Back

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară din 13.10.2006

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 06.12.2013! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 55,31 Lei

În vigoare de la 28.01.2007

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1049 din 29.12.2006.

Fişa actului →

Mergi la art.

CAPITOLUL 1 DISPOZIŢII GENERALE

1.1. DISPOZIŢII INTRODUCTIVE

Art. 1. -

(1) În subordinea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, funcţionează unul sau mai multe birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare birouri teritoriale, înfiinţate conform prevederilor legale.

(2) Birourile teritoriale sunt competente să efectueze operaţiunile de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele aflate în unităţile administrativ-teritoriale arondate acestora. Competenţa teritorială, numărul, precum şi arondarea birourilor teritoriale, sunt stabilite conform anexei nr. 1.

Art. 2. -

În exercitarea funcţiilor tehnice, economice şi juridice ale cadastrului general, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, asigură centralizarea informatică a datelor de identificare a imobilelor şi a titularilor drepturilor înscrise.

Art. 3. -

(1) În regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, până la deschiderea cărţilor funciare, înscrierile vor putea fi efectuate în vechile registre de publicitate imobiliară, numai în condiţiile art. 58 alin. (2) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, denumită în continuare lege.

(2) Registrul cadastral de publicitate imobiliară cuprinde evidenţa tehnică şi juridică integrală şi exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice şi juridice din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu.

(3) Prin imobil se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar, situate pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă şi este identificat printr-un număr cadastral unic.

(4) Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren având o singură categorie de folosinţă.

(5) Sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în cartea funciară.

1.2. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BIROURILOR DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Art. 4. -

(1) În vederea realizării publicităţii imobiliare, oficiile teritoriale, prin birourile teritoriale, vor soluţiona cererile de recepţie a documentaţiilor cadastrale ce stau la baza înscrierilor în cartea funciară, printr-un flux de lucru integrat, prin compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliară.

(2) În cadrul lucrărilor de publicitate imobiliară birourile teritoriale vor putea solicita oficiilor teritoriale informaţii cu privire la operaţiunile tehnico cadastrale.

(3) În cartea funciară se înscrie un singur imobil, în condiţiile legii.

Art. 5. -

(1) Activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită prin serviciul de publicitate imobiliară, care se află în responsabilitatea unui registrator-şef.

(2) Activitatea de cadastru din cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită prin serviciul de cadastru, care este în responsabilitatea unui inginer-şef.

(3) Birourile teritoriale îndeplinesc în cadrul oficiilor teritoriale activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară, precum şi alte activităţi specifice de publicitate imobiliară.

(4) Biroul teritorial este condus de un registrator-coordonator, numit prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs organizat de Agenţia Naţională, în condiţiile legii.

(5) În funcţie de volumul şi complexitatea lucrărilor, biroul teritorial poate fi încadrat cu mai mulţi registratori.

(6) Birourile teritoriale au următoarele compartimente, prevăzute în anexa nr. 2:

a) registratura, în care vor activa minim un referent de carte funciară şi un casier;

b) compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliară în care îşi vor desfăşura activitatea minim un inspector, un asistent-registrator şi, după caz, un registrator, cu excepţia prevăzută la art. 12 alin. 2 din prezentul regulament;

c) arhiva, având minim un referent-arhivar.

(7) Directorul oficiului teritorial se va îngriji de funcţionarea casieriei în cadrul compartimentului de registratură, cu respectarea reglementărilor legale specifice.

Art. 6. -

(1) Pentru registratura biroului teritorial se va asigura o încăpere separată de spaţiul destinat arhivei.

(2) Spaţiul destinat registraturii va fi singurul cu acces liber pentru public, în timpul programului stabilit. Activităţile care se desfăşoară în cadrul acestui spaţiu sunt:

a) primirea cererilor care au ca obiect:

i. efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară;

ii. eliberarea extraselor de carte funciară precum şi a copiilor după cărţile funciare ori după actele din arhivă;

iii. recepţia documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară;

iv. completarea cu date de geodezie, cartografie şi cadastru, necesare realizării documentaţiilor cadastrale;

b) îndrumarea şi informarea solicitanţilor cu privire la lucrările de cadastru şi carte funciară, direct sau telefonic;

c) verificarea actelor necesare pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară;

d) verificarea tarifelor încasate pentru serviciile solicitate;

e) înregistrarea cererilor în registrul general de intrare;

f) completarea filelor de comunicare şi expedierea încheierilor de carte funciară;

g) primirea şi expedierea corespondenţei;

h) asigurarea consultării cărţilor funciare precum şi a actelor aflate în arhivă.

Art. 7. -

Tarifele pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară, se achită fie la casieria birourilor teritoriale fie prin alte mijloace de plată.

Art. 8. -

(1) Arhiva biroului teritorial va fi organizată ca un spaţiu separat, destinat depozitării cărţilor funciare, a documentelor care au stat la baza efectuării operaţiunilor de carte funciară precum şi a registrelor specifice.

(2) Arhiva biroului teritorial va fi încredinţată, prin decizie a directorului oficiului teritorial, unui referent-arhivar care va răspunde de păstrarea în bună stare a documentelor enumerate mai sus.

(3) Cărţile funciare vechi, pe localităţi, vor fi aşezate în arhivă, grupate pe unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu.

(4) În scopul asigurării unui circuit continuu şi în deplină siguranţă a documentelor aflate în arhiva biroului teritorial, referentul va consemna în registrul de arhivă (depozit), toate unităţile arhivistice depozitate, care se scot de către angajaţii respectivului birou, sub semnătură, pe baza cererilor înregistrate în registrul general de intrare.

(5) Registrul de arhivă sau de depozit va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent al documentelor scoase din arhivă, data, numele şi prenumele petentului, numărul de carte funciară solicitată şi comuna, oraşul, municipiul, numărul actului solicitat, data ieşirii din arhivă, data intrării în arhivă, persoana responsabilă din cadrul biroului teritorial care a solicitat documentul, semnătura, observaţii.

(6) Referentul se va îngriji de păstrarea şi completarea tuturor rubricilor acestui registru.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...