Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic cuprins în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 din 20.06.2007

În vigoare de la 01.01.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Art. 1. -

Prezenta metodologie se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Art. 2. -

(1) Salariul personalului didactic din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile care nu fac parte din acesta şi alte drepturi salariale prevăzute de lege.

(2) Salariul de bază este format din:

A. salariul de bază al funcţiei didactice conform grilei de salarizare, care include sporul de stabilitate numai la tranşele de vechime de peste 10 ani din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007, precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime;

B. indemnizaţia de conducere;

C. indemnizaţie pentru învăţământ special;

D. gradaţie de merit;

E. salariul de merit;

F. indemnizaţie pentru personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, pentru învăţători, institutori şi educatoare.

Art. 3. -

Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 este următorul:

A.

(1) Salariul de bază al funcţiei didactice conform grilei se stabileşte prin înmulţirea coeficientului 1,000 cu coeficienţii de multiplicare, după cum urmează:

- pentru personalul didactic de predare încadrat la tranşele de vechime de până la 10 ani, coeficienţii de multiplicare din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi rămân neschimbaţi. În cazul în care există situaţii când personalul didactic are vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, acesta va primi şi sporul de stabilitate, calculat prin înmulţirea cu 1,15 a coeficienţilor din anexele la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007, fără a se rotunji după cele trei zecimale rezultate;

- pentru personalul didactic de predare încadrat la tranşele de vechime de peste 10 ani, care îndeplineşte condiţia de vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, conform legii, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 vor rămâne nemodificaţi;

- pentru personalul didactic de predare încadrat la tranşele de vechime de peste 10 ani, care nu îndeplineşte condiţia de vechime în învăţământ de peste 10 ani neîntrerupţi, conform legii, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de peste 10 ani din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 se vor împărţi la 1,15, fără a se rotunji după cele trei zecimale rezultate.

(2) Prin vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea realizată atât în calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ/ inspectorat şcolar. Se consideră vechime neîntreruptă şi perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ.

(3) Sporul de stabilitate nu se acordă pentru vechime recunoscută în învăţământ personalului didactic care provine din alte sectoare de activitate.

(4) Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic de predare, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă a celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ, conform celor de mai sus.

(5) Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, nu întrerup vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate. Se recunosc ca vechime neîntreruptă în învăţământ pentru plata acestui spor perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani) şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră.

(6) Personalul didactic pensionat pentru limită de vârstă, care funcţionează cu contract individual de muncă în învăţământ (cumul de pensie cu salariu pe perioadă determinată) şi care are vechime neîntreruptă în sensul celor prevăzute mai sus, beneficiază de sporul de stabilitate prevăzut de lege.

(7) Sporul prevăzut de art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă şi profesorilor (ingineri şi subingineri) şi maiştrilor instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate şi care au activat după anul 1990 şi în prezent la catedră.

B.

(1) Pentru funcţiile didactice din anexele nr. 1.1 şi 1.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007, indemnizaţia de conducere se calculează ca procent la salariul de bază din grilă, al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime recunoscută în învăţământ de peste 40 de ani şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(2) Pentru funcţiile didactice din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007, indemnizaţia de conducere se calculează ca procent la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform situaţiilor prezentate la lit. A, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(3) Pentru personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ-pilot, nominalizate prin acte legislative, se vor aplica prevederile Legii nr. 349/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

C. Indemnizaţia pentru personalul didactic din învăţământul special prevăzută de art. 49 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează ca procent la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform situaţiilor prezentate la lit. A, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

D.

(1) Gradaţia de merit se calculează prin aplicarea procentului de 20% la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform lit. A, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(2) În învăţământul preuniversitar, procentul de 25% pentru calcularea gradaţiei de merit se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 108/2007.

E.

(1) Salariul de merit se calculează astfel:

a) pentru personalul de execuţie procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform lit. A, cu indemnizaţia pentru învăţământul special pentru personalul care beneficiază de aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază;

b) pentru personalul de conducere procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform lit. A, cu indemnizaţia de conducere şi cu indemnizaţia pentru învăţământul special pentru personalul care beneficiază de aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(2) Salariile de merit se vor acorda potrivit legislaţiei în vigoare.

F.

(1) Indemnizaţiile pentru personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, pentru învăţători, institutori şi educatoare, prevăzută de art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează ca procent la suma drepturilor salariale prevăzute la lit. A, B, C şi D sau E, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază. Indemnizaţia de dirigenţie se acordă şi pentru cadrele didactice care ocupă funcţia de diriginte la clasele de la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă, în conformitate cu prevederile în vigoare.

(2) Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic de predare încadrat cu minimum jumătate de normă, indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul salariului de bază prevăzut pentru normă întreagă.

Art. 4. -

Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor stabilite de lege la salariul de bază constituit conform art. 3.

Art. 5. -

Indemnizaţia pentru desfăşurarea activităţii didactice în mediul rural sau în localităţi izolate se calculează prin aplicarea procentului stabilit în conformitate cu art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform situaţiilor prezentate la art. 3 lit. A.

Art. 6. -

Sporul pentru titlul ştiinţific de doctor se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază constituit conform art. 3.

Art. 7. -

Sporul pentru practică pedagogică se calculează prin aplicarea procentului stabilit în conformitate cu art. 51 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform situaţiilor prezentate la art. 3 lit. A, proporţional cu numărul elevilor/studenţilor.

Art. 8. -

Sporurile pentru locurile şi condiţiile specifice în care se desfăşoară activitatea personalului didactic din anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 se calculează în conformitate cu prevederile legislative specifice, prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază constituit conform art. 3, pentru timpul efectiv de desfăşurare a activităţii didactice în acele condiţii.

Art. 9. -

Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 din unităţile, instituţiile de învăţământ şi alte unităţi din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este prezentat în macheta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Cumulul de funcţii

Art. 10. -

(1) Posturile didactice rămase vacante, rezervate sau temporar vacante pot fi ocupate prin cumul, cu contract individual de muncă cu normă întreagă sau contract individual de muncă cu timp parţial, pe durată determinată, în conformitate cu prevederile art. 101 şi 1011 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, de către personalul didactic existent, încadrat cu normă maximă, de către cadrele didactice pensionate, precum şi de specialişti din alte sectoare de activitate.

(2) Cumulul de funcţii pentru activitatea didactică se poate efectua în aceeaşi unitate de învăţământ sau în unităţi de învăţământ diferite, pe o durată de cel mult 10 luni din anul de învăţământ.

Art. 11. -

(1) Activităţile efectuate prin cumul în baza unor contracte individuale de muncă de personalul didactic şi de personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcţionează pe posturi didactice de predare, sunt salarizate pentru această activitate în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc pentru încadrarea în una dintre situaţiile prezentate la art. 3 lit. A şi cu sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de art. 49 alin. (2) şi (3), art. 50 alin. (3), (7) şi (10), în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Persoanele care efectuează activităţi prin cumul, în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, beneficiază şi de sporul de vechime în muncă, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cadrele didactice care beneficiază de concediu fără plată conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, de concediile plătite acordate conform art. 103 lit. c) şi d) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi de concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani) prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot funcţiona prin cumul.

(4) În unităţile de învăţământ-pilot personalul didactic de conducere, degrevat parţial sau total de norma de predare, nu poate desfăşura activităţi didactice prin cumul, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 349/2004.

Plata cu ora

Art. 12. -

(1) Fracţiunile de posturi didactice vacante, rezervate sau temporar vacante, precum şi activităţile care nu se pot norma în posturi didactice pot fi acoperite, prin plata cu ora, de către personalul didactic existent, încadrat cu normă maximă, de cadrele didactice pensionate, precum şi de specialişti din alte sectoare de activitate, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) şi celor ale art. 65 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Deoarece aceste activităţi sunt prestate în baza prevederilor legii speciale menţionate, nu se încheie contracte individuale de muncă.

(2) În cazul în care personalul didactic prestează activitate didactică în sistem plata cu ora, în baza deciziilor încheiate în conformitate cu Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, acesta nu beneficiază de sporul de vechime în muncă prevăzut de art. 45 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cadrele didactice care beneficiază de condediu fără plată conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, de concediile plătite acordate conform art. 103 lit. c) şi d) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi de concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani) prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot funcţiona prin plata cu ora.

(4) Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, degrevat parţial sau total de norma de predare, poate fi salarizat prin plata cu ora, fără diminuarea obligaţiilor prevăzute în fişa postului, dar nu mai mult de 6 ore săptămânal.

(5) În unităţile de învăţământ-pilot personalul didactic de conducere, degrevat parţial sau total de norma de predare, nu poate desfăşura activităţi didactice în regim de plată cu ora, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 349/2004.

(6) Liderii sindicatelor din învăţământ, cu drept de rezervare a catedrei, pot fi remuneraţi prin plata cu ora pentru efectuarea a maximum 4 ore săptămânal.

Art. 13. -

(1) În învăţământ, plata cu ora se poate aplica şi pentru activităţile didactice care nu pot fi normate în posturi didactice în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (12) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Activităţile didactice care nu pot fi normate în posturi didactice se salarizează prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, emis înaintea desfăşurării acestora.

Art. 14. -

(1) Pot fi salarizate prin plata cu ora următoarele activităţi: repartizarea absolvenţilor de gimnaziu în licee şi şcoli de arte şi meserii, teste naţionale şi alte examinări sau testări stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, examenele de absolvire a şcolilor de artă şi meserii, profesionale, postliceale şi a învăţământului cu frecvenţă redusă sau a învăţământului deschis la distanţă, probele de specialitate sau de aptitudini la admiterea de la liceele din filiera vocaţională, clasele bilingve şi cu predare în limbile minorităţilor care susţin examenele pentru obţinerea certificatului/atestatului de competenţă profesională, examenele de bacalaureat, activitatea de traducere a subiectelor la examen, examenele pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar, activitatea didactică de pregătire a elevilor din loturile naţionale care participă la concursurile şcolare şi la olimpiadele elevilor, activităţile didactice de pregătire suplimentară a elevilor cu ritm lent de învăţare şi activităţile de perfecţionare şi de acordare a gradelor didactice personalului didactic (cursuri, aplicaţii, inspecţii, colocvii, examene), admiterea în învăţământul preuniversitar şi universitar, activitatea de cercetare ştiinţifică pe bază de contracte de cercetare din învăţământul superior, activitatea referenţilor (cadre didactice examinatoare) la susţinerea examenului de doctorat şi alte activităţi didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, stabilite conform legii.

(2) Salarizarea activităţilor enumerate mai sus prin plata cu ora pentru unităţile de învăţământ preuniversitar se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, iar pentru instituţiile de învăţământ superior se face prin hotărârea senatului universitar.

Art. 15. -

Activităţile salarizate prin plata cu ora pot fi prestate, în condiţiile legii, de către personalul didactic, specialiştii din alte domenii/sectoare de activitate şi de cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă în condiţiile legii.

Art. 16. -

Salarizarea în sistem plata cu ora a activităţilor didactice se face pe baza unui tarif orar, stabilit în conformitate cu norma didactică diferenţiată pe funcţii şi pe nivele de învăţământ.

Art. 17. -

(1) În învăţământul preuniversitar personalul didactic şi personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcţionează pe posturi didactice de predare în sistem plata cu ora, sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc de încadrare în una dintre situaţiile prezentate la art. 3 lit. A, cu tariful orar stabilit şi cu sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de art. 49 alin. (2) şi (3), art. 50 alin. (3), (7) şi (10), în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Tarifele din învăţământul preuniversitar se calculează astfel:

- 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;

- 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special;

- 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână în învăţământul special;

- 1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână;

- 1/80 pentru învăţători, institutori învăţământ primar;

- 1/100 pentru educatoare, institutori învăţământ preşcolar.

(3) Personalul didactic de predare şi de instruire practică din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem plata cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă, în afara programului normal de lucru aferent funcţiei de bază, pentru orele didactice ce depăşesc această normă. În această situaţie tarifele orare se calculează astfel:

- 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână;

- 1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special;

- 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână în învăţământul special;

- 1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână;

- 1/72 pentru învăţători, institutori învăţământ primar;

- 1/92 pentru educatoare, institutori învăţământ preşcolar.

Art. 18. -

(1) În învăţământul superior salarizarea în sistem plata cu ora a activităţilor didactice se face conform art. 93 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unui tarif orar stabilit în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1)-(5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Tarifele se aplică pentru numărul de ore convenţionale echivalente orelor fizice îndeplinite.

(2) Tarifele din învăţământul superior se calculează astfel:

a) 1/28 pentru ora echivalentă din postul de profesor universitar;

b) 1/36 pentru ora echivalentă din postul de conferenţiar universitar;

c) 1/44 pentru ora echivalentă din posturile de lector universitar (şef de lucrări) şi asistent universitar.

(3) Orele de curs efectuate în sistem plata cu ora de persoana care îndeplineşte condiţiile de ocupare a postului (doctorat şi vechime pentru posturile de profesor universitar şi conferenţiar universitar, respectiv doctorand şi vechime pentru postul de lector/şef de lucrări sau asistent universitar cu activitate de curs în normă) se plătesc la salariul funcţiei didactice îndeplinite, prin plata cu ora, corespunzător vechimii recunoscute în învăţământ.

(4) În cazul îndeplinirii condiţiei minimale pentru activitatea de curs (doctorand, vechime de şef de lucrări), plata cu ora se face la salariul cuvenit funcţiei de lector/şef de lucrări.

(5) Conferenţiarii, şefii de lucrări (lectorii) şi asistenţii universitari care efectuează ore de seminar, laborator sau altele similare din posturi didactice superioare vor fi retribuiţi, prin plata cu ora, cu salariile corespunzătoare funcţiilor didactice pentru care îndeplinesc condiţiile de studii (doctorat) şi vechime.

(6) Conferenţiarii şi şefii de lucrări (lectorii) care efectuează ore din posturi didactice de şefi de lucrări (lectori) sau de asistenţi vor fi salarizaţi, în sistem plata cu ora, cu salariile şi tarifele corespunzătoare postului didactic vacant, la vechimea recunoscută în învăţământ.

Art. 19. -

În învăţământul superior salarizarea prin plata cu ora a activităţilor didactice din posturile de preparator se face pe baza unui tarif orar de 1/44 din salariul de bază al funcţiei didactice din grilă stabilit conform situaţiilor prezentate la art. 3 lit. A.

se încarcă...