Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

În vigoare de la 20.12.2006 până la 03.01.2009

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,48 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În conformitate cu angajamentele asumate de România prin Strategia în domeniul ajutorului de stat, au fost stabilite sarcini de modificare şi adoptare a unor acte normative, cum ar fi Legea investiţiilor, Legea privatizării şi Legea ajutorului de stat.

Caracterul de urgenţă este justificat de faptul că Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului urmează să realizeze notificarea către Uniunea Europeană, prin intermediul Consiliului Concurenţei, astfel încât procesul de privatizare să nu fie întrerupt pentru o perioadă lungă de timp. Astfel, după 1 ianuarie 2007 Comisia Europeană va prelua monitorizarea tuturor activităţilor din România legate de concurenţă şi va autoriza şi controla ajutoarele de stat acordate în procesul de privatizare. În acest sens, Comisia Europeană are nevoie de o strategie şi o legislaţie unitare pentru activitatea viitoare în domeniul privatizării. În lipsa unei strategii coerente şi a unei legislaţii care să pună în aplicare această strategie, Comisia va solicita notificări individuale pentru fiecare societate comercială privatizată, derularea procesului de autorizare în acest caz putând să depăşească 18 luni.

Având în vedere că înainte de autorizarea Comisiei Europene nu se poate semna contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, această întârziere poate prelungi foarte mult derularea procesului de privatizare sau chiar poate pune în pericol finalizarea acestuia.

Conform regulilor comunitare, Legea privatizării trebuie să aibă avizul Comisiei Europene pentru a asigura aplicarea principiilor de transparenţă, informare, publicitate şi nerestricţionare. Mai mult, având în vedere că în angajamentele asumate de statul român în procesul de integrare acesta trebuie să aibă o singură autoritate care să exercite atribuţiile de privatizare, această ordonanţă de urgenţă se impune a fi adoptată de urgenţă.

Prin derogarea prevăzută la art. 4 se are în vedere eliminarea posibilităţii ca activitatea operatorilor economici cuprinşi în Programul de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2006 - martie 2007 să sufere perturbări, dată fiind importanţa strategică a acestui domeniu.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se reorganizează prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, denumit în continuare O.P.S.P.I., instituţie care se desfiinţează.

(2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A.V.A.S, preia drepturile, obligaţiile şi atribuţiile O.P.S.P.I., stabilite prin actele normative în vigoare, prin acorduri internaţionale sau alte acte încheiate de către acesta, conform legii. Procedurile de privatizare aflate în desfăşurare la data comasării vor fi respectate de către A.V.A.S., cu respectarea tuturor etapelor parcurse.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă A.V.A.S. preia şi exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea şi, după caz, lichidarea societăţilor şi companiilor naţionale şi a filialelor acestora, precum şi a celorlalte societăţi comerciale şi a filialelor acestora aflate în administrarea Ministerului Economiei şi Comerţului, prevăzute în anexă, A.V.A.S. urmând să exercite şi cu privire la aceste societăţi atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004.

(4) Începând cu data prevăzută la alin. (3), A.V.A.S. desfăşoară toate activităţile legate de exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale şi la celelalte societăţi comerciale prevăzute în anexă, precum şi asupra filialelor acestora din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului, acesta urmând a înceta să exercite, începând cu această dată, orice astfel de atribuţii. A.V.A.S. este ordonator principal de credite pentru fondurile care se alocă, potrivit legii, pentru operatorii economici prevăzuţi în anexă.

(5) Prin reprezentanţii în societăţile şi companiile naţionale, precum şi în celelalte societăţi comerciale, A.V.A.S. va asigura aplicarea strategiei şi programelor elaborate de către Ministerul Economiei şi Comerţului privind domeniile:

a) industriale, referitoare la evoluţia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construcţii, construcţii de maşini;

b) energetice, referitoare la evoluţia sectorului energetic, respectiv energie electrică şi termică, hidro-, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale, mine-geologie.

(6) Mandatul pentru reprezentanţii în adunările generale precum şi în consiliile de administrare în cadrul operatorilor economici din domeniul energetic va fi stabilit prin ordin comun al ministrului economiei şi comerţului şi al preşedintelui Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(7) Prin excepţie de la alin. (3), prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică contractelor de privatizare semnate de către O.P.S.P.I. până la data comasării, urmând ca atribuţiile de monitorizare a modului în care sunt respectate clauzele din aceste contracte de privatizare să se facă conform clauzelor contractuale.

Art. 2. -

(1) La data comasării, A.V.A.S. preia patrimoniul O.P.S.P.I., arhivele şi documentaţia aferente operatorilor economici prevăzuţi în anexă, pe bază de protocol încheiat în conformitate cu situaţia financiară întocmită la data de 31 decembrie 2006.

(2) La data prevăzută la alin. (1), A.V.A.S. preia personalul O.P.S.P.I., acesta păstrându-şi aceleaşi drepturi şi obligaţii stabilite prin contractele individuale de muncă, până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

(3) Numărul maxim al personalului A.V.A.S. va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 3. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, administratorii societăţilor menţionate în anexă vor face demersurile legale necesare înregistrării A.V.A.S. ca acţionar în registrele operatorilor economici şi convocării adunărilor generale în vederea schimbării structurii acţionariatului conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 4. -

Transferul operatorilor economici menţionaţi în anexă şi cuprinşi în Programul de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2006 - martie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 2 octombrie 2006, şi monitorizaţi, în ceea ce priveşte stocurile de combustibil, de către Ministerul Economiei şi Comerţului, se va realiza la 30 de zile de la încheierea perioadei menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2006, până la acel moment fiind în administrarea Ministerului Economiei şi Comerţului.

Art. 5. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001; Hotărârea Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 12 ianuarie 2005; Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2002.

(2) Orice altă dispoziţie contrară se abrogă sau se modifică în mod corespunzător la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 6. -

Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul economiei şi comerţului,
Darius Meşca,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 6 decembrie 2006.

Nr. 101.

ANEXĂ

LISTA
societăţilor şi companiilor naţionale, precum şi a celorlalte societăţi
comerciale, preluate de la Ministerul Economiei şi Comerţului

Nr. crt. Denumire
1. Societatea Comercială "Petrom" - S.A.
2. Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A.
3. Societatea Comercială "Conpet" - S.A.
4. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A.
5. Societatea Comercială "Foradex" - S.A.
6. Societatea Comercială "Distrigaz Sud" - S.A.
7. E.ON Gaz România - S.A.
8. Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A.
9. Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A.
10. Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A.
11. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A.
12. Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
13. Societatea Comercială "Radioactiv Mineral Măgurele" - S.A.
14. Societatea Naţională a Sării - S.A.
15. Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A.
16. Societatea Comercială "Uzina de Agent Termic şi Alimentare cu Apă" - S.A. Motru
17. Societatea Comercială Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit - S.A.
18. Compania Naţională "Romarm" - S.A.
19. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.
20. Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.
21. Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A.
22. Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov
23. Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A.
24. Societatea Comercială "TOP THERM" - S.A.
25. Societatea Comercială "IOR" - S.A.
26. Societatea Comercială "Romaero" - S.A.
27. Societatea Comercială "Melana" - IV - S.A.
28. Societatea Comercială "Oltchim" - S.A.
29. Societatea Comercială "Zirom" - S.A. Giurgiu
30. Societatea Comercială "Romplumb" - S.A.
31. Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A.
32. Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A.
33. Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti
34. Societatea Comercială "I.P.I.U. Consulting Engineering" - S.A.
35. Societatea Comercială "I.C.P.E." - S.A. Bucureşti
36. Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.
37. Societatea Comercială SIMTEX - S.A.
38. Societatea Comercială EUROTEST - S.A.
39. Societatea Comercială ICEM - S.A.
40. Societatea Comercială ISCIR-CERT - S.A.
41. Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.
se încarcă...