Back

Parlamentul României

Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06.08.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari.

(2) Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România este forul ştiinţific şi profesional neguvernamental al medicilor veterinari, care cuprinde şi coordonează activitatea asociaţiilor, societăţilor şi ligilor de profil membre.

(3) Medicina veterinară este o ştiinţă medicală care asigură confortul şi protecţia animalelor şi contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la protecţia mediului.

Art. 2. -

(1) Profesiunea de medic veterinar se exercită în România de către orice persoană, cetăţean român, care posedă diplomă de medic veterinar echivalată potrivit legii, precum şi de cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi de cetăţenii Elveţiei, care posedă diplome de medic veterinar, certificate sau alte documente care atestă această calificare prevăzută de lege, eliberate de o instituţie de învăţământ din aceste state.
Jurisprudență (1)

(2) Pot exercita profesia de medic veterinar în România şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Elveţiei, care posedă diplome, certificate sau alte documente ce atestă calificarea de medic veterinar, eliberate de instituţii de învăţământ superior veterinar din ţări terţe, recunoscute într-un stat membru al Uniunii Europene.

(3) Pot exercita profesia de medic veterinar în România şi cetăţenii statelor terţe, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Elveţiei, care posedă diplome, certificate sau alte documente eliberate de instituţii de învăţământ veterinar din state terţe, care atestă această calificare, echivalate potrivit legii.

(4) Recunoaşterea profesională a diplomelor, certificatelor sau a altor documente, care atestă calitatea de medic veterinar, se realizează de către Colegiul Medicilor Veterinari.

(5) Medicii veterinari, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, precum şi medicii veterinari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Elveţiei, care exercită profesia de medic veterinar în România, au aceleaşi drepturi şi obligaţii cu privire la exercitarea acesteia ca şi medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.

Art. 3. -

(1) Profesiunea de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul ameliorării efectivelor de animale, al asigurării securităţii alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic.

(2) Prin natura liberală a profesiei, medicul veterinar cu drept de liberă practică, în exercitarea profesiei sale, nu este funcţionar public.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

Profesiunea de medic veterinar are exclusivitate în următoarele domenii de competenţă:

a) sănătatea animalelor;

b) sănătatea publică veterinară şi igiena produselor animaliere şi de origine animală;

c) inspecţia şi controalele veterinare de frontieră;

d) supravegherea şi diagnosticul de laborator veterinar;

e) controlul igienei furajelor;

f) coordonarea identificării şi înregistrării animalelor;
Modificări (1)

g) instruirea şi educaţia veterinară continuă;

h) testarea, înregistrarea şi autorizarea producerii şi comercializării produselor de uz veterinar şi ale altor materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor;

i) comercializarea cu amănuntul şi utilizarea produselor biologice, antiparazitare de uz special şi medicamentelor de uz veterinar;
Jurisprudență (1)

j) consultanţă şi audit veterinar.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

Medicul veterinar îşi exercită profesiunea în colaborare cu alte profesiuni, în următoarele domenii:

a) apărarea sănătăţii publice şi protecţia consumatorului;

b) creşterea şi furajarea animalelor;

c) selecţia, ameliorarea şi reproducţia animalelor;

d) realizarea produselor de uz veterinar şi a altor materii care influenţează starea de sănătate a animalelor;

e) cercetări de genetică animală fundamentală şi aplicativă;

f) protecţia animalelor domestice şi a celor sălbatice;

g) industrializarea şi valorificarea produselor animaliere şi de origine animală;

h) protecţia mediului şi controlul poluării;

i) statistica medical-veterinară;

j) comercializarea produselor de uz veterinar, cu excepţia celor prevăzute la art. 4 lit. i);

k) controlul mişcării animalelor, al produselor animaliere şi de origine animală;

l) cercetarea medical-veterinară;

m) nutriţia animalelor;

n) biotehnologii medical-veterinare;

o) învăţământul medical-veterinar.

Art. 6. -

În exercitarea profesiunii, medicul veterinar aplică, respectă şi este protejat de legile statului, precum şi de prevederile Statutului medicului veterinar şi ale Codului de deontologie medical-veterinară aprobate de Congresul Naţional al Medicilor Veterinari, cu respectarea legii.

Art. 7. -

Profesiunea de medic veterinar se exercită în cadrul următoarelor structuri profesionale:

a) reţeaua veterinară de stat;

b) serviciile medicale veterinare particulare, autorizate legal;

c) instituţiile de învăţământ veterinar autorizate şi acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu;

d) alte instituţii publice şi private.

CAPITOLUL II Organizarea profesiunii de medic veterinar

SECŢIUNEA 1 Colegiul Medicilor Veterinari

Art. 8. -

(1) Se înfiinţează Colegiul Medicilor Veterinari, ca formă de organizare profesională autonomă, neguvernamentală, apolitică şi nonprofit. Colegiul are personalitate juridică.

(2) Colegiul Medicilor Veterinari reprezintă interesele şi apără drepturile profesionale ale membrilor săi.

(3) Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilităţii şi ierarhiei.

(4) Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt:

a) Congresul naţional;

b) Consiliul naţional;

c) consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti.

Art. 9. -

(1) Colegiul Medicilor Veterinari are următoarele atribuţii:

a) va da avizul consultativ pentru proiectele de acte normative, reglementările şi normele de exercitare a profesiunii în toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislaţiei în vigoare;

b) elaborează Codul de deontologie medical-veterinară, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Veterinari, Statutul medicului veterinar, ale căror prevederi sunt obligatorii în exercitarea profesiunii de medic veterinar;

c) acordă medicilor veterinari atestatul de liberă practică;

d) aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de regulamentul său de organizare şi funcţionare, suspendă sau retrage atestatul de liberă practică;

e) reprezintă profesiunea în faţa organelor guvernamentale, a altor foruri profesionale şi ştiinţifice, a instituţiilor publice sau private;

f) promovează relaţiile pe plan extern cu organizaţii şi instituţii profesionale similare;

g) ţine evidenţa membrilor săi şi actualizează permanent tabloul general al acestora;

h) propune anual Ministerului Educaţiei şi Cercetării cifra de şcolarizare pentru învăţământul superior medical-veterinar;

i) acordă sprijin informaţional, eliberează documente oficiale medicilor cetăţeni români care solicită aceasta oficial, pentru a exercita profesia în Uniunea Europeană sau în alte state, precum şi medicilor veterinari cetăţeni străini care solicită să profeseze în România, în condiţiile legii.

(2) În materia recunoaşterii calificărilor profesionale obţinute în statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi în materia exercitării profesiei de medic veterinar de către cetăţenii statelor menţionate, Colegiul Medicilor Veterinari adoptă hotărâri cu efect juridic, armonizate cu reglementările comunitare.

Art. 10. -

(1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior din domeniu, la propunerea Colegiului Medicilor Veterinari şi a Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România, stabilesc profilurile profesionale de bază şi specializările medicilor veterinari.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale împreună cu Colegiul Medicilor Veterinari şi instituţiile de învăţământ superior organizează concursul şi eliberează certificate care atestă gradul profesional de medic primar veterinar.

(3) Colegiul Medicilor Veterinari colaborează cu instituţiile publice în stabilirea direcţiilor de dezvoltare şi de perfecţionare a învăţământului medical-veterinar universitar şi postuniversitar, în concordanţă cu cerinţele şi standardele internaţionale şi cu legislaţia României.

Art. 11. -

Componenţa Consiliului naţional, a consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi condiţiile şi modul de îndeplinire a atribuţiilor şi competenţelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia.

Art. 12. -

(1) Veniturile Colegiului Medicilor Veterinari se constituie din:

a) taxa de înscriere în colegiu, cotizaţiile lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestări ştiinţifice şi culturale, precum şi din drepturi editoriale;

b) subvenţii, donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii;

c) chirii, dobânzi şi orice alte surse legale.

(2) Consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti virează lunar Colegiului Medicilor Veterinari o cotă de 50% din cotizaţiile încasate. Fondurile băneşti pot fi utilizate pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse şi de ajutoare, crearea de instituţii cu scop ştiinţific, investiţii legate de dotarea cu mijloace adecvate pentru diverse activităţi ale colegiului, cheltuieli administrativ-gospodăreşti şi pentru fondul de salarii pentru aparatul tehnico-administrativ propriu.

SECŢIUNEA a 2-a Congresul Naţional al Medicilor Veterinari

Art. 13. -

(1) Congresul Naţional al Medicilor Veterinari este forul reprezentativ suprem al profesiunii de medic veterinar şi se constituie din delegaţi aleşi în adunările generale ale consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti ale Colegiului Medicilor Veterinari.

(2) Congresul Naţional al Medicilor Veterinari se întruneşte o dată la 3 ani. La cererea majorităţii consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, Consiliul naţional convoacă Congresul extraordinar.

(3) Congresul Naţional al Medicilor Veterinari este legal constituit, dacă sunt prezente două treimi din numărul delegaţilor convocaţi, şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple.

Art. 14. -

Congresul Naţional al Medicilor Veterinari are următoarele atribuţii:

a) adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Veterinari;

b) adoptă Statutul medicului veterinar;
Referințe (1)

c) adoptă propuneri de acte normative privind profesiunea de medic veterinar şi aprobă Codul de deontologie medical-veterinară;
Referințe (1)

d) adoptă hotărâri privind formarea, calificarea, specializarea şi perfecţionarea medicilor veterinari, precum şi criteriile pentru promovarea profesională;

e) adoptă rezoluţii şi recomandări privind programul său ştiinţific;

f) adoptă hotărâri privitoare la relaţiile de colaborare dintre Colegiul Medicilor Veterinari şi Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România sau alte foruri profesionale şi ştiinţifice din ţară şi din străinătate.

Art. 15. -

Hotărârile Congresului Naţional al Medicilor Veterinari sunt definitive şi obligatorii pentru toţi membrii Colegiului Medicilor Veterinari.

se încarcă...