Back

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ordinul nr. 3004/2016 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017

În vigoare de la 11.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv ale unui examen de bacalaureat naţional şi cu scopul de a optimiza rezultatele obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Art. 2.

Se aprobă Calendarul simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3.

(1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.

(2) Lista conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.069/2016 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016.

Art. 4.

(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2016-2017 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică şi istorie.

(2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2016-2017 este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5.

(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XII-a în anul şcolar 2016-2017 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

(2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XII-a în anul şcolar 2016-2017 este cea prevăzută în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.069/2016 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016.

Art. 6.

Desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional în anul şcolar 2016-2017 se realizează în baza unei proceduri separate, care va fi comunicată ulterior.

Art. 7.

Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional în anul şcolar 2016-2017 sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Art. 8.

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 9.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Mircea Dumitru

Bucureşti, 4 ianuarie 2017.

Nr. 3.004.

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL
simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017

13 martie 2017 Limba şi literatura română - probă scrisă (clasa a VIII-a)
proba E)a) (bacalaureat) - probă scrisă - Limba şi literatura română
14 martie 2017 Limba şi literatura maternă - probă scrisă (clasa a VIII-a)
proba E)b) (bacalaureat) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă
15 martie 2017 Matematică - probă scrisă (clasa a VIII-a)
proba E)c) (bacalaureat) - probă scrisă - Proba obligatorie a profilului
17 martie 2017 Simularea probei E)d) (bacalaureat) - probă scrisă
Proba la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)
31 martie 2017 Afişarea rezultatelor

ANEXA Nr. 2

LISTA
conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2016-2017

DISCIPLINA CONŢINUTURI
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional,
în vigoare.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:
• reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală - conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1;
• textul dramatic postbelic - conţinut asociat competenţei specifice 2.3;
• limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii - conţinut asociat competenţei specifice 2.5;
• simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică - conţinuturi asociate competenţei specifice 3.2;
• interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară - conţinuturi asociate competenţei specifice 4.3;
• autorii canonici: G. Bačovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camii Petrescu, Liviu Rebreanu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.
MATEMATICĂ programa M mate-info Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M mate-info.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare
- Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice
- Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouchč, metoda Gauss
• capitolul Derivabilitate
• capitolul Reprezentarea grafică a funcţiilor
MATEMATICĂ programa M_st-nat Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_şt-nat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare
- Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar
- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
• capitolul Funcţii derivabile
• capitolul Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor
MATEMATICĂ programa M_tehnologic Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_ tehnologic.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare
- Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar
- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
• capitolul Funcţii derivabile
• capitolul Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor
MATEMATICĂ programa M_pedagogic Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_pedagogic.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Structuri algebrice - Structuri algebrice: inel, corp
ISTORIE POPOARE SI SPAŢII ISTORICE
■ Europa şi lumea în secolul XX
Probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare); Cultura română - cultură europeană; România şi Europa în secolul al XX-lea
OAMENII, SOCIETATEA SI LUMEA IDEILOR
■ Economie şi societate în lumea postbelică
Probleme de atins: Ocupaţii şi statute profesionale; Viaţa privată şi viaţa publică; Economie rurală - economie urbană în România.
■ Ştiinţa şi societatea
Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului; Noile tehnologii şi timpul liber.
STATUL SI POLITICA
■ Statele în perioada contemporană
Probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei şi regimuri politice.
Notă:
Conţinuturile de mai sus fac parte din Programa şcolară pentru istorie -clasa a XI-a, fără a fi incluse în programa pentru examenul de bacalaureat naţional.
Competenţele evaluate sunt cele prevăzute în programa pentru examenul de bacalaureat naţional, formate/dezvoltate până la data susţinerii simulării.
LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ I. Kommunikációs képességek Tartalmak
1.1 A nyelvi közlés tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kontextus), funkciói (ismeretközlő, érzelemkifejező, felhívó, kapcsolatteremtő, metanyelvi, stilisztikai).
1.2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd, monológ); nyilvános kommunikáció; tömegkommunikáció.
1.3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban (köznyelv, irodalmi nyelv; csoportnyelvek; tájnyelvi változatok); a nyelvváltozatok eltérő
kifejezési formái.
1.4 Stílusrétegek, stílusámyalatok (társalgási, tudományos-szakmai, publicisztikai, hivatalos, szépirodalmi).
2.1 A szöveg. Szövegszervező eljárások. Szövegszerkezet, szövegösszefüggés, grammatikai kapcsolóelemek, szövegjelentés (tételmondat, kulcsszó, témahálózat).
2.2 Szövegtípusok, szövegműfajok (elbeszélő, leíró, érvelő; hivatalos írásművek: hivatalos levél, szakmai önéletrajz; levél).
3.1 Érvelő-meggyőző, értekező szövegek (szónoklat, értekezés).
3.2 Az érvelő-meggyőző, értekező szöveg jellemzői: szókincs, terminológia, az érvelés technikája (érvek, ellenérvek; deduktív, induktív érvelés; bizonyítás, cáfolat).
4.1 Szóbeli és írott szövegekjellemzői.
4.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz igazodó megnyilatkozás.
4.3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány és az egyszerűsítés elve); az egybeírás és különírás szabályai; a
tulajdonnevek írásának szabályai; az idegen szavak helyesírása.
5.1 Vélemény, magyarázat; információk kiemelése, összefüggések megragadása, elfogadás, elutasítás megfogalmazása.
6.1 Könyv- és könyvtárhasználat; a forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei; idézés, hivatkozás.
II-III. A szövegolvasás és a történeti látás képességei Tartalmak
1.1 Esztétikai tapasztalat, esztétikai érték, megjelenített értékek, értékrend, értékszerkezet.
1.2 Esztétikai minőségek: fenséges, alantas, tragikus, elégikus, idilli, komikus, ironikus, szatirikus.
1.3 Hangnemek: ünnepélyes, patetikus, humoros, szatirikus, nosztalgikus, elégikus.
2.1 Irodalmi kánon, korstílus, stílusjegyek (középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika).
3.1 Szóképek: metafora, megszemélyesítés, szinesztézia, allegória, metonimia, szimbólum. Hasonlat. Vándormotívum, archetípus. Alakzatok:
ismétlés, ellentét, kihagyás, felcserélés, gondolatpárhuzam.
3.2 Verstani fogalmak: ritmus, hangsúlyos ritmus, időmértékes ritmus, rím és rímfajták. Balassi-strófa, szonett.
3.3 Tér- és időszerkezet az epikai, lírai, drámai alkotásokban.
3.4 Epikai műfajok: eposz, ballada, legenda, novella, regény, napló, irodalmi levél.
3.5 Lírai műfajok: dal, epigramma, óda, himnusz, költői levél, életkép, elégia, leíró költemény.
3.6 Drámai műfajok: tragédia, drámai költemény.
4.1 Elbeszélés és tanítás a legendában.
4.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában (barokk eposz, történeti tárgyú műballada, történelmi regény).
4.3 Az énelbeszélés változatai (levél, napló, irodalmi levél, szentimentalista énregény). Az elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások.
4.4 Történetalakítás és időkezelés a romantikus epikus alkotásokban.
4.5 Romantikus emberkép az epikus alkotásokban.
5.1 Imitáció a barokk eposzban.
6.1 A közösségi én megnyilatkozásformái; a himnusz változatai (keresztény, közösségi), az óda történeti változatai (klasszicista, romantikus). 6.2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni, látnok, hasonmás).
7.1 Személyesség, személytelenség; közvetlenség, közvetettség.
7.2 Allegorikusság.
8.1 Imitáció, antik minta, imitáció és versszerkezet (piktúra, szentencia), imitáció és verselés (klasszikus időmértékes verselés: hexameter, pentameter, disztichon), imitáció és műfajok (óda, elégia, epigramma).
8.2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában.
9.1 Cselekmény, konfliktus, szereplők rendszere, drámai hős, szerkezet, beszédfajták.
10.1 A romantikus dráma.
10.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai költeményben.
Ajánlott szerzők listája:
Arany János, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Jókai Mór, Kármán József, Katona József, Kazinczy Ferenc, Kós Károly, Kölcsey Ferenc, Madách Imre, Mikes Kelemen, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Janus Pannonius, Petőfi Sándor, Vajda János, Vörösmarty Mihály, Zrínyi Miklós.
LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ Literatur:
Aufklärung: Wesenszüge und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten;
G.E.Lessing als Vertreter der Aufklärung. G. E. Lessing: Nathan der Weise. Sturm und Drang: Lebensgefühl und Kunstauffassung anhand von literarischen undnichtliterarischenTexten.
Klassik: Lebensgefühl, Kunstauffassung, Menschenbild anhand von literarischen undnichtliterarischenTexten.
Romantik: Lebensgeiuhl, Kunstauffassung und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.
Vormärz: Wesenszüge und Problematik anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Georg Büchner als Vertreter des Vormärz, Büchner: Woyzeck.
Lyrik: Strukturen, Themen und Motive von der Aufklärung bis zur Romantik.
Grammatik/Sprachbetrachtung:
Gesicherte Kenntnisse zur Rechtschreibung, Zeichensetzung, und zum Wortschatz.
Gepflegter, dem Sachverhalt angemessener Ausdruck.
LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ I. LITERATURA CROATA
autori canonici - Ivan Mažuranić {Smrt Smail-age Čengića), Stanko Vraz (Đulabije), Petar Preradović (Mrtva ljubav) August Šenoa (Seljačka buna), Ante Kovačić (U registraturi), Vjenceslav Novak (Posljednji Stipančići), Josip Kozarac (Slavonska šuma), A.G.Matoš (Utjeha kose, Jesenje veče)
II. LIMBĂ SI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ
LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ I. Literatura sârbă (texte literare) : Narodna književnost:
Lirsko - epske pesme (Hasanaginica)
Epske pesme (Car Lazar i carica Milica)
Pripovetke (Ucara Trojana kozje uší)
Srednjevekovna književnost: Dositej Obradović (Život i prosvetiteljsko delo) Romantizam:
Branko Radičević (Đački rastanak, Kad mlidijah umreti)
Laza Kostić (Santa Maria della Salute)
Realizam:
Laza Lazarević (Sve će to narod pozlatiti)
Književnost XX veka:
Ivo Andrić (Most na Žepi, Na Drini ćuprija)
Miloš Cmjanski (Seobe)
Desanka Maksimović (Krvava bajka)
Dobrica Cosić (Koreni)
II. Limbă şi comunicare
III. Lexicologie
IV. Compunere
LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ I. LITERATURA SLOVACA
autori canonici - Ján Kollár (Slávy dcéra), Ján Hollý (Svätopluk), Andrej Sládkovič ( Detvan), Samo Chalúpka (Mor ho!), Janko Kráľ (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko), Ján Chalúpka (Kocúrkovo), Ján Botto (Smrť Jánošíkova), Pavol Országh Hviezdoslav (Hájnikova žena), Martin Kukučín (Neprebudený), Božena Slančíkova Timrava (Ťapákovci), Jozef Gregor Tajovský (Do konca)
II. LIMBĂ SI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ
LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ I. LITERATURA UCRAINEANA
Clasa a IX-a:
Tema Adolescenţa: Тарас Шевченко - Мені тринадцятий минало, Павло Тичина - Ви знаєте, як липа шелестить; Михайло Коцюбинський - Подарунок на іменини.
Tema Joc si joacă: фольклор - веснянки, колядки, вертеп, українські вечорниці, Г. К. Основ'яненко - Сватання наГончарівці.
Tema Familia: Тарас Шевченко - Садок вишневий коло хати; Андрій Малишко - Пісня про рушник; І. Н. Левицький -Кайдашева сім'я.
Tema Şcoala: О. Маковей - Протекція; Леся Українка - Сім струн; Tema Iubirea: Тарас Шевченко - Тополя, Причинна; В. Сосюра-Так ніхто не кохав, Коли потяг у даль загуркоче; І. Франко -Чого являєшся мені;
Tema Scene din viata de ieri si de azi: Історичні тексти (Козацтво, Запорозька Січ і тд); М. Вовчок - Кармелюк;
Tema Aventură, călătorie: О. Довженко - Зачарована Десна; Б. Олійник - Пісня про матір.
Tema Lumi fantastice: І.Котляревський - Енеїда; Фольклор -
народні казки Clasa a X-a:
1. Proza narativă
Proza scurtă: Новина - В. Стефаник; Сердешна Оксана -Г.Квітка-Основ'яненко; Горпина - М. Вовчок Romanul: Хіба ревуть воли, як ясла повні? - П. Мирний; У неділю рано зілля копала - О. Кобилянська; Тіні забутих предків - М Коцюбинський.
2. Poezia
Poezia lirică: Досвітні огні, Слово, чому ти не твердая криця -Л. Українка;
Poeme: Катерина, Наймичка, Сон - Т. Шевченко; Поєдинок -Д. Павличко;
3. Textul dramatic : Наталка Полтавка -1. Котляревський Clasa a XI-a:
Realismul în literatura ucraineană
Poezia: I. Франко - "Vivere memento", "Мойсей", Л. Українка -"Напис в руїні"
Proza scurtă: В. Стефаник - "Каміннийхрест"
Romanul: М. Коцюбинський - "Fata morgana", О. Кобилянська -"Земля", I. Франко - "Захар Беркут"
Dramaturgia: I. Франко - "Украдене щастя"
Simbolismul în literatura ucraineană Poezia: М. Вороний - "Рубіни", "Лілея"
Modernismul în literatura ucraineană
Poezia: О. Олесь - "Чари ночі","З журбою радість обнялась"
II. LIMBĂ SI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ
LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ I. LITERATURA TURCĂ
(Yaz ile Kısın Tartışması), Nasrettin Hoca (Fıkra), Yunus Emre (İlahi), Kadı Burhanettin (Tuyug), Köroğlu (Koçaklama), Karacaoğlan (Güzelleme), Gevheri (Güzelleme), (Kerem ile Aslı Hikayesi), Evliya Çelebi (Seyahatname), Halide Edip Adıvar (Hikmet Çocuk) Rüşen Eşref Ünaydın (Mustafa Kemal İle Mülakat), Süleyman Nazif (Kara Bir Gün), Yahya Kemal Beyatlı (Hatırat), Ömer Seyfettin (Topuz), Ahmet Hikmet Müftüoğlu (Çağlayanlar), Mehmet Akif (Çanakkale Şehitlerine), Yahya Kemal Beyatlı (Akıncılar), Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları), Reşat Nuri Güntekin (Tanrı Misafiri), Sami Paşa-Sezai (Esirlikte İlk Gün), Hüseyin Rahmi Gürpınar {Tövbeler Tövbesi), Halit Ziya Uşaklığıl {Köy Hatırası), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Köy Hatırası), Ziya Gökalp {Ümit), Sait Faik Abasıyanık (Yani Usta), Sabahattin Ali (Apartman), Aziz Nesin (Damda Deli Var), Fakir Baykurt (Çilli), Fazıl Hüsnü Dağlarca (Mustafa Kemal'in Kağnısı), Mehmet Âkif Ersoy (Küfe), Celâleddin Rümi (Söylenmemiş Bir Söz), Yunus Emre (Ey Dost Aşkın Denizine), Fuzulî (Gazel), Bakî (Gazel), Nefî (Gazel), Nedim (Gazel), Seyh Galip (Rubai), Aşık Veysel (Hayat Hikâyesi), Namık Kemal (Vatan Türküsü), Recaizade Mahmut Ekrem (Yakışmadın), Mehmet Âkif Ersoy (Çanakkale Şehitleri), Mehmet
Emin Yurdakul (Anadolu), Ziya Gökalp (Köyün), Tevfîk Fikret (Kuşlar), Ahmet Muhip Dranas (Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar), Cahit Sıtkı Tarancı (Otuz Beş Yaş Şiiri), Yahya Kemal Beyatlı (Açık Deniz), Orhan Veli Kanık (Oktay'a Mektuplar), Halide Edip Adıvar (Ateşten Gömlek), Reşat Nüri Güntekim (Çalıkuşu, Yaprak Dökümü), Yaşar Kemal (İnce Memed), (Araba Sevdası).
II. LIMBĂ SI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ
LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:
- Repere moderne ale spaţiului italian: Verismul. Decadentismul. Crepuscularismul. Futurismul. Ermetismul. Neorealismul. Modernismul. Postmodernismul.
- Giovanni Pascoli "La mia sera"
- Gabriele D'Annunzio "La pioggia nel pineto"
- Giovanni Verga "La lupa"
- Luigi Pirandello "Il treno ha fischiato"
- Guido Gozzano "L'amica di nonna Speranza"
- Giuseppe Ungaretti "San Martino del Carso"
- Umberto Saba "A mia moglie"
- Eugenio Montale "Meriggiare pallido e assorto"
- Eugenio Montale "Felicità raggiunta"
- Eugenio Montale "Non chiederci la parola"
- Salvatore Quasimodo "Ed è subito sera"
- Salvatore Quasimodo "Alle fronde dei salici"
- Cesare Pavese "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi"
- Alberto Moravia "Agostino" {frammenti)
- Dino Buzzati "Il colombre" da Racconti.
se încarcă...