Back

Parlamentul României

Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 02.02.2002! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,30 Lei

În vigoare de la 20.09.1996 până la 24.09.2002, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2002.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 22.07.1996.

Fişa actului →

Mergi la art.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Libera circulaţie a informaţiilor prin emisia, transmisia sau recepţia de semnale, imagini sau sunete prin fir, sisteme radio, optice sau alte sisteme electromagnetice ori servicii de telecomunicaţii, precum şi secretul şi inviolabilitatea convorbirilor telefonice sau a altor comunicări efectuate prin mijloace de telecomunicaţii sunt garantate prin lege.

Art. 2. -

Proiectarea, instalarea, întreţinerea, deţinerea, interconectarea echipamentelor de telecomunicaţii, precum şi prestarea serviciilor de telecomunicaţii sau alte activităţi în acest domeniu pot fi efectuate de orice persoană fizică sau juridică abilitată, în condiţiile prezentei legi.

Art. 3. -

(1) Serviciile şi reţelele de telecomunicaţii vor asigura satisfacerea solicitărilor utilizatorilor în condiţii de eficienţă economică, cu respectarea specificaţiilor şi standardelor tehnice şi de calitate, în scopul dezvoltării unei infrastructuri de telecomunicaţii armonizată la nivel naţional. Pentru realizarea acestui scop se au în vedere:

a) prestarea serviciilor de telecomunicaţii de bază în concordanţă cu principiul serviciului universal;

b) măsuri privind distribuţia, accesibilitatea şi calitatea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii pentru folosirea lor în condiţii optime de către utilizatori;

c) competiţia efectivă în domeniul telecomunicaţiilor;

d) eficienţa în realizarea, punerea în funcţiune, furnizarea şi interconectarea reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii.

(2) Principiul serviciului universal reprezintă furnizarea unui ansamblu minimal de servicii de calitate, determinată, la tarife accesibile, pe întreg teritoriul ţării.

(3) Reglementarea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii are ca obiectiv interesul public, situaţia economică a furnizorilor de servicii şi reţele de telecomunicaţii, protecţia consumatorilor, impactul asupra pieţei de telecomunicaţii, precum şi măsurile privind ordinea publică, siguranţa şi apărarea naţională.

Art. 4. -

(1) Furnizorii serviciilor de telecomunicaţii, operatorii reţelelor de telecomunicaţii, precum şi angajaţii acestora au obligaţia de a asigura confidenţialitatea oricăror date referitoare la cei care utilizează telecomunicaţiile şi condiţiile lor de folosire. Sunt interzise interceptarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon, telegraf sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii şi furnizarea de informaţii cu privire la conţinutul acestora.

(2) Convorbirile sau comunicările efectuate prin orice mijloace de telecomunicaţii pot fi interceptate numai în cazurile prevăzute de lege, de către organele abilitate de lege, pe baza actului de autorizare emis de un procuror desemnat de procurorul general al României sau, după caz, de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de apel.

(3) Furnizorii de servicii şi operatorii de reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a asigura confidenţialitatea informaţiilor emise, transmise sau recepţionate prin echipamentele lor de telecomunicaţii, în concordanţă cu stadiul tehnologic existent. Reglementările tehnice privind confidenţialitatea acestor informaţii se stabilesc de către autoritatea de reglementare.

(4) Furnizorii de servicii şi operatorii de reţele de telecomunicaţii vor solicita, vor stoca sau vor folosi datele de identificare a utilizatorilor, necesare numai pentru evidenţa furnizării serviciilor sau a reţelelor lor, dacă utilizatorul nu a consimţit în prealabil şi asupra altor utilizări ale acestora. Măsurile de protecţie privind aceste date se stabilesc de către autoritatea de reglementare.

Art. 5. -

(1) Ministerul Comunicaţiilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este autoritatea de reglementare prevăzută de prezenta lege.

(2) Reglementarea activităţilor de telecomunicaţii, precum şi reglementările tehnice prevăzute în prezenta lege se elaborează de către autoritatea de reglementare, cu avizul altor organisme implicate, în condiţiile legii.

(3) Autoritatea de reglementare îşi exercită atribuţiile din prezenta lege prin ordin al ministrului.

(4) Reglementările şi activităţile din domeniul telecomunicaţiilor trebuie să respecte hotărârile organismelor şi organizaţiilor internaţionale specifice, cuprinse în tratatele la care România este parte.

Art. 6. -

Reţelele şi serviciile de telecomunicaţii destinate intereselor guvernamentale, ordinii publice, siguranţei şi apărării naţionale se reglementează prin legi specifice acestor domenii.

Art. 7. -

În accepţiunea acestei legi se definesc:

a) telecomunicaţii: orice emisie, transmisie sau recepţie de semnale, limbaje, imagini, sunete sau informaţii de orice natură prin fir, sistem radio, optice sau alte sisteme electromagnetice;

b) radiocomunicaţii: telecomunicaţii prin intermediul undelor radioelectrice;

c) reţea de telecomunicaţii: ansamblul liniilor de transmisie şi al dispozitivelor de comutaţie, care oferă conexiuni între mai multe puncte terminale pentru realizarea telecomunicaţiilor între acestea, precum şi instalaţiile asociate necesare;

d) reţea de telecomunicaţii independentă: reţeaua de telecomunicaţii, proprietate a unei singure persoane fizice sau persoane juridice a cărei unică destinaţie este satisfacerea unor servicii sau facilităţi necesare proprietarului sau unui grup închis de utilizatori;

e) reţea de telecomunicaţii internă: reţeaua de telecomunicaţii independentă, localizată într-o singură proprietate, fără a utiliza spectrul radioelectric, domeniul public sau altă proprietate;

f) puncte terminale: punctele de conexiune fizică necesare pentru accesul la reţeaua de telecomunicaţii. Acestea fac parte integrantă din reţeaua de telecomunicaţii şi trebuie să corespundă unor specificaţii sau standarde tehnice;

g) linii de transmisie: mediul de comunicaţie utilizat ca un ghid artificial continuu pentru telecomunicaţii;

h) echipament terminal: echipamentul sau o parte a unui echipament care se conectează, direct sau indirect, la un punct terminal, astfel încât permite transmiterea, prelucrarea şi/sau recepţia informaţiilor;

i) cerinţe esenţiale: cerinţele care trebuie îndeplinite pentru a garanta siguranţa utilizatorilor şi a personalului operatorilor de telecomunicaţii, protecţia reţelelor şi, în special, a schimbului de informaţii din gestiune şi comandă asociate, inclusiv, acolo unde este cazul, utilizarea eficientă a spectrului radioelectric sau a resurselor orbitale pentru sateliţii de telecomunicaţii, precum şi interoperabilitatea serviciilor de acelaşi fel, a echipamentelor terminale şi protecţia informaţiilor vehiculate de către utilizatori. Interoperabilitatea echipamentelor terminale reprezintă capacitatea acestora de a funcţiona corect în reţea, precum şi cu alte echipamente terminale care permit accesul la acelaşi serviciu;

j) serviciu de telecomunicaţii: furnizarea oricărui tip de telecomunicaţii contra cost;

k) serviciu de telecomunicaţii de bază: furnizarea serviciului telefon sau telegraf/telex contra cost, în măsura în care acestea sunt destinate publicului;

l) operator public: persoana juridică autorizată să instaleze şi să opereze o reţea de telecomunicaţii în scopul oferirii de servicii de telecomunicaţii destinate publicului;

m) operator independent: persoana fizică sau persoana juridică autorizată să instaleze şi să opereze o reţea de telecomunicaţii independentă;

n) clauza reţelei deschise: ansamblul condiţiilor privind accesul deschis la reţelele operatorilor publici şi, după caz, la serviciile de telecomunicaţii destinate publicului, precum şi utilizarea eficientă a acestora;

o) grupul închis de utilizatori: grup de utilizatori - persoane juridice cu acelaşi tip de activitate de bază şi interese economice comune, care justifică necesitatea unei reţele proprii de telecomunicaţii;

p) categorie de utilizatori: clienţii care prezintă aceleaşi caracteristici de trafic şi aceleaşi solicitări de utilizare a unui serviciu de telecomunicaţii;

r) zonă: spaţiu geografic care cuprinde mai multe localităţi.

CAPITOLUL II Reglementarea activităţilor de telecomunicaţii

Secţiunea 1 Licenţe

Art. 8. -

(1) Operatorii publici, furnizorii de servicii de telecomunicaţii de bază, precum şi furnizorii altor servicii de telecomunicaţii, în condiţiile în care piaţa sau spectrul radioelectric disponibil limitează competiţia, desfăşoară aceste activităţi numai în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare.

(2) Beneficiar al licenţei prevăzute la alin. (1) poate fi numai o persoană juridică română.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...