Back

Parlamentul României

Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04.08.2006 până la 01.01.2016, fiind abrogat(ă) prin Codul Fiscal din 2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

Art. II. - Jurisprudență (2)

Prevederile alin. (15) al art. 161 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, nu se aplică în situaţia în care, prin acte adiţionale încheiate după data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prevederilor prezentei legi, valabilitatea contractelor de vânzare cu plata în rate şi/sau a contractelor de leasing este prelungită după data aderării.

Art. III. - Jurisprudență (1)

(1) În termen de până la 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin hotărâre a Guvernului, se vor aproba impozitele şi taxele locale aplicabile în anul fiscal 2007, instituite prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

(2) În termen de până la 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale aplicabile în anul fiscal 2007, în condiţiile legii.
Jurisprudență (1)

(3) Hotărârile adoptate până la data prevăzută la alin. (2) de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale îşi încetează aplicabilitatea.

Art. IV. -

(1) La data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile titlului IV - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se abrogă.

(2) La data prevăzută la alin. (1) se abrogă alin. (1) lit. f) şi alin. (2) lit. b) ale art. 52, prevederile art. 52 alin. (3) referitoare la termenul de virare reglementat potrivit titlului IV, precum şi art. 86 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. V. -

(1) Prevederile art. I se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007, cu excepţia cazurilor când se specifică altfel.

(2) Prevederile art. II intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VI. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, se abrogă:

1. Lit. b) a art. 76 din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările ulterioare;

2. Art. 5, 6, 8 şi 9 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 4 octombrie 2004, cu modificările ulterioare;

3. Din paragraful 4 al art. 60 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 24 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se elimină sintagma "înainte de deducerea impozitului pe profit";

4. Prevederile referitoare la impozitul pe profit din art. 19 alin. (5) din Legea muntelui nr. 347/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004;

5. Lit. c) a alin. (1), precum şi alin. (2)-(4) ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.281 din 30 decembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 163/2005;

6. Art. 70 şi teza a doua a alin. (6) al art. 164 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, cu modificările şi completă rile ulterioare;

7. Prevederile referitoare la factura fiscală (cod 14-4-10/A), factura (cod 14-4-10/aA) şi avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 19 decembrie 1997, prevederile referitoare la factura fiscală din Normele privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 16 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte prevederi referitoare la facturi şi facturi fiscale tipizate, cu regim special;

8. Prevederile legate de obligaţiile fiscale stabilite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, de la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006;

9. Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002.

Art. VII. -

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 17 iulie 2006.

Nr. 343.

se încarcă...