Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 01.01.2011! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,19 Lei

În vigoare de la 01.01.2007

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 29.01.2007.

Fişa actului →

Mergi la art.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.3 şi 4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanţă reglementează drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi modul de acordare a creşterilor salariale ale funcţionarilor publici în anul 2007.

(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi.

Art. 2. -

Prezenta ordonanţă se aplică funcţionarilor publici numiţi în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. -

Gestiunea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici se asigură de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare şi în numărul maxim de posturi aprobate potrivit legii.

CAPITOLUL II Elementele sistemului de salarizare a funcţionarilor publici

SECŢIUNEA 1 Salarii de bază

Art. 4. -

Salariul de bază se stabileşte în funcţie de categorie, de clasă, care reflectă nivelul studiilor necesare exercitării funcţiei publice, şi, după caz, de gradul profesional al funcţiei publice, precum şi în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central sau local, potrivit anexelor nr. 1-6.

Art. 5. -

(1) Pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici şi pentru funcţia publică de conducere de secretar al unităţii administrativteritoriale, salariile de bază sunt stabilite în anexele la prezenta ordonanţă.

(2) Pentru fiecare grad profesional al funcţiei publice de execuţie se stabilesc 3 trepte de salarizare, potrivit anexelor la prezenta ordonanţă.

(3) Funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant au un singur nivel al salariilor de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă.

(4) Până la adoptarea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici, funcţionarii publici de conducere îşi păstrează nivelul salariilor de bază ale funcţiilor publice de execuţie corespunzătoare, la care se adaugă indemnizaţia de conducere, cu excepţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.

Art. 6. -

(1) Salariile de bază ale funcţionarilor publici aflaţi în corpul de rezervă şi care sunt redistribuiţi într-o funcţie publică, în condiţiile legii, sunt cele corespunzătoare gradului profesional şi treptei de salarizare avute la data intrării în corpul de rezervă.

(2) Salariile de bază ale persoanelor care ocupă o funcţie publică de execuţie, în condiţiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei şi gradului profesional în care acestea sunt numite.

(3) Funcţionarii publici promovaţi pe o funcţie publică de execuţie de un grad profesional superior celui deţinut beneficiază de salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă, pentru gradul profesional în care promovează, la treapta 3 de salarizare. Dacă funcţionarul public are un salariu de bază mai mare decât cel prevăzut la treapta 3 de salarizare, salariul de bază de care beneficiază după promovarea în gradul profesional se stabileşte potrivit treptei de salarizare imediat superioară care asigură o creştere salarială.

(4) Funcţionarii publici care ocupă, în condiţiile legii, o funcţie publică de conducere beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. În situaţia în care salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior este mai mic decât salariul de bază al funcţiei publice de execuţie aferente funcţiei publice de conducere vacante, prevăzută în statul de funcţii, funcţionarul public va beneficia de acesta. De această prevedere beneficiază şi funcţionarii publici numiţi în funcţii publice de conducere anterior anului 2007, drepturile salariale urmând a fi acordate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

(5) Pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere, care nu au avut anterior calitatea de funcţionar public, salariul de bază se stabileşte prin actul administrativ al ordonatorului de credite, la nivelul de finanţare prevăzut în statul de funcţii.

(6) Funcţionarii publici care se transferă beneficiază de un salariu de bază corespunzător treptei de salarizare deţinute, potrivit autorităţii sau instituţiei publice la care se transferă, conform anexelor la prezenta ordonanţă, cu excepţia cazului în care funcţionarul public se transferă la cerere într-o funcţie publică de nivel inferior, situaţie în care salariul de bază şi treapta de salarizare sunt cele prevăzute pentru funcţia publică vacantă respectivă.

Art. 7. -

(1) Salariile de bază ale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice specifice se stabilesc de ordonatorii principali de credite prin asimilare cu salariile de bază ale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice generale, în raport cu categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale funcţiei publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(2) În situaţia în care funcţiile publice specifice au fost avizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin echivalare cu funcţii publice generale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, salariile de bază ale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice specifice se stabilesc potrivit avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art. 8. -

(1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare funcţiilor publice, prevăzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de funcţii publice pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile publice de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Salariile de merit se acordă funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total al funcţiilor publice stabilit în condiţiile alin. (1).

(3) Funcţionarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul anterior, în luna ianuarie.

(4) Pot beneficia de salariu de merit funcţionarii publici care nu au fost sancţionaţi şi cei a căror sancţiune a fost radiată de drept, potrivit legii. Ordonatorii de credite pot stabili, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit.

(5) În cazul în care intervin modificări ale raportului de serviciu din motive care nu sunt imputabile funcţionarului public, inclusiv modificarea raportului de serviciu prin promovarea funcţionarului public în cauză, salariul de merit acordat se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.

(6) În cazul în care raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici care beneficiază de salariu de merit încetează sau se suspendă, salariile de merit se redistribuie, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile pentru acordare.

(7) Pentru funcţionarii publici salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare.

(8) Funcţionarii publici debutanţi nu pot beneficia de salariu de merit.

Art. 9. -

(1) Promovarea, în condiţiile legii, a persoanelor încadrate în funcţia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate. În termenul prevăzut de lege, autorităţile şi instituţiile publice vor comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici modificările respective.

(2) Promovarea, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, se face prin transformarea postului pe care aceştia sunt încadraţi, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(3) Funcţionarii publici care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, într-o funcţie publică de execuţie, un grad profesional şi o treaptă de salarizare care să le asigure acestora o creştere de până la 20% a salariului de bază avut anterior. Examenul se organizează de autoritatea sau de instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În cazul în care, după aplicarea procentului de 20%, salariul de bază astfel stabilit se situează sub nivelul prevăzut pentru gradul profesional asistent, treapta de salarizare 3, se va acorda salariul de bază de la acest nivel.

Art. 10. -

Funcţionarul public care exercită cu caracter temporar pe o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile legii, o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici sau categoriei funcţionarilor publici de conducere are dreptul la salariul de bază corespunzător funcţiei publice exercitate temporar, astfel cum este prevăzut în statul de funcţii.

SECŢIUNEA a 2-a Sporuri

Art. 11. -

(1) Funcţionarii publici salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:

Tranşele de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 şi 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă prevăzută la tranşa respectivă.

(3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, autoritatea sau instituţia publică va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...