Back

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ordinul nr. 6120/2016 privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat

În vigoare de la 11.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În baza prevederilor art. 6, 29 şi 71 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.696/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1.

(1) Sportul de performanţă pentru studenţi se organizează, de regulă, în cadrul cluburilor sportive universitare.

(2) Studenţii pot practica sportul de performanţă şi în alte cluburi sportive.

(3) Cluburile sportive universitare de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a instituţiilor de învăţământ superior de stat, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(4) Cluburile sportive universitare au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.

Art. 2.

(1) Cluburile sportive universitare sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

(2) Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza contractului de finanţare.

Art. 3.

(1) Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar coordonează, supraveghează şi controlează din punct de vedere metodologic cluburile sportive universitare.

(2) În scopul utilizării eficiente a subvenţiilor acordate de la bugetul de stat pentru funcţionarea cluburilor sportive universitare şi pentru corelarea finanţării cu performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar realizează evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare.

(3) Scopul evaluării anuale constă în îmbunătăţirea performanţei sportive şi reprezintă bază pentru realizarea repartizării subvenţiilor acordate de la bugetul de stat.

Art. 4.

(1) Se aprobă Metodologia privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare, denumită în continuare metodologia de evaluare anuală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare se realizează în perioada cuprinsă între 15 decembrie a anului în curs şi 10 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.

(3) Rezultatele evaluării anuale sunt publice.

Art. 5.

(1) Subvenţiile acordate de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat se alocă astfel:

a) 95% din suma aprobată prin legea bugetului de stat, pe baza evaluării anuale;

b) 5% din suma aprobată prin legea bugetului de stat, pe baza solicitărilor fundamente ale cluburilor sportive universitare referitoare la participarea la competiţii interne şi internaţionale necuprinse în programul iniţial.

(2) În cazul în care, în timpul anului în curs, activitatea sportivă nu necesită alocarea prevăzută la lit. b), suma rămasă se alocă pe baza evaluării anuale.

Art. 6.

Atribuţiile Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

a) asigură evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute în anexa la prezentul ordin;

b) repartizează pe cluburi sportive universitare, conform metodologiei, sumele aprobate prin Legea bugetului de stat, aferente art. 5 alin. (1) lit. a), şi le înaintează Direcţiei generale învăţământ superior;

c) răspunde pentru corectitudinea evaluării anuale şi pentru repartizarea subvenţiilor de la bugetul de stat, efectuate conform prevederilor prezentului ordin;

d) propune macheta de raportare a datelor, pe care o transmite cluburilor sportive universitare;

e) verifică datele raportate de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale şi finanţării;

f) solicită clarificări pentru neconcordanţele sesizate în datele raportate;

g) notifică Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice eventualele neconcordanţe sesizate în datele raportate de cluburile sportive universitare;

h) comunică Direcţiei generale învăţământ superior datele raportate de cluburile sportive universitare şi rezultatele evaluării anuale;

i) publică rezultatele evaluării anuale pe site-ul oficial al Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar;

j) fundamentează, pe baza metodologiei de evaluare anuală, proiectul de buget/alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat cu încadrare în bugetul aprobat pentru cluburile sportive universitare pentru anul următor perioadei evaluate;

k) în termen de 10 zile după aprobarea bugetului de stat propune alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare, în funcţie de rezultatele evaluării anuale;

l) înaintează Direcţiei generale învăţământ superior propunerea prevăzută la lit. j).

Art. 7.

Atribuţiile cluburilor sportive universitare în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat sunt:

a) răspund de realizarea obiectivelor propuse privind performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale;

b) răspund pentru corectitudinea datelor raportate Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

c) răspund de realizarea veniturilor proprii şi de utilizarea subvenţiei alocate de la bugetul de stat;

d) transmit Direcţiei generale buget-finanţe propunerile de buget pentru venituri proprii şi subvenţii, precum şi repartizarea acestora, pe cheltuieli curente, conform clasificaţiei economice, cu încadrarea în sumele comunicate de Direcţia generală învăţământ superior, aprobate de ordonatorul principal de credite, prevăzute în contractele de finanţare;

e) transmit Direcţiei generale învăţământ superior solicitările fundamentate privind repartizarea unei părţi din subvenţie/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital, cu încadrare în bugetul aprobat; după aprobarea cheltuielilor de capital de către ordonatorul principal de credite transmit Direcţiei generale buget-finanţe propunerile de modificări în structura bugetului aprobat;

f) transmit Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice datele solicitate;

g) transmit Direcţiei generale învăţământ superior, până la data de 8 ale fiecărei luni, monitorizarea numărului şi a cheltuielilor de personal pentru luna precedentă.

Art. 8.

Atribuţiile Direcţiei generale învăţământ superior în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

a) transmite Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar sumele aprobate prin Legea bugetului de stat, în vederea repartizării calculate conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a);

b) avizează propunerea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar privind alocarea subvenţiilor pentru cluburile sportive universitare;

c) propune, spre aprobare, ordonatorului principal de credite, datele centralizate privind alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare;

d) întocmeşte contractele de finanţare încheiate între cluburile sportive universitare şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, precum şi actele adiţionale la acestea;

e) asigură aprobarea/semnarea contractelor de finanţare;

f) înaintează Direcţiei generale buget-finanţe datele centralizate privind alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare, aprobate de ordonatorul principal de credite, în vederea întocmirii filelor de buget;

g) avizează solicitările fundamentate ale cluburilor sportive universitare privind repartizarea unei părţi din subvenţie/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital;

h) înaintează solicitările prevăzute la lit. f) Direcţiei patrimoniu, investiţii şi informatizare, spre avizare, şi ordonatorului principal de credite, spre aprobare;

i) transmite, lunar, Direcţiei generale buget-finanţe necesarul de credite bugetare/subvenţie pentru fiecare club sportiv universitar;

j) comunică, până la data de 10 a fiecărei luni, Direcţiei generale buget-finanţe monitorizarea numărului şi a cheltuielilor de personal pentru luna precedentă;

k) asigură execuţia bugetară pentru bugetul repartizat cluburilor sportive universitare;

l) gestionează numărul de personal pentru fiecare club sportiv universitar.

Art. 9.

Atribuţiile Direcţiei generale buget-finanţe în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

a) după aprobarea Legii bugetului de stat transmite Direcţiei generale învăţământ superior sumele aprobate în vederea repartizării şi includerii în contractele de finanţare încheiate între cluburile sportive universitare şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

b) întocmeşte proiectele de buget ale cluburilor sportive universitare şi le înaintează, spre aprobare, ordonatorului principal de credite;

c) operează modificările în structura bugetului, cu încadrare în subvenţiile acordate fiecărui club sportiv universitar, în baza solicitărilor cluburilor sportive universitare, atât în structura cheltuielilor curente, cât şi pentru repartizarea unei părţi din subvenţie/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital; pentru cheltuielile de capital solicitările cluburilor sunt avizate de Direcţia generală învăţământ superior şi Direcţia patrimoniu, investiţii şi informatizare şi aprobate de ordonatorul principal de credite;

d) efectuează deschiderile lunare de credite bugetare/subvenţie, conform sumelor repartizate de către Direcţia generală învăţământ superior şi transferă sumele către cluburile sportive universitare;

e) transmite lunar Ministerului Finanţelor Publice monitorizarea numărului şi a cheltuielilor de personal pentru cluburile sportive universitare, conform datelor primite de la Direcţia generală învăţământ superior.

Art. 10.

Atribuţiile Serviciului audit din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

(1) cuprinde în planurile anuale de audit intern auditarea datelor transmise de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale şi finanţării acestora;

(2) efectuează acţiuni de audit la cluburile sportive universitare conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 11.

Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe, Direcţia patrimoniu, investiţii şi informatizare şi Serviciul audit din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar şi cluburile sportive universitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 13.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Laurenţiu-Dănuţ Vlad,
secretar de stat

Bucureşti, 20 decembrie 2016.

Nr. 6.120.

ANEXĂ

METODOLOGIE
privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare

se încarcă...