Back

Institutul Naţional de Statistică - INS

Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat din 27.12.2016

În vigoare de la 10.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Cadrul legal

- naţional: Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri;

- european: Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.330/91 al Consiliului, cu modificările ulterioare.

Scopul prezentelor norme

Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat conţin informaţii privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa Declaraţia statistică Intrastat într-un mod corect şi eficient.

Declaraţia statistică Intrastat în România

Declaraţia statistică Intrastat este o declaraţie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimbul de bunuri între România şi alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezintă fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene către teritoriul României, iar expedierile reprezintă fluxurile de bunuri care părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene.

Obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat

Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adăugată - adică au cod de identificare fiscală;

2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;

3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Obligaţiile în sistemul Intrastat se stabilesc de către Institutul Naţional de Statistică pe baza declaraţiilor statistice Intrastat din anul precedent şi a informaţiilor din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finanţelor Publice. Schimbul de date dintre Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Finanţelor Publice are loc într-un singur sens, respectiv Ministerul Finanţelor Publice furnizează Institutului Naţional de Statistică informaţiile din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES), însă Institutul Naţional de Statistică nu furnizează sub nicio formă şi pe nicio cale informaţii statistice colectate în cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

Praguri valorice Intrastat

Institutul Naţional de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei atât pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cât şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Un operator economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul expedieri.

Tipuri de declaraţii statistice în funcţie de valoarea anuală a schimburilor intracomunitare de bunuri

Tipul de declaraţie Introduceri Expedieri
Nu există obligaţia de a transmite Declaraţia statistică Intrastat mai mici de 900.000 lei mai mici de 900.000 lei
Declaraţie standard, în care se completează toate informaţiile, mai puţin valoarea statistică egale sau mai mari de 900.000 lei şi mai mici de 10.000.000 lei egale sau mai mari de 900.000 lei şi mai mici de 20.000.000 lei
Declaraţie extinsă, în care se completează toate informaţiile, inclusiv valoarea statistică egale sau mai mari de 10.000.000 lei egale sau mai mari de 20.000.000 lei

Remarcă: Dacă un operator economic este obligat să transmită declaraţii statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul dintre fluxuri să transmită declaraţia standard, iar pentru celălalt flux să transmită declaraţia extinsă. În acest caz este permisă transmiterea declaraţiei extinse pentru ambele fluxuri.

Declaraţia statistică Intrastat trebuie transmisă de operatorii economici care au atins sau au depăşit pragul valoric Intrastat în anul anterior celui de referinţă sau îl ating ori îl depăşesc în anul de referinţă, separat pentru introduceri şi expedieri de bunuri. Astfel, aceşti operatori economici devin furnizori de informaţii statistice Intrastat.

Pentru anul de referinţă, furnizorii de informaţii statistice Intrastat sunt:

a) operatorii economici care au avut obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru întregul an anterior celui de referinţă şi care pe tot parcursul anului anterior celui de referinţă au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;

b) operatorii economici care au dobândit obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat în cursul anului anterior celui de referinţă, prin depăşirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;

c) operatorii economici care depăşesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului de referinţă, separat pentru fiecare flux. Obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine în luna în care valoarea cumulată de la începutul anului de referinţă a schimburilor intracomunitare de bunuri depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pe cele două fluxuri.

Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplică acelor furnizori de informaţii statistice Intrastat care în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă au înregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistică la 10.000.000 lei pentru introduceri şi respectiv 20.000.000 lei pentru expedieri. Această regulă este stipulată în legislaţia comunitară, având ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de raportare pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Operatorii economici au obligaţia să transmită date pentru sistemul statistic Intrastat pentru introducerile şi expedierile de bunuri lunare, întotdeauna până la sfârşitul anului de referinţă în care pragul valoric Intrastat a fost depăşit şi pentru următorul an calendaristic. După un an calendaristic întreg în care furnizorul de informaţii statistice nu a realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri, exprimat în valori cumulate de la începutul anului calendaristic, superior nivelului pragului valoric Intrastat stabilit pentru introduceri şi/sau expedieri, obligaţia de a raporta date pentru sistemul statistic Intrastat încetează şi nu va mai trebui transmisă Declaraţia statistică Intrastat începând cu luna ianuarie a anului următor. Aceasta se va aplica în condiţiile în care pragul valoric Intrastat nu este depăşit din nou în cursul anului următor. Regulile menţionate vor fi aplicate din nou, în mod separat pentru introduceri şi expedieri intracomunitare de bunuri.

Datele statistice Intrastat trebuie furnizate către Institutul Naţional de Statistică lunar, într-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de referinţă.

Furnizorul de informaţii statistice poate întocmi şi transmite Declaraţia statistică Intrastat singur sau poate apela pentru întocmirea şi transmiterea Declaraţiei statistice Intrastat la serviciile unui alt operator economic, ce poartă denumirea de parte terţă declarantă.

În cazul în care apelează la serviciile unei părţi terţe declarante pentru completarea şi transmiterea Declaraţiei statistice Intrastat, furnizorul de informaţii statistice are obligaţia de a face dovada existenţei unui contract între el şi partea terţă declarantă. O parte terţă declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Naţional de Statistică a fost notificat, în scris, de către furnizorul de informaţii statistice.

De asemenea, încetarea relaţiilor dintre un furnizor de date şi o parte terţă declarantă trebuie notificată către Institutul Naţional de Statistică.

Responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor statistice cuprinse în Declaraţia statistică Intrastat şi transmiterea acesteia la termenul legal, conform legislaţiei în vigoare, aparţine în exclusivitate furnizorului de informaţii statistice, respectiv operatorului economic obligat să furnizeze informaţii statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006.

Ce trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?

Statisticile privind schimburile intracomunitare cu bunuri cuprind toate mişcările de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care măresc sau reduc stocul de resurse materiale al unui stat. Toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene sau părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene trebuie declarate în Declaraţia statistică Intrastat.

Practic, aceasta înseamnă că Declaraţia statistică Intrastat trebuie întocmită pentru introducerile şi/sau expedierile intracomunitare de bunuri în următoarele cazuri:

a) schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării;

b) mişcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau mişcările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mişcări de bunuri înainte şi după procesare etc.;

c) returnarea de bunuri;

d) mişcări specifice de bunuri;

e) leasing financiar;

f) leasing operaţional cu o durată de peste 2 ani.

Ce nu trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?

Pentru următoarele cazuri nu trebuie întocmită Declaraţia statistică Intrastat:

a) comerţul cu servicii;

b) bunuri în tranzit simplu;

c) mişcări temporare de bunuri;

d) mişcări de bunuri pentru/după reparaţii şi/sau întreţinere;

e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparţin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;

f) schimburi de bunuri în cadrul comerţului triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru mai multe informaţii referitoare la comerţul triunghiular vă rugăm să consultaţi Manualul pentru furnizorii de informaţii statistice Intrastat - partea a II-a.

Lista bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene este prezentată în tabelul nr. 1.

Pentru informaţii metodologice detaliate privind statisticile de comerţ intracomunitar cu bunuri puteţi consulta manualele şi ghidurile de pe site-ul www.intrastat.ro, secţiunea Metodologie Intrastat.

Modalităţi de completare şi transmitere a Declaraţiilor statistice Intrastat

Declaraţiile statistice Intrastat se transmit la Institutul Naţional de Statistică numai în format electronic, declaraţiile pe hârtie nefiind acceptate. Pentru aceasta, Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţia furnizorilor de informaţii statistice Intrastat următoarele modalităţi electronice de completare şi transmitere a Declaraţiilor statistice Intrastat:

1. aplicaţia Intrastat on-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro;

2. aplicaţia Intrastat off-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro.

Aplicaţia Intrastat off-line permite crearea unui fişier ce va conţine Declaraţia statistică Intrastat, pe care furnizorul de informaţii statistice îl transmite către Institutul Naţional de Statistică prin una dintre următoarele modalităţi:

a) e-mail, la adresa declaraţie.intrastat@insse.ro;

b) încărcarea fişierului în aplicaţia Intrastat on-line disponibilă pe site-ul www.intrastat.ro;

c) dacă furnizorul de informaţii statistice nu are acces la Internet pentru a transmite Declaraţia statistică Intrastat potrivit lit. a) sau b), va copia fişierul cu declaraţia Intrastat (fişierul cu extensia .xml sau .enc) pe o dischetă/CD/USB şi se va adresa direcţiei teritoriale de statistică în raza căreia îşi are sediul, solicitând posibilitatea de a transmite prin e-mail fişierul conţinând Declaraţia statistică Intrastat la Institutul Naţional de Statistică, sau va transmite declaraţia de la orice alt calculator cu acces la internet;

3. software-ul propriu, existent sau dezvoltat de furnizorul de informaţii statistice, pentru realizarea fişierului care să conţină Declaraţia statistică Intrastat într-un format predefinit, prezentat în "Manualul de descriere a procedurii pentru crearea altor tipuri de fişiere acceptate de INS", manual ce poate fi descărcat de pe site-ul www.intrastat.ro sau furnizat la cerere de către Institutul Naţional de Statistică. Fişierul care conţine Declaraţia statistică Intrastat, în format predefinit, se transmite la Institutul Naţional de Statistică folosind aceeaşi procedură descrisă la punctul precedent.

Institutul Naţional de Statistică recomandă utilizarea aplicaţiilor Intrastat on-line sau off-line deoarece acestea conţin reguli de validare predefinite pentru realizarea unor declaraţii statistice Intrastat corecte şi valide.

Informaţii de completat în Declaraţia statistică Intrastat

Perioada Se indică luna şi anul de referinţă în care au fost realizate schimburile intracomunitare de bunuri, respectiv luna şi anul în care bunurile sunt introduse sau expediate pe/de pe teritoriul României.
Datele de identificare pentru furnizorul de informaţii statistice Se indică informaţii de identificare a operatorului economic care a realizat schimburi intracomunitare de bunuri şi date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat.
Codul de identificare al partenerului comercial Se indică codul de identificare fiscală al partenerului comercial din Uniunea Europeană către care sunt expediate fizic bunurile. Acest câmp va fi completat numai pentru fluxul Expedieri.
Datele de identificare pentru partea terţă declarantă Dacă este cazul, se indică informaţii de identificare a părţii terţe declarante şi date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat.
Introduceri/Expedieri Se indică fluxul pentru care se întocmeşte Declaraţia statistică Intrastat: Introduceri sau Expedieri.
Tipul declaraţiei - nouă - în cazul în care Declaraţia statistică Intrastat se transmite pentru prima dată pentru o anumită perioadă de referinţă;
- revizuire - în cazul în care au loc corecţii/modificări/adăugări/ştergeri pentru anumite date existente într-o Declaraţie statistică Intrastat deja transmisă. Revizuirea datelor se face prin intervenţia în corpul declaraţiei asupra liniei/liniilor ce trebuie corectate/modificate/ adăugate/şterse. Declaraţia statistică Intrastat "revizuită" conţine toate datele perioadei de referinţă (nu numai linia/liniile revizuite) pentru care se retransmite şi va reprezenta declaraţia furnizorului de informaţii statistice Intrastat pentru respectiva perioadă de referinţă (va înlocui în totalitate declaraţia precedentă);
- nulă - în cazul în care furnizorul de informaţii statistice Intrastat nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri într-o lună de referinţă, trebuie să transmită câte o declaraţie "nulă" pentru fiecare lună de referinţă în care nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri; Declaraţia statistică Intrastat "nulă" trebuie completată doar cu datele de identificare ale furnizorului de informaţii statistice.
În cazul în care furnizorul de informaţii statistice Intrastat nu transmite către Institutul Naţional de Statistică declaraţia "nulă" în luna/lunile în care nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri, acesta va suporta prevederile legale în vigoare privind nerespectarea obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor statistice Intrastat.
Codul şi denumirea din Nomenclatorul combinat Pentru identificarea bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare se foloseşte Nomenclatorul combinat, denumit în continuare NC, la nivel de 8 cifre, aferent anului de referinţă pentru care are loc transmiterea datelor. Procedura de căutare şi selecţie a codurilor aferente bunurilor este facilitată de aplicaţiile informatice puse la dispoziţie cu titlu gratuit furnizorilor de informaţii statistice Intrastat de către Institutul Naţional de Statistică.
Furnizorul de informaţii statistice are obligaţia raportării corecte a bunurilor şi selectării codului de 8 cifre din NC corespunzător bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare. Informaţiile adiţionale privind codul NC la nivel de 8 cifre existente în diferite documente, spre exemplu factura externă etc., trebuie analizate cu rigurozitate în vederea asigurării corespondenţei cu bunurile pe care le însoţesc. În cazul în care aceste informaţii se dovedesc a fi incorecte sau inexacte vor fi ignorate în procedura de completare a Declaraţiei statistice Intrastat şi înlocuite cu informaţiile corecte, corespunzătoare bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare, conform NC în vigoare.
Ţara parteneră
- destinaţie
- expediţie/origine
Pentru expedieri intracomunitare de bunuri se indică statul membru de destinaţie din Uniunea Europeană, precum şi ţara de origine a bunului expediat, conform nomenclatorului de ţări şi teritorii prezentat în tabelul nr. 2.
Pentru introduceri intracomunitare de bunuri se indică statul membru de expediţie din Uniunea Europeană, respectiv de unde bunurile au fost expediate către România, precum şi ţara de origine a bunului respectiv, conform nomenclatorului de ţări şi teritorii prezentat în tabelul nr. 2. Sunt considerate originare dintr-o ţară bunurile obţinute în întregime în respectiva ţară. În cazul în care două sau mai multe ţări au intervenit în fabricarea unui bun, acest bun este considerat originar din ţara în care a avut loc ultima transformare substanţială, justificată din punct de vedere economic, respectiv realizată de un operator economic echipat în acest sens şi având ca rezultat un produs nou sau reprezentând un stadiu de fabricaţie important.
Schimburile de bunuri cu anumite părţi ale teritoriilor statelor membre ale Uniunii Europene nu se cuprind în sistemul statistic Intrastat, deoarece acestea nu aparţin teritoriului statistic al Uniunii Europene, acestea făcând obiectul declaraţiilor vamale, pe care Institutul Naţional de Statistică le preia de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Aceste teritorii sunt: Busingen (CH), Campione d'Italia (CH), San Marino (SM), Gibraltar (GI), Ceuta (XC), Melilla (XL), Andorra (AD), Groenlanda (GL), Insulele Feroe (FO) şi zonele din Cipru aflate în afara controlului guvernului.
Schimburile de bunuri cu următoarele teritorii ale statelor membre care, deşi aparţin teritoriului statistic al Uniunii Europene nu aparţin teritoriului fiscal al Uniunii Europene nu trebuie raportate în Declaraţia statistică Intrastat: Heligoland (DE), Monaco şi departamentele franceze de peste mări (Guyana Franceză, Guadalupe, Martinica şi Reunion) şi partea de nord franceză a Saint Martin (FR), Insulele ├5land (FI), Muntele Athos (GR), Insulele Channel (GB), Livigno (IT), apele teritoriale ale lacului Lugano (IT) şi Insulele Canare (ES). Pentru schimburile de bunuri cu aceste teritorii se întocmesc declaraţii vamale pe care Institutul Naţional de Statistică le preia de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Valoare facturată Se completează valoarea facturată a bunurilor, conform documentelor de achiziţie/vânzare. Valoarea facturată se completează în lei, fără zecimale şi nu cuprinde TVA, accize etc.
Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei, pentru Declaraţia statistică Intrastat această valoare trebuie transformată în lei. Transformarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României în momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul României.
Valoarea facturată trebuie să reflecte întotdeauna valoarea reală a bunurilor. Dacă schimbul de bunuri nu este însoţit de un document care să ateste valoarea reală a bunurilor, valoarea facturată trebuie estimată folosind valoarea de piaţă a bunurilor.
În valoarea facturată pot fi incluse cheltuieli incidentale, dacă acestea reprezintă plăţi achitate de cumpărător către vânzător şi sunt încorporate în mod simultan în baza de calcul pentru TVA. Cheltuielile incidentale pot reprezenta cheltuieli legate de ambalaje, transport, asigurare sau comisioane.
Pentru bunurile expediate/introduse pentru prelucrare trebuie indicată valoarea totală ce ar fi fost facturată în cazul cumpărării sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri.
Pentru bunurile introduse/expediate în urma prelucrării, valoarea indicată trebuie să fie valoarea estimată a bunurilor expediate/introduse pentru prelucrare la care se adaugă valoarea activităţii de prelucrare realizată şi valoarea materialelor auxiliare încorporate în acestea.
Pentru alte schimburi intracomunitare de bunuri pentru care nu există documente care să indice valoarea reală a bunurilor, în câmpul "valoare facturată" din Declaraţia statistică Intrastat trebuie indicată valoarea ce ar fi fost facturată în cazul cumpărării sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri. Este cazul furnizorilor de informaţii statistice Intrastat care realizează un transfer al propriilor bunuri în alt stat membru pentru o posibilă vânzare, pentru stocare pe o perioadă mai mare de 24 de luni sau pentru prelucrare sub contract.
Valoare statistică Valoarea statistică a bunurilor trebuie completată de toţi furnizorii de informaţii statistice Intrastat care au realizat în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă introduceri intracomunitare de bunuri mai mari de 10.000.000 lei şi/sau expedieri intracomunitare de bunuri mai mari de 20.000.000 lei.
Valoarea statistică este valoarea la frontiera României a bunului introdus sau expediat. În afară de valoarea bunului, valoarea statistică conţine costul transportului şi asigurării acestuia până la frontiera română. Valoarea statistică derivă, în mod normal, din valoarea indicată în câmpul "valoare facturată" din Declaraţia statistică Intrastat, ajustată în funcţie de termenii de livrare.
Relaţiile existente între valoarea facturată, valoarea statistică şi termenii de livrare sunt prezentate în tabelul nr. 3.
Valoarea statistică a bunurilor se declară astfel:
• pentru expedieri se declară valoarea bunurilor la care se adaugă cheltuielile de transport, asigurare şi alte cheltuieli pentru transportul bunurilor de la locul de expediere până la frontiera României (pe teritoriul naţional);
• pentru introduceri se declară valoarea bunurilor, inclusiv cheltuielile de transport, asigurare şi alte cheltuieli pentru transportul bunurilor pe parcursul extern până la frontiera României. Bunurile pentru prelucrare şi cele rezultate în urma prelucrării vor fi estimate la valoarea lor de piaţă, înainte şi respectiv după prelucrare.
Valoarea statistică se completează în lei, fără zecimale.
Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei, pentru declaraţia Intrastat această valoare trebuie transformată în lei.
Transformarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României în momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul României.
Masa netă Masa netă reprezintă masa reală a bunurilor, exclusiv ambalajele, cum ar fi paleţi, containere etc. Masa netă se exprimă în kilograme, fără zecimale, pentru fiecare linie din Declaraţia statistică Intrastat.
Pentru bunurile a căror masă netă este exprimată cu zecimale se aplică regulile generale de rotunjire, respectiv:
- dacă partea zecimală este mai mică decât 5, se rotunjeşte la valoarea întreagă inferioară;
- dacă partea zecimală este mai mare sau egală cu 5, se rotunjeşte la valoarea întreagă superioară.
Pentru bunurile a căror masă netă este mai mică de 1 kg, rotunjirea se face astfel: pentru cantităţi mai mari sau egale cu 0,5 kg se raportează 1 kg, iar pentru cantităţi mai mici de 0,5 kg se raportează 0 kg.
În cazul în care există mai multe bunuri declarate în linii distincte în Declaraţia statistică Intrastat pentru o anumită perioadă de referinţă, pe un anumit flux, încadrate la acelaşi cod de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip de tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de transport, iar masa netă pentru fiecare linie completată în Declaraţia statistică Intrastat este mai mică de 0,5 - respectivele linii vor fi cumulate pentru a nu denatura rezultatele statistice obţinute prin raportarea unor valori facturate/statistice mari aferente unor mase nete egale cu 0.
Cantitatea în unitatea de măsură suplimentară Unitatea de măsură suplimentară reprezintă unitatea de măsură a cantităţii, alta decât kilogramul, în care poate fi exprimat un bun. Nu toate bunurile pot fi exprimate în unităţi de măsură suplimentare. Unităţile de măsură suplimentare sunt stabilite prin NC pentru fiecare cod la nivel de 8 cifre ce poate fi exprimat într-o asemenea unitate de măsură. Lista unităţilor de măsură suplimentare este prezentată în tabelul nr. 4. În Declaraţia statistică Intrastat se indică cantitatea în unitatea de măsură suplimentară aferentă codului de 8 cifre selectat din NC, spre exemplu număr de bucăţi, număr de perechi, metri pătraţi, metri cubi, litri etc. Cantitatea în unităţi de măsură suplimentare se exprimă fără zecimale.
În cazul în care cantitatea exprimată în unitate de măsură suplimentară este mai mică de 1 unitate de măsură suplimentară, se raportează întotdeauna cifra 1. Pentru restul cazurilor se aplică regulile generale de rotunjire prezentate la punctul anterior "Masa netă".
Natura tranzacţiei Natura tranzacţiei defineşte tipul de tranzacţie realizată, spre exemplu vânzare, cumpărare, prelucrare etc. În Declaraţia statistică Intrastat se completează codul corespunzător naturii tranzacţiei, care se preia din coloana "Cod" a tabelului nr. 5. Coloana "Cod" conţine combinaţii ale codurilor numerice din coloana A şi a subdiviziunilor acestora din coloana B pe baza cărora se definesc, din punct de vedere statistic, tipurile de tranzacţii economice.
Termeni de livrare Termenii de livrare reprezintă prevederi contractuale ce stabilesc obligaţiile vânzătorului şi ale cumpărătorului într-o tranzacţie.
În Declaraţia statistică Intrastat se indică codurile INCOTERMS stabilite de Camera Internaţională de Comerţ, prezentate în tabelul nr. 6.
Mod de transport Se indică în Declaraţia statistică Intrastat codul corespunzător modului de transport prin care bunurile părăsesc teritoriul naţional la expediere sau sosesc pe teritoriul naţional la introducere. Nomenclatorul modurilor de transport este prezentat în tabelul nr. 7.

În cazul în care într-o perioadă de referinţă sunt realizate schimburi intracomunitare de bunuri pe un anumit flux, încadrate la acelaşi cod de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip de tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de transport, acestea pot fi cumulate şi declarate într-o singură linie pe declaraţie.

Institutul Naţional de Statistică va verifica declaraţiile statistice Intrastat din punctul de vedere al corectitudinii şi completitudinii, iar furnizorii de informaţii statistice Intrastat pot fi contactaţi pentru a oferi mai multe detalii privind datele înscrise în declaraţii sau pentru revizuirea declaraţiilor statistice Intrastat transmise anterior.

Orice sesizare din partea Institutului Naţional de Statistică, prin personalul propriu, adresată furnizorului de informaţii statistice privind Declaraţia statistică Intrastat, prin unul dintre următoarele mijloace: telefon, fax, e-mail sau alt mijloc de comunicare, trebuie soluţionată de către furnizorul de informaţii statistice în maximum 2 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia.

IMPORTANT!

Completarea Declaraţiei statistice Intrastat este obligatorie, iar transmiterea ei la Institutul Naţional de Statistică se va face exclusiv pe cale electronică.

Legea nr. 422/2006, la articolul 10, prevede următoarele:

"

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către furnizorii de informaţii statistice Intrastat:

a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;

b) întârzieri în transmiterea datelor;

c) comunicarea de date incorecte şi incomplete;

d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Institutului Naţional de Statistică documentele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice;

e) neaplicarea măsurilor dispuse de Institutul Naţional de Statistică prin atenţionări sau procese-verbale de constatare a contravenţiei.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice."

TABELUL Nr. 1
LISTA
bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene

a) aur monetar;
b) mijloace de plată legale şi titluri de valoare, inclusiv cele utilizate pentru plata serviciilor, cum ar fi taxele poştale, impozitele sau redevenţele;
c) bunurile pentru sau după utilizare temporară (de exemplu, închiriere, împrumut, leasing operaţional), cu condiţia să fie îndeplinite simultan următoarele condiţii:
1. nu a fost prevăzută sau efectuată nicio transformare sau prelucrare asupra bunului;
2. durata prevăzută pentru utilizarea temporară a bunului nu a depăşit sau nu se preconizează să depăşească 24 de luni;
3. expedierea/introducerea bunului nu trebuie declarată ca livrare/achiziţie în scopuri de TVA;
d) bunuri care circulă între:
1. un stat membru şi enclavele sale teritoriale în alte state membre; şi
2. statul membru gazdă şi enclavele teritoriale ale altor state membre sau organizaţii internaţionale.
Enclavele teritoriale includ ambasade şi forţele armate naţionale staţionate în afara teritoriului ţării de origine;
e) bunurile utilizate ca suporturi de informaţii personalizate, inclusiv programe informatice;
f) programe informatice descărcate de pe internet;
g) bunuri furnizate gratuit care nu fac, în sine, obiectul unei tranzacţii comerciale, cu condiţia ca circulaţia lor să se efectueze doar cu intenţia de a pregăti sau sprijini o tranzacţie comercială prevăzută ulterior, demonstrând caracteristicile bunurilor
sau serviciilor, cum ar fi:
1. material publicitar;
2. mostre comerciale;
h) bunuri destinate a fi reparate şi după reparaţie şi piese de schimb care sunt încorporate în cadrul reparaţiei, precum şi părţi defecte înlocuite;
i) mijloace de transport care circulă între statele membre în cursul activităţii lor, inclusiv lansatoare de vehicule spaţiale în momentul lansării în spaţiu. Cursul activităţii se referă la mijloace de transport angajate în transportul bunurilor şi/sau persoanelor dintr-un stat membru în altul.

TABELUL Nr. 2
NOMENCLATORUL
ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile comerţului internaţional al Uniunii şi ale comerţului dintre statele membre

Codul Ţara Descrierea
AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah şi Umm al Qaiwain
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AO Angola Inclusiv Cabinda
AQ Antarctica Teritoriile situate la sud de latitudinea sudică de 60°: exclusiv Teritoriile Australe Franceze (TF), Insula Bouvet (BV), Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud (GS)
AR Argentina
AS Samoa Americană
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia şi Herţegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrain
BI Burundi
BJ Benin
BL Saint-Barthelemy
BM Bermuda
BN Statul Brunei Darussalam Formă uzuală Brunei
BO Statul Plurinaţional al Boliviei Formă uzuală Bolivia
BQ Bonaire, Sint Eustatius şi Saba
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhutan
BV Insula Bouvet
BW Botswana
BY Belarus Formă uzuală Bielorusia
BZ Belize
CA Canada
CC Insulele Cocos (sau Insulele Keeling)
CD Republica Democratică Congo Fostul Zair
CF Republica Centrafricană
CG Congo
CH Elveţia Inclusiv teritoriul german Busingen şi municipiul italian Campione d'Italia
CI C├┤te d'Ivoire Formă uzuală Coasta de Fildeş
CK Insulele Cook
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Capul Verde
CW Cura├±ao
CX Insula Christmas
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania Inclusiv Insula Helgoland; exclusiv teritoriul Busingen
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominica
DO Republica Dominicană
DZ Algeria
EC Ecuador Inclusiv Insulele Galapagos
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara Occidentală
ER Eritreea
ES Spania Inclusiv Insulele Baleare şi Insulele Canare; exclusiv Ceuta (XC) şi Melilla (XL)
ET Etiopia
FI Finlanda Inclusiv Insulele ├5land
FJ Fiji
FK Insulele Falkland
FM Statele Federale ale Microneziei Chuuk, Kosrae, Pohnpei şi Yap
FO Insulele Feroe
FR Franţa Inclusiv Monaco şi departamentele franceze de peste mări (Guyana Franceză, Guadalupe, Martinica şi Reunion) şi partea de nord franceză a Saint Martin
GA Gabon
GB Regatul Unit Regatul Unit, Irlanda de Nord, Insulele Anglo-Normande şi Insula Man
GD Grenada Inclusiv Insulele Grenadine de Sud
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia
GN Guineea
GQ Guineea Ecuatorială
GR Grecia
GS Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud
GT Guatemala
GU Guam
GW Guineea-Bissau
GY Guyana
HK Hong Kong Regiunea administrativă specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze
HM Insula Heard şi Insulele McDonald
HN Honduras Inclusiv Insulele Swan
HR Croaţia
HT Haiti
HU Ungaria
ID Indonezia
IE Irlanda
IL Israel
IN India
IO Teritoriul Britanic din Oceanul Indian Arhipelagul Chagos
IQ Irak
IR Republica Islamică Iran
IS Islanda
IT Italia Inclusiv Livigno; exclusiv municipiul Campione d'Italia
JM Jamaica
JO Iordania
JP Japonia
KE Kenya
KG Republica Kârgâzstan
KH Cambodgia
KI Kiribati
KM Comore Anjouan, Grande Comore şi Moheli
KN Saint Kitts şi Nevis
KP Republica Populară Democrată Coreeană Formă uzuală Coreea de Nord
KR Republica Coreea Formă uzuală Coreea de Sud
KW Kuweit
KY Insulele Cayman
KZ Kazahstan
LA Republica Democrată Populară Laos Formă uzuală Laos
LB Liban
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburg
LV Letonia
LY Libia
MA Maroc
MD Republica Moldova
ME Muntenegru
MG Madagascar
MH Insulele Marshall
MK[1] fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
ML Mali
MM Myanmar Fosta Birmania
MN Mongolia
MO Macao Regiunea administrativă specială Macao a Republicii Populare Chineze
MP Insulele Mariane de Nord
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta Inclusiv Gozo şi Comino
MU Mauritius Insula Mauritius, Insula Rodrigues, Insulele Agalega şi Cargados Carajos Shoals (Insulele Saint-Brandon)
MV Maldive
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaysia Malaysia Peninsulară şi Malaysia de Est (Labuan, Sarawak şi Sabah)
MZ Mozambic
NA Namibia
NC Noua Caledonie Inclusiv Insulele Loyalty (Mare, Lifou şi Ouvea)
NE Niger
NF Insula Norfolk
NG Nigeria
NI Nicaragua Inclusiv Insulele Corn
NL Ţările de Jos Forma uzuală Olanda
NO Norvegia Inclusiv Arhipelagul Svalbard şi Insula Jan Mayen
NP Nepal
NR Nauru
NU Niue
NZ Noua Zeelandă Exclusiv teritoriul Ross (Antarctica)
OM Oman
PA Panama Inclusiv fosta Zonă a Canalului
PE Peru
PF Polinezia Franceză Insulele Marchize, Arhipelagul Societăţii (inclusiv Tahiti), Insulele Tuamotu, Insulele Gambier şi Insulele Australe
PG Papua-Noua Guinee Partea estică a Noii Guinee; Arhipelagul Bismarck [inclusiv Noua Britanie, Noua Irlandă, Lavongai (Noua Hanovra) şi Insulele Amiralităţii]; Insulele Solomon de Nord (Bougainville şi Buka); Insulele Trobriand, Insula Woodlark; Insulele Entrecasteaux şi Arhipelagul Louisiade
PH Filipine
PK Pakistan
PL Polonia
PM Saint-Pierre şi Miquelon
PN Pitcairn Inclusiv Insulele Ducie, Henderson şi Oeno
PS Teritoriul Palestinian Ocupat Cisiordania (inclusiv Ierusalimul de Est) şi Fâşia Gaza
PT Portugalia Inclusiv Arhipelagul Azore şi Arhipelagul Madeira
PW Palau
PY Paraguay
QA Qatar
RO România
RU Federaţia Rusă Formă uzuală Rusia
RW Rwanda
SA Arabia Saudită
SB Insulele Solomon
SC Seychelles Insula Mahe, Insula Praslin, La Digue, Fregate şi Silhouette; Insulele Amirante (inclusiv Desroches, Alphonse, Platte şi Co├½tivy); Insulele Farquhar (inclusiv Providence); Insulele Aldabra şi Insulele Cosmoledo
SD Sudan
SE Suedia
SG Singapore
SH Sfânta Elena, Ascension şi Tristan da Cunha
SI Slovenia
SK Slovacia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Suriname
SS Sudanul de Sud
ST Săo Tome şi Principe
SV El Salvador
SX Saint-Maarten (partea neerlandeză) Insula Saint Martin este împărţită în partea de nord franceză şi partea de sud neerlandeză
SY Republica Arabă Siriană Formă uzuală Siria
SZ Swaziland
TC Insulele Turks şi Caicos
TD Ciad
TF Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze Inclusiv Insulele Kerguelen, Insula Amsterdam, Insula Saint-Paul, Arhipelagul Crozet şi insulele franceze dispersate din Oceanul Indian care includ Bassas da India, Insula Europa, Insulele Glorioso, Insula Juan de Nova Island şi Insula Tromelin
TG Togo
TH Thailanda
TJ Tadjikistan
TK Tokelau
TL Timorul de Est
TM Turkmenistan
TN Tunisia
TO Tonga
TR Turcia
TT Trinidad şi Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan Teritoriul vamal separat al Kinmen, Matsu, Penghu şi Taiwan
TZ Republica Unită Tanzania Pemba, Insula Zanzibar şi Tanganika
UA Ucraina
UG Uganda
UM Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite ale Americii Cuprind Insula Baker, Insula Howland, Insula Jarvis, Atolul Johnston, Reciful Kingman, Insulele Midway, Insula Navassa, Atolul Palmyra şi Insula Wake
US Statele Unite Inclusiv Puerto Rico
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VA Sfântul Scaun (Statul Cetăţii Vaticanului)
VC Saint Vincent şi Grenadine
VE Republica Bolivariană a Venezuelei Forma uzuală Venezuela
VG Insulele Virgine Britanice
VI Insulele Virgine Americane
VN Vietnam
VU Vanuatu
WF Wallis şi Futuna Inclusiv Insula Alofi
WS Samoa Fosta Samoa Occidentală
XC Ceuta
XK Kosovo Astfel cum este definit de Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite din 10 iunie 1999
XL Melilla Inclusiv Pe├▒on de Velez de la Gomera, Pe├▒on de Alhucemas şi Insulele Chafarinas
XS Serbia
YE Yemen Fostele Yemen de Nord şi Yemen de Sud
YT Mayotte Grande-Terre şi Pamandzi
ZA Africa de Sud
ZM Zambia
ZW Zimbabwe
Diverse
QP Marea liberă Domeniul maritim în afara apelor teritoriale
QR Stocuri şi provizii în cadrul comerţului intracomunitar
QS Stocuri şi provizii în cadrul comerţului extracomunitar
QV Ţări şi teritorii nespecificate în cadrul comerţului intracomunitar
QW Ţări şi teritorii nespecificate în cadrul comerţului cu ţările terţe
QX Ţări şi teritorii nespecificate din motive comerciale sau militare

[1] Cod provizoriu care nu aduce cu nimic atingere denumirii definitive a ţării care va fi atribuită cu ocazia încheierii negocierilor în curs privind acest subiect în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.

TABELUL Nr. 3
RELAŢIA
dintre valoarea facturată, valoarea statistică şi termenii de livrare în Declaraţia statistică Intrastat

FLUX: EXPEDIERI DE BUNURI
Termenii de livrare Valoarea facturată - VF Valoarea statistică - VS Relaţia
EXW
Franco fabrică
Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată EXW
- valoarea bunurilor la poarta fabricii -
Valoarea facturată EXW la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României VS > VF
FCA
Franco transportator
Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată FCA
- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la transportator -
Valoarea facturată FCA la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României VS > VF
FAS
Franco de-a lungul vasului
Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată FAS
- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la navă, în exteriorul acesteia -
Valoarea facturată FAS la care se adaugă cheltuielile de încărcare pentru trecerea frontierei - nivel balustradă/chei - VS > VF
FOB
Franco la bord
Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată FOB
- include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile până la depozitarea bunului pe vapor -
Valoarea facturată FOB VS = VF
CFR
Cost şi navlu
Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată CFR
- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la portul de destinaţie; nu include cheltuielile de asigurare -
Valoarea facturată CFR din care se scad cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la portul de destinaţie VS < VF
CIF
Cost, asigurare şi navlu
Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată CIF
- include, pe lângă valoarea bunurilor, şi cheltuielile de transport şi asigurare până la portul de destinaţie -
Valoarea facturată CIF din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la portul de destinaţie VS < VF
CPT
Transport plătit până la
Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată CPT
- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la locul de destinaţie; nu include cheltuielile de asigurare -
Valoarea facturată CPT din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie VS < VF
CIP
Transport şi asigurare plătite până la
Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată CIP
- include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport şi asigurare până la locul de destinaţie -
Valoarea facturată CIP din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie VS < VF
DAT
Livrat la terminal
Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DAT
- include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la terminalul convenit de destinaţie -
Valoarea facturată DAT din care se scad cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la terminalul convenit de destinaţie VS < VF
DAP
Livrat la locul convenit
Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DAP
- include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la locul de destinaţie convenit -
Valoarea facturată DAP din care se scad cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie convenit VS ≤ VF*
DDP
Livrat cu taxele vamale plătite**
Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DDP
- reprezintă valoarea bunurilor ajunse la cumpărător, cu taxe vamale plătite -
Valoarea facturată DDP din care se scad taxele şi cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern VS < VF
FLUX: INTRODUCERI DE BUNURI
Termenii de livrare Valoarea facturată - VF Valoarea statistică - VS Relaţia
EXW
Franco fabrică


Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată EXW
- valoarea bunurilor la poarta fabricii -
Valoarea facturată EXW la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României VS > VF
FCA
Franco transportator
Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată FCA
- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la transportator -
Valoarea facturată FCA la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României VS > VF
FAS
Franco de-a lungul vasului
Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată FAS
- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la bordul navei, în afara acestuia -
Valoarea facturată FAS la care se adaugă cheltuielile de încărcare pentru trecerea frontierei - nivel balustradă/chei - inclusiv cheltuielile până la portul de destinaţie VS > VF
FOB
Franco la bord
Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată FOB
- include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile până la depozitarea bunului pe vapor -
Valoarea FOB la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare până la portul de destinaţie VS > VF
CFR
Cost şi navlu
Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată CFR
- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la portul de destinaţie; nu include cheltuielile de asigurare -
Valoarea facturată CFR VS = VF
CIF
Cost, asigurare şi navlu
Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată CIF
- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport şi asigurare (plătită de vânzător) până la portul de destinaţie -
Valoarea facturată CIF VS = VF
CPT
Transport plătit până la
Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată CPT
- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile până la locul de destinaţie; nu include cheltuielile de asigurare -
Valoarea facturată CPT din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie VS < VF
CIP
Transport şi asigurare plătite până la
Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată CIP
- include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport şi asigurare până la locul de destinaţie -
Valoarea facturată CIP din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie VS < VF
DAT
Livrat la terminal
Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DAT
- include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la terminalul convenit de destinaţie -
Valoarea facturată DAT din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la terminalul convenit de destinaţie VS ≤ VF
DAP
Livrat la locul convenit
Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DAP
- include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la locul de destinaţie convenit -
Valoarea facturată DAP din care se scad cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie convenit VS ≤ VF*
DDP
Livrat cu taxele vamale plătite**
Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DDP
- reprezintă valoarea bunurilor ajunse la cumpărător, cu taxe vamale plătite -
Valoarea facturată DDP din care se scad taxele şi cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern VS < VF

* VS = VF numai în cazul energiei electrice.

** Pentru comerţul intracomunitar cu bunuri taxele vamale sunt inexistente.

TABELUL Nr. 4
LISTA
unităţilor de măsură suplimentare

Abreviere Denumire unitate de măsură
m metru
m2 metru pătrat
l litru
m3 metru cub
1.000 l 1.000 litri
c/k carate - 1 carat metric a 2 x 10-4 kg
g gram
GT tonaj brut
ct/l capacitatea de încărcare în tone metrice
1.000 KWh 1.000 kilowatt oră
gi F/S gram izotopi fisionabili
1.000 m3 1.000 metri cubi
pa număr perechi
p/st număr de bucăţi
100 p/st 100 bucăţi
1.000 p/st 1.000 bucăţi
l alc. 100% litru de alcool pur - 100%
kg 90% sdt. kilogram de substanţă uscată 90%
ce/el număr de elemente
kg K2O kilogram de oxid de potasiu
kg KOH kilogram de hidroxid de potasiu - potasă caustică
kg N kilogram de azot
kg NaOH kilogram de hidroxid de sodiu - sodă caustică
kg P2O5 kilogram de pentoxid de fosfor - anhidridă fosforică
kg U kilogram de uraniu
kg C5H14C1NO kilogram de clorură de colină
kg H2O2 kilogram de peroxid de hidrogen
kg met. am. kilogram de metilamină
kg/net eda kilogram greutate netă a produsului scurs
TJ terajoule - putere calorică superioară

TABELUL Nr. 5
Codificarea naturii tranzacţiei

Coloana A Coloana B Cod
1. Tranzacţii care implică transferul real sau intenţionat de proprietate de la rezidenţi la nerezidenţi în schimbul unei compensaţii financiare sau de altă natură (cu excepţia tranzacţiilor enumerate la pct. 2, 7 şi 8) 1. Achiziţie/Vânzare definitivă 1.1
2. Furnizarea pentru vânzare la vedere sau cu testare, pentru consignaţie sau prin intermediul unui agent comisionar 1.2
3. Comerţ în barter - compensaţie în natură 1.3
4. Leasing financiar - închiriere - achiziţie(1) 1.4
9. Altele 1.9
2. Returnări şi înlocuiri de bunuri în mod gratuit după înregistrarea tranzacţiei iniţiale 1. Returnări de bunuri 2.1
2. Înlocuiri de bunuri returnate 2.2
3. Înlocuiri - de exemplu, sub garanţie - ale bunurilor care nu au fost returnate 2.3
9. Altele 2.9
3. Tranzacţii care implică transferul de proprietate fără compensaţii financiare sau de altă natură (de exemplu, ajutoare) 3
4. Operaţiuni în scopul prelucrării pe bază de contract (lohn)(2) (fără transferul dreptului de proprietate către prelucrător) 1. Bunuri destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate iniţial 4.1
2. Bunuri care nu sunt destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate iniţial 4.2
3. Bunuri destinate prelucrării, considerate din punct de vedere fiscal drept achiziţii/livrări intracomunitare asimilate 4.3
5. Operaţiuni ca urmare a prelucrării pe bază de contract (lohn) (fără transferul dreptului de proprietate către prelucrător) 1. Bunuri reintroduse în statul membru de unde au fost expediate iniţial 5.1
2. Bunuri care nu sunt reintroduse în statul membru de unde au fost expediate iniţial 5.2
3. Bunuri obţinute în urma prelucrării produselor anterior declarate cu codul de natura tranzacţiei 4.3 5.3
6. Tranzacţii particulare înregistrate pentru scopuri naţionale 6
7. Operaţiuni în cadrul unor proiecte comune de apărare sau alte programe comune interguvernamentale de producţie 7
8. Tranzacţii care implică furnizarea de materiale de construcţie şi echipament tehnic în cadrul unui contract general de construcţii sau construcţii civile pentru care nu este necesară o facturare separată a bunurilor, fiind emisă numai o factură pentru totalitatea contractului 8
9. Alte tranzacţii care nu pot fi clasificate la alte coduri 1. Închirieri, împrumuturi, leasing operaţional cu durata de peste 24 de luni 9.1
2. Comerţ indirect(3) 9.2
9. Altele 9.9

(1) Leasingul financiar cuprinde operaţiuni unde ratele de leasing sunt calculate în aşa fel încât să acopere în întregime sau aproape în întregime valoarea bunurilor. Riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate sunt transferate concesionarului. La sfârşitul contractului, concesionarul devine proprietarul legal al bunurilor.

(2) Prelucrarea include operaţiunile (transformare, construcţie, montaj, îmbunătăţire, renovare etc.), având ca obiectiv producerea unui articol nou sau îmbunătăţit în mod efectiv. Aceasta nu implică neapărat o modificare a clasificării produsului. Activităţile de prelucrare realizate pe cont propriu de prelucrător nu sunt incluse la această poziţie, fiind necesară înregistrarea acestora la poziţia 1 din coloana A.

(3) Comerţul indirect se referă la:

- expedieri din România către alte state membre UE de bunuri importate din ţări care nu fac parte din UE (procedura de vămuire are loc în România),

- introduceri în România din alte state membre UE de bunuri destinate exportului către ţări ce nu fac parte din UE (procedura de vămuire are loc în România).

TABELUL Nr. 6
NOMENCLATORUL
termenilor de livrare INCOTERMS

Semnificaţia Locul de indicat, la cerere
Cod termen livrare INCOTERMS ICC/ECE Geneva
EXW Ex Works . . . Franco fabrică La poarta fabricii
FCA Free Carrier . . . Franco transportator Locul convenit
FAS Free Along Ship . . . Franco de-a lungul vasului Port de încărcare convenit
FOB Free On Board . . . Franco la bord Port de încărcare convenit
CFR Cost and Freight . . . Cost şi navlu Port de destinaţie convenit
CIF Cost, Insurance and Freight . . . Cost, asigurare şi navlu Port de destinaţie convenit
CPT Carriage Paid To . . . Transport plătit până la Loc de destinaţie convenit
CIP Carriage and Insurance Paid to . . . Transport şi asigurare plătite până la Loc de destinaţie convenit
DAT Delivered At Terminal . . . Livrat la terminal Loc de livrare la terminalul convenit
DAP Delivered At Place . . . Livrat la locul convenit Loc de livrare la locul convenit
DDP Delivered Duty Paid . . . Livrat cu taxele vamale plătite Locul convenit de livrare în ţara de sosire
XXX Alţi termeni de livrare decât cei mai sus menţionaţi

TABELUL Nr. 7
NOMENCLATORUL
modurilor de transport

Cod Descriere
1 Transport maritim
2 Transport feroviar
3 Transport rutier
4 Transport aerian
5 Expediere prin poştă
7 Transport prin instalaţii de transport fixe
8 Transport naval pe căi navigabile interioare
9 Transport prin propulsie proprie - autopropulsie
se încarcă...