Back

Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 40/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei Număr celex: 32017R0040

În vigoare de la 10.01.2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 24 şi articolul 223 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 64 alineatul (6) litera (a) şi articolul 106 alineatul (5),

întrucât:

(1) Partea II titlul I capitolul II secţiunea I din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede două scheme de ajutoare menite a îmbunătăţi distribuirea de produse agricole copiilor din instituţiile de învăţământ. Prima schemă vizează furnizarea de fructe şi legume, de fructe şi legume prelucrate şi de produse pe bază de banane (Programul de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli), iar a doua vizează furnizarea de lapte şi produse lactate (Programul de distribuire a laptelui în şcoli). Schemele respective sunt înlocuite de o singură schemă introdusă prin Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu efect începând din anul şcolar 2017/2018. Această schemă unică oferă un nou cadru comun pentru ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de produse prelucrate din fructe şi legume şi de produse proaspete din sectorul bananelor ("fructe şi legume destinate şcolilor") şi pentru furnizarea de lapte şi produse lactate ("lapte destinat şcolilor") copiilor din instituţiile de învăţământ ("programul pentru şcoli"). De asemenea, Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (UE) 2016/791, împuterniceşte Comisia să adopte acte delegate şi de punere în aplicare. Pentru a se asigura buna funcţionare a programului pentru şcoli în conformitate cu noul cadru juridic, anumite norme trebuie să fie adoptate prin intermediul unor astfel de acte. Actele respective ar trebui să înlocuiască Regulamentele delegate (UE) nr. 1047/2014 şi (UE) 2016/247 ale Comisiei, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/248 al Comisiei şi Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei. Aşadar, actele menţionate ar trebui abrogate, dar ar trebui să se aplice în continuare până la încheierea actualului Program de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli şi a actualului Program de distribuire a laptelui în şcoli.

(2) În conformitate cu articolul 23 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, ca o condiţie pentru participarea la programul pentru şcoli, statele membre trebuie să elaboreze o strategie la nivel naţional sau regional pentru implementarea programului pentru şcoli înaintea participării la acesta. O dată la şase ani trebuie elaborată o strategie nouă. În cazul în care decid să implementeze programul pentru şcoli la nivel regional, statele membre trebuie să elaboreze o strategie pentru fiecare regiune şi să creeze un cadru de coordonare, conform propriilor dispoziţii sau proceduri. Statele membre trebuie să instituie un punct de contact unic pentru schimbul de informaţii cu Comisia, pentru a facilita activitatea Comisiei de evaluare a strategiilor şi de monitorizare şi evaluare a punerii lor în aplicare în statul membru în cauză. De asemenea, este adecvat să se prevadă dispoziţii care să stabilească termene-limită până la care trebuie transmise Comisiei strategia şi eventualele modificări ulterioare ale acesteia.

(3) Ar trebui stabilite condiţii specifice pentru elaborarea şi aplicarea măsurilor educative însoţitoare, în special în ceea ce priveşte necesitatea de a se acorda sprijin pentru distribuirea produselor. Ar trebui să se permită posibilitatea ca măsurile respective să implice, de asemenea, cadrele didactice şi părinţii, pentru o eficacitate sporită a măsurilor respective şi, în general, a programului pentru şcoli.

(4) Din motive de securitate juridică, este oportun să se specifice că sunt eligibile pentru ajutor din partea Uniunii costurile cu implementarea programului pentru şcoli.

(5) În vederea bunei administrări, gestionări bugetare şi supravegheri, ar trebui specificate condiţiile de acordare a ajutoarelor, precum şi condiţiile în care se selectează şi se aprobă solicitanţii de ajutoare.

(6) Ar trebui stabilite condiţii specifice pentru suspendarea şi retragerea aprobării şi pentru sancţiunile administrative care urmează a fi impuse solicitanţilor care nu îndeplinesc obligaţiile prevăzute în cadrul programului pentru şcoli.

(7) Pentru a se evalua eficacitatea programului pentru şcoli şi pentru a se permite examinarea inter pares şi schimbul de bune practici, statele membre ar trebui să monitorizeze şi să evalueze periodic implementarea programului şi să trimită Comisiei rezultatele. În acest scop, ar trebui să se specifice natura şi tipul informaţiilor din rapoartele de monitorizare. În plus, nerespectarea de către statele membre a cerinţelor referitoare la monitorizare şi evaluare ar putea periclita evaluarea eficacităţii programului pentru şcoli şi asigurarea privind gestionarea corectă a ajutoarelor din partea Uniunii. Aşadar, ar trebui prevăzute dispoziţii referitoare la o reducere cu efect descurajator a ajutoarelor care trebuie aplicată de Comisie dacă un stat membru prezintă cu întârziere raportul de evaluare.

(8) În vederea unei monitorizări şi a unei evaluări eficace a programului pentru şcoli, ar trebui să se specifice natura şi tipul informaţiilor care trebuie notificate Comisiei de către statele membre.

(9) Pentru a se garanta că produsele distribuite în cadrul programului pentru şcoli îndeplinesc obiectivele legate de promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase şi de obişnuirea copiilor cu gustul natural al produselor respective, este oportun să se specifice că nivelul maxim de adaos de zahăr în produsele menţionate la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, în cazul cărora adăugarea de zahăr nu este necesară din punct de vedere tehnic pentru preparare sau producţie, ar trebui să fie zero.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...