Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic cuprins în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 din 20.06.2007

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,06 Lei

În vigoare de la 01.01.2007

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 509 din 30.07.2007.

Fişa actului →

Mergi la art.

Art. 1. -

Prezenta metodologie se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Art. 2. -

(1) Salariul personalului didactic din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile care nu fac parte din acesta şi alte drepturi salariale prevăzute de lege.

(2) Salariul de bază este format din:

A. salariul de bază al funcţiei didactice conform grilei de salarizare, care include sporul de stabilitate numai la tranşele de vechime de peste 10 ani din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007, precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime;

B. indemnizaţia de conducere;

C. indemnizaţie pentru învăţământ special;

D. gradaţie de merit;

E. salariul de merit;

F. indemnizaţie pentru personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, pentru învăţători, institutori şi educatoare.

Art. 3. -

Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 este următorul:

A.

(1) Salariul de bază al funcţiei didactice conform grilei se stabileşte prin înmulţirea coeficientului 1,000 cu coeficienţii de multiplicare, după cum urmează:

- pentru personalul didactic de predare încadrat la tranşele de vechime de până la 10 ani, coeficienţii de multiplicare din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi rămân neschimbaţi. În cazul în care există situaţii când personalul didactic are vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, acesta va primi şi sporul de stabilitate, calculat prin înmulţirea cu 1,15 a coeficienţilor din anexele la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007, fără a se rotunji după cele trei zecimale rezultate;

- pentru personalul didactic de predare încadrat la tranşele de vechime de peste 10 ani, care îndeplineşte condiţia de vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, conform legii, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 vor rămâne nemodificaţi;

- pentru personalul didactic de predare încadrat la tranşele de vechime de peste 10 ani, care nu îndeplineşte condiţia de vechime în învăţământ de peste 10 ani neîntrerupţi, conform legii, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de peste 10 ani din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 se vor împărţi la 1,15, fără a se rotunji după cele trei zecimale rezultate.

(2) Prin vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea realizată atât în calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ/ inspectorat şcolar. Se consideră vechime neîntreruptă şi perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ.

(3) Sporul de stabilitate nu se acordă pentru vechime recunoscută în învăţământ personalului didactic care provine din alte sectoare de activitate.

(4) Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic de predare, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă a celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ, conform celor de mai sus.

(5) Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, nu întrerup vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate. Se recunosc ca vechime neîntreruptă în învăţământ pentru plata acestui spor perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani) şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră.

(6) Personalul didactic pensionat pentru limită de vârstă, care funcţionează cu contract individual de muncă în învăţământ (cumul de pensie cu salariu pe perioadă determinată) şi care are vechime neîntreruptă în sensul celor prevăzute mai sus, beneficiază de sporul de stabilitate prevăzut de lege.

(7) Sporul prevăzut de art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă şi profesorilor (ingineri şi subingineri) şi maiştrilor instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate şi care au activat după anul 1990 şi în prezent la catedră.

B.

(1) Pentru funcţiile didactice din anexele nr. 1.1 şi 1.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007, indemnizaţia de conducere se calculează ca procent la salariul de bază din grilă, al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime recunoscută în învăţământ de peste 40 de ani şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(2) Pentru funcţiile didactice din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007, indemnizaţia de conducere se calculează ca procent la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform situaţiilor prezentate la lit. A, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(3) Pentru personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ-pilot, nominalizate prin acte legislative, se vor aplica prevederile Legii nr. 349/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

C. Indemnizaţia pentru personalul didactic din învăţământul special prevăzută de art. 49 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează ca procent la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform situaţiilor prezentate la lit. A, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

D.

(1) Gradaţia de merit se calculează prin aplicarea procentului de 20% la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform lit. A, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(2) În învăţământul preuniversitar, procentul de 25% pentru calcularea gradaţiei de merit se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 108/2007.

E.

(1) Salariul de merit se calculează astfel:

a) pentru personalul de execuţie procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform lit. A, cu indemnizaţia pentru învăţământul special pentru personalul care beneficiază de aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază;

b) pentru personalul de conducere procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform lit. A, cu indemnizaţia de conducere şi cu indemnizaţia pentru învăţământul special pentru personalul care beneficiază de aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(2) Salariile de merit se vor acorda potrivit legislaţiei în vigoare.

F.

(1) Indemnizaţiile pentru personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, pentru învăţători, institutori şi educatoare, prevăzută de art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează ca procent la suma drepturilor salariale prevăzute la lit. A, B, C şi D sau E, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază. Indemnizaţia de dirigenţie se acordă şi pentru cadrele didactice care ocupă funcţia de diriginte la clasele de la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă, în conformitate cu prevederile în vigoare.

(2) Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic de predare încadrat cu minimum jumătate de normă, indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul salariului de bază prevăzut pentru normă întreagă.

Art. 4. -

Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor stabilite de lege la salariul de bază constituit conform art. 3.

Art. 5. -

Indemnizaţia pentru desfăşurarea activităţii didactice în mediul rural sau în localităţi izolate se calculează prin aplicarea procentului stabilit în conformitate cu art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform situaţiilor prezentate la art. 3 lit. A.

Art. 6. -

Sporul pentru titlul ştiinţific de doctor se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază constituit conform art. 3.

Art. 7. -

Sporul pentru practică pedagogică se calculează prin aplicarea procentului stabilit în conformitate cu art. 51 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform situaţiilor prezentate la art. 3 lit. A, proporţional cu numărul elevilor/studenţilor.

Art. 8. -

Sporurile pentru locurile şi condiţiile specifice în care se desfăşoară activitatea personalului didactic din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 se calculează în conformitate cu prevederile legislative specifice, prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază constituit conform art. 3, pentru timpul efectiv de desfăşurare a activităţii didactice în acele condiţii.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...