Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 39/2017 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ Număr celex: 32017R0039

În vigoare de la 10.01.2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolele 25 şi 223 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 62 alineatul (2) literele (a)-(d) şi articolul 64 alineatul (7) litera (a),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole, în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1) Partea II titlul I capitolul II secţiunea I din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede două scheme de ajutoare menite a îmbunătăţi distribuirea de produse agricole copiilor din instituţiile de învăţământ. Prima schemă vizează furnizarea de fructe şi legume, de fructe şi legume prelucrate şi de produse pe bază de banane (Programul de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli), iar a doua vizează furnizarea de lapte şi produse lactate (Programul de distribuire a laptelui în şcoli). Schemele respective sunt înlocuite de o singură schemă introdusă prin Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu efect începând din anul şcolar 2017/2018. Această schemă unică oferă un nou cadru comun pentru ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de produse prelucrate din fructe şi legume şi de produse proaspete din sectorul bananelor ("fructe şi legume destinate şcolilor") şi pentru furnizarea de lapte şi produse lactate ("lapte destinat şcolilor") copiilor din instituţiile de învăţământ ("programul pentru şcoli"). De asemenea, Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (UE) 2016/791, împuterniceşte Comisia să adopte acte delegate şi de punere în aplicare. Pentru a se asigura buna funcţionare a programului pentru şcoli în conformitate cu noul cadru, anumite norme trebuie să fie adoptate prin intermediul unor astfel de acte. Actele respective ar trebui să înlocuiască Regulamentele delegate (UE) nr. 1047/2014 şi (UE) 2016/247 ale Comisiei, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/248 al Comisiei şi Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei. Actele menţionate se abrogă prin Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei.

(2) În conformitate cu articolul 23 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre care doresc să participe la programul pentru şcoli trebuie să elaboreze o strategie pentru punerea sa în aplicare. Pentru a putea evalua punerea în aplicare a programului pentru şcoli, ar trebui definite elementele strategiei. În scopul limitării sarcinii administrative, este oportun să se facă distincţia între elementele care ar trebui incluse în strategie de cele care ar trebui puse la dispoziţia Comisiei la cerere, mai exact în cazul auditurilor, dacă nu sunt incluse în strategie.

(3) În vederea unei bune administrări şi gestionări bugetare, statele membre care pun în aplicare programul pentru şcoli ar trebui să prezinte anual o solicitare pentru a primi ajutoare din partea Uniunii. În plus, ar trebui definit conţinutul unei astfel de solicitări.

(4) Ar trebui stabilite conţinutul şi frecvenţa cererilor de ajutor depuse de solicitanţi, precum şi normele privind depunerea cererilor respective. În plus, trebuie să se specifice ce dovezi sunt necesare pentru susţinerea cererilor de ajutor. Mai mult decât atât, ar trebui stabilite sancţiunile care urmează să fie aplicate de autoritatea competentă în cazul depunerii cu întârziere a cererilor de ajutor.

(5) Ar trebui să se aducă precizări suplimentare privind condiţiile referitoare la plata ajutoarelor, pentru a se lua în considerare distincţia dintre ajutoarele pentru furnizarea şi distribuirea de produse şi ajutoarele pentru punerea în aplicare a măsurilor educative însoţitoare, a monitorizării, a evaluării şi a acţiunilor de publicitate. Ar trebui specificat, de asemenea, conţinutul documentelor justificative necesare pentru susţinerea fiecărei cereri de plată a ajutoarelor.

(6) Ar trebui să se stabilească termenele-limită pentru transferurile între repartizările financiare pentru distribuirea de fructe şi legume şi de lapte în şcoli şi regulile privind transmiterea, formatul şi conţinutul notificărilor de transfer adresate Comisiei.

(7) Pentru a utiliza la maximum potenţialul fondurilor disponibile, Comisia ar trebui să adopte măsurile necesare pentru o nouă repartizare a ajutoarelor din partea Uniunii rămase nesolicitate către statele membre care participă la programul pentru şcoli şi care şi-au anunţat dorinţa de a utiliza ajutoare suplimentare faţă de cele care le-au fost repartizate, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013. Ar trebui stabilite condiţiile de desfăşurare a respectivelor transferuri de fonduri între statele membre.

(8) Pentru a evalua eficacitatea programului pentru şcoli şi pentru a fi ajutate să îşi îmbunătăţească şi mai mult strategiile naţionale şi regionale, statele membre ar trebui să notifice Comisiei rezultatele şi constatările activităţilor lor de monitorizare şi evaluare a programului. În vederea asigurării clarităţii, este necesar să se stabilească o dată pentru notificarea către Comisie a rezultatelor exerciţiului de monitorizare anual şi ale raportului de evaluare. Comisia ar trebui să publice respectivele documente.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...