Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 305/2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011R0305

În vigoare de la 24.04.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene, având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 218, 11.9.2009, p. 15.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 24 aprilie 2009 (JO C 184 E, 8.7.2010, p. 441), Poziţia în primă lectură a Consiliului din 13 septembrie 2010 (JO C 282 E, 19.10.2010, p. 1), Poziţia Parlamentului European din 18 ianuarie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 28 februarie 2011.

întrucât:

(1) Normele statelor membre impun ca construcţiile să fie proiectate şi executate în aşa fel încât să nu pună în pericol siguranţa persoanelor, a animalelor domestice şi a bunurilor şi să nu dăuneze mediului.

(2) Normele respective influenţează în mod direct cerinţele aplicabile produselor pentru construcţii. Cerinţele respective se reflectă, la rândul lor, în standardele naţionale aplicabile produselor, autorizările tehnice naţionale şi alte specificaţii şi dispoziţii tehnice naţionale privind produsele pentru construcţii. Din cauza disparităţii acestora, respectivele cerinţe sunt o piedică în calea schimburilor comerciale în interiorul Uniunii.

(3) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere dreptului statelor membre de a specifica cerinţele pe care le consideră necesare în vederea asigurării protecţiei sănătăţii, mediului şi a lucrătorilor în timpul utilizării produselor pentru construcţii.

(4) Statele membre au introdus dispoziţii, inclusiv cerinţe, privind nu numai siguranţa clădirilor şi a altor construcţii, dar şi sănătatea, durabilitatea, economia de energie, protecţia mediului, aspectele economice şi alte aspecte care prezintă importanţă în interesul public. Actele cu putere de lege, măsurile administrative sau jurisprudenţa, stabilite fie la nivelul Uniunii, fie la nivelul statelor membre, referitoare la construcţii pot avea un impact asupra cerinţelor privind produsele pentru construcţii. Întrucât efectul acestora asupra funcţionării pieţei interne poate fi similar, este oportun ca actele cu putere de lege, măsurile administrative şi jurisprudenţa să fie considerate "dispoziţii" în sensul prezentului regulament.

(5) După caz, dispoziţiile privind utilizarea sau utilizările preconizate ale unui produs pentru construcţii într-un stat membru care vizează respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor determină caracteristicile esenţiale a căror performanţă ar trebui declarată. Pentru a se evita situaţia în care declaraţia de performanţă este lipsită de conţinut, ar trebui să se declare cel puţin una dintre caracteristicile esenţiale ale unui produs pentru construcţii care sunt relevante pentru utilizarea sau utilizările declarate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...