Back

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 1550/2016 privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

În vigoare de la 11.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile art. 20 şi ale art. 4 lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I.

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 249 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 249.

Prin aviz şi recepţie a lucrărilor de specialitate, oficiile teritoriale, respectiv CNC verifică modul de realizare a lucrărilor de specialitate de către persoanele autorizate şi respectarea prevederilor legale în vigoare."

2. Articolul 250 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 250.

(1) Avizul pentru începerea lucrărilor aferente documentaţiilor topografice menţionate la art. 262 şi recepţia se solicită şi se realizează la oficiul teritorial.

(2) Pentru lucrările de geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie şi aerofotografiere avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate şi recepţia se solicită şi se realizează la CNC."

3. Articolul 251 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 25.

Avizul de începere a lucrării reprezintă documentul prin care se permite începerea şi desfăşurarea lucrărilor de specialitate într-o anumită zonă, denumită suprafaţă de desfăşurare a lucrării şi într-un anumit interval de timp, denumit termen de execuţie."

4. Articolul 252 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 252.

Cererea de emitere a avizului şi documentaţia anexată la aceasta se repartizează personalului de specialitate, care după verificarea documentaţiei emite, după caz:

a) aviz de începere a lucrărilor;

b) notă de completare, în cazul solicitării de date suplimentare. Dacă după emiterea notei de completare se constată că nu au fost îndeplinite cerinţele în termen de 15 zile sau remedierea problemelor semnalate a fost efectuată parţial, cererea se respinge, conform referatului de respingere a avizului;

c) referat de respingere."

5. La articolul 255, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

Art. 255.

(1) Avizul se emite în două exemplare şi se semnează de către inspectorul oficiului teritorial, respectiv consilierul CNC şi de către inginerul-şef, respectiv coordonatorul comisiei de recepţie din cadrul CNC.

(2) Avizul este valabil până la expirarea termenului de execuţie a lucrării de specialitate pentru care a fost acordat. În cazul în care se emite notă de completare, termenul de soluţionare a cererii se va recalcula corespunzător, de la data depunerii completărilor."

6. Articolul 260 se abrogă.

7. La articolul 262, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

c) alte planuri topografice rezultate în urma măsurătorilor la teren, inclusiv reţele de îndesire şi ridicare care se desfăşoară pe suprafeţe sub 100 km2;".

8. Articolul 268 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 268.

Procesul-verbal de recepţie se redactează în 2 exemplare; un exemplar se transmite solicitantului, iar un exemplar rămâne la emitentul avizului, împreună cu documentaţia depusă pentru recepţie."

9. La articolul 272, literele a) şi b) se abrogă.

10. La articolul 275, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(2) Executantul lucrării de specialitate este obligat ca, după recepţia documentelor cartografice destinate uzului public, să inscripţioneze documentele cu menţiunea «Recepţionat CNC/data»".

11. La articolul 278, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 278.

(1) Beneficiarii lucrărilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la dispoziţie categoriile de date şi documente rezultate din procesul de realizare a lucrărilor de specialitate, dacă acestea nu sunt recepţionate şi/sau avizate de CNC sau oficiile teritoriale."

12. Anexa 1.45 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

13. Anexa 1.46 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

14. Anexa 1.47 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

15. Anexa 1.48 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. II.

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
Radu Codruţ Ştefănescu

Bucureşti, 13 decembrie 2016.

Nr. 1.550.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1.45 la regulament)

CĂTRE

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .

CENTRUL NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERERE PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE ÎNCEPERE/RECEPŢIE A LUCRĂRII

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . ., persoană fizică/juridică autorizată, posesoare a certificatului de autorizare categorie . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . ., solicit:

I. OBIECTUL CERERII:

□ - emiterea avizului de începere a lucrării;

□ - recepţia lucrării de specialitate:

II. TIPUL LUCRĂRII:

. . . . . . . . . .

III. EXECUTANT:

. . . . . . . . . .

IV. BENEFICIAR:

. . . . . . . . . .

Imobilul este identificat prin: UAT

Adresă imobil Nr. CF/ Nr. cad (IE)
Localitate Stradă (Tarla) Număr (Parcelă) Bloc Scară Etaj Ap.
Semnătura şi ştampila
. . . . . . . . . .
(persoană autorizată)
Serviciu achitat cu
Chitanţa nr.
Data Suma Cod serviciu

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1.46 la regulament)

CENTRUL NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .

Model aviz pentru începerea lucrărilor de specialitate

AVIZ DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Către . . . . . . . . . ., (date de identificare a beneficiarului/executantului), în calitate de beneficiar/executant, analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la CNC/OCPI . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., se emite avizul de începere a lucrării . . . . . . . . . . . (denumirea lucrării).

1. Datele principale ale lucrărilor prevăzute a se executa:

□ obiectivul lucrării: . . . . . . . . . .

□ amplasamentele pentru care se solicită avizul sunt:

- suprafaţa totală: . . . . . . . . . . ha;

- termenul de execuţie . . . . . . . . . .

2. Documentare: . . . . . . . . . .

3. Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor: . . . . . . . . . .

4. Recepţia lucrării: . . . . . . . . . . (indicarea instituţiei care efectuează recepţia)

Consilier CNC/Inspector OCPI,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătură/parafă, semnătură)
Coordonator comisie avizare şi recepţie CNC/Inginer şef OCPI,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătură)

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 1.47 la regulament)

CENTRUL NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .

Model de proces-verbal de recepţie a lucrărilor de specialitate

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întocmit astăzi, . . . . . . . . . ., privind lucrarea . . . . . . . . . .,
având Aviz de începere a lucrărilor cu nr. . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . .

1. Beneficiar . . . . . . . . . .

2. Executant . . . . . . . . . .

3. Denumirea lucrărilor recepţionate . . . . . . . . . .

4. Nominalizarea documentelor şi a documentaţiilor care s-au predat CNC/OCPI . . . . . . . . . ., conform avizului de începere a lucrărilor: . . . . . . . . . .

5. Concluzii: . . . . . . . . . . (Se va face referire la încadrarea în prevederile caietului de sarcini a avizului de începere a lucrărilor.) Lucrarea este declarată ADMISĂ/RESPINSĂ.

Alte menţiuni: . . . . . . . . . .

6. Condiţii impuse pentru refacerea lucrărilor în cazul calificativului de lucrare RESPINSĂ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consilier CNC/Inspector OCPI,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătură/parafă, semnătură)
Coordonator comisie avizare şi recepţie CNC/Inginer şef OCPI,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătură)

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 1.48 la regulament)

CENTRUL NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .

Model de notă de completare pentru lucrările de specialitate

NOTA DE COMPLETARE
Cererea nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .
privind avizul de începere a lucrării/recepţia lucrării . . . . . . . . . .

Către: . . . . . . . . . . (date de identificare a beneficiarului/executantului)

Analizând cererea dumneavoastră privind solicitarea avizului de începere a lucrării/recepţia lucrării . . . . . . . . . ., (denumirea lucrării) vă rugăm să completaţi documentaţia aferentă cererii mai sus menţionate cu următoarele: . . . . . . . . . .

Termenul de soluţionare a cererii se va prelungi corespunzător de la data transmiterii completărilor solicitate.

Coordonator comisie avizare şi recepţie CNC/Inspector OCPI,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătură/parafă, semnătură)
se încarcă...