Back

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Silvicultură din 23.12.2016

În vigoare de la 11.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezentul regulament de organizare şi funcţionare, denumit în continuare regulament, stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Silvicultură.

Art. 2.

(1) Obiectivul fundamental al Consiliului este de a contribui la promovarea gestionării durabile a pădurilor şi creşterea competitivităţii sectorului forestier în beneficiul societăţii, inclusiv prin asigurarea continuităţii în implementarea strategiei privind pădurile, propunerea adaptării măsurilor de implementare, dacă este cazul, elaborarea de recomandări de modificare şi/sau actualizare a strategiilor, politicilor şi a altor documente cu caracter programatic, respectiv prin monitorizarea activităţii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură desfăşurate pentru implementarea strategiilor, politicilor şi a altor documente cu caracter programatic în domeniul forestier.

(2) În îndeplinirea obiectivului fundamental prevăzut la alin. (1), Consiliul şi membrii Consiliului nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni din partea niciunei autorităţi, instituţii sau organism de drept public ori privat.

Art. 3.

(1) Misiunea Consiliului este aceea de a asigura viziunea unitară şi integrată în ceea ce priveşte gestionarea durabilă a pădurilor şi dezvoltarea durabilă a domeniului forestier, precum şi de a monitoriza coerenţa implementării strategiei privind pădurile şi a altor politici, strategii şi documente cu caracter programatic relevante pentru domeniul forestier de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(2) În îndeplinirea misiunii sale, Consiliul emite avize, recomandări, propuneri, avertizări şi opinii consultative către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură cu privire la politicile, strategiile şi alte documente cu caracter programatic, la actele normative relevante pentru domeniul forestier, internaţionale, unionale ori naţionale, inclusiv pentru a asigura corelarea acestora, fără însă a aduce atingere prerogativelor conferite de lege autorităţilor, instituţiilor şi altor persoane juridice cu responsabilităţi privind pădurile şi/sau domeniul forestier.

Art. 4.

(1) În vederea îndeplinirii obiectivului fundamental prevăzut la art. 2 alin. (1), Consiliul are următoarele atribuţii principale:

a) identifică, colectează şi analizează informaţiile necesare în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental, prin emiterea de propuneri, recomandări sau avize, după caz;

b) înaintează autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură propuneri, recomandări şi opinii consultative, contribuind la elaborarea strategiei privind pădurile, a planului naţional de acţiune privind pădurile şi sectorul forestier, precum şi a altor politici sectoriale sau conexe domeniului;

c) monitorizează implementarea măsurilor strategice stabilite în cuprinsul strategiei şi planului naţional de acţiune în ceea ce priveşte pădurile şi sectorul forestier, precum şi a altor politici, strategii şi documente cu caracter programatic, propunând inclusiv mecanisme de monitorizare atât a măsurilor, cât şi a modalităţii de atingere a rezultatelor;

d) susţine o guvernanţă forestieră responsabilă prin consultarea tuturor factorilor interesaţi în realizarea gestionării durabile a pădurilor, în vederea consolidării contribuţiei pădurilor la implementarea agendei globale de dezvoltare durabilă post-2020, sprijină eforturile de consolidare atât a guvernanţei forestiere, cât şi a angajamentelor politice asumate pentru îndeplinirea acestor obiective;

e) elaborează rapoarte periodice de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, precum şi de către alte ministere, în colaborare cu structurile specializate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi cu structurile specializate ale celorlalte ministere, alte organizaţii şi organisme din mediul privat, neguvernamental, din mediul academic/de învăţământ, de cercetare/dezvoltare/inovare şi altele similare;

f) solicită, în condiţiile legii, informaţiile necesare structurilor şi departamentelor de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau structurilor teritoriale ale acesteia, instituţiilor de învăţământ superior, mediului academic, autorităţilor administraţiei publice locale, inclusiv celor care au atribuţii în domeniul silvic, precum şi organizaţiilor neguvernamentale, operatorilor economici, altor persoane de drept public şi privat de profil din România, Uniunea Europeană şi străinătate, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării şi gestionării durabile a pădurilor şi a sectorului forestier în ansamblul său, inclusiv prin promovarea programelor de certificare;

g) furnizează opinii consultative justificate, la solicitarea conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de păduri, în chestiunile în care este consultat sau pentru care este invitat să îşi pronunţe opinia avizată;

h) informează conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, Guvernul şi opinia publică în principal cu privire la modul în care autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură implementează strategia şi planurile de acţiune relevante şi în secundar cu privire la obiectivele şi acţiunile Consiliului, măsurile propuse şi adoptate, precum şi orice alte subiecte relevante privind dezvoltarea şi gestionarea durabilă a pădurilor şi a sectorului forestier naţional aflate în aria sa de competenţă.

(2) În scopul îndeplinirii în condiţii optime a atribuţiilor obligatorii prevăzute la alin. (1), Consiliul exercită, după caz, responsabilităţile şi atribuţiile opţionale prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 la prezentul regulament.

(3) Totodată, în exercitarea atribuţiilor stabilite la alin. (1), Consiliul monitorizează modul în care se asigură respectarea şi, după caz, luarea măsurilor necesare punerii în aplicare a directivelor, regulamentelor, deciziilor, recomandărilor, orientărilor, ghidurilor şi a altor acte cu caracter legislativ sau politic emise în domeniul forestier, adoptate la nivelul Uniunii Europene şi la nivel internaţional.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f), Consiliul adoptă măsurile necesare în vederea asigurării confidenţialităţii informaţiilor primite, după caz.

(5) Consiliul transmite, ori de câte ori este cazul, autorităţii publice centrale care răspunde de păduri şi sectorul forestier informaţiile relevante necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor acesteia.

Art. 5.

(1) În îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art. 4 alin. (1) Consiliul are dreptul să emită:

a) avize cu caracter consultativ cu privire la politicile, strategiile, alte acte cu caracter programatic, în urma solicitării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, din oficiu, precum şi la propunerea persoanelor fizice şi juridice, de drept public şi privat, interesate şi/sau active în domeniul pădurilor şi al sectorului forestier;

b) recomandări şi propuneri, la solicitare sau din oficiu, cu privire la politicile, strategiile, alte acte cu caracter programatic şi acte normative adoptate sau care se află în curs de elaborare, revizuire, adoptare şi/sau implementare, la nivel naţional, unional şi internaţional, privind domeniul pădurilor şi al sectorului forestier, în domenii conexe, precum şi cu privire la tehnologii noi şi curate, inovare, cercetare, educaţie şi alte domenii similare;

c) avertizări, din oficiu, adresate autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ori de câte ori identifică un risc sectorial semnificativ, cu transmiterea concomitentă a setului de măsuri recomandate pentru diminuarea şi eliminarea acestui risc;

d) opinii consultative, la solicitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau a diferitelor persoane juridice de drept public ori privat care au activităţi privind pădurile şi sectorul forestier, vizând chestiuni punctuale.

(2) În vederea emiterii avizelor, recomandărilor, propunerilor, avertizărilor şi a opiniilor consultative, fiecare politică, strategie sau document cu caracter programatic ce intră sub incidenţa prevederilor art. 4 alin. (1) este supus analizei atât în plen, cât şi de către fiecare membru în parte, într-un interval de timp ce se stabileşte, de la caz la caz, în cadrul primei întruniri în care este prezentat respectivul document cu caracter programatic.

(3) Comentariile, sugestiile, propunerile, observaţiile fiecărui membru, precum şi propunerile privind obţinerea unor puncte de vedere/soluţii tehnice suplimentare, după caz, formulate de către experţi, specialişti sau alţi profesionişti din domeniul forestier invitaţi, potrivit art. 8 alin. (1), ori de către grupurile de lucru constituite ad-hoc, potrivit art. 7 alin. (4), se aprobă în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.

(4) Avizele, recomandările, propunerile, avertizările şi opiniile consultative sunt întocmite de către Secretariatul tehnic permanent şi semnate de către preşedinte/vicepreşedinte, pe baza conţinutului proceselor-verbale ale întrunirilor, aprobate de către Consiliu şi însuşite de către membrii Consiliului.

Art. 6.

(1) Avizul, emis pentru fiecare politică, strategie sau document cu caracter programatic supus analizei potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), poate fi după cum urmează:

a) aviz favorabil - în cazul în care politica, strategia sau documentul cu caracter programatic îndeplineşte condiţiile privind contribuţia la dezvoltarea şi gestionarea durabilă a pădurilor şi sectorului forestier naţional;

b) aviz favorabil condiţionat - în cazul în care politica, strategia sau documentul cu caracter programatic îndeplineşte parţial condiţiile privind contribuţia la dezvoltarea şi gestionarea durabilă a pădurilor şi sectorului forestier naţional;

c) aviz nefavorabil cu recomandări - în cazul în care politica, strategia sau documentul cu caracter programatic nu îndeplineşte condiţiile privind contribuţia la dezvoltarea şi gestionarea durabilă a pădurilor şi sectorului forestier naţional, dar, prin adoptarea recomandărilor propuse, poate îndeplini aceste condiţii;

d) aviz de respingere - în cazul în care politica, strategia sau documentul cu caracter programatic nu îndeplineşte condiţiile privind contribuţia la dezvoltarea şi gestionarea durabilă a pădurilor şi sectorului forestier naţional.

(2) Avizele prevăzute la alin. (1) se emit în condiţiile prezentului regulament, fiind supuse aprobării în cadrul Consiliului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei Consiliului.

(3) Avizele prevăzute la alin. (1) se comunică autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută în alin. (2).

CAPITOLUL II Organizarea şi componenţa Consiliului

SECŢIUNEA 1 Structura Consiliului

Art. 7.

(1) Consiliul Naţional pentru Silvicultură are următoarea structură organizaţională:

a) Consiliul, în ansamblul său;

b) preşedintele Consiliului;

c) Camere funcţionale, în număr de 3, respectiv Camera silvică tehnico-economică, Camera silvică de mediu şi Camera silvică socioculturală;

d) Secretariatul tehnic permanent.

(2) Consiliul în ansamblul său este responsabil cu adoptarea deciziilor prevăzute la art. 5 alin. (1).

(3) Consiliul funcţionează în camerele funcţionale prevăzute la alin. (1) lit. c), în fiecare cameră participând numărul de membri prevăzuţi la art. 10 alin. (1).

(4) Ori de câte ori consideră necesar, Consiliul constituie, ad-hoc şi pentru o perioadă limitată, grupuri de lucru specifice, alcătuite din cel puţin 3 experţi, specialişti ori alţi profesionişti din domeniul forestier, ce au responsabilitatea de a sprijini activitatea Consiliului în ansamblul său şi/sau activitatea uneia sau mai multor camere funcţionale în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de prezentul regulament.

(5) Secretariatul tehnic permanent este asigurat de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

SECŢIUNEA a 2-a Membrii Consiliului

Art. 8.

(1) Consiliul în ansamblul său este format din totalitatea numărului de membri desemnaţi în condiţiile legii, care au rol deliberativ. În afară de membrii cu rol deliberativ, Consiliul poate invita, după caz, experţi, specialişti şi alţi profesionişti din domenii, în funcţie de nevoile identificate.

(2) Procedura şi criteriile pentru desemnarea reprezentanţilor membrilor Consiliului Naţional pentru Silvicultură sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

SECŢIUNEA a 3-a Preşedintele

Art. 9.

(1) Lucrările Consiliului sunt conduse, alternativ, pentru o perioadă de câte 6 luni, de către un preşedinte de şedinţă, asistat de către un vicepreşedinte, care se nominalizează, prin rotaţie, de către membrii Consiliului.

(2) Nominalizarea preşedintelui se comunică în scris secretariatului cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea următoarei şedinţe.

(3) Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii principale:

a) convoacă, deschide, conduce şi suspendă şedinţele în plen ale Consiliului;

b) la deschiderea şedinţelor verifică îndeplinirea condiţiilor de valabilitate privind întrunirea legală a Consiliului, respectiv pentru adoptarea deciziilor;

c) aduce la cunoştinţa Consiliului ordinea de zi, pe care o supune aprobării;

d) supune aprobării Consiliului procesul-verbal al şedinţei;

e) asigură buna desfăşurare a şedinţelor, conduce dezbaterile, dă cuvântul, adresează întrebările, supune hotărârii Consiliului avizele, recomandările, propunerile, avertizările şi opiniile consultative potrivit art. 5 alin. (1), anunţă rezultatele voturilor;

f) transmite în scris fiecărei camere ordinea de zi cu subiectele ce urmează a fi supuse dezbaterilor în Camere, stabilind un termen care să nu depăşească 30 de zile de la data comunicării subiectelor;

g) transmite în scris data organizării dezbaterilor în plen, pentru listele de subiecte analizate în cadrul fiecărei camere în parte, stabilind totodată şi perioada de armonizare a punctelor de vedere rezultate în urma dezbaterilor din camere;

h) transmite în scris Secretariatului tehnic permanent sarcinile stabilite de Consiliu, în vederea aducerii acestora la îndeplinire;

i) semnează deciziile Consiliului, care rezultă din procesele- verbale de şedinţă aprobate de către Consiliu şi care urmează să fie comunicate de Secretariatul tehnic permanent persoanelor fizice şi juridice interesate;

j) dispune măsuri pentru ca toate sarcinile, documentele şi deciziile stabilite de Consiliu să fie adoptate în conformitate cu prevederile legale;

k) dispune măsuri pentru elaborarea şi implementarea sistemului de raportare cu privire la activitatea pe care o desfăşoară Consiliul;

l) ia orice altă măsură necesară bunei desfăşurări a activităţii Consiliului.

(4) În absenţa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt preluate de către vicepreşedintele de şedinţă.

SECŢIUNEA a 4-a Camera silvică tehnico-economică, Camera silvică de mediu şi Camera silvică socioculturală

Art. 10.

(1) Consiliul Naţional al Silviculturii se constituie dintr-un număr de 11 (unsprezece) membri, care au rol deliberativ, şi funcţionează după cum urmează:

a) 5 membri care funcţionează în cadrul Camerei silvice tehnicoeconomice;

b) 3 membri care funcţionează în cadrul Camerei silvice de mediu;

c) 3 membri care funcţionează în cadrul Camerei silvice socioculturale.

(2) Selecţia şi desemnarea membrilor în fiecare dintre cele 3 camere se realizează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament, ţinând cont de pregătirea şi expertiza profesională a fiecărui candidat, dar care să se încadreze în specificul fiecărei camere.

(3) Lucrările şi dezbaterile conform atribuţiilor stabilite potrivit prezentului regulament se realizează în cadrul fiecărei camere în parte, timp de maximum 3 săptămâni, sau în perioada stabilită de către preşedintele Consiliului.

(4) Dezbaterile în camere nu ţin loc de dezbateri în plen ale subiectelor supuse analizei Consiliului. Pentru situaţii urgente, preşedintele poate decide cumularea perioadei stabilite pentru dezbaterile în camere cu perioada stabilită pentru dezbaterile în plen ori le poate ajusta în vederea îndeplinirii termenului.

(5) Regulile de desemnare a membrilor Consiliului asigură prezenţa obligatorie în Consiliu a cel puţin unui membru cu studii juridice, a unui membru cu studii economice şi a unui membru cu studii privind exploatarea, prelucrarea primară sau industrializarea lemnului, conform procedurii prevăzute de prezentul regulament.

(6) Regulile de desemnare a membrilor Consiliului urmăresc prezenţa în pondere majoritară, dar nu exclusivă, a membrilor cu studii de silvicultură şi experienţă practică în domeniu.

SECŢIUNEA a 5-a Secretariatul tehnic permanent

Art. 11.

(1) Secretariatul tehnic permanent are drept responsabilitate principală îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor stabilite de Consiliu privind colectarea, analizarea şi raportarea informaţiilor necesare în vederea executării atribuţiilor Consiliului, precum şi transmiterea deciziilor şi a altor comunicări către părţile interesate.

(2) Personalul Secretariatului tehnic permanent este stabilit prin decizie a conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Sediul Secretariatului tehnic permanent se stabileşte prin decizie a conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuţii principale:

a) pune la dispoziţia Consiliului documentele necesare, în vederea adoptării deciziilor prevăzute la art. 5 alin. (1);

b) menţine contactul permanent şi asigură schimbul de informaţii cu toţi membrii cu rol deliberativ şi/sau cu experţii, specialiştii ori alţi profesionişti, respectiv cu grupurile de lucru constituite ad-hoc, după caz, conform îndrumărilor primite de la preşedinte şi/sau vicepreşedinte, pentru buna desfăşurare a activităţii Consiliului;

c) participă, fără drept de vot, la întrunirile Consiliului;

d) are acces, în numele şi cu acordul Consiliului, la informaţiile privind pădurile, sectorul forestier şi mediul deţinute de sau pentru orice autoritate publică, la informaţiile privind pădurile, sectorul forestier şi mediul deţinute de instituţii publice, operatori economici şi alte persoane juridice de drept public sau privat, potrivit legii;

e) pregăteşte corespondenţa legată de activitatea curentă a Consiliului, în conformitate cu deciziile luate de acesta şi transmise de preşedinte şi/sau vicepreşedinte;

f) răspunde întrebărilor sau solicitărilor persoanelor interesate în orice problemă care face obiectul atribuţiilor Consiliului;

g) asigură pregătirea şi organizarea şedinţelor de lucru ale Consiliului, precum şi a altor activităţi iniţiate de Consiliu;

h) asigură întocmirea proceselor-verbale ale fiecărei şedinţe de lucru;

i) asigură comunicarea informaţiilor cu privire la ordinea de zi a şedinţelor Consiliului către membrii acestuia, la termenele stabilite, astfel încât aceştia să aibă timpul necesar pentru analiză şi formularea de comentarii sau recomandări pe marginea documentelor supuse analizei Consiliului;

j) întreţine şi actualizează permanent instrumentele de diseminare a informaţiilor aflate la dispoziţia Consiliului, inclusiv pagina/secţiunea de internet sau alte mijloace de comunicare în masă.

se încarcă...