Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ordinul nr. 2599/2007 privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar pentru profesori documentarişti

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05.12.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza prevederilor art. 5, 7, art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Programa pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar pentru profesori documentarişti.

Art. 2. -

Programa este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Direcţia generală managementul resurselor umane, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi unităţile de învăţământ în care funcţionează centre de documentare şi informare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
Cristian Mihai Adomniţei

Bucureşti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 2.599.

ANEXĂ

PROGRAMA
pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante
în învăţământul preuniversitar pentru profesori documentarişti

Notă de prezentare

Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la concursul de ocupare a posturilor vacante de profesor documentarist din învăţământul preuniversitar, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Examenul este centrat pe evaluarea cunoştinţelor generale în domeniul ştiinţelor informării şi documentării, metodelor de căutare şi exploatare a informaţiei, precum şi a concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete prin care profesorul documentarist pune elevii în situaţii de învăţare eficiente, apte de a conduce la formarea capacităţilor şi competenţelor în domeniul infodocumentar. Această orientare este cu atât mai necesară cu cât se solicită din partea profesorului documetarist efortul de a concepe demersuri şi parcursuri didactice flexibile, adaptate nivelului de vârstă şi pregătire al elevilor.

Conţinuturile şi structura programei sunt organizate în aşa fel încât să răspundă cerinţelor europene legate de integrarea ştiinţelor informării în procesul cunoaşterii şi educaţiei. De asemenea, se au în vedere valorizarea schimbărilor aduse de modernizarea structurilor infodocumentare din sistemul de învăţământ preuniversitar, de apariţia unei noi funcţii didactice, cea de profesor documentarist, precum şi favorizarea accesului întregii comunităţi educative la informaţie şi documentare prin intermediul centrelor de documentare şi informare (CDI). În acest sens se are în vedere apropierea domeniilor informaţionale de programele didactice din şcoli, prin facilitarea accesului la resursele internet şi la alte forme de integrare a noilor tehnologii informaţionale, cu scopul de a contribui la formarea elevilor conform standardelor europene.

Apariţia noii profesii de profesor documentarist are în vedere integrarea activităţii elevilor în structura infodocumentară şi familiarizarea lor cu tehnicile de cercetare documentară. Aceasta va determina modificarea conceptului de bibliotecă şcolară spre cel de structură infodocumentară prin prelucrarea şi valorificarea superioară a conţinutului publicaţiilor, biblioteca devenind astfel din auxiliar al învăţământului parte integrantă a acestuia, cu consecinţe pozitive în întregul proces de formare a elevilor.

Astfel, plecând de la o concepţie care operaţionalizează definirea şi evaluarea competenţelor specifice cadrului didactic, programa vizează:

- cunoaşterea de către profesorul documentarist a principalelor tendinţe în evoluţia ştiinţelor documentării şi informării;

- cunoaşterea funcţiilor şi misiunilor profesorului documentarist;

- cunoaşterea particularităţilor de organizare fizică şi intelectuală a unei structuri infodocumentare de tip CDI;

- cunoaşterea diferitelor suporturi informaţionale şi a instrumentelor de acces la informaţie;

- demonstrarea capacităţii de a gestiona, organiza şi de a pune la dispoziţia utilizatorilor resursele documentare ale CDI;

- dovedirea capacităţilor necesare pentru proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor din CDI;

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatie şi cooperare necesare realizării actului educaţional.

În consecinţă, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de didactică generală, programa defineşte un număr de competenţe specifice profesorului documentarist, competenţe pe care acesta trebuie să şi le dezvolte şi să le dovedească pe parcursul desfăşurării activităţii în cadrul CDI.

Într-o formulă sintetică aceste competenţe sunt în următoarele domenii:

- amenajarea, organizarea şi gestionarea unui CDI în vederea punerii informaţiei şi resurselor documentare la dispoziţia utilizatorilor;

- proiectarea şi organizarea în CDI de activităţi pedagogice disciplinare şi inter-/trans-/pluridisciplinare;

- construirea unor demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conţinuturi;

- adecvarea demersurilor didactice la particularităţile de vârstă ale elevilor;

- evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de elevi în domeniul infodocumentar;

- organizarea în CDI de activităţi de formare şi dezvoltare a gustului pentru lectură, precum şi animaţii culturale;

- gestionarea CDI în vederea punerii informaţiei la dispoziţia utilizatorilor;

- construirea unui climat educativ stimulativ şi eficient.

Date fiind particularităţile domeniilor de competenţă ale profesorului documentarist şi influenţa sa în definirea unei politici documentare la nivel local, în organizarea resurselor documentare şi materiale în cadrul CDI, dar şi influenţa pe care o exercită atât asupra formării elevilor, precum şi asupra întregului climat educaţional al şcolii, profesorul documentarist trebuie să demonstreze că are capacitatea de:

- a amenaja, organiza şi gestiona CDI, în vederea asigurării exploatării şi valorificării cât mai eficiente a informaţiilor şi documentelor pluridisciplinare multimedia şi multisuport de către utilizatori, din perspectiva egalizării şanselor elevilor din medii culturale şi sociale diferite;

- a favoriza accesul la informaţie şi la integrarea "pedagogiei reuşitei şcolare" în vederea formării autonomiei elevilor în instruire prin asigurarea funcţionării CDI;

- a planifica activitatea CDI pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor şi obiectivelor formulate în documentele de proiectare managerială ale unităţii de învăţământ;

- a înţelege necesitatea de a sprijini elevii în activitatea de documentare şi informare şi de a favoriza integrarea ei în activitatea didactică curentă;

- a favoriza integrarea noilor tehnologii în practicile pedagogice curente;

- a dezvolta activităţi didactice în cadrul curriculumului la decizia şcolii (CDS), activităţi curriculare şi extracurriculare inter-, pluri- şi transdisciplinare;

- a asigura accesul la informaţie şi a crea experienţe de învăţare în domeniul infodocumentar prin organizarea de diferite tipuri de activităţi (pedagogice, culturale, de informare şi comunicare) având drept finalitate atât egalizarea şanselor elevilor din medii culturale şi sociale diferite, cât şi dobândirea de către elev a autonomiei în instruire;

- a oferi oportunităţi de învăţare, adaptate diferenţelor individuale de învăţare, care să sprijine dezvoltarea intelectuală şi socială a elevilor;

- a stimula prin strategii didactice inovatoare şi punerea în valoare a potenţialului de socializare al CDI, dezvoltarea spiritului critic al elevilor, motivarea şi angajarea lor în propria formare, dezvoltarea simţului civic şi integrarea elevilor în societate;

- a favoriza şi stimula munca în echipă în cadrul activităţilor organizate în CDI;

- a cunoaşte şi a utiliza variate tipuri şi strategii de comunicare pentru a sprijini colaborarea şi interacţiunea elevilor în activităţile de învăţare şi colaborarea între cadrele didactice în cadrul proiectelor inter-/trans-/pluridisciplinare;

- a căuta oportunităţi pentru propria perfecţionare profesională continuă.

Domenii de competenţă

Partea I - Teme de didactică generală şi metodică

a) Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice:

1. componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri-cadru, arii curriculare, trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare;

2. proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii, de tipul: aprofundare/extindere/opţional ca disciplină nouă;

2.1. repere/condiţionări în elaborarea CDS (resurse umane, materiale, context local, interesele elevilor);

2.2. modalităţi de adecvare a unui CDS la grupuri-ţintă diferite;

2.3. obiectivele predării-învăţării-evaluării la disciplinele CDS din domeniul ştiinţei informării. Obiective-cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, unităţi de competenţă şi competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale;

3. proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, pluri- şi transdisciplinare.

b) Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic-aplicativ:

1. metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. utilizarea metodelor centrate pe elev, a tehnicilor de învăţare prin cooperare şi a tehnicilor de cercetare documentară;

3. forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare;

4. mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare;

4.1. funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ;

4.2. tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor;

5. selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, formării gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic;

6. mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire;

7. manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi rezultatelor şcolare. Valorizarea muncii elevului;

9. adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ.

c) Managementul clasei:

1. rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană-resursă, facilitator, intermediar, evaluator etc.);

2. organizarea activităţilor în CDI: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate din CDI, folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunoştinţe, experienţe individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea persoanelor-resursă din interiorul şi din afara unităţii de învăţământ în activităţile din CDI; gestionarea situaţiilor conflictuale.

d) Evaluarea rezultatelor şcolare:

1. evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de evaluări, caracterizare;

2. metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare);

3. calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate;

4. tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalităţi de corectare şi notare.

Partea a II-a - Teme de specialitate

a) Amenajarea, dotarea şi gestionarea unui CDI în funcţie de rolul său pedagogic şi cultural:

1. centrul de documentare şi informare: organizare, structură, funcţii;

2. gestionarea spaţiului, materialelor şi echipamentelor specifice unui CDI: spaţii specifice, suprafeţe recomandate, dotare cu materiale şi echipamente informatice şi audiovizuale; proiectul de amenajare/reamenajare a unui CDI;

3. gestionarea fondului documentar: dezvoltarea, evidenţa, prelucrarea, organizarea, automatizarea şi comunicarea fondului documentar (documente clasice: cărţi, reviste şi documente moderne: CD, CD-ROM, DVD, baze de date, documente electronice etc.);

4. planificarea şi evaluarea activităţii CDI: utilizarea programată şi neprogramată a CDI; proiectul pedagogic şi cultural al CDI;

5. managementul în structuri infodocumentare;

6. proprietatea intelectuală şi dreptul de autor.

b) Activităţi specifice unui CDI:

1. activităţi de iniţiere şi formare a utilizatorilor privind tehnicile de cercetare documentară;

2. activităţi de formare şi dezvoltare a gustului pentru lectură;

3. activităţi de formare şi dezvoltare a capacităţii de receptare a informaţiei culturale;

4. integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în activitatea de informare şi documentare; asigurarea accesului la resursele internet;

5. proiecte inter-/transdisciplinare;

6. implicarea profesorului documentarist în activităţi de orientare şcolară şi profesională;

7. proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv-educative în colaborare cu comunitatea;

8. modalităţi de implicare a CDI şi a profesorului documentarist în prevenirea şi recuperarea elevilor în situaţie de eşec şcolar.

c) Legislaţia românească de bibliotecă şi CDI

se încarcă...