Back

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ordinul nr. 5931/2016 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

În vigoare de la 10.01.2017 până la 31.12.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare prevăzute în anexele 1-14, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3.

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Mircea Dumitru

Bucureşti, 7 decembrie 2016.

Nr. 5.931.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONAlĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2016 Influenţe + /- Rectificat 2016
A 0 1 2 3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 26.307 1.652 27.959
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 26.106 1.652 27.758
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 21.826 335 22.161
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 1.260 1.260
c) Alte venituri din exploatare 05 3.020 1.317 4.337
2. VENITURI FINANCIARE 06 201 201
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 26.057 1.652 27.709
l.Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 25.957 1.585 27.542
a) Bunuri şi servicii 10 5.416 -1.118 4.301
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 16.828 1.100 17.925
- cheltuieli cu salariile din care: 12 12.662 775 13.437
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 202 202
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 216 216
- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 2.001 122 2.123
- contribuţii de asigurări de şomaj 16 62 4 66
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 658 41 699
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 31 2 33
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 108 6 114
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 31 2 33
- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 125 125
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 1.150 145 1.295
- tichete de masă 23 405 405
- deplasări, detaşări 24 745 145 890
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 3.020 1.439 4.459
d) Cheltuieli de protocol 26 5 5
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 30 30
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 29 633 39 672
h) Alte cheltuieli 30 25 125 150
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 100 67 167
- cheltuieli privind dobânzile 32
- alte cheltuieli financiare 33 100 67 167
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 250 250
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 40 40
V. REZULTATUL NET 37 210 210
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 210 210
a) pentru cointeresarea personalului 40 42 42
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 126 126
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 42 42
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 111 200 311
1. Surse proprii 44 111 0 111
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 200 200
3. Credite bancare pentru investiţii 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 111 200 311
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 111 200 311
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 26.307 1.652 27.959
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 26.057 1.652 27.709
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 250 250
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 185 185
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 160 160
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 5.545 351 5.896
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 5.621 468 6.089
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) 62 0,96 0,06 0,90
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 142,20 8,93 151,13
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu (14.241mii lei.) 64 1,59 -0,12 1,47
10. Plăţi restante 65 275 275
11. Creanţe de încasat 66 950 950

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONAlĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2016 Influenţe + /- Rectificat 2016
A 0 1 2 3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 43.367 43.367
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 43.262 43.262
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 33.021 33.021
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 6.287 6.287
c) Alte venituri din exploatare 05 3.954 3.954
2. VENITURI FINANCIARE 06 105 105
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 42.710 77 42.787
l.Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 42.600 50 42.650
a) Bunuri şi servicii 10 18.162 -1.610 16.552
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 18.721 18.721
- cheltuieli cu salariile din care: 12 13.955 13.955
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 278 278
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 348 348
- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 2.205 2.205
- contribuţii de asigurări de şomaj 16 68 68
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 726 726
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 34 34
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 119 119
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 34 34
- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 1.580 1.580
- tichete de masă 23 541 -43 498
- deplasări, detaşări 24 683 -269 414
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 4.482 1.300 5.782
d) Cheltuieli de protocol 26 110 110
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 152 180 332
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 29 698 698
h) Alte cheltuieli 30 275 180 455
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 110 27 137
- cheltuieli privind dobânzile 32 30 -6 24
- alte cheltuieli financiare 33 80 33 113
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 35 657 -77 580
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 120 -12 108
V. REZULTATUL NET 37 537 -65 472
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 537 -65 472
a) pentru cointeresarea personalului 40 107 -13 94
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 107 -13 94
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 323 -39 284
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care: 43 494 1.104 1.598
1. Surse proprii 44 200 200
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0 1.104 1.104
3. Credite bancare pentru investiţii 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49 294 294
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 494 1.104 1.598
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 494 1.104 1.598
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 43.367 43.367
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 42.710 77 42.787
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 657 -77 580
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 249 249
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 145 145
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 4.479 4.479
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4.808 4.808
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100) 62 1,54 -0,18 1,36
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 174,16 174,16
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 / capital propriu 64 1,03 -0,13 0,90
10. Plăţi restante 65 355 355
11. Creanţe de încasat 66 2.718 2.718

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONAlĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI" - IFIN - HH Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2016 Influente +/- Rectificat 2016
A 0 1 2 3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 208.035 -4.050 203.985
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 206.535 -3.050 203.485
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 186.071 -17.786 168.285
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 464 -264 200
c) Alte venituri din exploatare 05 20.000 15.000 35.000
2. VENITURI FINANCIARE 06 1.500 -1.000 500
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 207.429 -3.586 203.843
l. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 204.906 -3.334 201.572
a) Bunuri şi servicii 10 40.334 -2.535 37.799
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 85.740 85.740
- cheltuieli cu salariile din care: 12 64.073 64.073
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 260 260
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 260 260
- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 10.124 10.124
- contribuţii de asigurări de şomaj 16 319 319
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 3.332 3.332
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 160 160
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 545 545
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 160 160
- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 7.027 7.027
- tichete de masă 23
- deplasări, detaşări 24 7.027 7.027
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 24.741 24.741
d) Cheltuieli de protocol 26 80 80
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 202 202
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) litera b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 29 60 60
h) Alte cheltuieli 30 53.749 -800 52.949
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 2.523 -252 2.271
- cheltuieli privind dobânzile 32 100 -50 50
- alte cheltuieli financiare 33 2.423 -202 2.221
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 606 -464 142
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 108 -73 35
V. REZULTATUL NET 37 498 -391 107
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 498 -391 107
a) pentru cointeresarea personalului 40 100 -79 21
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 299 -235 64
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 99 -77 22
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 325.284 1.150 326.434
1. Surse proprii 44 10.400 10.400
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 10.300 1.149,52 11.449,52
3. Credite bancare pentru investiţii 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49 304.584 304.584
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 325.284 1.150 326.434
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 325.284 1.150 326.434
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 208.035 -4.050 203.985
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 207.429 -3.586 203.843
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 606 -464 142
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 902 902
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 608 608
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 5.878 5.878
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 6.210 6.210
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100) 62 0,29 0,07
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 231 -5 226
9. Rata rentabilităţii financiare (rd. 37*100/capital propriu (718.243 lei) 64 0,07 0,01
10. Plăţi restante 65
11. Creanţe de încasat 66 3.500 3.500

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, inclusiv cele pentru finatarea Programului Nucleu sunt în sumă de 57.454 mii lei, încheiate până la data de 26.10.2016, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei. Valoarea finanţată în anul 2016, din Fonduri Structurale (cu excepţia cheltuielilor de capital) pentru realizarea proiectului ELI-NP este de 36.050 mii lei.

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONAlĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2016 Influenţe + /- Rectificat 2016
A 0 1 2 3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 78.792 4.253 83.045
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 78.636 4.253 82.889
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 65.676 4.100 69.776
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 12.880 153 13.033
c) Alte venituri din exploatare 05 80 0 80
2. VENITURI FINANCIARE 06 156 0 156
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 78.776 4.253 83.029
l. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 78.592 4.253 82.845
a) Bunuri şi servicii 10 17.076 2.034 19.110
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 46.489 2.162 48.651
- cheltuieli cu salariile din care: 12 35.159 1.231 36.390
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 128 128
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 125 -17 108
- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 5.555 195 5.750
- contribuţii de asigurări de şomaj 16 175 6 181
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 1.828 64 1.892
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 88 3 91
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 299 10 309
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 88 3 91
- contribuţii la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 3.297 650 3.947
- tichete de masă 23 1.045 -55 990
- deplasări, detaşări 24 2.252 705 2.957
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 13.359 13.359
d) Cheltuieli de protocol 26 22 22
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 29 1.383 57 1.440
h) Alte cheltuieli 30 263 263
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 184 184
- cheltuieli privind dobânzile 32 0 0
- alte cheltuieli financiare 33 184 184
3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 16 16
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 6 6
V. REZULTATUL NET 37 10 10
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 10 10
a) pentru cointeresarea personalului 40 2 2
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 6 6
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 2 2
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 0 2.455 2.455
1. Surse proprii 44
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0 2.455 2.455
3. Credite bancare pentru investiţii 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 0 2.455 2.455
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 0 2.455 2.455
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 78.792 4.253 83.045
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 78.776 4.253 83.029
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 16 16
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 477 -34 443
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 380 -23 357
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună 60 6.111 705 6816
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 6.553 692 7245
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) 62 0,02 0,02
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 165 23 188
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 / capital propriu 64 0,206 -0,01 0,195
10. Plăţi restante 65
11. Creanţe de încasat 66

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2016 Influenţe + /- Rectificat 2016
A 0 1 2 3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 47.431 1.234 48.665
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 47.371 1.234 48.605
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 44.151 -2.166 41.985
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 220 0 220
c) Alte venituri din exploatare 05 3.000 3.400 6.400
2. VENITURI FINANCIARE 06 60 60
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 47.208 1.234 48.442
l.Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 47.138 1.234 48.372
a) Bunuri şi servicii 10 14.152 -387 13.765
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 28.932 -1.389 27.543
- cheltuieli cu salariile din care: 12 22.413 -1.149 21.264
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 177 177
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 200 200
- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 3.749 -181 3.568
- contribuţii de asigurări de şomaj 16 111 -6 105
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 1.165 -59 1.106
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 56 -3 53
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 191 -10 181
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 56 -3 53
- contribuţii la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 1.191 22 1.213
- tichete de masă 23 591 22 613
- deplasări, detaşări 24 600 600
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 3.154 3.400 6.554
d) Cheltuieli de protocol 26 49 49
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 100 -86 14
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 29 65 65
h) Alte cheltuieli 30 686 -304 382
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 70 70
- cheltuieli privind dobânzile 32
- alte cheltuieli financiare 33 70 70
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 223 223
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 43 43
V. REZULTATUL NET 37 180 180
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 180 180
a) pentru cointeresarea personalului 40 36 36
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 108 108
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 36 36
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 0 1.400 1.400
1. Surse proprii 44
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0 1.400 1.400
3. Credite bancare pentru investiţii 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 0 1.400 1.400
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 0 1.400 1.400
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 47.431 1.234 48.665
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 47.208 1.234 48.442
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 223 223
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 270 10 280
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 198 10 208
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 6.827 -588 6.239
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 7.562 -824 6.738
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100) 62 0,47 0 0,46
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 175 -1 174
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu 64 8,91 8,91
10. Plăţi restante 65
11. Creanţe de încasat 66

ANEXA Nr. 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INoVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - INCDTIM Cluj-Napoca

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2016 Influenţe + /- Rectificat 2016
A 0 1 2 3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 36.035 2.300 38.335
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 36.000 2.300 38.300
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 25.500 300 25.800
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 500 500
c) Alte venituri din exploatare 05 10.000 2.000 12.000
2. VENITURI FINANCIARE 06 35 35
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 36.000 2.300 38.300
l.Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 35.990 2.300 38.290
a) Bunuri şi servicii 10 6.791 -2.706 4.085
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 16.819 2.751 19.570
- cheltuieli cu salariile din care: 12 13.000 2.200 15.200
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 300 300
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 260 260
- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 2.054 348 2.402
- contribuţii de asigurări de şomaj 16 64 11 75
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 676 114 790
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 32 5 37
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 111 18 129
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 32 5 37
- contribuţii la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 850 50 900
- tichete de masă 23 400 50 450
- deplasări, detaşări 24 450 0 450
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 10.500 2.300 12.800
d) Cheltuieli de protocol 26 40 -25 15
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 30 -20 10
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 29 650 650
h) Alte cheltuieli 30 1.160 1.160
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 10 10
- cheltuieli privind dobânzile 32
- alte cheltuieli financiare 33 10 10
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 35 35
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 12 -4 8
V. REZULTATUL NET 37 23 4 27
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRFCFDFNTT 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 23 4 27
a) pentru cointeresarea personalului 40 5 5
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 13 3 16
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 5 1 6
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 2.500 2.500
1. Surse proprii 44 1.000 1.000
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45
3. Credite bancare pentru investiţii 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49 1.500 1.500
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 2.500 2.500
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 2.500 2.500
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 36.035 2.300 38.335
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 36.000 2.300 38.300
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 35 35
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 210 5 215
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 167 5 172
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 4.960 741 5.701
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 6.155 938 7.093
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100) 62 0,1 0,1
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 172 6 178
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu 64 0,01 0,01
10. Plăţi restante 65
11. Creanţe de încasat 66

ANEXA Nr. 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ - CERCETĂRI AVANSATE - ICPE-CA Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2016 Influenţe + /- Rectificat 2016
A 0 1 2 3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 47.467 -3.000 44.467
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 47.403 -3.000 44.403
din care: 0
a) Venituri din activitatea de bază 03 39.300 -3.000 36.300
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 403 403
c) Alte venituri din exploatare 05 7.700 7.700
2. VENITURI FINANCIARE 06 64 64
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 47.312 -3.000 44.312
l.Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 46.982 -3.000 43.982
a) Bunuri şi servicii 10 22.546 -3.024 19.522
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 15.861 24 15.885
- cheltuieli cu salariile din care: 12 12.300 12.300
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 241 241
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 291 291
- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.943 1.943
- contribuţii de asigurări de şomaj 16 60 60
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 640 640
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 30 30
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 105 105
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 30 30
- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 753 24 777
- tichete de masă 23 453 24 477
- deplasări, detaşări 24 300 300
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 8.351 8.351
d) Cheltuieli de protocol 26 20 20
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 50 50
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 29 60 60
h) Alte cheltuieli 30 94 94
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 330 330
- cheltuieli privind dobânzile 32 230 230
- alte cheltuieli financiare 33 100 100
3. Cheltuieli extraordinare 34 0
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 35 155 155
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 28 28
V. REZULTATUL NET 37 127 127
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 127 127
a) pentru cointeresarea personalului 40 25 25
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 76 76
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 26 26
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3.500 -3.097 403
1. Surse proprii 44 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0 403 403
3. Credite bancare pentru investiţii 46 0
- interne 47 0
- externe 48 0
4. Alte surse 49 3.500 -3.500 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 3.500 -3.097 403
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 3.500 -3.097 403
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0 0
- interne 53 0
- externe 54 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd. 01) 55 47.467 -3.000 44.467
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 47.312 -3.000 44.312
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 155 0 155
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 217 217
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 159 159
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 4.540 4.540
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 5.114 5.114
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100) 62 0,33 0,35
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 219 205
9. Ratarentabilităţii financiare rd. 37*100 / capital propriu 64 0,41 0,41
10. Plăţi restante 65 0
11. Creanţe de încasat 66 668 668

ANEXA Nr. 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET Craiova

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2016 Influenţe + /- Rectificat 2016
A 0 1 2 3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 19.000 800 19.800
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 18.920 800 19.720
din care: 0
a) Venituri din activitatea de bază 03 13.234 800 14.034
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 2.697 2.697
c) Alte venituri din exploatare 05 2.989 2.989
2. VENITURI FINANCIARE 06 80 80
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 18.475 380 18.855
l.Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 18.313 380 18.693
a) Bunuri şi servicii 10 5.663 5.663
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 10.052 308 10.360
- cheltuieli cu salariile din care: 12 8.110 138 8.248
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 120 120
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 118 118
- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.281 22 1.303
- contribuţii de asigurări de şomaj 16 40 1 41
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 422 7 429
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 20 20
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 69 1 70
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 20 20
- contribuţii la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 90 139 229
- tichete de masă 23 0 139 139
- deplasări, detaşări 24 90 90
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 2.003 2.003
d) Cheltuieli de protocol 26 19 19
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 50 50
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 29 160 72 232
h) Alte cheltuieli 30 366 366
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 162 162
- cheltuieli privind dobânzile 32 10 10
- alte cheltuieli financiare 33 152 152
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 525 420 945
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 85 66 151
V. REZULTATUL NET 37 440 354 794
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 349 349
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 91 354 445
a) pentru cointeresarea personalului 40 89 89
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 265 265
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 91 91
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 401 1.164 1.565
1. Surse proprii 44 401 401
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0 1.164 1.164
3. Credite bancare pentru investiţii 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 401 1.164 1.565
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 401 1.164 1.565
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 19.000 800 19.800
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 18.475 380 18.855
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 525 420 945
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 180 180
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 125 125
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3665 64 3.729
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4581 80 4.661
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100) 62 2,84 2,28 5,01
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 105,55 4,45 110,00
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu 64 23,22 18,68 0 41,90 0
10. Plăţi restante 65 499 -111 388
11. Creanţe de încasat 66 3.031 777 3.808

ANEXA Nr. 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2016 Influenţe + /- Rectificat 2016
A 0 1 2 3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 17.682 -436 17.246
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 17.524 -311 17.213
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 14.472 -3.433 11.039
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 2.475 2.782 5.257
c) Alte venituri din exploatare 05 577 340 917
2. VENITURI FINANCIARE 06 158 -125 33
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 16.055 1.125 17.180
l.Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 15.990 1.070 17.060
a) Bunuri şi servicii 10 1.912 942 2.854
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 10.835 -156 10.679
- cheltuieli cu salariile din care: 12 7.926 7.926
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 168 168
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 167 167
- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.252 1.252
- contribuţii de asigurări de şomaj 16 39 39
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 412 412
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 19 19
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 67 67
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 19 19
- contribuţii la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 1.101 -156 945
- tichete de masă 23 307 -19 288
- deplasări, detaşări 24 120 -20 100
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 2.750 265 3.015
d) Cheltuieli de protocol 26 17 17
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 21 23 44
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 10 -10 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 29 41 6 47
h) Alte cheltuieli 30 404 404
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 65 55 120
- cheltuieli privind dobânzile 32
- alte cheltuieli financiare 33 65 55 120
3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 1.627 -1.561 66
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 260 -247 13
V. REZULTATUL NET 37 1.367 -1.314 53
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 1.367 -1.314 53
a) pentru cointeresarea personalului 40 273 -262 11
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 615 -591 24
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 479 -461 18
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 5.382 5.382
1. Surse proprii 44 5.382 5.382
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45
3. Credite bancare pentru investiţii 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 5.382 5.382
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 5.382 5.382
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 17.682 -436 17.246
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 16.055 1.125 17.180
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 1.627 -1.561 66
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 140 140
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 96 96
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 4.551 4.551
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4.904 4.904
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100) 62 10,13 -10 0,13
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 126,30 -3 123,19
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu 64 11,04 -11 0,04
10. Plăţi restante 65
11. Creanţe de încasat 66 3.100 3.100

ANEXA Nr. 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE - INMR Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2016 Influenţe + /- Rectificat 2016
A 0 1 2 3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 8.478 344 8.822
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 8.478 318 8.796
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 6.890 132 7.022
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 300 193 493
c) Alte venituri din exploatare 05 1.288 -7 1.281
2. VENITURI FINANCIARE 06 0 26 26
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 8.468 342 8.810
l. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 8.448 280 8.728
a) Bunuri şi servicii 10 1.677 319 1.996
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 4.856 -26 4.830
- cheltuieli cu salariile din care: 12 3.686 66 3.752
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 211 211
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 190 190
- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 582 11 593
- contribuţii de asigurări de şomaj 16 17 1 18
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 192 3 195
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 9 9
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 31 1 32
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 9 9
- contribuţii la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 330 -108 222
- tichete de masă 23
- deplasări, detaşări 24 330 -122 208
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 1.650 -20 1.630
d) Cheltuieli de protocol 26 3 3 6
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 20 11 31
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 29 52 8 60
h) Alte cheltuieli 30 190 -15 175
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 20 62 82
- cheltuieli privind dobânzile 32 20 -4 16
- alte cheltuieli financiare 33 0 66 66
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 10 2 12
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 2 1 3
V. REZULTATUL NET 37 8 1 9
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 8 1 9
a) pentru cointeresarea personalului 40 2 2
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 5 5
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 1 1 2
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 232 2.868,50 3.100,50
1. Surse proprii 44 93 -18 75
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0 2.984,50 2.984,50
3. Credite bancare pentru investiţii 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49 139 -98 41
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 232 2.868,50 3.100,50
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 232 2.868,50 3.100,50
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 8.478 344 8.822
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 8.468 342 8.810
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 10 2 12
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 72 72
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 51 51
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.856 77 3.933
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4.021 204 4.225
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100) 62 0,11 0,03 0,14
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 117,75 4,75 122,50
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu 64 0,21 0,03 0,24
10. Plăţi restante 65
11. Creanţe de încasat 66

ANEXA Nr. 11

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABEŞ" Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2016 Influenţe + /- Rectificat 2016
A 0 1 2 3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 18.479 18.479
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 18.439 18.439
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 15.328 15.328
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 3.000 3.000
c) Alte venituri din exploatare 05 111 111
2. VENITURI FINANCIARE 06 40 40
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 18.131 18.131
l.Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 17.991 17.991
a) Bunuri şi servicii 10 4.500 4.500
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 9.313 9.313
- cheltuieli cu salariile din care: 12 7.215 7.215
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 151 151
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 200 200
- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.140 1.140
- contribuţii de asigurări de şomaj 16 36 36
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 375 375
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 18 18
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 61 61
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 18 18
- contribuţii la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 450 450
- tichete de masă 23 200 200
- deplasări, detaşări 24 250 250
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 3.860 3.860
d) Cheltuieli de protocol 26 4 4
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 14 14
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 29
h) Alte cheltuieli 30 300 300
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 140 140
- cheltuieli privind dobânzile 32 135 135
- alte cheltuieli financiare 33 5 5
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 348 348
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 56 56
V. REZULTATUL NET 37 292 292
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 292 292
a) pentru cointeresarea personalului 40 58 58
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 175 175
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 59 59
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 7.459 1.438,20 8.897,20
1. Surse proprii 44
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 1.438,20 1.438,20
3. Credite bancare pentru investiţii 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49 7.459 7.459
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 7.459 1.438,20 8.897,20
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 7.459 1.438,20 8.897,20
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 18.479 18.479
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 18.131 18.131
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 348 348
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 260 260
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 135 135
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.208 2.208
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2.965 2.965
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100) 62 2 2
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 71 71
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 / capital propriu 64 23 23
10. Plăţi restante 65
11. Creanţe de încasat 66

ANEXA Nr. 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2016 Influenţe + 1- Rectificat 2016
A 0 1 2 3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 19.182 1.286 20.468
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 19.132 1.286 20.418
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 10.529 200 10.729
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 2.000 2.000
c) Alte venituri din exploatare 05 6.603 1.086 7.689
2. VENITURI FINANCIARE 06 50 50
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 19.147 1.263 20.410
l.Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 18.847 1.263 20.110
a) Bunuri şi servicii 10 6.200 200 6.400
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 6.922 981 7.903
- cheltuieli cu salariile din care: 12 5.035 800 5.835
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 119 119
-drepturile salariale ale directorului (general) 14 123 123
- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 796 126 922
- contribuţii de asigurări de şomaj 16 25 4 29
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 262 41 303
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 13 1 14
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 43 7 50
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 12 2 14
- contribuţii la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 736 736
- tichete de masă 23 196 196
- deplasări, detaşări 24 540 540
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 2.500 2.500
d) Cheltuieli de protocol 26 75 75
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 150 82 232
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 29
h) Alte cheltuieli 30 3.000 3.000
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 300 300
- cheltuieli privind dobânzile 32 200 200
- alte cheltuieli financiare 33 100 100
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 35 35 23 58
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 17 4 21
V. REZULTATUL NET 37 18 19 37
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 18 19 37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39
a) pentru cointeresarea personalului 40
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 2.000 2.622 4.622
1. Surse proprii 44 2.000 1.650 3.650
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0 972 971,57
3. Credite bancare pentru investiţii 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 2.000 2.622 4.622
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 674 2.622 3.296
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 1.326 1.326
- interne 53 1.326 1.326
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 19.182 1.286 20.468
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 19.147 1.263 20.410
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 35 23 58
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 96 96
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 50 50
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 4.204 702 4.906
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4.352 870 5.222
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100) 62
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 200 13 213
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu 64
10. Plăţi restante 65 1.510 -310 1.200
11. Creanţe de încasat 66 680 680

ANEXA Nr. 13

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ - Ştefăneşti, Argeş

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2016 Influenţe + /- Rectificat 2016
A 0 1 2 3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 3.580 -146 3.434
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 3.580 -146 3.434
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 1.139 -256 883
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 2.441 110 2.551
c) Alte venituri din exploatare 05
2. VENITURI FINANCIARE 06
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 3.580 -146 3.434
l.Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 3.580 -146 3.434
a) Bunuri şi servicii 10 1.145 -45 1.100
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 2.220 -116 2.104
- cheltuieli cu salariile din care: 12 1.802 -110 1.692
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 38 -11 27
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 119 -22 97
- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 285 -18 267
- contribuţii de asigurări de şomaj 16 9 -1 8
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 94 -6 88
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 5 5
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 15 -1 14
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 4 4
- contribuţii la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 6 20 26
- tichete de masă 23
- deplasări, detaşări 24 6 20 26
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 215 15 230
d) Cheltuieli de protocol 26
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 29
h) Alte cheltuieli 30
2. Cheltuieli financiare, din care: 31
- cheltuieli privind dobânzile 32
- alte cheltuieli financiare 33
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36
V. REZULTATUL NET 37
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39
a) pentru cointeresarea personalului 40
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea oroiectelor 42
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 6 466 472
1. Surse proprii 44 6 15 21
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0 451 451
3. Credite bancare pentru investiţii 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 6 466 472
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 6 466 472
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 3.580 -146 3.434
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 3.580 -146 3.434
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 63 -4 59
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 25 3 28
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.211 42 2.253
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2.715 40 2.755
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100) 62
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 57 1 58
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu 64
10. Plăţi restante 65 500 500
11. Creanţe de încasat 66 370 370

ANEXA Nr. 14

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CERCETĂRI MARINE "GRIGORE ANTIPA" - INCDM Constanţa

se încarcă...