Back

Instituţie bugetară

Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Oraşul Târgu Neamţ, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, urmează să concesioneze 2 suprafeţe de teren a câte 8 mp fiecare, destinate amplasării unor chioşcuri pentru comercializarea de produse alimentare situate în incinta Colegiului Tehnic "Ion Creangă"

În vigoare de la 10.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

ACHIZIŢIE DE BUNURI

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul Târgu Neamţ, Bd. Ştefan cel Mare nr. 62, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, telefon 0233.790.245, fax 0233.790.245, e-mail: urbanism@primariatgneamt.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a 2 suprafeţe de teren a câte 8 mp fiecare, aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Neamţ, destinate amplasării unor chioşcuri pentru comercializarea de produse alimentare situate în incinta Colegiului Tehnic "Ion Creangă" Corp A, respectiv Corp B.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se ridică de la biroul nr. 37, al instituţiei, pe baza unei cereri scrise şi a chitanţei de la casieria unităţii.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Birou 37.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: documentaţia de atribuire costă 50 lei, iar suma se achită la casieria unităţii.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.01.2017, ora 16.00.

4. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun la sediul instituţiei.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 30.01.2017, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria oraşului Târgu Neamţ, Bd. Ştefan cel Mare nr. 62, Târgu Neamţ, cod 615200, judeţul Neamţ, Biroul nr. 4 - Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original pentru fiecare suprafaţă de teren în parte.

5. Data şi locul unde se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31.01.2017, ora 11.00, Primăria oraşului Târgu Neamţ, Bd. Ştefan cel Mare nr. 62, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Neamţ, Bd. Decebal nr. 5, Piatra-Neamţ, cod poştal 610012, adresă e-mail: tr-neamt@just.ro, telefon: 0233.212.717, fax: 0233.232.363.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.01.2017.

(4/212.816)

se încarcă...