Back

Instituţie bugetară

Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Măgura, Măgura, judeţul Buzău, urmează să concesioneze un teren, situat în intravilanul satului Măgura, în suprafaţă de 4.827 mp, pentru realizarea unei activităţi apicole

În vigoare de la 10.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

ACHIZIŢIE DE BUNURI

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Măgura, str. Mihai Viteazul nr. 195, Măgura, judeţul Buzău, telefon: 0238.504.501, fax: 0238.504.606, e-mail: maguraprimarie@yahoo.com.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren categoria curţi, situat în intravilanul satului Măgura, în suprafaţă de 4.827 mp, nr. cadastral 4212.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: concesionare pe 49 de ani pentru realizarea unei activităţi apicole.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se poate procura de la sediul Comunei Măgura, satul Măgura, str. M. Viteazul nr. 195.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: la sediul Comunei Măgura, satul Măgura, str. M. Viteazul nr. 195, judeţul Buzău, compartimentul juridic.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: caietul de sarcini se poate procura la preţul de 10 lei, garanţia de participare este de 193 lei, taxa de participare 20 lei.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.01.2017, ora 10.00.

4. Informaţii privind ofertele: licitaţia se organizează în cazul participării a cel puţin 2 ofertanţi.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 02.02.2017, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Măgura, satul Măgura, str. M. Viteazul nr. 195, judeţul Buzău.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 02.02.2017, ora 12.00, sediul Comunei Măgura, satul Măgura, str. M. Viteazul nr. 195, judeţul Buzău.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: instanţa competentă pentru soluţionarea litigiilor este Judecătoria Pătârlagele, str. Nicolae Bălcescu nr 43, tel.: 0238.550.156, fax: 0238.550.519, e-mail: jud.patarlagele@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.01.2017.

(3/212.819)

se încarcă...