Back

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară din 13.10.2006

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 28.01.2007 până la 30.08.2014, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 700/2014.

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 06.12.2013!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 54,64 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

CAPITOLUL 1 DISPOZIŢII GENERALE

1.1. DISPOZIŢII INTRODUCTIVE

Art. 1. -

(1) În subordinea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, funcţionează unul sau mai multe birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare birouri teritoriale, înfiinţate conform prevederilor legale.

(2) Birourile teritoriale sunt competente să efectueze operaţiunile de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele aflate în unităţile administrativ-teritoriale arondate acestora. Competenţa teritorială, numărul, precum şi arondarea birourilor teritoriale, sunt stabilite conform anexei nr. 1.

Art. 2. -

În exercitarea funcţiilor tehnice, economice şi juridice ale cadastrului general, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, asigură centralizarea informatică a datelor de identificare a imobilelor şi a titularilor drepturilor înscrise.

Art. 3. -

(1) În regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, până la deschiderea cărţilor funciare, înscrierile vor putea fi efectuate în vechile registre de publicitate imobiliară, numai în condiţiile art. 58 alin. (2) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, denumită în continuare lege.

(2) Registrul cadastral de publicitate imobiliară cuprinde evidenţa tehnică şi juridică integrală şi exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice şi juridice din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu.

(3) Prin imobil se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar, situate pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă şi este identificat printr-un număr cadastral unic.

(4) Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren având o singură categorie de folosinţă.

(5) Sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în cartea funciară.

1.2. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BIROURILOR DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Art. 4. -

(1) În vederea realizării publicităţii imobiliare, oficiile teritoriale, prin birourile teritoriale, vor soluţiona cererile de recepţie a documentaţiilor cadastrale ce stau la baza înscrierilor în cartea funciară, printr-un flux de lucru integrat, prin compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliară.

(2) În cadrul lucrărilor de publicitate imobiliară birourile teritoriale vor putea solicita oficiilor teritoriale informaţii cu privire la operaţiunile tehnico cadastrale.

(3) În cartea funciară se înscrie un singur imobil, în condiţiile legii.

Art. 5. -

(1) Activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită prin serviciul de publicitate imobiliară, care se află în responsabilitatea unui registrator-şef.

(2) Activitatea de cadastru din cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită prin serviciul de cadastru, care este în responsabilitatea unui inginer-şef.

(3) Birourile teritoriale îndeplinesc în cadrul oficiilor teritoriale activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară, precum şi alte activităţi specifice de publicitate imobiliară.

(4) Biroul teritorial este condus de un registrator-coordonator, numit prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs organizat de Agenţia Naţională, în condiţiile legii.

(5) În funcţie de volumul şi complexitatea lucrărilor, biroul teritorial poate fi încadrat cu mai mulţi registratori.

(6) Birourile teritoriale au următoarele compartimente, prevăzute în anexa nr. 2:

a) registratura, în care vor activa minim un referent de carte funciară şi un casier;

b) compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliară în care îşi vor desfăşura activitatea minim un inspector, un asistent-registrator şi, după caz, un registrator, cu excepţia prevăzută la art. 12 alin. 2 din prezentul regulament;

c) arhiva, având minim un referent-arhivar.

(7) Directorul oficiului teritorial se va îngriji de funcţionarea casieriei în cadrul compartimentului de registratură, cu respectarea reglementărilor legale specifice.

Art. 6. -

(1) Pentru registratura biroului teritorial se va asigura o încăpere separată de spaţiul destinat arhivei.

(2) Spaţiul destinat registraturii va fi singurul cu acces liber pentru public, în timpul programului stabilit. Activităţile care se desfăşoară în cadrul acestui spaţiu sunt:

a) primirea cererilor care au ca obiect:

i. efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară;

ii. eliberarea extraselor de carte funciară precum şi a copiilor după cărţile funciare ori după actele din arhivă;

iii. recepţia documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară;

iv. completarea cu date de geodezie, cartografie şi cadastru, necesare realizării documentaţiilor cadastrale;

b) îndrumarea şi informarea solicitanţilor cu privire la lucrările de cadastru şi carte funciară, direct sau telefonic;

c) verificarea actelor necesare pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară;

d) verificarea tarifelor încasate pentru serviciile solicitate;

e) înregistrarea cererilor în registrul general de intrare;

f) completarea filelor de comunicare şi expedierea încheierilor de carte funciară;

g) primirea şi expedierea corespondenţei;

h) asigurarea consultării cărţilor funciare precum şi a actelor aflate în arhivă.

Art. 7. -

Tarifele pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară, se achită fie la casieria birourilor teritoriale fie prin alte mijloace de plată.

Art. 8. -

(1) Arhiva biroului teritorial va fi organizată ca un spaţiu separat, destinat depozitării cărţilor funciare, a documentelor care au stat la baza efectuării operaţiunilor de carte funciară precum şi a registrelor specifice.

(2) Arhiva biroului teritorial va fi încredinţată, prin decizie a directorului oficiului teritorial, unui referent-arhivar care va răspunde de păstrarea în bună stare a documentelor enumerate mai sus.

(3) Cărţile funciare vechi, pe localităţi, vor fi aşezate în arhivă, grupate pe unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu.

(4) În scopul asigurării unui circuit continuu şi în deplină siguranţă a documentelor aflate în arhiva biroului teritorial, referentul va consemna în registrul de arhivă (depozit), toate unităţile arhivistice depozitate, care se scot de către angajaţii respectivului birou, sub semnătură, pe baza cererilor înregistrate în registrul general de intrare.

(5) Registrul de arhivă sau de depozit va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent al documentelor scoase din arhivă, data, numele şi prenumele petentului, numărul de carte funciară solicitată şi comuna, oraşul, municipiul, numărul actului solicitat, data ieşirii din arhivă, data intrării în arhivă, persoana responsabilă din cadrul biroului teritorial care a solicitat documentul, semnătura, observaţii.

(6) Referentul se va îngriji de păstrarea şi completarea tuturor rubricilor acestui registru.

Art. 9. -

(1) Organizarea activităţii birourilor teritoriale se face prin atribuirea unor spaţii corespunzătoare, dotarea cu calculatoare, mobilier, registre, formulare, rechizite şi alte materiale consumabile necesare.

(2) Direcţia de publicitate imobiliară coordonează şi controlează activitatea profesională a registratorului în vederea respectării normelor legale şi a regulamentelor din domeniul publicităţii imobiliare, prin emiterea unor decizii avizate de directorul general.

(3) Organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de publicitate imobiliară se exercită de către Agenţia Naţională prin Direcţia de publicitate imobiliară, în vederea:

a) îndeplinirii corecte şi fără întârziere a lucrărilor, a modului în care se desfăşoară raporturile de serviciu cu solicitanţii lucrărilor de carte funciară sau cu reprezentanţii acestora;

b) aprecierii activităţii, pregătirii şi aptitudinilor profesionale ale registratorilor, prin testări profesionale periodice.

(4) Subordonarea registratorului faţă de directorul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară este administrativă, acesta desfăşurând o activitate profesională independentă, cu stabilirea drepturilor şi obligaţiilor potrivit statutului profesional.

Art. 10. -

În situaţia în care postul de registrator-şef sau registrator coordonator este vacant, atribuţiile acestora vor fi delegate, prin ordin, de către directorul general al Agenţiei Naţionale unui alt registrator sau asistent-registrator, după caz, până la ocuparea postului prin concurs, în condiţiile art. 18 alin. 6 din lege.

Art. 11. -

În perioada 1 iulie - 31 august a fiecărui an, birourile teritoriale funcţionează după un program cu publicul redus, stabilit de directorul oficiului teritorial împreună cu registratorul-şef şi inginerul-şef, motivat, în funcţie de personalul activ existent în această perioadă în cadrul birourilor teritoriale şi de volumul de activitate, fără a se perturba activitatea beneficiarilor serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

Art. 12. -

(1) Directorul oficiului teritorial va stabili prin decizie, la propunerea registratorului-şef şi a inginerului-şef, următoarele:

a) componenţa nominală a compartimentelor de lucru;

b) atribuţiile ce revin fiecărui salariat, în conformitate cu fişa postului;

c) repartizarea referenţilor pentru lucrările directe cu publicul din cadrul compartimentului registratură, în funcţie de volumul de activitate;

d) alte măsuri privind activitatea compartimentelor.

(2) În situaţia în care compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliară din cadrul biroului teritorial funcţionează fără inspector de specialitate, recepţia documentaţiilor cadastrale se face la oficiul teritorial.

(3) În cazul prevăzut la alin. 2 referentul de la registratura biroului teritorial primeşte cererile de recepţie a documentaţiei cadastrale şi înscriere în cartea funciară, le înregistrează în registrul general de intrare şi le transmite oficiului teritorial.

(4) După efectuarea recepţiei şi alocarea numărului cadastral, oficiul teritorial va restitui biroului teritorial documentaţia recepţionată, în vederea înscrierii în cartea funciară, potrivit fluxului de lucru integrat cadastru - carte funciară stabilit. Eliberarea documentelor se face prin biroul teritorial la care se depune cererea de recepţie a documentaţiei cadastrale şi înscriere în cartea funciară.

(5) În toate cazurile arhivarea cererilor se face la biroul teritorial.

Art. 13. -

(1) Biroul teritorial va avea sigilii specifice (ştampile rotunde) şi parafe aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

(2) Directorul oficiului teritorial stabileşte, prin decizie, persoana din cadrul biroului teritorial care se va ocupa cu evidenţa, confecţionarea, păstrarea şi utilizarea ştampilelor şi parafelor.

Art. 14. -

(1) Registratura va funcţiona după un program stabilit la nivel local de către directorul oficiului teritorial împreună cu registratorul-şef şi inginerul-şef, ca urmare a referatului întocmit de registratorul coordonator al fiecărui birou, stabilindu-se orele de acces ale publicului, dar nu mai puţin de 5 ore în fiecare zi lucrătoare.

(2) Dovada plăţii tarifelor corespunzătoare cererilor adresate birourilor teritoriale se păstrează la dosar şi se menţionează în încheierea de carte funciară, inclusiv scutirile legale.

Art. 15. -

Registratorul-coordonator va desemna, prin rotaţie, un referent de serviciu, care:

a) primeşte cererile solicitanţilor, dă lămuriri asupra modului de întocmire în cazul când acestea nu corespund prevederilor legale;

b) înregistrează cererile şi comunică părţii numărul de înregistrare din registrul general de intrare precum şi data de rezolvare, prin menţionarea acestora pe exemplarul al doilea al cererii sau prin eliberarea unei dovezi a înregistrării;

c) repartizează cererile primite, în ordine alfabetică, inspectorilor, asistenţilor-registratori sau referenţilor, în funcţie de specificul fiecăreia;

d) predă cererile preluate în cadrul biroului teritorial, spre competentă soluţionare, persoanelor specializate.

Art. 16. -

(1) În spaţiul rezervat biroului teritorial nu vor fi admise persoane din afara biroului care să dea informaţii sau să presteze servicii.

(2) Registrele şi dosarele de carte funciară sunt documente publice care pot fi consultate de către persoanele interesate în timpul programului de lucru cu publicul.

Art. 17. -

(1) Publicul nu va avea acces în afara programului de lucru stabilit.

(2) Este interzis accesul în arhivă al altor persoane în afara referentului care are în păstrare arhiva.

(3) Consultarea cărţilor funciare şi a documentelor aflate în păstrarea birourilor teritoriale se face numai în prezenţa referentului.

Art. 18. -

(1) Se interzice scoaterea exemplarului original al cărţii funciare şi a dosarelor lucrărilor specifice, din incinta biroului teritorial.

(2) Instanţelor judecătoreşti li se vor comunica, la solicitarea acestora, copii certificate ale cărţilor funciare, respectiv ale actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară.

Art. 19. -

(1) Cererile pentru eliberarea extraselor de carte funciară primite prin fax sau e-mail se înregistrează în registrul general de intrare, în timpul programului de lucru cu publicul, şi se soluţionează în termenul stabilit.

(2) Solicitanţii vor putea obţine extrase de carte funciară pentru informare sau copii certificate ale cărţilor funciare, fără a fi necesară justificarea vreunui interes. Modelul de cerere şi formularul de extras de carte funciară pentru informare sunt prezentate în anexa nr. 3 şi 4. Copiile eliberate vor cuprinde menţiunea "conform cu originalul", numărul şi data înregistrării cererii, semnătura şi parafa referentului, precum şi sigiliul biroului teritorial.

(3) Instituţiile de credit vor utiliza, în vederea întocmirii dosarului de credit, modelul de cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru informare prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Referentul, la cerere, va putea elibera copii certificate ale actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară, cu plata tarifelor în vigoare.

(5) Cărţile funciare, registrele de carte funciară şi dosarele de carte funciară pot fi consultate de cei interesaţi, sub supravegherea referentului.

se încarcă...