Back

Parlamentul României

Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27.10.1996 până la 22.12.2006, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Legea nr. 407/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 3

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL V Răspunderi şi sancţiuni

Art. 34. -

Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea, după caz, disciplinară, contravenţională, civilă sau penală.

Art. 35. - Jurisprudență (1)

(1) Constituie infracţiune de braconaj la vânătoare şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei fapta săvârşită:

a) fără permis de vânătoare şi autorizaţie legală sau, după caz, fără autorizaţie legală;
Jurisprudență (2)

b) asupra animalelor a căror vânare este interzisă sau în perioade în care, potrivit legii, vânarea lor nu este permisă;

c) prin folosirea ogarilor sau a metişilor de ogari;

d) noaptea, prin utilizarea autovehiculelor şi farurilor sau a dispozitivelor care permit ochirea şi tragerea pe întuneric;

e) prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, otrăvurilor, narcoticelor, aparaturii electronice capabile să ucidă, a capcanelor neautorizate, a armelor altfel decât ţinute în mână şi a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 5 ani, dacă au fost săvârşite:

a) în timpul nopţii, cu excepţia speciilor de vânat la care vânătoarea este permisă conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vânătorii;

b) de două sau mai multe persoane împreună;

c) de o persoană cu atribuţii de serviciu sau atribuţii publice în domeniul vânătorii, precum şi de reprezentanţii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;

d) în rezervaţii cinegetice.

Art. 36. - Jurisprudență (1)

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei:
Jurisprudență (1)

a) scoaterea din ţară a trofeelor medaliabile de vânat sau a vânatului viu fără respectarea dispoziţiilor legale;
Jurisprudență (2)

b) transportul vânatului dobândit în condiţiile art. 35;
Jurisprudență (2)

c) eliberarea şi folosirea permiselor sau a autorizaţiilor de vânătoare în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 27 şi 28;
Jurisprudență (1)

d) depăşirea cotei de recoltă aprobate pentru fiecare gestionar;

e) eliberarea de autorizaţii pentru vânătoare în rezervaţii cinegetice fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

f) vânarea speciilor de vânat strict protejate fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

g) vânătoarea în parcurile naturale;
Modificări (1)

h) vânătoarea cu vânători străini în rezervaţiile cinegetice şi în fondurile de vânătoare destinate cercetării ştiinţifice.

(2) Tentativa se pedepseşte.

Art. 37. -

(1) Bunurile care au servit la săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 35 şi 36, inclusiv mijloacele de transport, se confiscă.
Jurisprudență (1)

(2) Trofeele de vânat şi vânatul care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 35 şi 36 se confiscă.

Art. 38. -

(1) Permisul de vânătoare al celui care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la art. 35 şi 36 se retrage şi se anulează, în condiţiile legii, de către unitatea care are vânătorul în evidenţă.

(2) Agentul constatator este obligat, în asemenea cazuri, să reţină permisul de vânătoare şi să îl transmită imediat unităţii care l-a vizat.

Art. 39. -

Constatarea faptelor ce constituie infracţiunile prevăzute la art. 35 şi 36 se face în afara organelor de urmărire penală şi de către personalul organismului specializat prevăzut la art. 7 alin. (2), de către personalul salariat, cu atribuţii de ocrotire a vânatului, al persoanelor juridice care gestionează fonduri de vânătoare, precum şi de alt personal de specialitate împuternicit în acest scop de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 40. - Jurisprudență (1)

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sunt considerate infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează:

a) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 24 lit. b), art. 33 lit. c) şi o) şi la art. 38 alin. (2), cu amendă de la 2.500.000 lei la 7.500.000 lei;

b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 24 lit. e), f), h), i), j), k), l) şi r) şi la art. 33 lit. a), d), g), i), j), k) şi p), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;
Jurisprudență (3)

c) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (3), art. 18 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 lit. a), c), d) şi p), art. 31 şi art. 33 lit. b), e), h), l), n), r) şi s), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;
Jurisprudență (1)

d) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 22, art. 23 alin. (2), art. 24 lit. o), art. 32 alin. (1) şi la art. 33 lit. f) şi m), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) În toate cazurile, permisul de vânătoare al celui care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) va fi reţinut de către agentul constatator şi va fi transmis imediat unităţii care l-a emis.

(3) Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 35, 36 şi 40 şi al despăgubirilor se reactualizează prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 41. -

(1) Constatarea faptelor ce constituie contravenţiile prevăzute la art. 40 se face, în afara personalului de specialitate menţionat la art. 39, de ofiţerii şi subofiţerii de poliţie.

(2) O dată cu constatarea contravenţiei, agentul constatator aplică şi amenda.

Art. 42. -

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a amenzii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării.

(2) Plângerea se soluţionează de către judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.

Art. 43. -

(1) Persoanele împuternicite să constate infracţiunile prevăzute la art. 35 şi 36, precum şi contravenţiile prevăzute la art. 40, sunt asimilate, în exercitarea atribuţiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice.

(2) Procesele-verbale încheiate de persoanele prevăzute la alin. (1) se trimit, în termen de maximum 5 zile, unităţii de care aparţine agentul constatator, conducătorului acesteia revenindu-i obligaţia de a le transmite, în cazul infracţiunilor, în maximum 25 de zile, organelor de cercetare penală.

Art. 44. -

Contravenţiilor prevăzute la art. 40 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor*), în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 45. -

(1) Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele cauzate prin fapte ce constituie infracţiuni sau contravenţii, în sensul prezentei legi, se stabileşte potrivit anexelor nr. 1 şi 2.

(2) Despăgubirile pentru daunele produse fondului cinegetic se încasează de către gestionarii fondurilor de vânătoare, direct sau prin intermediul direcţiilor generale ale finanţelor publice.

(3) Despăgubirile încasate de gestionarii fondurilor de vânătoare sunt utilizate şi distribuite după cum urmează:

- 50% se reţin pentru gospodărirea vânatului de către gestionarii care le încasează;

- 25% se achită agenţilor constatatori de către gestionarii care le încasează;

- 25% se virează autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în fondul special de protecţia vânatului.

CAPITOLUL VI Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 46. -

Animalele sălbatice din grădinile zoologice, cele deţinute sau folosite legal în scopuri artistice, precum şi cele din crescătoriile de vânat autorizate nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.

Art. 47. -

Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face, în condiţiile prezentei legi, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, cu respectarea principiului continuităţii.

Art. 48. -

Studiile prevăzute la art. 17 vor fi întocmite de actualii gestionari în maximum un an de la publicarea prezentei legi*).

*) A se vedea Legea nr. 654/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 23 noiembrie 2001.

Art. 49. -

(1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vânătoare se face în maximum 60 de zile de la încetarea raporturilor contractuale cu foştii gestionari.

(2) Bunurile patrimoniale ale vechilor deţinători, existente pe fondurile de vânătoare, se pot prelua, prin cumpărare, de noii deţinători, pe baza protocoalelor încheiate în acest scop, în condiţiile stabilite între părţi.

Art. 50. - Jurisprudență (1)

Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România îşi va adapta statutul propriu la prevederile prezentei legi, dar nu mai târziu de un an de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

Art. 51. -

(1) În scopul administrării şi gestionării fondului cinegetic într-o concepţie unitară, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va elabora şi va aproba, în condiţiile prezentei legi, regulamente, instrucţiuni şi reglementări tehnice.

(2) Actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vânatul şi vânătoarea, emise în baza Legii nr. 26/1976, rămân valabile până la înlocuirea acestora, dar nu mai târziu de 2 ani de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

Art. 52. -

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 53. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României**).

**) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.

(2) Pe aceeaşi dată, Legea nr. 26/1976 privind economia vânatului şi vânătoarea, publicată în Buletinul Oficial nr. 99 din 12 noiembrie 1976, art. 7 din Legea nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei vânatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 29 noiembrie 1993, art. 12 pct. 3, pct. 7 lit. a), b), c), pct. 14 lit. a), b), c), pct. 22 lit. a), b), c), pct. 23 şi 24 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi, se abrogă.

ANEXA Nr. 1

FAUNA SĂLBATICĂ
de interes vânătoresc, la care vânarea este permisă
Perioadele de vânare şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite
Nr. crt. Denumirea speciei Perioada de vânare Despăgubiri în lei, în perioada
admisă interzisă
A. MAMIFERE
1. Bizamul (Ondatra zibethica) 1 octombrie - 15 aprilie 100.000 200.000
2. Capra neagră (Rupicapra rupicapra) 15 septembrie - 15 decembrie 25.000.000 50.000.000
3. Căpriorul (Capreolus capreolus)
- mascul 15 mai - 15 octombrie 15.000.000 25.000.000
- femelă 1 septembrie - 15 februarie 10.000.000 20.000.000
4. Cerbul comun (Cervus elaphus)
- mascul 1 septembrie - 15 decembrie 50.000.000 100.000.000
- femelă 1 septembrie - 15 februarie 30.000.000 60.000.000
5. Cerbul lopătar (Dama dama)
- mascul 1 septembrie - 15 decembrie 20.000.000 40.000.000
- femelă 1 septembrie - 15 februarie 15.000.000 30.000.000
6. Câinele enot (Nyctereutes prociynoides) 15 septembrie - 31 martie 500.000 1.000.000
7. Dihorul comun (Putorius sp.) 15 septembrie - 31 martie 200.000 400.000
8. Hermelina (Mustela erminea) 15 septembrie - 31 martie 200.000 400.000
9. Iepurele de câmp (Lepus europaeus) 1 noiembrie - 31 ianuarie 500.000 1.000.000
10. Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus) 1 noiembrie - 31 ianuarie 500.000 1.000.000
11. Jderul (Martes sp.) 15 septembrie - 31 martie 1.200.000 2.400.000
12. Marmota (Marmota marmota) 15 septembrie - 31 octombrie 2.000.000 4.000.000
13. Mistreţul (Sus scrofa) 1 august - 31 ianuarie 5.000.000 10.000.000
14. Muflonul (Ovis aries musimon) 15 septembrie - 15 decembrie 25.000.000 50.000.000
15. Nevăstuica (Mustela nivalis) 15 septembrie - 31 martie 500.000 1.000.000
16. Râsul (Lynx lynx) 15 septembrie - 31 martie 5.000.000 10.000.000
17. Şacalul (Canis aureus) tot anul 500.000 -
18. Veveriţa (Sciurus vulgaris) 15 septembrie - 31 martie 200.000 400.000
19. Viezurele (Meles meles) 1 august - 31 martie 500.000 1.000.000
20. Vulpea (Vulpes vulpes) tot anul 500.000 -
B. PĂSĂRI
1. Bătăuşul (Philomachus pugnax) 15 august - 15 martie 50.000 100.000
2. Becaţina comună (Gallinago gallinago) 15 august - 15 martie 50.000 100.000
3. Cioara grivă (Corvus corone cornix) tot anul 10.000 -
4. Cioara de semănătură (Corvus frugilegus) tot anul 10.000 -
5. Ciocârlia (Alauda arvensis) 1 august - 15 martie 50.000 100.000
6. Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus) 1 aprilie - 5 mai 5.000.000 10.000.000
7. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) 15 august - 15 martie 100.000 200.000
8. Coţofana (Pica pica) tot anul 10.000 -
9. Eiderul (Somateria mollissima) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
10. Fazanul (Phasianus colchicus) 1 octombrie - 28 februarie 300.000 600.000
11. Ferestraşul mare (Mergus merganser) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
12. Ferestraşul moţat (Mergus serrator) 15 august- 15 martie 200.000 400.000
13. Gaiţa (Garrulus glandarius) 1 august - 15 martie 10.000 20.000
14. Găinuşa de baltă (Gallinula chloropus) 15 august - 15 martie 100.000 100.000
15. Gâsca de semănătură (Anser fabalis fabalis) 15 august - 28 februarie 300.000 600.000
16. Gâsca mică de semănătură (Anser fabalis rossicus) 15 august - 28 februarie 300.000 600.000
17. Gâsca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) 15 august - 28 februarie 300.000 600.000
18. Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris) 15 august - 28 februarie 300.000 600.000
19. Gâsca neagră (Branta bernicla) 15 august - 28 februarie 300.000 600.000
20. Gârliţa mare (Anser albifrons) 15 august - 28 februarie 300.000 600.000
21. Graurul (Sturnus sp.) 1 august - 15 martie 10.000 20.000
22. Guguştiucul (Streptopelia decaocto) 1 august - 15 martie 100.000 200.000
23. Ierunca (Tetrastes bonasia) 15 septembrie - 15 decembrie 500.000 1.000.000
24. Lişiţa (Fulica atra) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
25. Nagâţul (Vanellus vanellus) 15 august - 15 martie 100.000 200.000
26. Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 1 august - 15 martie 100.000 200.000
27. Porumbelul de scorbură (Columba oenas) 1 august - 15 martie 100.000 200.000
28. Potârnichea (Perdix perdix) 15 octombrie - 31 decembrie 300.000 600.000
29. Prepeliţa (Coturnix coturnix) 1 august - 15 octombrie 100.000 200.000
30. Raţa mare (Anas platyrhynchos) 15 august - 28 februarie 200.000 400.000
31. Raţa mică (Anas crecca) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
32. Raţa pestriţă (Anas strepera) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
33. Raţa fluierătoare (Anas penelope) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
34. Raţa suliţar (Anas acuta) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
35. Raţa cârâitoare (Anas querquedula) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
36. Raţa cu cap castaniu (Aythya ferina) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
37. Raţa moţată (Aythya fuligula) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
38. Raţa cu cap negru (Aythya marila) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
39. Raţa sunătoare (Bucephala clangula) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
40. Raţa cu ciuf (Netta rufina) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
41. Raţa de gheţuri (Clangula hyemalis) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
42. Raţa lingurar (Anas clypeata) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
43. Raţa catifelată (Melanitta fusca) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
44. Raţa neagră (Melanitta nigra) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
45. Sitarul de pădure (Scolapax rusticola) 15 septembrie - 15 aprilie 500.000 1.000.000
46. Sitarul de mal (Limosa limosa) 15 august - 15 martie 200.000 400.000
47. Stăncuţa (Corvus monedula) 1 august - 15 martie 25.000 50.000
48. Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus) 1 august - 15 martie 25.000 50.000
49. Sturzul cântător (Turdus philomelos) 1 august - 15 martie 25.000 50.000
50. Sturzul de vii (Turdus iliacus) 1 august - 15 martie 25.000 50.000
51. Sturzul de iarnă (Turdus pilaris) 1 august - 15 martie 25.000 50.000
52. Stârcul cenuşiu (Ardea cinerea) 1 august - 15 martie 25.000 50.000
53. Turturica (Streptopelia turtur) 1 august - 15 martie 100.000 200.000

ANEXA Nr. 2

MAMIFERE DE INTERES VÂNĂTORESC
şi păsări din fauna sălbatică la care vânarea este interzisă,
precum şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite

Nr. crt. Denumirea speciei Despăgubiri în lei
A. MAMIFERE
1. Castorul (Castor fiber) 50.000.000
2. Elanul (Alces alces) 100.000.000
3. Hamsterul/Hârciogul (Cricetus cricetus) 250.000
4. Lupul (Canis lupus) 5.000.000
5. Nurca (Lutreola lutreola) 2.500.000
6. Nutria (Myocastor coypus) 2.500.000
7. Pisica sălbatică (Felix silvestris) 1.500.000
8. Ursul (Ursus arctos) 200.000.000
9. Vidra (Lutra lutra) 10.000.000
10. Zimbrul (Bison bonasus) 200.000.000
B. PĂSĂRI
1. Acvila-de-câmp (Aquila heliaca) 5.000.000
2. Acvila-de-munte (Aquila chrysa'tos) 5.000.000
3. Acvila-de-stepă (Aquila rapax orientalis) 5.000.000
4. Acvila-mică (Hieraa'tus pennatus) 2.500.000
5. Acvila-ţipătoare-mică (Aquila pomarina) 2.500.000
6. Acvila-ţipătoare-mare (Aquila clanga) 2.500.000
7. Acvila-porumbacă (Hieraa'tus fasciatus) 2.500.000
8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes) 100.000
9. Auşelul (Regulus sp.) 50.000
10. Avozeta (Recurvirostra avozetta) 100.000
11. Barza-albă (Ciconia ciconia) 500.000
12. Barza-neagră (Ciconia nigra) 500.000
13. Becaţina mică (Lymnocryptes minimus) 100.000
14. Becaţina-mare (Gallinago media) 100.000
15. Boicuşul (Remiz sp.) 50.000
16. Brumăriţa (Prunnela sp.) 50.000
17. Bufniţa (Bubo bubo) 2.500.000
18. Buhaiul-de-baltă (Botaurus stellaris) 100.000
19. Caprimulgul (Caprimulgus sp.) 500.000
20. Călifarul-alb (Tadorna tadorna) 1.000.000
21. Călifarul-roşu (Tadorna ferruginea) 1.000.000
22. Chira (Sterna sp.) 100.000
23. Chirighiţa (Chlidonias sp.) 100.000
24. Cinghiţa-de-iarnă (Montifringilla nivalis) 100.000
25. Cinteza (Fringilla sp.) 50.000
26. Ciocănitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.; Drycopus sp.) 250.000
27. Ciocârlanul (Galerida cristata) 250.000
28. Ciocârlia (Lullula sp.; Melanocorypha sp.; Calandrella sp.) 250.000
29. Ciovlica (Glareola sp.) 500.000
30. Ciuful (Asio sp.) 500.000
31. Ciuhurezul (Surnia ulula) 500.000
32. Ciuvica (Glaucidium passerinium) 500.000
33. Ciuşul (Otus scops) 500.000
34. Cocorul-mare (Grus grus) 2.500.000
35. Cocorul-mic (Anthropoides virgo) 2.500.000
36. Cocoşul-de-mesteacăn (Lyrurus tetrix) 5.000.000
37. Codalbul (Haliaeetus albicilla) 2.500.000
38. Codobatura (Motacilla sp.) 50.000
39. Codroşul (Phoenicurus sp.) 50.000
40. Cojoaica (Certhia sp.) 50.000
41. Corbul (Corvus corax) 500.000
42. Corcodelul (Podiceps sp.) 100.000
43. Cormoranul-creţ (Phalacrocorax aristotelis) 150.000
44. Cormoranul-mic (Phalacrocorax pygmaeus) 150.000
45. Cresteţul (Porzana sp.) 150.000
46. Cârsteiul-de-baltă (Rallus aquaticus) 150.000
47. Cârsteiul-de-câmp (Crex crex) 150.000
48. Cucul (Cuculus canorus) 150.000
49. Cucuveaua (Athene noctua) 500.000
50. Cufundarul (Gavia artica) 250.000
51. Cufundarul-guşă-roşie (Gavia stellata) 250.000
52. Cufundarul-mare (Gavia immer) 250.000
53. Culicul (Nemenius sp.) 500.000
54. Drepnea (Apus sp.) 100.000
55. Dropia (Otis tarda) 15.000.000
56. Dumbrăveanca (Coracias garrulus) 100.000
57. Egreta-mare (Egretta alba) 500.000
58. Egreta-mică (Egretta garzetta) 500.000
59. Ferestraşul-mic (Mergus albellus) 100.000
60. Fâsa (Anthus sp.) 50.000
61. Flamingul (Phoenicopterus ruber) 50.000
62. Fluierarul (Tringa sp.) 50.000
63. Forfecuţa (Loxia sp.) 50.000
64. Frunzăriţa (Hippolais sp.) 50.000
65. Fugaciul (Calidris sp.) 50.000
66. Furtunarul (Puffinus puffinus) 50.000
67. Gaia-albă (Elanus Caeruleus) 2.500.000
68. Gaia-neagră (Milvus migrans) 2.500.000
69. Gaia-roşie (Milvus milvus) 2.500.000
70. Ghionoaia (Picus sp.) 250.000
71. Gârliţa-mică (Anser erythropus) 500.000
72. Gâsca-polară (Anser caerulescens) 500.000
73. Gâsca-de-India (Anser indicus) 500.000
74. Gâsca-călugăriţă (Branta leucopsis) 500.000
75. Gâsca-cu-gât-roşu (Branta ruficollis) 1.000.000
76. Grangurul (Oriolus oriolus) 100.000
77. Greluşelul (Locustella sp.) 50.000
78. Guşă-roşie (Erithacus rubecula) 50.000
79. Guşă-vânătă (Luscinia sp.) 50.000
80. Heretele (Circus sp.) 250.000
81. Huhurezul (Strix sp.) 500.000
82. Hulubul-de-stepă (Syrrhaptes paradoxus) 500.000
83. Lăcarul (Acrocephalus sp.) 50.000
84. Lăcustarul (Sturnus roseus) 50.000
85. Lăstunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.) 50.000
86. Lebăda-de-vară (Cygnus olor) 2.000.000
87. Lebăda-de-iarnă (Cygnus cygnus) 1.000.000
88. Lebăda-mică (Cygnus bewickii) 1.000.000
89. Lebăda-de-vară (Cygnus olor) 1.000.000
90. Lopătarul (Platalea leucorodia) 500.000
91. Lupul-de-mare (Stercorarius sp.) 100.000
92. Martinul-cu-trei-degete (Rissa tridactyla) 100.000
93. Mărăcinarul (Saxicola sp.) 50.000
94. Mierla-gulerată (Turdus torquatus alpestris) 100.000
95. Mierla-neagră (Turdus merula) 100.000
96. Mierla-de-piatră (Monticola saxatilis) 100.000
97. Minuniţa (Aegolius funereus) 500.000
98. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) 50.000
99. Muscarul (Ficedula sp.) 50.000
100. Nagâţul-cu-picioare-galbene (Chettusia leucura) 100.000
101. Nagâţul-de-stepă (Vanellus gregarius) 100.000
102. Nagâţul-sudic (Vanellus spinosus) 50.000
103. Nisiparul (Calidris alba) 50.000
104. Notatiţa (Phalaropus sp.) 50.000
105. Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes) 50.000
106. Pasărea-ogorului (Burhinus oedicnemus) 250.000
107. Pasărea-omătului (Plectrophenax nivalis) 250.000
108. Păscărelul-negru (Cinclus sp.) 100.000
109. Pelicanul (Pelecanus sp.) 1.000.000
110. Pescăruşul-albastru (Alcedo athis) 100.000
111. Pescăriţa (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) 100.000
112. Pescăruşul (Larus sp.) 100.000
113. Pietrarul (Oenanthe sp.) 50.000
114. Pietruşul (Arenaria interpres) 50.000
115. Pitulicea (Phylloscopus sp.) 50.000
116. Piţigoiul (Parus sp.) 50.000
117. Piţiguşul (Aegithalos sp.) 50.000
118. Ploierul (Pluvialis sp.) 50.000
119. Potârnichea-de-stâncă (Alectoris graeca) 500.000
120. Presura (Enberiza sp.) 50.000
121. Prigoria (Merops apiaster) 50.000
122. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) 50.000
123. Prundăraşul (Chradrius sp.) 50.000
124. Pupăza (Upupa epops) 100.000
125. Raţa-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala) 500.000
126. Raţa roşie (Aythya nyroca) 500.000
127. Rândunica (Hyrunda sp.) 50.000
128. Scoicarul (Haematopus ostralegus) 50.000
129. Sfrânciocul (Lanius sp.) 50.000
130. Silvia (Sylvia sp.) 50.000
131. Sitarul-de-mal-nordic (Limosa lapponica) 100.000
132. Spârcaciul (Otis tetrax) 5.000.000
133. Sticletele (Carduelis sp.) 50.000
134. Stârcul-de-cireadă (Bubuleus ibis) 100.000
135. Stârcul-galben (Ardeola ralloides) 100.000
136. Stârcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax) 100.000
137. Stârcul pitic (Ixobrychus minutus) 100.000
138. Stârcul-roşu (Ardea purpurea) 100.000
139. Striga (Tyto alba guttata) 1.000.000
140. Stufărica (Cettia cetti) 50.000
141. Şerparul (Circaetus circaetus gallicus) 500.000
142. Şoimul (Falco sp.) 500.000
143. Şorecarul (Buteo sp.) 500.000
144. Ţicleanul (Sitta europaea) 50.000
145. Ţigănuşul (Plegadis falcinellus) 500.000
146. Uliganul-pescar (Pandion haliaetus) 500.000
147. Uliul (Accipiter sp.) 250.000
148. Viesparul (Pernis apivorus) 500.000
149. Vulturul-alb (Neophron percnopterus) 2.500.000
150. Vulturul-negru (Aegypius monachus) 5.000.000
151. Vulturul-sur (Gyps fulvus) 5.000.000
152. Zăganul (Gypaetus barbatus) 5.000.000

NOTĂ:

Potrivit art. II, III, IV şi V din Legea nr. 654/2001:

"

Art. II. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Consiliul Naţional de Vânătoare va aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare, cu votul majorităţii calificate a membrilor săi.

Art. III. -

Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România îşi va adapta statutul propriu la prevederile prezentei legi în termen de un an de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. -

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, va aproba normele privind protecţia culturilor agricole, silvice şi a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vânat.

Art. V. -

În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vânatul şi vânătoarea se vor actualiza."

se încarcă...