Back

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - ANPC

Ordinul nr. 1/2017 privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru entităţile de recuperare creanţe

În vigoare de la 11.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile:

- art. 128 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;

- art. 951 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1.

În înţelesul prezentului ordin, prin "caz" se înţelege creanţele rezultate dintr-un singur contract încheiat cu consumatorul.

Art. 2.

În vederea înregistrării de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, entităţile de recuperare creanţe au obligaţia de a depune următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare, în copie certificată conform cu originalul;

b) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu datele societăţii, în copie certificată conform cu originalul;

c) actul constitutiv, în copie certificată conform cu originalul;

d) dovada că societatea comercială este operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

e) cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea şi conducerea societăţii;

f) declaraţie pe propria răspundere, sub forma unui înscris sub semnătură privată, a administratorului/administratorilor societăţii comerciale potrivit căreia remunerarea şi motivarea personalului nu depind exclusiv de realizarea unor obiective privind recuperarea creanţelor şi nici nu sunt raportate exclusiv la sumele recuperate, precum şi o copie certificată conform cu originalul a documentului intern prin care se stabilesc criteriile de remunerare şi motivare a personalului, semnat de administratorul/administratorii şi de persoanele din conducerea societăţii comerciale responsabile cu gestionarea resurselor umane;

g) succintă descriere cu privire la activitatea/activităţile desfăşurată/desfăşurate - de exemplu: activităţi de recuperare creanţe şi/sau obţinerea drepturilor asupra unor debite scadente.

Art. 3.

Entităţile de recuperare creanţe care, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori sau, după caz, la data înaintării cererii de înregistrare, desfăşurau/desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 pct. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 transmit Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, odată cu cererea de înregistrare, următoarele informaţii:

a) numărul total de cazuri aflate în curs de derulare ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe şi/sau, după caz, ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente;

b) suma totală ce ar trebui recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente - cazuri în curs de derulare;

c) numărul de cazuri aflate în curs de derulare ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe rezultate din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor în numele cărora desfăşoară aceste activităţi;

d) numărul de cazuri aflate în curs de derulare şi suma ce ar trebui recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor de la care s-au obţinut drepturile scadente.

Art. 4.

După înregistrare, toate entităţile de recuperare creanţe vor transmite Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în perioada 1 ianuarie-1 martie, raportări anuale care vor cuprinde:

a) numărul total de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe şi/sau, după caz, ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente;

b) suma totală recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente;

c) numărul de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe rezultate din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor în numele cărora desfăşoară aceste activităţi;

d) numărul de cazuri derulate în anul anterior şi suma recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor de la care s-au obţinut drepturile scadente.

Art. 5.

Documentele menţionate vor fi transmise prin poştă sau depuse la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, cod poştal 011865, sectorul 1, Bucureşti.

Art. 6.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
Bogdan Marcel Pandelică

Bucureşti, 6 ianuarie 2017.

Nr. 1.

se încarcă...