităţi de adecvare a unui CDS la grupuri-ţintă diferite;

2.3. obiectivele predării-învăţării-evaluării la disciplinele CDS din domeniul ştiinţei informării. Obiective-cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, unităţi de competenţă şi competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale;

3. proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, pluri- şi transdisciplinare.

b) Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic-aplicativ:

1. metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. utilizarea metodelor centrate pe elev, a tehnicilor de învăţare prin cooperare şi a tehnicilor de cercetare documentară;

3. forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare;

4. mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare;

4.1. funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ;

4.2. tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor;

5. selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, formării gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic;

6. mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire;

7. manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi rezultatelor şcolare. Valorizarea muncii elevului;

9. adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ.

c) Managementul clasei:

1. rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană-resursă, facilitator, intermediar, evaluator etc.);

2. organizarea activităţilor în CDI: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate din CDI, folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunoştinţe, experienţe individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea persoanelor-resursă din interiorul şi din afara unităţii de învăţământ în activităţile din CDI; gestionarea situaţiilor conflictuale.

d) Evaluarea rezultatelor şcolare:

1. evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de evaluări, caracterizare;

2. metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare);

3. calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate;

4. tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalităţi de corectare şi notare.

Partea a II-a - Teme de specialitate

a) Amenajarea, dotarea şi gestionarea unui CDI în funcţie de rolul său pedagogic şi cultural:

1. centrul de documentare şi informare: organizare, structură, funcţii;

2. gestionarea spaţiului, materialelor şi echipamentelor specifice unui CDI: spaţii specifice, suprafeţe recomandate, dotare cu materiale şi echipamente informatice şi audiovizuale; proiectul de amenajare/reamenajare a unui CDI;

3. gestionarea fondului documentar: dezvoltarea, evidenţa, prelucrarea, organizarea, automatizarea şi comunicarea fondului documentar (documente clasice: cărţi, reviste şi documente moderne: CD, CD-ROM, DVD, baze de date, documente electronice etc.);

4. planificarea şi evaluarea activităţii CDI: utilizarea programată şi neprogramată a CDI; proiectul pedagogic şi cultural al CDI;

5. managementul în structuri infodocumentare;

6. proprietatea intelectuală şi dreptul de autor.

b) Activităţi specifice unui CDI:

1. activităţi de iniţiere şi formare a utilizatorilor privind tehnicile de cercetare documentară;

2. activităţi de formare şi dezvoltare a gustului pentru lectură;

3. activităţi de formare şi dezvoltare a capacităţii de receptare a informaţiei culturale;

4. integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în activitatea de informare şi documentare; asigurarea accesului la resursele internet;

5. proiecte inter-/transdisciplinare;

6. implicarea profesorului documentarist în activităţi de orientare şcolară şi profesională;

7. proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv-educative în colaborare cu comunitatea;

8. modalităţi de implicare a CDI şi a profesorului documentarist în prevenirea şi recuperarea elevilor în situaţie de eşec şcolar.

c) Legislaţia românească de bibliotecă şi CDI

Bibliografie selectivă:

Partea I

Cristea, S., Studii de pedagogie generală. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2004.

Cucoş, C., Pedagogie generală. Iaşi: Polirom, 2000.

Dragomir, Mariana., Managementul activităţii didactice. Cluj-Napoca: Eurodidact, 2003.

Evaluarea curentă şi examenele: Ghid pentru profesori. Bucureşti: ProGnosis, 2001.

Ionescu, M., Didactica modernă. Cluj: Editura Dacia, 1995.

Iucu, R., Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Iaşi: Polirom, 2000.

Landsheere, G.; Landsheere,V., Definirea obiectivelor educaţionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1979.

Landsheere, G., Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975.

Neacşu, Ion, Instruire şi învăţare. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1990.

Pânişoară, O., Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune eficientă. Iaşi: Polirom, 2003.

Păun, Emil, Şcoala: abordare sociopedagogică. Iaşi: Polirom, 1999.

Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom, 2002.

Popovici, D., Elemente de psihopedagogia integrării. Bucureşti: Pro Humanitate, 1999.

Potolea, D., Profesorul şi conducerea strategiilor învăţării. În: Structuri, strategii, performanţe în învăţământ. Bucureşti: Editura Academiei, 1989.

Radu, Ion, Evaluarea procesului didactic. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2000.

Roco, Mihaela, Creativitatea şi inteligenţa emoţională. Iaşi: Polirom, 2001.

Stoica, Adrian, Evaluarea progresului şcolar: de la teorie la practică. Bucureşti: Humanitas Educaţional, 2003.

Stoica, Adrian, Reforma evaluării în învăţământ. Bucureşti: Sigma,1999.

Şchiopu, U.; Verza, E., Psihologia vârstelor. Ciclurile vieţii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.

Consiliere şi orientare. Ghid metodologic. Bucureşti: MEC-CNC, 2001.

Ungureanu, D., Educaţie şi curriculum. Timişoara: EUROSTAMPA, 1999.

Văideanu, G., Educaţia la frontiera dintre milenii. Bucureşti: Editura Politică, 1988.

Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculum-ul învăţământului obligatoriu. Iaşi: Polirom, 2002.

Partea a II-a

Atanasiu, Pia, Metode şi tehnici de lucru pentru sistemele de informare ştiinţifică. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976.

Bayard-Pierlot, Jacqueline; Birglin, Marie-Jose, Cles pour le CDI. Paris: Hachette Litterature, 1994.

Bădău, Georgeta, Iniţiere în cercetarea documentară. Alba Iulia: [s.n.], 2004.

Bădău, Georgeta; Panait, Antonina, Amenajarea şi gestionarea unui CDI: Ghid pentru personalul de conducere şi personalul din centrele de documentare şi informare. Alba Iulia: [s.n.], 2006.

Brugnon, Albert, Activites autour des albums "Premiere lecture Rouge et OR". MDI, 1994.

Biblioteconomie: Manual. Bucureşti: A.B.B.P.R., 1994. Cassagnes, Paul; Garcia- Debanc, Claudine; Debanc, JeanPierre, 50 activites pour apprivoiser les livres en classe ou en B.C.D. CRDP Midi-Pyrenees, [s.a.].

Centrul de Documentare şi Informare. Alba Iulia, 2002.

Chapron, Francoise, Les CDI (Centres de documentation et d'information) des lycees et colleges. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.

Ciubăncan, Lucia, Bibliotecarul şcolar. Ghid practic. ClujNapoca: Eurodidact, 2002

Creer, renover l'espace C.D.I. Limoges: C.R.D.P. du Limousin, 1994.

Darrobers, M; Le Pottier, N., La recherche documentaire. Paris: Nathan, 1999.

Enache, Ionel; Maftei, Mihaela, Marketingul în bibliotecă. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2003.

Ghidul bibliotecarului şcolar pentru liceele pedagogice. Bucureşti: Editura Bibliotecii Pedagogice Naţionale "I.C. Petrescu", 2004.

Horvat, Săluc, Introducere în biblioteconomie. Bucureşti: Grafoart, 1996.

Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (art. 1-7).

Le Livre bleu des enseignants-documentalistes. Orleans: CRDP de l'Academie d'Orleans-Tours, 2002.

Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ. Bucureşti, 2001.

Moser, Alain; Moissonnier, Daniel; Fauchard, Joel, L'aide au travail personnel de l'eleve. C.R.D.P. de Reims, Hachette Education, 1998.

Le multimedia au CDI pour s'informer, produire, communiquer. CRDP de Basse-Normandie, 1999.

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.961/28.08.2006 privind înfiinţarea şi susţinerea centrelor de documentare şi informare, precum şi formarea continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control şi a personalului din centrele de documentare şi informare.

Poupelin, Michel; Monthus, Marie, Guide a l'usage des documentalistes et de leurs partenaires dans l'etablissement. Paris: Hachette Education, 1995.

Poslaniec, Christian; Houyel, Christine, Activites de lecture a partir de la litterature jeunesse. Paris: Hachette Education, 2000.

Projets-lecture au coeur du C.D.I. C.R.D.P. de l'Academie de Creteil, 1999.

Recherche documentaire et maîtrise de l'information. Formation des eleves par le professeur documentaliste de la sixieme a la terminale. Rouen: C.R.D.P. de Haute-Normandie, 1999.

Regneală, Mircea., Studii de biblioteconomie. Constanţa: Ex Ponto, 2001.

Regneală, Mircea, Dicţionar explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa informării. Constanţa: Exporta, 2002.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare: instrucţiuni metodologice: aprobat prin Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 6.566/17.06.1994. Bucureşti: Biblioteca Centrală Pedagogică, 1994.

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de documentare şi informare.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului de documentare şi informare (C.D.I.), 2005.

Richter, Brigitte, Ghid de biblioteconomie. Bucureşti: Editura Grafoart, 1995.

Savoir faire avec le CDI: Guide pratique destine aux enseignants. Creteil: CRDP, 1996.

Statutul profesorului documentarist.

Spirlet, Jean-Pierre; A.R.P.E.J., Utiliser la presse au college et au lycee. Paris: Edition du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, 1994.

Stoica, Ion, Criza în structurile infodocumentare: sensuri şi semnificaţii contemporane. Constanţa: Ex Ponto, 2001.

Stoica, Ioan, Structuri şi relaţii informaţionale în dezvoltarea învăţământului şi a cercetării româneşti. Bucureşti: Alternative, 1997.

Stueart, Robert; Moran, Barbara, Managementul pentru biblioteci şi centre de informare. Bucureşti: Biblioteca Naţională a României şi Asociaţia Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice - România, 1998.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...