Back

Instituţie bugetară

Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Vulcana-Pandele, Vulcana-Pandele, judeţul Dâmboviţa, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 1.083 mp, punct Pod Ialomiţa

În vigoare de la 10.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

ACHIZIŢIE DE BUNURI

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Vulcana-Pandele, Str. Principală nr. 9, Vulcana-Pandele, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245.708.728, fax 0245.230.340, e-mail: office@vulcanapandele.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren proprietate publică în suprafaţă de 1.083 mp, situat în comuna Vulcana-Pandele, Strada Gării, punct Pod Ialomiţa.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia poate fi ridicată de la sediul instituţiei.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul urbanism, din cadrul Primăriei Vulcana-Pandele, Strada Principală nr. 9.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: preţul documentaţiei este de 50 RON şi se va achita la casieria instituţiei sau în contul RO57TREZ2755006XXX000024, deschis la Trezoreria Pucioasa, judeţul Dâmboviţa.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.01.2017, ora 14.00, la sediul instituţiei.

4. Informaţii privind ofertele: ofertele se pot depune la sediul instituţiei în două exemplare.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 30.01.2017, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: judeţul Dâmboviţa, localitatea Vulcana-Pandele, Strada Principală nr. 9.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: ofetele se vor depune în două exemplare.

5. Data şi locul unde se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31.01.2017. Şedinţa de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei comunei Vulcana-Pandele, localitatea Vulcana-Pandele, Strada Principală nr. 9, sala de şedinţe, parter, în data de 31.01.2017, ora 18.30.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa-Secţia Contencios-Administrativ, localitatea Târgovişte, Calea Bucureşti nr. 3, tel.: 0245.612.334, fax: 0245.611.893.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.01.2017.

(2/212.815)

se încarcă...