Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05.02.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III. 4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (27)

(1) În cursul anului 2007 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 138/2005, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 4/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2006, se majorează, prin modificarea valorii coeficientului de multiplicare 1,000, după cum urmează:
Jurisprudență (2)

a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:

- 1 ianuarie-31 martie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 221,307 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 225,733 lei;

- 1 octombrie-31 decembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;

b) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:
Jurisprudență (2)

- 1 ianuarie-31 martie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 221,307 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 225,733 lei;

- 1 octombrie-31 decembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei.

(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.

Art. 2. - Jurisprudență (20)

(1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ.

(2) Pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţii didactice cu tranşe de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ, care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15. Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de bază.

Art. 3. - Jurisprudență (20)

(1) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, este cuprins în coeficienţii de multiplicare, corespunzător tuturor tranşelor de vechime recunoscute în învăţământ.

(2) Pentru personalul didactic auxiliar coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexa nr. 3 cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător fiecărui grad/fiecărei trepte profesionale, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru funcţiile didactice auxiliare se aplică în continuare prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. -

La instituţiile publice şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 se pot acorda în limita sumelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar, salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei, şi acordarea salariilor de bază conform evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2007.

(2) Promovarea personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţia de debutant, precum şi a personalului didactic auxiliar care a absolvit studii de nivel superior în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acesta este încadrat într-un post de nivel superior. Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere de până la 20% a salariului de bază avut.
Jurisprudență (1)

(3) Promovarea personalului didactic auxiliar şi stabilirea salariului de bază în urma evaluării performanţelor profesionale individuale se va face cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2007.

Art. 6. -

(1) Pentru personalul didactic pensionat de cel puţin un an, care beneficiază de prevederile art. 113 lit. e) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, sumele acordate se reactualizează cu indicele de inflaţie din luna plăţii, faţă de perioada celor 12 luni pentru care s-a calculat premiul.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului didactic pensionat care a fost premiat în anul 2006. Recalcularea sumelor se va face în termen de 60 de zile de către unităţile de învăţământ care au plătit premiul.

Art. 7. -

Cheltuielile privind finanţarea centrelor judeţene şi al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, înfiinţate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat, se asigură din bugetele proprii ale judeţelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 8. -

Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

*) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5 sunt reproduse în facsimil.

Art. 9. - Jurisprudență (12)

Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Mihail Hărdău
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 11.

ANEXA Nr. 1.1

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2007 = 221,307 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2007 = 225,733 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2007 = 230,247 lei
Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
Nr. crt. Funcţia*) Nivelul studiilor Vechime în învăţământ
până la 3 ani 3-6 ani 6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste 40 ani
min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max.
1 Profesor S - - - 10,443 11,122 11,725 12,451 13,397 14,407 15,483
universitar - - - 21,607 22,366 23,436 24,427 26,284 28,267 30,379

*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

ANEXA Nr. 1.2

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2007 = 221,307 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2007 = 225,733 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2007 = 259,593 lei
Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
Nr. crt. Funcţia*) Nivelul studiilor Vechime în învăţământ
până la 3 ani min./max. 3-6 ani min./max. 6-10 ani min./max. 10-15 ani min./max. 15-20 ani min./max. 20-25 ani min./max. 25-30 ani min./max. 30-35 ani min./max. 35-40 ani min./max. peste 40 ani min./max.
1 Conferenţiar universitar S - - 4,862 5,873 6,307 6,547 6,909 7,125 7,558 7,702
- - 9,717 11,471 11,501 11,611 11,718 12,125 12,555 13,004
2 Şef lucrări (lector universitar) S - 4,525 4,597 5,103 5,199 5,247 5,358 5,719 5,960 -
- 7,848 7,992 8,92 9,017 9,047 9,086 9,494 9,966 -
3 Asistent universitar S 4,101 4,164 4,236 4,742 4,766 4,789 4,814 4,838 4,862 -
6,185 6,231 6,24 6,954 7,047 7,088 7,179 7,477 7,792 -
4 Preparator universitar S 3,764 3,831**) 3,899**) - - - - - - -
6,085 6,190**) 6,243**) - - - - - - -

*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

**) Pentru preparatorii din domeniul medical.

ANEXA Nr. 2

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2007 = 221,307 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2007 = 225,733 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2007 = 259,593 lei
Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
Nr. crt. FUNCŢIA*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ
până la 2 ani 2-6 ani 6-10 ani 10-14 ani 14-18 ani 18-22 ani 22-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste 40 ani
1 Profesor - cu grad didactic I S - - 4,293 4,885 5,085 5,199 5,483 5,735 6,019 6,332 6,650
- cu grad didactic II - 3,605 3,676 4,191 4,276 4,447 4,679 4,916 5,092 5,320 5,542
- definitiv - 3,462 3,505 3,977 4,034 4,148 4,466 4,598 4,831 5,049 5,263
- debutant 3,439 - - - - - - - - - -
2 Profesor - cu grad didactic I SSD - - 3,676 4,100 4,257 4,371 4,603 4,888 5,087 5,343 5,628
- cu grad didactic II - 3,306 3,372 3,794 3,965 4,051 4,326 4,532 4,762 4,990 5,180
- definitiv - 3,296 3,320 3,652 3,709 3,794 3,908 4,060 4,236 4,416 4,700
- debutant 3,273 - - - - - - - - - -
3 Institutor I - cu grad didactic I S - - 3,605 4,029 4,186 4,300 4,532 4,817 5,016 5,272 5,557
- cu grad didactic II - 3,244 3,277 3,695 3,752 3,923 4,093 4,302 4,506 4,734 4,938
- definitiv - 3,092 3,130 3,581 3,638 3,723 3,923 3,989 4,141 4,373 4,601
- debutant 3,035 - - - - - - - - - -
4 Institutor II - cu grad didactic I SSD - - 3,491 3,901 4,015 4,162 4,418 4,674 4,931 5,130 5,414
- cu grad didactic II - 3,145 3,206 3,581 3,638 3,752 3,923 4,131 4,302 4,563 4,767
- definitiv - 3,050 3,073 3,524 3,581 3,638 3,837 3,875 4,051 4,231 4,430
- debutant 2,941 - - - - - - - - - -
5 Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor - cu grad didactic I M - - 3,377 3,730 3,901 3,987 4,262 4,504 4,760 4,987 5,187
- cu grad didactic II - 3,088 3,187 3,538 3,581 3,657 3,752 3,984 4,150 4,349 4,596
- definitiv - 2,983 3,007 3,439 3,481 3,567 3,695 3.747 3,880 4,117 4,312
- debutant 2,936 - - - - - - - - - -
6 Profesor, învăţător, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*) M 2,039 2,110 2,158 2,561 2,609 2,656 2,703 2,751 2,798 2,893 3,045

*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

ANEXA Nr. 3

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2007 = 221,307 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2007 = 225,733 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2007 = 259,593 lei
Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor**) minim maxim
Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
1 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***) S 3,292 4,843
2 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 2,954 4,702
3 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2,450 4,516
4 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 2,338 3,473
5 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 2,153
6 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 2,777 4,080
7 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 2,386 3,663
8 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 2,335 3,212
9 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 2,120
10 Informatician gradul IA S 3,476 4,970
11 Informatician gradul I S 3,128 4,828
12 Informatician gradul II S 2,731 4,599
13 Informatician gradul III S 2,301 3,571
14 Informatician gradul IV S 2,196 3,234
15 Informatician debutant S 2,153
16 Informatician gradul I SSD 2,639 4,080
17 Informatician gradul II SSD 2,448 3,663
18 Informatician gradul III SSD 2,187 3,212
19 Informatician debutant SSD 2,120
20 Instructor-animator gradul I S 2,520 3,437
21 Instructor-animator gradul II S 2,261 2,978
22 Instructor-animator gradul III S 2,196 2,723
23 Instructor-animator debutant S 2,153
24 Instructor-animator gradul I SSD 2,365 3,162
25 Instructor-animator gradul II SSD 2,210 2,750
26 Instructor-animator gradul III SSD 2,162 2,404
27 Instructor-animator debutant SSD 2,120
28 Asistent social gradul I S 2,749 3,711
29 Asistent social gradul II S 2,292 3,116
30 Asistent social gradul III S 2,196 2,767
31 Asistent social debutant S 2,153
32 Asistent social gradul I SSD 2,294 3,106
33 Asistent social gradul II SSD 2,125 2,687
34 Asistent social debutant SSD 2,111
35 Corepetitor gradul I S 2,520 3,437
36 Corepetitor gradul II S 2,261 2,978
37 Corepetitor gradul III S 2,196 2,723
38 Corepetitor debutant S 2,153
39 Corepetitor gradul I SSD 2,365 3,162
40 Corepetitor gradul II SSD 2,210 2,750
41 Corepetitor gradul III SSD 2,162 2,511
42 Corepetitor debutant SSD 2,120
43 Secretar IA****) S 3,379 4,970
44 Secretar I******) S 3,034 4,828
45 Secretar II******) S 2,590 4,599
46 Secretar III******) S 2,301 3,571
47 Secretar IV******) S 2,196 3,234
48 Secretar debutant******) S 2,153
49 Secretar I******) SSD 2,398 4,190
50 Secretar II******) SSD 2,269 3,747
51 Secretar II******) SSD 2,195 3,274
52 Secretar III******) SSD 2,153 2,671
53 Secretar debutant******) SSD 2,111
54 Secretar IA******) M 2,171 3,595
55 Secretar I******) M 2,134 3,276
56 Secretar II******) M 2,096 2,902
57 Secretar III******) M 2,057 2,600
58 Secretar debutant******) M 2,016
59 Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 2,114 3,501
60 Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 2,076 3,188
61 Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 2,038 2,823
62 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 2,016
63 Informatician IA PL/M 2,171 3,595
64 Informatician I PL/M 2,134 3,276
65 Informatician II PL/M 2,096 2,902
66 Informatician III PL/M 2,057 2,600
67 Informatician debutant PL/M 2,016
68 Instructor-animator IA M 2,114 2,724
69 Instructor-animator I M 2,076 2,363
70 Instructor-animator II M 2,038 2,144
71 Instructor-animator debutant M 2,016
72 Instructor de educaţie extraşcolară IA M 2,171 2,798
73 Instructor de educaţie extraşcolară I M 2,134 2,566
74 Instructor de educaţie extraşcolară II M 2,096 2,250
75 Instructor de educaţie extraşcolară III M 2,057 2,138
76 Instructor de educaţie extraşcolară debutant M 2,016
77 Asistent social I PL/M 2,314 3,132
78 Asistent social II PL/M 2,076 2,676
79 Asistent social III PL/M 2,038 2,277
80 Asistent social debutant PL/M 2,016
81 Corepetitor I M 2,114 2,405
82 Corepetitor II M 2,076 2,184
83 Corepetitor III M 2,038 2,118
84 Corepetitor debutant M 2,016
85 Tehnician IA*****) M 2,171 3,299
86 Tehnician I*****) M 2,134 3,149
87 Tehnician II*****) M 2,096 2,859
88 Tehnician III*****) M 2,057 2,661
89 Tehnician debutant*****) M 2,016
90 Laborant IA S 3,150 4,277
91 Laborant I S 2,822 3,850
92 Laborant II S 2,357 3,202
93 Laborant I SSD 2,136 3,788
94 Laborant II SSD 2,125 3,486
95 Laborant III SSD 2,111 3,087
96 Laborant I PL/M 2,057 2,941
97 Laborant II PL/M 2,019 2,610
98 Laborant debutant PL/M 1,998
99 Pedagog şcolar IA S 3,150 4,277
100 Pedagog şcolar I S 2,822 3,850
101 Pedagog şcolar II S 2,357 3,202
102 Pedagog şcolar I SSD 2,136 3,788
103 Pedagog şcolar II SSD 2,125 3,486
104 Pedagog şcolar III SSD 2,111 3,087
105 Pedagog şcolar IA M 2,057 2,753
106 Pedagog şcolar I M 2,019 2,465
107 Pedagog şcolar II M 1,998
108 Analist, programator, inginer sistem; IA S 2,842 5,418
109 Analist, programator, inginer sistem; I S 2,564 5,131
110 Analist, programator, inginer sistem; II S 2,323 4,491
111 Analist, programator, inginer sistem; III S 2,258 3,861
112 Analist, programator, inginer sistem; IV S 2,196 3,436
113 Analist, programator, inginer sistem; deb. S 2,153
114 Analist (programator) ajutor; IA M 2,171 3,595
115 Analist (programator) ajutor; I M 2,134 3,276
116 Analist (programator) ajutor; II M 2,096 2,902
117 Analist (programator) ajutor; III M 2,057 2,600
118 Analist (programator) ajutor; debutant M 2,016
119 Operator, controlor date; I M 2,171 3,333
120 Operator, controlor date; II M 2,134 2,955
121 Operator, controlor date; III M 2,096 2,649
122 Operator, controlor date; IV M 2,057 2,354
123 Operator, controlor date; debutant M 2,016
124 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor, I S 2,751 5,503
125 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor, II S 2,293 4,585
126 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor, III S 2,153 3,895
127 Comandant S 2,218 5,147
128 Şef mecanic S 2,106 4,160
129 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 2,106 3,313
130 Căpitan M 1,971 3,086
131 Şef mecanic M 1,971 3,019
132 Ofiţer punte M 1,971 2,813
133 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 1,971 2,743
134 Şef echipaj M 1,971 2,881
135 Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic M 1,971 2,005
136 Inginer gradul IA S 2,320 4,486
137 Inginer gradul I S 2,269 4,208
138 Inginer gradul II S 2,238 3,858
139 Inginer gradul III S 2,196 3,499
140 Inginer gradul debutant S 2,153
141 Subinginer gradul I SSD 2,185 3,856
142 Subinginer gradul II SSD 2,175 3,568
143 Subinginer gradul III SSD 2,153 3,149
144 Subinginer debutant SSD 2,111
145 Medic primar S 2,800 5,603
146 Medic specialist S 2,698 5,143
147 Medic S 2,418 4,837
148 Medic stagiar S 2,153 0,000
149 Farmacist primar S 2,800 5,603
150 Farmacist specialist S 2,442 4,886
151 Farmacist S 2,196 4,073
152 Farmacist stagiar S 2,153
153 Dentist principal SSD 2,136 3,788
154 Dentist SSD 2,125 3,486
155 Dentist debutant SSD 2,111
156 Tehnician dentar principal M 2,057 3,406
157 Tehnician dentar M 2,019 3,100
158 Tehnician dentar debutant M 1,998
159 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 2,800 5,603
160 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2,442 4,886
161 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2,196 4,073
162 Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 2,153
163 Psiholog, sociolog principal S 2,398 4,798
164 Psiholog, sociolog S 2,208 4,269
165 Psiholog, sociolog debutant S 2,153
166 Cercetător ştiinţific principal I S 2,800 5,603
167 Cercetător ştiinţific principal II S 2,698 5,143
168 Cercetător ştiinţific principal III S 2,418 4,837
169 Cercetător ştiinţific S 2,194 4,241
170 Asistent de cercetare ştiinţifică S 2,157 4,001
171 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 2,115
172 Asistent I M 2,114 3,501
173 Asistent II M 2,076 3,188
174 Asistent III M 2,038 2,823
175 Asistent stagiar M 2,016
176 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 2,950 5,903
177 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 2,834 5,402
178 Regizor artistic, picior, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 2,509 5,020
179 Regizor artistic, picior, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 2,301 4,449
180 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 2,196 3,754
181 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 2,153
182 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I S 2,770 5,280
183 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet II S 2,498 4,997
184 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet III S 2,281 4,410
185 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet IV S 2,196 3,754
186 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet debutant S 2,153
187 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I 2,007 3,018
188 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 1,988 2,611
189 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III 1,969 2,322
190 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant 1,868
191 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 2,346 4,693
192 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 2,218 4,013
193 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 2,196 3,754
194 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 2,153
195 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 2,114 3,501
196 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 2,076 3,188
197 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 2,038 2,823
198 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 2,016
199 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 2,346 4,693
200 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 2,218 4,114
201 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 2,196 3,974
202 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant S 2,153
203 Muzeograf, bibliograf I SSD 2,185 3,856
204 Muzeograf, bibliograf II SSD 2,175 3,568
205 Muzeograf, bibliograf III SSD 2,153 3,149
206 Muzeograf, bibliograf debutant SSD 2,111
207 Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 2,114 3,501
208 Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 2,076 3,188
209 Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 2,038 2,823
210 Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 2,016
211 Regizor scenă (culise) I M 2,114 3,501
212 Regizor scenă (culise) II M 2,076 3,188
213 Regizor scenă (culise) III M 2,038 2,823
214 Regizor scenă (culise) debutant M 2,016
215 Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund S 2,157 3,903
216 Ofiţer aspirant S 2,115
217 Şef staţie RTG M 1,971 3,264
218 Ofiţer RTG I M 2,082 2,849
219 Ofiţer RTG II M 2,057 2,600
220 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant M 1,971
221 Medic veterinar I S 2,697 5,142
222 Medic veterinar II S 2,261 4,371
223 Medic veterinar III S 2,196 3,754
224 Medic veterinar debutant S 2,153
225 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 2,260 4,369
226 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 2.218 3,823
227 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 2,196 3,754
228 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 2,153
229 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 2,800 5,603
230 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 2,261 4,383
231 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 2,196 3,974
232 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 2,153
233 Conservator, restaurator I SSD 2,199 3,856
234 Conservator, restaurator II SSD 2,175 3,568
235 Conservator, restaurator III SSD 2,153 3,149
236 Conservator, restaurator debutant SSD 2,111
237 Conservator, restaurator, custode sală I M 2,114 3,501
238 Conservator, restaurator, custode sală II M 2,076 3,188
239 Conservator, restaurator, custode sală III M 2,038 2,823
240 Conservator, restaurator, custode sală debutant M 2,016
241 Mânuitor carte M/G 1,971 2,202
242 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) S 2,482 4,898
243 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) S 2,439 3,919
244 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) S 2,370 3,606
245 Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******) S 2,153
246 Administrator financiar (patrimoniu) grad I *******) SSD 2,199 3,856
247 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) SSD 2,175 3,568
248 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) SSD 2,153 3,149
249 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) SSD 2,111
250 Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******) M 2,372 3,299
251 Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******) M 2,287 3,149
252 Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******) M 2,205 2,602
253 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) M 2,016
254 Antrenor categoria I 2,450 4,899
255 Antrenor categoria II 2,191 4,120
256 Antrenor categoria III 2,153 3,892
257 Antrenor categoria IV 2,115 3,536
258 Antrenor categoria V 2,075 3,093
259 Antrenor debutant 2,035 0,000
260 Şef atelier-şcoală I M 2,252 2,610
261 Şef atelier-şcoală II M 2,220 2,516
262 Şef atelier-şcoală III M 2,211 2,348
263 Instructor I M 2,251 2,444
264 Instructor II M 2,231 2,319
265 Model I M 2,251 2,348
266 Model II M 2,231 2,319
267 Supraveghetor noapte G 2,159 2,243
268 Medic primar învăţământ special S 3,273 6,451
269 Medic specialist învăţământ special S 2,698 5,143
270 Medic învăţământ special S 2,418 4,837
271 Medic stagiar învăţământ special S 2,153 0,000
272 Asistent medical principal învăţământ special SSD 2,294 3,752
273 Asistent medical învăţământ special SSD 2,125 3,359
274 Asistent medical debutant învăţământ special SSD 2,111
275 Asistent medical I învăţământ special PL/M 2,314 3,700
276 Asistent medical II învăţământ special PL/M 2,076 3,306
277 Asistent medical debutant învăţământ special PL/M 2,016
278 Infirmieră învăţământ special G 1,971 2,202
279 Mediator şcolar I M/G 2,038 2,202
280 Mediator şcolar II M/G 2,016 2,138
281 Mediator şcolar debutant M/G 1,971

*) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare.

**) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.

****) Se utilizează numai pentru secretar şef de universitate.

*****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.

******) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în H.G. nr. 1.251/2005.

*******) Se utilizează şi pentru funcţiile: ec., ing., referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în H.G. nr. 1.251/2005.

NOTĂ: Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acorda la salariul de bază personalului din prezenta anexă.

ANEXA Nr. 4

Indemnizaţii de conducere specifice

1. Funcţiile didactice din învăţământul superior*)

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
minim maxim
1. Rector 35 45
2. Prorector 25 30
3. Director general administrativ al universităţii 25 30
4. Decan 20 30
5. Secretar ştiinţific al senatului universitar 20 25
6. Prodecan 15 20
7. Administrator Şef al facultăţii 15 20
8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii 10 15
9. Director de departament 15 20
10. Şef de catedră 10 15

*) Indemnizaţia se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Funcţiile didactice din învăţământul gimnazial, profesional, liceal, de maiştri şi alte unităţi*)

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
minim maxim
1. Director de şcoală sau de liceu 25 35
2. Director adjunct de şcoală sau de liceu 20 25
3. Director (educatoare, învăţător sau institutor) 15 25
4. Directorul Casei Corpului Didactic**) 25 35

*) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice.

**) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice şi se aplică inclusiv la judeţele pilot.

3. Funcţiile didactice din unităţile de învăţământ ale judeţelor pilot*)

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază**) - % -
maxim
1. Director al unităţii de învăţământ până la 50
2. Director adjunct al unităţii de învăţământ până la 40

*) Indemnizaţia se calculează conform prevederilor art. 51 alin. (11) şi (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Salariul de bază stabilit conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1. Secretar-şef instituţie înv. superior 30
2. Secretar-şef facultate 25
3. Secretar-şef*) 20

*) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţile şcolare stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

ANEXA Nr. 5

Indemnizaţii şi sporuri pentru îndeplinirea unor activităţi
specifice învăţământului

1. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei didactice de predare de bază, care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
1. Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*) 10% din salariul de bază al funcţiei didactice deţinute

*) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază.

1. Indemnizaţiile pentru activitatea preşedinţilor comisiilor de bacalaureat se stabilesc prin ordin al ministrului fără a depăşi salariul de bază al funcţiei didactice (grilă).
Preşedintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar care deţine titlul ştiinţific de doctor, inspector şcolar, director de liceu, cu gradul didactic I
2. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică un spor de 10-25% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi.
se încarcă...