Back

Parlamentul României

Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20.09.1996 până la 25.09.2002, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Libera circulaţie a informaţiilor prin emisia, transmisia sau recepţia de semnale, imagini sau sunete prin fir, sisteme radio, optice sau alte sisteme electromagnetice ori servicii de telecomunicaţii, precum şi secretul şi inviolabilitatea convorbirilor telefonice sau a altor comunicări efectuate prin mijloace de telecomunicaţii sunt garantate prin lege.

Art. 2. -

Proiectarea, instalarea, întreţinerea, deţinerea, interconectarea echipamentelor de telecomunicaţii, precum şi prestarea serviciilor de telecomunicaţii sau alte activităţi în acest domeniu pot fi efectuate de orice persoană fizică sau juridică abilitată, în condiţiile prezentei legi.

Art. 3. -

(1) Serviciile şi reţelele de telecomunicaţii vor asigura satisfacerea solicitărilor utilizatorilor în condiţii de eficienţă economică, cu respectarea specificaţiilor şi standardelor tehnice şi de calitate, în scopul dezvoltării unei infrastructuri de telecomunicaţii armonizată la nivel naţional. Pentru realizarea acestui scop se au în vedere:

a) prestarea serviciilor de telecomunicaţii de bază în concordanţă cu principiul serviciului universal;

b) măsuri privind distribuţia, accesibilitatea şi calitatea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii pentru folosirea lor în condiţii optime de către utilizatori;

c) competiţia efectivă în domeniul telecomunicaţiilor;

d) eficienţa în realizarea, punerea în funcţiune, furnizarea şi interconectarea reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii.

(2) Principiul serviciului universal reprezintă furnizarea unui ansamblu minimal de servicii de calitate, determinată, la tarife accesibile, pe întreg teritoriul ţării.

(3) Reglementarea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii are ca obiectiv interesul public, situaţia economică a furnizorilor de servicii şi reţele de telecomunicaţii, protecţia consumatorilor, impactul asupra pieţei de telecomunicaţii, precum şi măsurile privind ordinea publică, siguranţa şi apărarea naţională.

Art. 4. -

(1) Furnizorii serviciilor de telecomunicaţii, operatorii reţelelor de telecomunicaţii, precum şi angajaţii acestora au obligaţia de a asigura confidenţialitatea oricăror date referitoare la cei care utilizează telecomunicaţiile şi condiţiile lor de folosire. Sunt interzise interceptarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon, telegraf sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii şi furnizarea de informaţii cu privire la conţinutul acestora.

(2) Convorbirile sau comunicările efectuate prin orice mijloace de telecomunicaţii pot fi interceptate numai în cazurile prevăzute de lege, de către organele abilitate de lege, pe baza actului de autorizare emis de un procuror desemnat de procurorul general al României sau, după caz, de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de apel.

(3) Furnizorii de servicii şi operatorii de reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a asigura confidenţialitatea informaţiilor emise, transmise sau recepţionate prin echipamentele lor de telecomunicaţii, în concordanţă cu stadiul tehnologic existent. Reglementările tehnice privind confidenţialitatea acestor informaţii se stabilesc de către autoritatea de reglementare.

(4) Furnizorii de servicii şi operatorii de reţele de telecomunicaţii vor solicita, vor stoca sau vor folosi datele de identificare a utilizatorilor, necesare numai pentru evidenţa furnizării serviciilor sau a reţelelor lor, dacă utilizatorul nu a consimţit în prealabil şi asupra altor utilizări ale acestora. Măsurile de protecţie privind aceste date se stabilesc de către autoritatea de reglementare.

Art. 5. -

(1) Ministerul Comunicaţiilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este autoritatea de reglementare prevăzută de prezenta lege.

(2) Reglementarea activităţilor de telecomunicaţii, precum şi reglementările tehnice prevăzute în prezenta lege se elaborează de către autoritatea de reglementare, cu avizul altor organisme implicate, în condiţiile legii.

(3) Autoritatea de reglementare îşi exercită atribuţiile din prezenta lege prin ordin al ministrului.

(4) Reglementările şi activităţile din domeniul telecomunicaţiilor trebuie să respecte hotărârile organismelor şi organizaţiilor internaţionale specifice, cuprinse în tratatele la care România este parte.

Art. 6. -

Reţelele şi serviciile de telecomunicaţii destinate intereselor guvernamentale, ordinii publice, siguranţei şi apărării naţionale se reglementează prin legi specifice acestor domenii.

Art. 7. -

În accepţiunea acestei legi se definesc:

a) telecomunicaţii: orice emisie, transmisie sau recepţie de semnale, limbaje, imagini, sunete sau informaţii de orice natură prin fir, sistem radio, optice sau alte sisteme electromagnetice;

b) radiocomunicaţii: telecomunicaţii prin intermediul undelor radioelectrice;

c) reţea de telecomunicaţii: ansamblul liniilor de transmisie şi al dispozitivelor de comutaţie, care oferă conexiuni între mai multe puncte terminale pentru realizarea telecomunicaţiilor între acestea, precum şi instalaţiile asociate necesare;

d) reţea de telecomunicaţii independentă: reţeaua de telecomunicaţii, proprietate a unei singure persoane fizice sau persoane juridice a cărei unică destinaţie este satisfacerea unor servicii sau facilităţi necesare proprietarului sau unui grup închis de utilizatori;

e) reţea de telecomunicaţii internă: reţeaua de telecomunicaţii independentă, localizată într-o singură proprietate, fără a utiliza spectrul radioelectric, domeniul public sau altă proprietate;

f) puncte terminale: punctele de conexiune fizică necesare pentru accesul la reţeaua de telecomunicaţii. Acestea fac parte integrantă din reţeaua de telecomunicaţii şi trebuie să corespundă unor specificaţii sau standarde tehnice;

g) linii de transmisie: mediul de comunicaţie utilizat ca un ghid artificial continuu pentru telecomunicaţii;

h) echipament terminal: echipamentul sau o parte a unui echipament care se conectează, direct sau indirect, la un punct terminal, astfel încât permite transmiterea, prelucrarea şi/sau recepţia informaţiilor;

i) cerinţe esenţiale: cerinţele care trebuie îndeplinite pentru a garanta siguranţa utilizatorilor şi a personalului operatorilor de telecomunicaţii, protecţia reţelelor şi, în special, a schimbului de informaţii din gestiune şi comandă asociate, inclusiv, acolo unde este cazul, utilizarea eficientă a spectrului radioelectric sau a resurselor orbitale pentru sateliţii de telecomunicaţii, precum şi interoperabilitatea serviciilor de acelaşi fel, a echipamentelor terminale şi protecţia informaţiilor vehiculate de către utilizatori. Interoperabilitatea echipamentelor terminale reprezintă capacitatea acestora de a funcţiona corect în reţea, precum şi cu alte echipamente terminale care permit accesul la acelaşi serviciu;

j) serviciu de telecomunicaţii: furnizarea oricărui tip de telecomunicaţii contra cost;

k) serviciu de telecomunicaţii de bază: furnizarea serviciului telefon sau telegraf/telex contra cost, în măsura în care acestea sunt destinate publicului;

l) operator public: persoana juridică autorizată să instaleze şi să opereze o reţea de telecomunicaţii în scopul oferirii de servicii de telecomunicaţii destinate publicului;

m) operator independent: persoana fizică sau persoana juridică autorizată să instaleze şi să opereze o reţea de telecomunicaţii independentă;

n) clauza reţelei deschise: ansamblul condiţiilor privind accesul deschis la reţelele operatorilor publici şi, după caz, la serviciile de telecomunicaţii destinate publicului, precum şi utilizarea eficientă a acestora;

o) grupul închis de utilizatori: grup de utilizatori - persoane juridice cu acelaşi tip de activitate de bază şi interese economice comune, care justifică necesitatea unei reţele proprii de telecomunicaţii;

p) categorie de utilizatori: clienţii care prezintă aceleaşi caracteristici de trafic şi aceleaşi solicitări de utilizare a unui serviciu de telecomunicaţii;

r) zonă: spaţiu geografic care cuprinde mai multe localităţi.

CAPITOLUL II Reglementarea activităţilor de telecomunicaţii

Secţiunea 1 Licenţe

Art. 8. -

(1) Operatorii publici, furnizorii de servicii de telecomunicaţii de bază, precum şi furnizorii altor servicii de telecomunicaţii, în condiţiile în care piaţa sau spectrul radioelectric disponibil limitează competiţia, desfăşoară aceste activităţi numai în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare.

(2) Beneficiar al licenţei prevăzute la alin. (1) poate fi numai o persoană juridică română.

Art. 9. -

(1) Licenţa se eliberează numai pentru un anumit tip de reţea sau pentru anumite tipuri de servicii de telecomunicaţii, determinate de către autoritatea de reglementare pentru:

- operatori publici;

- furnizori de servicii de telecomunicaţii de bază;

- furnizori de servicii de telecomunicaţii pentru care condiţiile pieţei sau spectrul radioelectric disponibil limitează competiţia.

(2) Autoritatea de reglementare poate limita licenţa unui furnizor de servicii de telecomunicaţii sau unui operator public pentru anumite regiuni, oraşe sau linii de telecomunicaţii.

(3) O persoană juridică poate deţine una sau mai multe licenţe din categoriile menţionate la alin. (1).

(4) Serviciul de telecomunicaţii care face obiectul unei licenţe nu este supus autorizării în conformitate cu prevederile art. 26, 27 şi 28.

Art. 10. -

(1) Atribuirea licenţei se face prin licitaţie sau încredinţare directă de către autoritatea de reglementare. Aceasta determină numărul sau tipul de licenţe pentru reţele sau servicii de telecomunicaţii, necesar pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3.

(2) Modul de atribuire a licenţelor prin licitaţie sau prin încredinţare directă se stabileşte de către autoritatea de reglementare, asigurându-se o procedură obiectivă şi transparentă, cu motivarea circumstanţelor pe care s-a bazat în cazul alegerii metodei încredinţării directe.

(3) Pentru atribuirea licenţei prin licitaţie, autoritatea de reglementare va anunţa public, în presa locală şi centrală, condiţiile de acordare, cu respectarea prevederilor art. 11 şi 12.

(4) Licenţa poate fi atribuită, prin încredinţare directă în următoarele situaţii:

- în cazurile şi pentru perioada păstrării motivate a unor drepturi exclusive rezervate pentru prestarea serviciilor de telecomunicaţii de bază;

- pentru motive de standardizare sau de compatibilitate cu echipamentele sau tehnologia deja existentă în serviciul, reţeaua sau zona respectivă, precum şi pentru asigurarea continuităţii sau extinderii serviciului;

- în cazul în care la licitaţie s-a prezentat un singur participant.

(5) Autoritatea de reglementare va elibera licenţa ţinând seama de calificarea tehnică, eficienţa funcţională, capacitatea financiară, aplicabilitatea propunerii solicitantului, de impactul asupra competiţiei în domeniul telecomunicaţiilor şi de alte condiţii expres stabilite.

Art. 11. -

(1) Licenţa nu este transmisibilă. Aceasta se eliberează pentru o perioadă de:

a) 15 ani pentru serviciile de telecomunicaţii de bază şi pentru reţelele aferente, la nivel naţional;

b) 10 ani pentru serviciile de telecomunicaţii de bază şi pentru reţelele aferente, la nivel zonal sau local;

c) 10 ani pentru celelalte servicii şi reţele care fac obiectul unor licenţe, la nivel naţional;

d) 5 ani pentru celelalte servicii şi reţele care fac obiectul unor licenţe, la nivel zonal sau local.

(2) Licenţele pot fi reînnoite în condiţiile legii.

(3) Autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile licenţei în conformitate cu art. 12, în scopul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 3 şi 4.

(4) Condiţiile prevăzute în licenţe pot fi modificate prin acord între autoritatea de reglementare şi titularul de licenţă sau în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (4).

Art. 12. -

(1) Condiţiile stabilite în licenţă privesc drepturile şi îndatoririle titularului. Acestea pot să prevadă:

a) situaţiile în care titularul de licenţă va garanta accesul utilizatorilor la o reţea sau la un serviciu de telecomunicaţii pe teritoriul geografic prevăzut în licenţă, inclusiv fazele de dezvoltare a reţelei sau a serviciului şi aplicarea principiului serviciului universal, după caz;

b) nivelul minim al calităţii pe care trebuie să-l asigure titularul de licenţă;

c) modul în care titularul de licenţă va trebui să garanteze accesul deschis şi nediscriminator la serviciile şi reţeaua sa de telecomunicaţii;

d) tarifele titularului de licenţă prevăzute pentru furnizarea unui serviciu sau accesul la o reţea de telecomunicaţii, care necesită aprobare în conformitate cu prevederile reglementărilor pentru tarife prevăzute la art. 24 şi 25;

e) situaţiile în care autoritatea de reglementare aprobă termenii şi condiţiile comerciale aplicate de către titularul de licenţă, în special cele prevăzute în contractele cu beneficiarii reţelei sau ai serviciilor sale de telecomunicaţii;

f) specificaţiile şi standardele tehnice, precum şi cerinţele esenţiale pe care titularul de licenţă trebuie să le respecte în timpul instalării şi exploatării reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii;

g) modul în care titularul de licenţă trebuie să participe la serviciu în condiţii deosebite, implicarea sa în luarea măsurilor în asemenea cazuri, precum şi măsurile ce trebuie întreprinse în situaţii normale pentru asigurarea serviciului şi în condiţii deosebite;

h) situaţiile în care furnizarea anumitor servicii de telecomunicaţii de către titularul de licenţă poate fi supusă unor condiţii menite să ofere şi să menţină o competiţie efectivă, pentru evitarea abuzului de poziţie dominantă pe piaţă, conform prevederilor art. 33 şi 34;

i) cazurile în care titularul de licenţă este obligat să-şi interconecteze reţeaua de telecomunicaţii la reţeaua unui alt titular de licenţă sau la reţelele similare din alte ţări.

(2) Autoritatea de reglementare decide care dintre condiţiile enumerate la alin. (1) vor fi prevăzute în licenţă.

(3) Condiţiile prevăzute la lit. a), b), d) şi g) sunt obligatorii pentru titularii de licenţă pentru furnizarea de servicii de telecomunicaţii de bază.

Art. 13. -

Licenţa poate fi retrasă parţial sau total, temporar sau definitiv, de către autoritatea de reglementare, dacă titularul ei încalcă obligaţiile prevăzute în licenţă sau prevederile legale privind confidenţialitatea şi inviolabilitatea comunicaţiei. Măsura retragerii licenţei se ia după o avertizare prealabilă pentru intrarea în legalitate şi după verificarea realităţii susţinerilor titularului de licenţă, comunicate în cel mult 30 de zile de la primirea avertizării.

Art. 14. -

(1) Licenţele se eliberează în baza unor taxe care se fac venit la bugetul de stat. Cuantumul taxelor de licenţă este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege.

(2) Cheltuielile privind activităţile necesare pentru controlul permanent al respectării prevederilor licenţelor, controlul tehnic asociat, verificarea parametrilor de calitate şi a protecţiei contra perturbaţiilor şi, după caz, monitorizarea spectrului radioelectric sunt suportate din tarifele percepute de la titularii de licenţă de către organismul specializat prevăzut la art. 49 alin. (1). Aceste tarife se aprobă conform prevederilor art. 25, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Valoarea taxelor prevăzute în anexa nr. 1 va putea fi modificată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor şi tarifelor din economie.

Secţiunea a 2-a Dreptul de acces în imobile, incinte şi alte proprietăţi

Art. 15. -

Operatorul public de reţea destinată serviciilor de telecomunicaţii poate să instaleze, să întreţină şi să mute liniile de transmisie, suporturile acestora şi punctele terminale folosite pentru furnizarea de servicii de telecomunicaţii în/pe/sub sau deasupra proprietăţii, după caz, numai în condiţiile prezentei legi.

Art. 16. -

(1) Titularii de licenţă, care intenţionează să intre pe orice fel de proprietate pentru instalarea sau întreţinerea liniilor de transmisie şi a punctelor terminale, vor conveni, în scris, cu proprietarul sau deţinătorul, toate detaliile necesare, inclusiv locul şi metodele de lucru ce urmează a fi folosite şi durata de timp în care proprietarul nu poate efectua lucrări ce ar afecta accesul şi buna întreţinere a instalaţiilor de telecomunicaţii sau care ar necesita mutarea acestora.

(2) Acordul prevăzut la alin. (1) priveşte numai conectarea iniţială a abonatului la reţeaua titularului de licenţă.

se încarcă...