Back

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie - ANPCA

Ordinul nr. 287/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

În vigoare de la 27.07.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, cu modificările ulterioare,

secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Standardele minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi ghidul metodologic de implementare a acestor standarde, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 64/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 2 iunie 2004.

Secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Drepturilor Copilului,
Bogdan Adrian Panait

Bucureşti, 6 iulie 2006.

Nr. 287.

ANEXA Nr. 1

STANDARDE MINIME OBLIGATORII
privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau
integrării copilului în familie

Centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, denumit în continuare CRI, are drept misiune reintegrarea în familie sau, în situaţia în care aceasta nu este posibilă, găsirea de alternative de tip familial pentru copiii care au o măsură de protecţie.

Integrarea (utilizarea alternativelor de tip familial) vizează plasamentul copilului în familia extinsă, la asistentul maternal profesionist, la o persoană sau familie de plasament sau într-o familie potenţial adoptatoare, ori adopţia copilului, în condiţiile legii.

Clienţii serviciului sunt:

1. copiii care au o măsură de protecţie;

2. familia, familia extinsă, asistentul maternal profesionist, persoana/familia de plasament, familia (potenţial) adoptatoare, persoanele de referinţă sau alte persoane importante pentru copil.

Funcţiile esenţiale pe care le îndeplineşte CRI sunt: evaluarea, pregătirea, sprijinirea şi monitorizarea copilului şi familiei pentru realizarea eficientă a procesului de reintegrare/integrare.

CRI este complementar cu celelalte servicii pentru protecţia specială copilului.

Standardele minime obligatorii prezente se aplică şi în cazul activităţilor pentru reintegrarea/integrarea copilului în familie, care se desfăşoară în alte servicii pentru protecţia copilului, dacă standardele minime obligatorii ale acestora conţin prevederi în acest sens, de exemplu: serviciile de tip rezidenţial, asistentul maternal profesionist.

Standardele sunt grupate pe următoarele arii de interes:

Informare şi relaţii cu comunitatea

1. Activităţi de informare şi relaţia cu comunitatea

Servicii oferite

2. Elaborarea Programului de Intervenţie Specifică pentru reintegrare/integrare

3. Pregătirea clienţilor pentru reintegrare/integrare

4. Activităţi post-reintegrare/integrare

Administrare şi management

5. Locaţia, resursele financiare şi baza materială

6. Proceduri administrative şi de management

Resurse umane

7. Recrutarea, angajarea şi structura de personal

8. Formarea de iniţiere şi continuă a personalului

9. Supervizarea

INFORMARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA

Standardul 1 Activităţi de informare şi relaţii cu comunitatea
Centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării/integrării copilului în familie derulează activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite şi stabileşte relaţii de colaborare cu comunitatea.
Rezultat Comunitatea este informată despre existenţa şi misiunea centrului de pregătire şi sprijinire a reintegrării/integrării copilului în familie şi se implică în sprijinirea activităţilor acestuia.
Cerinţe pentru implementarea standardului 1
1.1. CRI realizează şi distribuie materiale promoţionale şi de informare (pentru copii, familii, profesionişti şi alţi membrii ai comunităţii) în ceea ce priveşte misiunea, serviciile oferite şi modalităţile de acces la acestea.
1.2. CRI se asigură că toate materialele promoţionale şi informaţiile puse la dispoziţia comunităţii respectă dreptul clienţilor la imagine, intimitate şi confidenţialitate.
1.3. CRI îşi actualizează materialele promoţionale şi de informare periodic sau atunci când este necesar.
1.4. CRI realizează şi sprijină, cel puţin o dată pe an, campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii cu privire la importanţa şi necesitatea îngrijirii copilului într-o familie.
1.5. CRI face publică informaţia relevantă referitoare la activităţile centrului, cu avizul coordonatorului CRI, cel puţin o dată pe an.
1.6. CRI încurajează implicarea voluntarilor pentru activităţile de informare şi comunicare cu comunitatea şi coordonează activităţile acestora.
1.7. În vederea îndeplinirii misiunii sale, CRI colaborează în reţea cu serviciile şi programele comunitare, regionale şi naţionale de asistenţă şi protecţie a copilului şi familiei.

Indicatori pentru Standardul 1

(I)1.1.

a. Existenţa materialelor promoţionale şi de informare (pliante, broşuri, afişe, etc.).

b. Număr de materiale promoţionale şi de informare diseminate.

c. Conţinutul materialelor promoţionale şi de informare este adecvat grupului ţintă (de exemplu, copii, familie, mass-media, etc.).

d. Misiunea CRI este inclusă în materialele informative.

e. Numărul de solicitări din partea membrilor comunităţii.

(I)1.2. Conţinutul materialelor publicate.

(I)1.3. Număr de revizuiri ale materialelor promoţionale şi de informare.

(I)1.4.

a. Numărul anual de campanii de informare şi sensibilizare.

b. Numărul de solicitări din partea membrilor comunităţii.

(I)1.5.

a. Numărul de articole publicate anual care conţin date relevante din activitatea CRI.

b. Raportul anual de activitate al CRI este făcut public.

(I)1.6.

a. Număr de voluntari recrutaţi.

b. Număr de voluntari implicaţi în activităţile de informare şi comunicare cu comunitatea.

(I)1.7. Numărul de convenţii de colaborare/parteneriat şi numărul de programe în care este implicat CRI cu personalitate juridică şi/sau furnizorul de servicii/an.

SERVICII OFERITE

Standardul 2 Elaborarea Programului de Intervenţie Specifică pentru reintegrare/integrare
Specialiştii centrului de pregătire şi sprijinire a reintegrării/integrării copilului în familie întocmesc programul de intervenţie specifică pentru reintegrare/integrare în familie pentru fiecare copil aflat în evidenţa centrului.
Rezultat Clienţii beneficiază de intervenţie personalizată în vederea reintegrării/integrării în familie.
Cerinţe pentru implementarea standardului 2
2.1. Programul de intervenţie specifică, denumit în continuare PIS, pentru reintegrare/ integrare în familie, se elaborează în baza Planului individualizat de protecţie, care este întocmit de managerul de caz, în conformitate cu prevederile standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
2.2. PIS conţine obiective pe termen scurt, mediu şi lung, activităţile corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităţilor, personalul de specialitate desemnat şi alte persoane implicate, resursele materiale şi financiare alocate activităţilor, precum şi modalităţile de monitorizare şi evaluare-reevaluare a acestor activităţi.
2.3. Coordonatorul CRI desemnează pentru fiecare copil un responsabil pentru elaborarea PIS pentru reintegrare/integrare în familie, cu sprijinul/consultarea specialiştilor identificaţi, în funcţie de nevoile copilului.
2.4. Toate activităţile care vizează reintegrarea/integrarea copilului în familie se înregistrează sub formă de rapoarte de lucru ce sunt colectate şi păstrate de către responsabilul de PIS în dosarul pentru reintegrarea/integrarea copilului în familie.
2.5. Echipa CRI implică activ şi consultă copilul în procesul de elaborare, luare a deciziilor, implementare şi revizuire a PIS, în funcţie de gradul său de maturitate, precum şi familia şi alte persoane importante pentru copil. Parteneriatul cu familia/reprezentantul legal este formalizat prin contractul încheiat cu managerul de caz, în care sunt precizate responsabilităţile părţilor cu privire la implementarea planului individualizat de protecţie, precum şi prevederi referitoare la rezolvarea eventualelor litigii. În situaţia în care CRI funcţionează independent, nu ca activitate în cadrul serviciilor rezidenţiale sau a serviciilor de asistenţă maternală, se încheie un contract similar cu responsabilul de PIS. Se recomandă adaptarea modelului prevăzut în Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.
2.6. Responsabilul de PIS reevaluează şi, după caz, revizuieşte PIS cel puţin o dată la trei luni sau de câte ori este necesar.
2.7. Responsabilul de PIS colaborează cu toţi actorii sociali implicaţi în vederea implementării obiectivelor PIS.
2.8. Responsabilul de PIS comunică în scris revizuirile PIS coordonatorului centrului, managerului de caz, şi clienţilor ori de câte ori acestea apar.
2.9. Fiecare responsabil de PIS se ocupă de un număr maxim de 15 cazuri active.

Indicatori pentru Standardul 2

(I)2.1.

a. Existenţa Planului individualizat de protecţie.

b. Existenţa PIS.

(I)2.2. Obiectivele PIS conduc la atingerea rezultatelor aşteptate prin Planului individualizat de protecţie.

(I)2.3.

a. Fiecare copil are un responsabil de PIS.

b. PIS reflectă recomandările specialiştilor.

(I)2.4.

a. Existenţa dosarelor pentru reintegrarea/integrarea copilului în familie.

b. Existenţa rapoartelor de lucru: de vizită, de consiliere, contacte cu comunitatea, etc.

(I)2.5.

a. Cunoaşterea de către copii/familii/persoane importante pentru copil a obiectivelor cuprinse în PIS.

b. Contractele cu familia/reprezentantul legal sunt semnate de aceştia şi de managerul de caz, respectiv responsabilul de PIS.

c. Consemnarea opiniile copilului, familiei şi/sau ale altor persoane cu privire la elaborarea, implementarea şi revizuirea PIS.

d. Conţinutul contractului.

(I)2.6. Numărul de revizuiri ale PIS.

(I)2.7.

a. Modalităţi de colaborare cu instituţii/servicii implicate în implementarea PIS

b. Număr de adrese, rapoarte, etc.

(I)2.8.

a. Managerul de caz cunoaşte revizuirile PIS.

b. Coordonatorul centrului cunoaşte revizuirile PIS.

c. Familia cunoaşte revizuirile PIS.

(I)2.9. Numărul de cazuri pe responsabilul de PIS.

Standardul 3 Pregătirea clienţilor pentru reintegrare/integrare
Centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării/integrării copilului în familie asigură condiţiile şi oferă serviciile necesare reintegrării/integrării copilului în familie.
Rezultat Clienţii sunt pregătiţi pentru reintegrare/integrare.
Cerinţe pentru implementarea standardului 3
3.1. Nici o reintegrare/integrare în familie nu are loc fără pregătirea prealabilă a clienţilor implicaţi în cazul respectiv.
3.2. În momentul intrării copilului în atenţia CRI, specialiştii centrului asigură continuitatea asistenţei oferite copilului prin valorificarea tuturor informaţiilor referitoare la istoricul copilului şi a altor documente legate de evoluţia sa.
3.3. Centrul sprijină copilul şi familia pentru refacerea/menţinerea/consolidarea relaţiilor copil-familie.
3.4. CRI furnizează sau asigură accesul la servicii de consiliere psihologică, socială, medicală, juridică, educaţională sau orice alte servicii pentru copil şi familie corespunzător nevoilor acestora.
3.5. Specialiştii centrului acţionează pentru diminuarea efectelor negative ale separării copilului de mediul de provenienţă şi integrarea într-un nou mediu de viaţă.
3.6. Specialiştii centrului furnizează sau asigură accesul la programe care au ca obiectiv formarea/dezvoltarea competenţelor parentale.
3.7. Echipa centrului planifică şi mediază întâlnirile/vizitele copil-familie-persoană importantă pentru copil; se asigură obligatoriu cel puţin două întâlniri ale copilului cu familia/persoana, una într-un spaţiu special amenajat şi cealaltă la domiciliul familiei/persoanei.
3.8. Echipa asigură cadrul fizic şi profesional al contactelor directe dintre copil-familie-persoană importantă pentru copil.
3.9. Echipa centrului iniţiază, asigură şi/sau sprijină activităţile care pregătesc comunitatea pentru o integrare socială eficientă a cuplului copil-familie.

Indicatori pentru Standardul 3

(I)3.1. Pregătirea prealabilă a clienţilor implicaţi în reintegrare/integrare.

(I)3.2.

a. Familia deţine informaţii relevante privind istoricul copilului din punct de vedere social, medical, educaţional, psihologic.

b. Dosarul copilului conţine ancheta socială, istoricul copilului, fotografii şi alte date relevante despre evoluţia sa.

(I)3.3.

a. Numărul rapoartelor de consiliere/client.

b. Conţinutul rapoartelor de consiliere.

(I)3.4.

a. Existenţa rapoartelor de consiliere.

b. Numărul şi tipul de servicii oferite copilului şi familiei.

(I)3.5.

a. Numărul de activităţi desfăşurate pentru diminuarea efectelor negative ale separării.

b. Consemnările din rapoartele de activitate.

(I)3.6.

a. Existenţa programelor de formare/dezvoltare a competenţelor parentale.

b. Numărul de familii care participă la programele de formare/dezvoltare a competenţelor parentale.

c. Grilele de evaluare utilizate pentru măsurarea achiziţiilor parentale.

(I)3.7.

a. Existenţa unei planificări a întâlnirilor/vizitelor copil-familie-persoană importantă.

b. Rapoarte de întâlnire/vizită.

c. Număr de întâlniri/vizite între copil-familie-persoană importantă.

(I)3.8. Rapoartele specifică locul întâlnirilor şi profesioniştii care au participat la întâlnire/vizită.

(I)3.9.

a. Familia este implicată în pregătirea comunităţii (de ex. servicii de sănătate).

b. Numărul de activităţi în comunitate.

c. Documentele utilizate în pregătirea comunităţii.

se încarcă...